Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ZA PRIVATNE NELEGALNE OBJEKTE POTREBNO JE SAčINITI IZVEšTAJ O ZATEčENOM STANJU OBJEKTA SA ELABORATOM GEODETSKIH RADOVA, DOSTAVITI DOKAZ O ODGOVARAJUćEM PRAVU NA OBJEKTU ILI ZEMLJIšTU I PLATITI TAKSU ZA OZAKONJENJE. POMOćNI OBJEKTI IZGRAđENI NA SELU DO 1973. GODINE NISU PREDMET OZAKONJENJA, DOK SVI DRUGI IZGRAđENI POSLE TOG ROKA MORAJU IMATI REšENJE KOJIM SE DOZVOLJAVA IZGRADNJA. U KATASTAR NEPOKRETNOSTI ćE BITI UPISANI I SVINJCI, šTALE, šUPE, KOTLARNICE, POD NAZIVOM POMOćNI OBJEKAT. UKOLIKO VLASNIK IMA DVE ILI VIšE šUPA ILI GARAżA NA JEDNOM PLACU, ZA SVAKU ćE MORATI DA PLATI POSEBNU TAKSU


Na području opštine Bogatić dosad je popisano više od šest hiljada nelegalno sagrađenih objekata koji će u narednom periodu biti ozakonjeni u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015).

"Dosad su popisani nelegalni objekti u deset od četrnaest naselja na području opštine. Svakodnevno je na terenu angažovano između 15 i 20 popisivača", rekao je Branko Danilović, načelnik Opštinske uprave.

Urbanista Dragan Josipović iz odeljenja opštinske uprave za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, ističe da je uručeno preko hiljadu obaveštenja vlasnicima nelegalnih građevina, koji su pozvani da u zakonskom roku od mesec dana dostave dokaz o vlasništvu i tako krenu u postupak ozakonjenja.

"Kada dostave taj dokaz na osnovu uslova iz planskog dokumenta se proverava da li objekat može da se ozakoni. U narednih mesec dana vlasnici takvih objekata moraće da pribave elaborat geodetskih radova ili kopiju plana, u zavisnosti da li je objekat snimljen ili nije, kao i tehnički izveštaj o stanju objekta", dodao je Josipović.

Kuća i stanova koji treba da se ozakone je znatno manje od ekonomskih i pomoćnih objekata, posebno u selima. Zbog toga što za ozakonjenje jednog objekta do stotinu kvadrata, sa taksama, troškovima geometra i projektanta treba da se izdvoji 25.000 dinara, dosad su ozakonjene samo dve porodične kuće.

Proces ozakonjenja će, po mišljeu stručnjaka iz opštinske uprave, usporiti i mali broj geometara. Na celom području opštine registrovane su i rade samo dve ovlašćene geodetske agencije.

Izvor: Vebsajt B92, 16.05.2016.
Naslov: Redakcija