Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA - Tekst propisa


U Zakonu o zapošljavanju stranaca ("Službeni glasnik RS", br. 128/14 i 113/17), u članu 16. stav 1. tačka 2) reč: "mesec" zamenjuje se rečju: "deset".

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

"2a)      izuzetno od odredbe stava 1. tačka 2) ovog člana, kada je to u interesu Republike Srbije ili to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze, ministar nadležan za poslove zapošljavanja može odrediti i rok kraći od deset dana;".

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Izuzetno, kada je to u interesu Republike Srbije ili to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze, privremena radna dozvola za zapošljavanje može se izdati strancu koji ispunjava sve uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na odgovarajuća znanja i sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i dr., uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove, pod uslovom da je stranac podneo zahtev za privremeni boravak.

Radna dozvola za zapošljavanje iz stava 3. ovog člana izdaje se za period koji ne može biti duži od 45 dana."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 2.

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa po kojima su započeti.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste preciziranje odredbi ovog zakona kojim se vrši pojednostavljenje postupka izdavanja radne dozvole za zapošljavanje, a u cilju daljeg razvijanja povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija.

Jedan od razloga za donošenje ovog zakona je potreba za skraćivanjem roka za sprovođenje testa tržišta rada, odnosno za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje. Naime, test tržišta rada podrazumeva da poslodavac pre podnošenja zahteva u određenom roku nije pronašao državljane Republike Srbije, niti lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada, odnosno stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija sa evidencije organizacije nadležne za poslove zapošljavanja.

Analiza podataka o izdatim dozvolama za rad, posmatrano od početka primene Zakona, odnosno od 4. decembra 2014. godine do 31. decembra 2017. godine pokazuje da je od ukupno izdatih dozvola za rad (21.397), najveći broj su upravo radne dozvole za zapošljavanje (3.398).

Takođe, analiza podataka pokazuje nastavak trenda sve većeg izdavanja radnih dozvola za zapošljavanje i u 2018. godini. Tako, u periodu od 1. januara do 14. maja 2018. godine, od 2.956 ukupno izdatih dozvola za rad, najveći broj čine radne dozvole za zapošljavanje, i to 1.329.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ovog zakona menja se član 16. stav 1. tačka 2) tako što se posle reč: "mesec" zamenjuje rečju: "deset". Predloženom izmenom zakona omogućava se veća efikasnost pružanja usluge posredovanja od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i utiče se na pojednostavljenje same administrativne procedure.

Članom 1. stav 2. ovog zakona predlaže se da u izuzetnim slučajevima kada to zahtevaju interesi Republike Srbije ili to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze, ministar nadležan za poslove zapošljavanja može odrediti i kraći rok od deset dana.

Takođe, članom 1. stav 3. ovog zakona dodaju se novi st. 3. i 4. kojima se predlaže da se radna dozvola za zapošljavanje može, izuzetno izdati strancu kada je to u interesu Republike Srbije ili to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze i ukoliko postoji prethodno pribavljena saglasnost ministra nadležnog za odobravanje privremenog boravka i pod uslovom da je stranac podneo zahtev za privremeni boravak i da ispunjava sve uslove iz zahteva poslodavca. U navedenom slučaju, precizirano je da se radna dozvola za zapošljavanje ne može izdati za period duži od 45 dana.

Članom 2. ovog zakona uređuje se da će se postupci izdavanja radne dozvole za zapošljavanje koji su započeti pre početka primene ovog zakona okončati u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje.

Članom 3. ovog zakona propisano je da isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za ovu ni za naredne dve fiskalne godine.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 − prečišćeni tekst), a radi sprečavanja štetnih posledica po rad organa i organizacija, budžet Republike Srbije, odnosno radi pojednostavljenja administrativnih postupaka prilikom izdavanja dozvole za rad strancima, s ciljem stvaranja još povoljnijeg poslovnog okruženja i daljeg privlačenja stranih investicija, kao jednog od prioriteta Vlade.

Predložene izmene odnose se na materiju koja se mora urediti zakonom, tako da nije bilo moguće rešenje problema na drugi način.

Kroz skraćivanje perioda za koji se sprovodi tzv. test tržišta rada, omogućava se efikasnije postupanje Nacionalne službe za zapošljavanje, što će za krajnju posledicu imati i brže izdavanje radne dozvole za zapošljavanje.

Iz svih napred navedenih razloga, potrebno je hitno urediti odredbu Zakona o zapošljavanju stranaca koja se odnosi na skraćivanje roka za sprovođenje testa tržišta rada, koji prethodi izdavanju same radne dozvole za zapošljavanje, kao i uvesti izuzetak za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje kada je u pitanju interes Republike Srbije ili to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze.

U vezi sa napred navedenim, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 15.06.2018.