Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Proces usklađivanja posebnih zakona sa ovim Zakonom nastavljen i nakon 1. juna 2018. godine


Osnovna ideja u vezi sa procesom usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon) jeste da se ovaj proces, u cilju obezbeđenja većeg jedinstva sistema upravnog postupanja, iskoristi ne samo za usklađivanje posebnih zakona sa ovim opštim procesnim zakonom, već i za analizu njihovih efekata, izmene procesnih, ali i materijalnih normi, kao i za usklađivanje sa pravnim tekovinama i principima EU.

Imajući u vidu dosadašnju upravnopravnu praksu u Republici Srbiji, kao i ciljeve Strategije reforme javne uprave, prelaznim i završnim odredbama Zakona predviđeno je usklađivanje posebnih zakona sa odredbama ovog zakona u utvrđenom periodu, pri čemu bi "teret dokazivanja" potrebe za specifičnim uređenjem pojedinih pitanja (gde je to dopušteno) na organima koji te specifičnosti ističu.

Zakonom, odredbom člana 3, predviđeno je da se taj zakon primenjuje na postupanje u svim upravnim stvarima, a da se pojedina pitanja upravnog postupka posebnim zakonom mogu urediti samo ako je to u pojedinim upravnim oblastima neophodno, ako je to u saglasnosti sa osnovnim načelima određenim Zakonom i ako se time ne smanjuje nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih ovim zakonom.

S obzirom na značaj pitanja usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom, naročito sa aspekta obezbeđenja vladavine prava i pravne sigurnosti i imajući u vidu nužnost obezbeđenja trajnosti procesa usklađivanja, Koordinaciono telo za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom pripremilo je Obaveštenje o primeni člana 214. Zakona o opštem upravnom postupku.

Koordinaciono telo Vlade će nastaviti rad na proceni usklađenosti odredaba posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, utvrđivanjem obaveze i obima usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

 - OBAVEŠTENjE O PRIMENI ČLANA 214. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU -

Koordinaciono telo za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, zauzima sledeće stavove:

1. Proces usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku nastavlja se nakon 1. juna 2018. godine.

2. Do okončanja procesa usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku primenjivaće se posebni zakoni.

3. Koordinaciono telo će nastaviti rad na proceni usklađenosti odredaba posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, utvrđivanjem obaveze i obima usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Član 214. Zakona o opštem upravnom postupku propisao je obavezu usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku do 1. juna 2018. godine. Pomenuti rok je instrukcionog karaktera, što podrazumeva da protekom roka ne prestaje obaveza da se posebni zakoni usklade sa Zakonom o opštem upravnom postupku, saglasno odredbi člana 3. Zakona o opštem upravnom postupku. Kako je proces usklađivanja trajan proces, to se obaveza usklađivanja odnosi na posebne zakone kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima, a koji još uvek nisu usklađeni sa Zakonom o opštem upravnom postupku, kao i na sve zakone kojima će se na poseban način urediti pitanja upravnog postupka.

S obzirom na navedeno, nakon 1. juna 2018. godine će se primenjivati odredbe posebnih zakona, do njihovog usklađivanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Saglasno zadacima koji su dati Koordinacionom telu Vlade, obrazovanom Odlukom Vlade, na osnovu člana 214. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, Koordinaciono telo će nastaviti rad na proceni usklađenosti odredaba posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, utvrđivanjem obaveze i obima usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku i nakon 1. juna 2018. godine.

Ovim pravnim stavovima osigurava se primena odredbe člana 214. Zakona o opštem upravnom postupku, trajnost procesa usklađivanja i obezbeđuje pravna sigurnost u upravnom postupanju.

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)

Obaveza usklađivanja posebnih zakona

Član 214

(1) Posebni zakoni kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima, uskladiće se sa odredbama ovog zakona (član 3. ovog zakona) do 1. juna 2018. godine. 

(2) Vlada će obrazovati Koordinaciono telo u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona radi procene usklađenosti posebnih zakona sa odredbama ovog zakona. 

(3) Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave će obavljati stručne i administrativne poslove za potrebe Koordinacionog tela u toku postupka usklađivanja.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave, 15.06.2018.
Naslov: Redakcija