Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15, 41/18, 44/18-dr. zakon i 83/18) u članu 2. tačka 18) briše se.

Član 2.

U članu 5. stav 1. posle reči: "potpisan od strane vozača i" reči: "potpisan i overen od strane" brišu se.

Član 3.

U članu 26. stav 3. reči: "mora imati licencu za obavljanje poslova profesionalnog vozača i" brišu se.

Član 4.

U članu 87b stav 1. tačka 2) reči: "putničkog automobila trećeg stepena stručne spreme ili zvanje vozača autobusa i teretnog motornog vozila četvrtog stepena stručne spreme" zamenjuju se rečima: "motornog vozila".

Posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

"Vozač koji ima kvalifikacionu karticu vozača ili vozačku dozvolu sa upisanim kodom "95" ili sertifikat o stručnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača smatra se da ispunjava uslove propisane u stavu 1. tač. 2) i 3) ovog člana."

Član 5.

U članu 87v stav 1. tačka 4) reči: "koji nije naknadno ugrađen" brišu se.

Tačka 5) menja se i glasi:

"5) da razmak osovina bude najmanje 2.550 mm ili zapremine prtljažnog prostora najmanje 350 l;".

Član 6.

U članu 137a stav 1. reči: "ima registrovanu pretežnu delatnost "taksi prevozˮ i" brišu se.

U stavu 2. tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

"3) vozilo visoke klase, odnosno luksuzno vozilo, osim vozila sa 7+1 i 8+1 mesta za sedenje, koje nije starije od pet godina i ima vrednost veću od 25.000 evra, izraženu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva, odnosno koje nije starije od sedam godina i ima vrednost veću od 35.000 evra, izraženu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva, s tim što se za vrednost vozila uzima kataloška vrednost vozila za koje je kao datum proizvodnje uzet datum podnošenja zahteva;

4) vozilo sa 7+1 ili 8+1 mesta za sedenje i ugrađenim digitalnim tahografom, ako ima emisiju izduvnih gasova nivoa najmanje "EURO 4ˮ."

Stav 11. menja se i glasi:

"Vozač putničkog vozila iz stava 2. tačka 4) ovog člana mora da ima kvalifikacionu karticu vozača ili vozačku dozvolu sa upisanim kodom "95"."

Stav 18. menja se i glasi:

"Protiv konačnog rešenja iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti upravni spor."

Član 7.

U članu 155. stav 1. reči: "lokalnog prevoza i to: vanlinijski prevoz, poseban linijski prevoz, limo servis, prevoz za sopstvene potrebe i taksi prevoz" zamenjuju se rečima: "taksi prevoza, limo servisa, domaćeg prevoza koji se obavlja kao vanlinijski prevoz, poseban linijski prevoz i prevoz za sopstvene potrebe, kao i lokalnog prevoza koji se obavlja kao vanlinijski prevoz, poseban linijski prevoz i prevoz za sopstvene potrebe.

U stavu 2. reči: "nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kojima se uređuje lokalni prevoz" zamenjuju se rečima: "iz stava 1. ovog člana".

Član 8.

U članu 160. stav 7. reč: "inspektor" zamenjuje se rečima: "Inspektor, odnosno ovlašćeno lice autonomne pokrajine, opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja".

Član 9.

U članu 161. reči: "saobraćajni znak propisan u članu" zamenjuju se rečima: "stop tablicu iz člana".

Član 10.

U članu 167. stav 5. reči: "obavljanja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju" zamenjuju se rečima: "pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću".

Član 11.

U članu 168. stav 5. reči: "delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju" zamenjuju se rečima: "određenih delatnosti".

Član 12.

U članu 169. stav 1. tačka 28) menja se i glasi:

"28) u putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz nije na vidnom mestu za korisnika prevoza ugrađen ispravan, overen taksimetar ili nije istaknuta taksi dozvola za vozača (član 89);".

Tač. 46a) - 46e) menjaju se i glase:

"46a) limo servis obavlja vozilom koje je starije od pet, odnosno sedam godina (član 137a stav 2. tačka 3);

46b) limo servis obavlja vozilom koje nema ugrađen digitalni tahograf (član 137a stav 2. tačka 4);

46v) se u vozilu ne nalazi dokumentacija iz koje se nesumnjivo može utvrditi svrha, cilj i trajanje putovanja ili način obračunavanja cene prevoza (član 137d stav 2);

46g) cenu prevoza obračunava suprotno članu 137d stav 3. ovog zakona;

46d) obavlja limo servis koji nije prethodno ugovoren u sedištu prevoznika (član 137d stav 6);

46đ) pre otpočinjanja prevoza prevoz nije evidentiran u sedištu prevoznika (član 137d stav 7);

46e) postupa suprotno članu 137d stav 8. ovog zakona;".

Posle tačke 46e) dodaju se tač. 46ž) i 46z), koje glase:

"46ž) postupa suprotno članu 137d stav 9. ovog zakona;

46z) postupa suprotno članu 137d stav 10. ovog zakona;".

Član 13.

U članu 170. stav 1. tačka 2) reči: "potpisan i overen od strane" brišu se.

Tačka 6) briše se.

Tačka 45) menja se i glasi:

"45) vozač nema kvalifikacionu karticu vozača ili vozačku dozvolu sa upisanim kodom "95" (član 137a stav 11);".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tačka 45) ovog člana."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 14.

Član 172. menja se i glasi:

"Član 172.

Novčanom kaznom od 80.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj vozač ako ne zaustavi autobus, odnosno putničko vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju kada Inspektor, odnosno ovlašćeno lice autonomne pokrajine, opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja istakne stop tablicu iz člana 160. stav 7. ovog zakona, odnosno kada komunalni policajac istakne stop tablicu iz člana 160. stav 8. ovog zakona (član 161)."

Član 15.

Na postupke koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15, 41/18, 44/18-dr. zakon i 83/18), osim na postupke pokrenute za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza, odnosno rešenja za obavljanje limo servisa, na koje će se primenjivati odredbe ovog zakona.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, osim odredaba člana 13. st. 3. i 4. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2021. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15 i 41/18) (u daljem tekstu: Zakon) stupio je na snagu 12. avgusta 2015. godine, a puna primena počela je 12. februara 2017. godine. Pojedine odredbe navedenog zakona su izmenjene i dopunjene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji je stupio na snagu 8. juna 2018. godine. Navedene izmene su se odnosile na odredbe kojima je uređeno pružanje staničnih usluga i registracije i izmene redova vožnje u međumesnom prevozu. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji je stupio na snagu 6. novembra 2018. godine, izmenjene su odredbe kojima se uređuje taksi prevoz i tekst zakona je dopunjen odredbama kojima je uređen limo servis, odnosno usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem, kao vrsta javnog prevoza putnika koja se obavlja putničkim vozilom.

Zakonom su utvrđeni uslovi za obavljanje poslova vozača koji upravlja autobusom kojim se obavlja domaći ili međunarodni prevoz putnika, uslovi za taksi vozača, kao i uslovi za vozača koji upravlja vozilima kojima se obavlja limo servis. Imajući u vidu da su kvalifikacije i stručna kompetentnost profesionalnih vozača u drumskom saobraćaju uređeni Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon, 9/16 - US, 24/18, 41/18, 41/18 - dr. zakon, 87/18 i 23/19) i podzakonskim propisima donetim na osnovu ovog zakona, a da su u međuvremenu Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", broj 24/2018) koji je stupio je na snagu 3. aprila 2018. godine i podzakonskim aktom, Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača ("Službeni glasnik RS", broj 102 od 21. decembra 2018), koji je stupio na snagu 29. decembra 2018. godine, izvršene bitne izmene u pogledu uslova za vozače, neophodno je blagovremeno usklađivanje odredaba sa ovim propisima. Posebno iz razloga što je propisano da se postojećim vozačima, u utvrđenom vremenskom periodu, priznaje stručna kompetentnost i na osnovu vozačke dozvole izdaje kvalifikaciona kartica i sertifikat o stručnoj kompetentnosti. Propisivanje ovih uslova i potrebnih kvalifikacija kao alternativnih uslova za taksi vozače i vozače vozila kojima se obavlja limo servis, u smislu da se propisane kompetencije profesionalnih vozača priznaju i za vozače koji upravljaju putničkim vozilima kojima se obavlja javni prevoz, uslovi za ove vozače će biti znatno povoljniji. Na ovaj način, sticanjem propisane obuke daje se mogućnost i lakše prekvalifikacije i omogućavanje da se stekne pravo na obavljanje poslova profesionalnog vozača u kraćem roku od onoga koji je u važećem zakonu ograničen propisanim godinama radnog iskustva. Stručna kompetentnost vozača koji steknu propisani sertifikat je u potpunosti odgovarajuća jer su postupci i obuke za vozače koji su propisani Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača ("Službeni glasnik RS", broj 102 od 21. decembra 2018) u potpunosti usklađeni sa propisima EU. Sprovođenje navedenog je u nadležnosti Agencije za bezbednost saobraćaja, koja putem ovlašćenih pravnih lica vrši obuku vozača na celoj teritoriji Republike Srbije pa je ista lako dostupna svim zainteresovanim licima.

Pored izmena koje se odnose na uslove za vozače izvršene su izmene u pogledu pojedinih uslova za taksi vozila i putnička vozila za obavljanje limo servisa u smislu da su postojeće odredbe preciznije i detaljnije uređene s obzirom na to da su, prema informacijama koje su ovom ministarstvu stizale u obliku zahteva za davanje mišljenja, kod pojedinih organa uprave jedinice lokalne samouprave izazivale nedoumice. Na osnovu toga su ocenjene kao nedorečene i da zahtevaju određene ispravke. To se prvenstveno odnosi na odredbu o utvrđivanju vrednosti vozila visoke klase kojim se može obavljati limo servis, koja je u tom smislu precizirana i dopunjena. Dopuna se odnosi na vozila najveće vrednosti za koja su privredni subjekti koji obavljaju ovu delatnosti uputili zahtev da za ta vozila, imajući u vidu rentabilan period amortizacije, uslov u pogledu starosti vozila bude povoljniji. Isti je prihvaćen kao opravdan i za vozila određene veće vrednosti propisan je duži period korišćenja. Naglašava da propisivanje dužeg perioda nema nepovoljnog uticaja na kvalitet usluge koja se pruža, kao jednog od osnovnih ciljeva ovog uslova, jer se radi o vozilima najveće vrednosti.

U odredbama kojima su uređeni uslovi za taksi vozilo je obrisan deo odredbe koji se odnosi na ugradnju klima uređaja jer se u primeni pokazuje kao nepotrebna i neopravdana. Naime, ispunjenost ovog uslova može utvrditi iz dokumenata koje izdaje prizvođač vozila u kojima su navedene specifikacije o opremi koja je ugrađena u vozilo, odnosno uviđajem u slučaju kada nisu u pitanju nova vozila. Podaci iz saobraćajne dozvole o marki i modelu vozila, kao i godištu vozila ukazuju na to da određeno vozilo u serijskoj proizvodnji može imati svoju verziju sa ugrađenim klima uređajem. S obzirom na to da se isti može naknadno ugraditi u celosti i to bez razlike u funkcionalnosti, kao i da se sastoji od zamenjivih delova, koji su odgovarajući bez obzira da li su polovni ili novi, utvrđeno postojanje klima uređaja kod takvog vozila potvrđuje u svakom slučaju ispunjenje uslova, a suprotno vozilo za koje se utvrdi da nema ugrađen klima uređaj ne ispunjava ovaj uslov, tako da deo uslova o ugradnji klima uređaja je nebitan u ovom slučaju, a može prouzrokovati neželjene efekte.

U odredbama kojima su uređeni uslovi u pogledu dimenzija taksi vozila ispravka je izvršena na taj način da uslovi utvrđeni u članu 87v stav 1. tačka 5) nisu kumulativni, jer nema opravdanih razloga da budu obavezna oba uslova, s obzirom da ispunjavanje jednog ili drugog uslova, koji su u vezi sa gabaritnim dimenzijama vozila, obezbeđuje ispunjavanje uslova komfornijeg vozila. Ovim se obezbeđuje da se taksi prevozniku da mogućnost da se zavisno o potreba poslovanja na teritoriji jedinice lokalne samouprave opredeli za vozilo sa većim mogućnostima za prevoz prtljaga. U svakom slučaju navedenim izmenama se ne utiče na osnovni cilj propisanog uslova kojim se obezbeđuje da se iz taksi prevoza isključe putnička vozila izuzetno malih dimenzija kojim se bitno utiče na kvalitet usluge.

U kaznenim odredbama su izvršene neophodne korekcije uočenih grešaka i izmenjene su odredbe kojima su propisane novčane kazne za vozače koji nemaju kvalifikacione kartice za vozače, odnosno usklađene sa obavezom utvrđenom navedenim propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Pored toga je propisana novčana kazna za vozača putničkog vozila kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju ako ne zaustavi vozilo kada komunalni policajac istakne stop tablicu, s obzirom da je važećim zakonom već propisana ova obaveza za vozača. Ovim su kaznene odredbe usklađene sa važećim obavezama za vozače.

Ovaj predlog zasnovan je na činjenicama da je neophodno hitno usaglašavanje sa odredbama zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, u delu koji uređuje kvalifikacije profesionalnih vozača, kao i zbog neophodnosti preciziranja pojedinih odredaba zakona radi obezbeđivanja jedinstvene primene propisa od strane organa uprave svih jedinica lokalne samouprave. Navedene izmene će dovesti do stvaranja povoljnijih uslova za obavljanje navedenih delatnosti, bez nametanja bilo kakvih novih troškova i obaveza privrednim subjektima. Takođe će obezbediti da se izbegnu eventualne štete koje bi nastale zbog nedoumica i grešaka pri odobravanju prava na obavljanje delatnosti taksi prevoza i limo servisa, a u postupku provere ispunjenosti uslova u pogledu vozila kojima se obavlja taksi prevoz i limo servis.

Pored toga u odredbi važećeg zakona kojom je propisana obaveza overe putnog naloga, deo odredbe se briše radi realizacije ukidanja obaveze upotrebe pečata za privredna društva i preduzetnike.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona propisano je da se briše definicija licence za obavljanje poslova profesionalnog vozača.

Članom 2. Predloga zakona propisano je da se briše obaveza privrednim subjektima da vrše overu putnog naloga.

Članom 3. Predloga zakona propisano je da se briše obaveza da vozač mora imati licencu za obavljanje poslova profesionalnog vozača.

Članom 4. Predloga zakona propisano je da ako lice ima kvalifikacionu karticu vozača, odnosno sertifikat o stručnoj kompetentnosti za obavljanje poslove profesionalnog vozača smatra se da ispunjava uslov da obavlja poslove taksi vozača.

Članom 5. Predloga zakona propisani su uslovi za vozila kojima može da se obavlja taksi prevoz.

Članom 6. Predloga zakona propisani su uslovi za vozila kojima može da se obavlja limo servis, kao i uslovi za vozača koji obavlja poslove profesionalnog vozača pri obavljanju limo servisa vozilima 7+1 i 8+1 mesta za sedenje, uzimajući u obzir i mesto za sedenje vozača.

Čl. 7, 8. i 9. Predloga zakona precizirana su ovlašćenja ovlašćenih lica opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja u vršenju poslova inspekcijskog nadzora.

Čl. 10. i 11. Predloga zakona naziv zaštitne mere za privredni prestup, odnosno prekršaj propisan je u skladu sa Zakonom o privrednim prestupima, odnosno Zakonom o prekršajima.

Članom 12. Predloga zakona propisana je novčana kazna za prevoznika koji limo servis obavlja vozilima koja ne ispunjavaju propisane uslove.

Članom 13. Predloga zakona propisana je novčana kazna za prevoznika i vozača ako vozač nema kvalifikacionu karticu.

Članom 14. Predloga zakona propisana je novčana kazna za vozača koji ne zaustavi vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, kada Inspektor ili komunalni policajac istakne stop tablicu.

Članom 15. Predloga zakona propisano je da će se na postupke koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjivati odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15, 41/18, 44/18-dr. zakon i 83/18), osim na postupke pokrenute po zahtevu za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza, odnosno rešenja za obavljanje limo servisa, na koje će se primenjivati odredbe ovog zakona.

Članom 16. Predloga zakona propisan je dan stupanja na snagu ovog zakona i odložena primena odredaba kojima se propisuje kažnjavanje zbog toga što vozač za vreme obavljanja prevoza nema kvalifikacionu karticu vozača ili vozačku dozvolu sa upisanim kodom "95" do 1. januara 2021. godine.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENjE ZAKONA PO

HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12-prečišćeni tekst), imajući u vidu neophodnost usaglašavanja sa odredbama zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima u delu koji uređuje kvalifikacije profesionalnih vozača kojim se obezbeđuju povoljniji uslovi za taksi vozače i vozače limo servisa, kao i zbog neophodnosti preciziranja pojedinih odredaba zakona radi obezbeđivanja jedinstvene primene od strane organa uprave svih jedinica lokalne samouprave, pri čemu se obezbeđuje da se izbegnu eventualne šteta nastale zbog nedoumica i grešaka pri proveri ispunjenosti uslova predviđenih za vozila u postupku odobravanja prava na obavljanje delatnosti taksi prevoza i limo servisa.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

1. Određivanje problema koje ovaj zakon treba da reši:

Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15 i 41/18) (u daljem tekstu: Zakon) stupio je na snagu 12. avgusta 2015. godine, a puna primena počela 12. februara 2017. godine. Pojedine odredbe navedenog zakona kojima je uređeno pružanje staničnih usluga i registracije i izmene redova vožnje u međumesnom prevozu su izmenjene i dopunjene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji je stupio na snagu 8. juna 2018. godine. Pored toga, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji je stupio na snagu 6. novembra 2018. godine, izmenjene su odredbe kojima se uređuje taksi prevoz i Zakon je dopunjen odredbama kojima je uređena usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem ili limo servis, kao vrsta javnog prevoza.

U toku primene Zakona uočeni su sledeći problemi:

1) Neusaglašenost sa odredbama zakona i podzakonskim propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, u delu koji se odnosi na kvalifikacije profesionalnih vozača

Zakonom su utvrđeni uslovi za obavljanje poslova vozača koji upravlja autobusom kojim se obavlja domaći ili međunarodni prevoz putnika, uslovi za taksi vozača, kao i uslovi za vozača koji upravlja vozilima kojima se obavlja limo servis. Imajući u vidu da su kvalifikacije i stručna kompetentnost profesionalnih vozača u drumskom saobraćaju uređeni Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i podzakonskim propisima donetim na osnovu ovog zakona, a da su međuvremenu Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", broj 24/18) koji je stupio je na snagu 3. aprila 2018. godine, i podzakonskim aktom, Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača ("Službeni glasnik RS", broj 102 od 21. decembra 2018), koji je stupio na snagu 29. decembra 2018. godine, izvršene bitne izmene u pogledu uslova za vozače, neophodno je blagovremeno usklađivanje odredaba sa ovim propisima. Ovo posebno iz razloga što je propisano da se vozačima koji su stekli vozačke dozvole neophodne za profesionalne vozače, u utvrđenom vremenskom periodu, odnosno do 29. decembra 2019. godine priznaje stručna kompetentnost i na osnovu vozačke dozvole izdaje kvalifikaciona kartica i sertifikat o stručnoj kompetentnosti. Međutim, navedenim propisima nije utvrđeno od kada nastaje obaveza da svaki vozač koji upravlja vozilom u javnom prevozu putnika mora da ima sertifikat o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacionu karticu vozača, pa je istu bilo potrebno utvrditi.

2) Neprecizne i nedorečene odredbe koje se odnose na uslove za taksi vozila i putnička vozila za obavljanje limo servisa

Pojedine odredbe koje se odnose na uslove za taksi vozila i putnička vozila za obavljanje limo servisa potrebno je precizirati i detaljnije urediti, s obzirom na to da su, prema informacijama koje su ovom ministarstvu stizale u obliku zahteva za davanje mišljenja, kod nadležnih orana uprave u jedinicama lokalne samouprave izazivale nedoumice. Na osnovu toga je ocenjeno da su nedorečene i da zahtevaju određene izmene. To se prvenstveno odnosi na odredbu o utvrđivanju vrednosti vozila visoke klase kojim se može obavljati limo servis, kao i deo odredbe kojom su propisani uslovi za taksi vozilo, a koji se odnosi na ugradnju klima uređaja, jer se u primeni pokazuje kao nejasna i neopravdana.

3) Dodatni troškovi za privredne subjekte koji su registrovani za obavljanje neke druge privredne delatnosti, a imaju nameru da otpočnu obavljanje limo servisa

Privredni subjekti koji su registrovani za obavljanje neke druge privredne delatnosti, a imaju nameru da otpočnu sa obavljanjem limo servisa, pri pribavljanju rešenja za obavljanje limo servisa, s obzirom na propisanu obavezu pretežne delatnosti, imaju dodatne troškove u pogledu promene pretežne delatnosti i obaveza ovih pravnih lica, a koji su ocenjeni kao neopravdani, jer se u primeni pokazalo da je uslov nepotreban.

4) Neusaglašenost uslova u pogledu starosti vozila kojima se obavlja limo servis sa rentabilnim periodom eksploatacije vozila

Propisani uslovi u pogledu starosti vozila kojima se obavlja limo servis, i to vozila visoke klase koja imaju veliku vrednost, kao i vozila sa 7+1 ili 8+1 mesta za sedenje za koja je propisana obaveza ugradnje digitalnog tahografa, ne dozvoljava da se ista eksploatišu u periodu koji obezbeđuje isplativost investiranja u ta vozila.

5) Nepravilna pravna kvalifikacija prekršaja kojim je propisana novčana kazna za vozača vozila kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, ako ne zaustavi vozilo kada inspektor, odnosno ovlašćeno lice, odnosno komunalni policajac istakne propisanu stop tablicu. Pored toga, greška je uočena i u definisanju zaštitne mere zabrane obavljanja određene privredne delatnosti pravnom licu, odnosno zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti preduzetniku.

6) Neusaglašenost sa propisima, odnosno aktima kojima je privrednim subjektima ukinuta obaveze korišćenja pečata

Radi realizacije ukidanja obaveze upotrebe pečata za privredna društva i preduzetnike neophodno je brisanje odredbe kojom je propisana obaveza overe putnog naloga.

2. Ciljevi koji se donošenjem ovog zakona postižu

1) Da se olakša sticanje kompetencije licima koja imaju nameru da obavljaju poslove profesionalnog vozača u javnom prevozu putnika

Propisivanje uslova za profesionalne vozače koji su usaglašeni sa uslovima koji su utvrđeni propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, odnosno potrebnih kvalifikacija kao alternativnih uslova za taksi vozače i vozače vozila kojima se obavlja limo servis, u smislu da se propisane kompetencije profesionalnih vozača priznaju i za vozače koji upravljaju putničkim vozilima kojima se obavlja javni prevoz, uslovi za ove vozače će biti znatno povoljniji. Na ovaj način, sticanjem propisane obuke daje se mogućnost i lakše prekvalifikacije i omogućavanje da se stekne pravo na obavljanje poslova profesionalnog vozača u kraćem roku od onoga koji je u važećem Zakonu ograničen propisanim godinama radnog iskustva. Stručna kompetentnost vozača koji steknu propisani sertifikat je u potpunosti odgovarajuća jer su postupci i obuke za vozače koji su propisani Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača ("Službeni glasnik RS", broj 102 od 21. decembra 2018) u potpunosti usklađeni sa propisima EU. Sprovođenje navedenog je u nadležnosti Agencije za bezbednost saobraćaja, koja putem ovlašćenih pravnih lica vrši obuku vozača na celoj teritoriji Republike Srbije pa je ista lako dostupna svim zainteresovanim licima.

2) Precizne odredbe kojima su uređeni uslovi za taksi vozila i putnička vozila za obavljanje limo servisa koje će smanjiti troškove postupka utvrđivanja ispunjenosti tih uslova, a privrednim subjektima obezbediti više mogućnosti za izbor vozila i povoljnije uslove eksploatacije vozila koja angažuju u taksi prevozu i limo servisu

Odredbe koje se odnose na uslove za taksi vozila i putnička vozila za obavljanje limo servisa su precizirane i dopunjene. Dopuna se odnosi na vozila za limo servis najveće vrednosti, imajući u vidu rentabilan period eksploatacije vozila. Tako je uslov u pogledu starosti vozila povoljniji, jer je za vozila određene veće vrednosti propisan duži period korišćenja. Propisivanjem dužeg perioda nema nepovoljnog uticaja na kvalitet usluge koja se pruža, kao jednog od osnovnih ciljeva ovog uslova, jer se radi o vozilima najveće vrednosti, privrednim subjektima se pružaju povoljniji uslovi eksploatacije vozila. Pored toga, uzimajući u obzir investiciju u pogledu ugradnje digitalnog tahografa kod vozila koje ima 7+1 ili 8+1 mesta za sedenje, propisan je povoljniji uslov u pogledu starosti vozila koji obezbeđuje duži period korišćenja i rentabilnost u tom delu poslovanja.

U odredbama kojima su uređeni uslovi za taksi vozilo je obrisan deo odredbe koji se odnosi na ugradnju klima uređaja jer se u primeni pokazuje kao nepotrebna i neopravdana. Naime, ispunjenost ovog uslova može utvrditi iz dokumenata koje izdaje prizvođač vozila u kojima su navedene specifikacije o opremi koja je ugrađena u vozilo, odnosno uviđajem u slučaju kada nisu u pitanju nova vozila. Podaci iz saobraćajne dozvole o marki i modelu vozila, kao i godištu vozila ukazuju na to da određeno vozilo u serijskoj proizvodnji može imati svoju verziju sa ugrađenim klima uređajem. S obzirom na to da se isti može naknadno ugraditi u celosti i to bez razlike u funkcionalnosti, kao i da se sastoji od zamenjivih delova, koji su odgovarajući bez obzira da li su polovni ili novi, utvrđeno postojanje klima uređaja kod takvog vozila potvrđuje u svakom slučaju ispunjenje uslova, a suprotno vozilo za koje se utvrdi da nema ugrađen klima ne ispunjava ovaj uslov, tako da deo uslova o ugradnji klima uređaja je nebitan u ovom slučaju, a može prouzrokovati i neželjene efekte. Pored toga, u odredbama kojima su uređeni uslovi u pogledu dimenzija taksi vozila ispravka je izvršena na taj način da uslovi utvrđeni u članu 87v stav 1. tačka 5) nisu kumulativni, jer nema opravdanih razloga da budu obavezna oba uslova jer ispunjavanje jednog ili drugog uslova, koji su u vezi sa gabaritnim dimenzijama vozila, obezbeđuje ispunjavanje uslova komfornijeg vozila. Ovim se obezbeđuje da se taksi prevozniku da mogućnost da se zavisno o potreba poslovanja na teritoriji jedinice lokalne samouprave opredeli za vozilo sa većim mogućnostima za prevoz prtljaga. U svakom slučaju navedenim izmenama se ne utiče na osnovni cilj propisanog uslova kojim se obezbeđuje da se iz taksi prevoza isključe putnička vozila izuzetno malih dimenzija kojim se bitno utiče na kvalitet usluge. Tako izmenama navedenih odredbi privrednim subjektima donosi više mogućnosti u izboru vozila.

Preciznijim odredbama se obezbeđuje jedinstvena primene propisa od strane organa uprave svih jedinica lokalne samouprave, stvaranje povoljnijih uslova za obavljanje navedenih delatnosti, bez nametanja bilo kakvih novih troškova i obaveza privrednim subjektima. Takođe će obezbediti da se izbegnu eventualne štete koje bi nastale zbog nedoumica i grešaka pri odobravanju prava na obavljanje delatnosti taksi prevoza i limo servisa, a u postupku provere ispunjenosti uslova u pogledu vozila kojima se obavlja taksi prevoz i limo servis.

3) Smanjenje troškova privrednim subjektima koji su registrovani za obavljanje neke druge privredne delatnosti, a imaju nameru da otpočnu obavljanje limo servisa

Ukidanjem uslova pretežne delatnosti kao uslova za sticanje prava na obavljanje limo servisa privredni subjekti koji su registrovani za obavljanje neke druge privredne delatnosti, a imaju nameru da otpočnu sa obavljanjem limo servisa, pri pribavljanju rešenja za obavljanje limo servisa, neće imati dodatne troškove za postupak promene pretežne delatnosti i troškove po osnovu drugih obaveza u vezi sa tom promenom. Time se obezbeđuje da u pogledu ovih troškova budu u istom položaju sa privrednim subjektima koji se tek registruju,

4) Precizne kaznene odredbe koje obezbeđuju postizanje potpunog efekta propisa

U kaznenim odredbama su izvršene neophodne ispravke uočenih grešaka i izmenjene su odredbe kojima su propisane novčane kazne za vozače koji nemaju kvalifikacione kartice za vozače, odnosno usklađene sa obavezom utvrđenom navedenim propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Pored toga, pravilno je propisan prekršaj za vozača vozila kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju ako ne zaustavi vozilo kada inspektor, odnosno ovlašćeno lice, odnosno komunalni policajac istakne propisanu stop tablicu.

Kaznene odredbe usklađene sa važećim obavezama za vozače koje su utvrđene odredbama zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, u delu koji uređuje kvalifikacije profesionalnih vozača.

5) Smanjenje troškova privrednim subjektima, u iznosu troškova izrade i korišćenja pečata

Ukidanjem obaveze overe putnog naloga, odnosno obaveze da se putni nalog overava pečatom privrednog subjekta, postiže se smanjenje troškova privrednih subjekata u iznosu troškova izrade i svakodnevnih troškova korišćenja pečata za overu putnih naloga.

3. Da li su razmatrane mogućnosti za rešavanje problema bez donošenja akta?

Imajući u vidu probleme koji su nastali u primeni važećih zakona, kao mogućnost za rešavanje nekih problema bez donošenja akta razmatrano je upućivanje mišljenja organima jedinice lokalne samouprave u vezi sa primenom određenih odredbi, a koje su neprecizne i nedorečene. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da se ciljevi mogu postići samo izmenama i dopunama manjeg broja odredbi Zakona, ocenjeno je da se navedeni problemi mogu rešiti samo donošenjem akta.

4. Zašto je donošenje akta najbolji način za rešavanje problema?

Donošenje akta je najbolji način za rešavanje problema jer se navedeni ciljevi mogu postići samo izmenama i dopunama određenih odredbi Zakona. Uzimajući u obzir činjenicu da je radi efikasnije primene propisa u delu kojim su propisani uslovi za vozače neophodno usaglašavanje sa propisima iz oblasti bezbednosti saobraćaja, da su neophodne ispravke grešaka u kaznenim odredbama Zakona, kao i da je neophodno preciziranje i dopunjavanje odredbi kojima su uređeni uslovi za obavljanje delatnosti radi obezbeđivanja jedinstvena primene propisa od strane organa uprave svih jedinica lokalne samouprave i radi izbegavanja eventualne štete koje bi nastale zbog nedoumica i grešaka u postupanju, donošenje akta je najbolji način za rešavanje problema.

5. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u ovom zakonu?

Rešenja data u Predlogu zakona će direktno uticati na lica koja imaju nameru da obavljaju delatnost taksi prevoza ili limo servisa, lica koja su ovlašćena za obavljanje taksi prevoza i limo servisa (koja imaju odobrenje za obavljanje taksi prevoza i rešenje kojim im je odobreno obavljanje limo servisa), lica koja imaju nameru da obavljaju poslove profesionalnih vozača u javnom prevozu putnika i na organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja, kao i na lica ovlašćena za inspekcijski nadzor.

Pozitivan uticaj će se ogledati u sledećem:

- lica koja imaju nameru da obavljaju delatnost taksi prevoza ili limo servisa će imati povoljnije uslove za pristup delatnosti u pogledu voznog parka;

- lica koja su ovlašćena za obavljanje taksi prevoza i limo servisa će imati povoljnije uslove za izmenu voznog parka, u pogledu izbora vozila i u pogledu isplativosti investicije u vozilo veće vrednosti;

- lica koja imaju nameru da obavljaju poslove profesionalnih vozača u taksi prevozu će imati više mogućnosti da steknu profesionalnu kompetentnost za obavljanje poslova taksi vozača;

- organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja neće imati nedoumica u primeni pojedinih odredbi koje se odnose na uslove za vozila i dodatne troškove postupka u delu utvrđivanja činjenica;

- lica ovlašćena za inspekcijski nadzor neće imati nedoumica u podnošenju prekršajnih prijava i predlogu utvrđenih mera;

Domaći prevoznik, kao i lica koja imaju rešenje kojim im je odobreno obavljanje limo servisa imaće obaveze da u propisanim rokovima usklade svoje poslovanje sa rešenjima datim u Predlogu zakona tako što je potrebno da njihovi vozači ispune uslove, odnosno steknu odgovarajuće kartice za vozače koje su propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona. S tim u vezi, potrebno je da domaći prevoznik preduzme radnje organizovanja svojih vozača radi blagovremenog upućivanja zahteva za izdavanje kartica za vozače kako bi ih imali u roku koji propisan.

Indirektan uticaj će biti na korisnike usluge taksi prevoza i korisnike usluge limo servisa, koji je ocenjen kao manji uticaj, ali pozitivan, i ogledaće se kroz ponudu vozila različitih karakteristika na tržištu taksi prevoza i veću ponudu vozila kojima se obavlja limo servis.

6. Kakve troškove će primena ovog zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Primena ovog zakona će stvoriti troškove domaćim prevoznicima i privrednim subjektima koji obavljaju taksi prevoz i limo servis, od kojih su većina preduzetnici ili pripadaju grupi i malim i srednjim preduzećima. Navedeni troškovi se ogledaju samo u troškovima koji su u iznosu administrativnih taksi za sticanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti za poslove profesionalnog vozača i za izdavanje kvalifikacionih kartica za vozače.

Primena ovog zakona neće stvoriti troškove građanima.

7. Da li su pozitivne posledice takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Imajući u vidu korist od sticanja znanja i veština koje su potrebne za lice koje vrši poslove profesionalnog vozača u prevozu putnika u drumskom saobraćaju, ocenjeno je da će pozitivne posledice biti znatno veće od troškova za sticanje sticanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti za poslove profesionalnog vozača. Naime, sticanjem znanja koja podrazumevaju i znanja u vezi sa primenom AETR konvenciju (Konvencija o vremenu rada i odmorima vozača u međunarodnom transportu), kao i pravila propisanih Zakonom o radnom vremenu posade vozila i tahografima "Službeni glasnik RS", br. 95/15 i 95/18), kojim je uređeno maksimalno vreme upravljanja vozilom, obavezni dnevni i nedeljni odmori, kao i obavezne pauze u toku dnevnog rada, utiče se na sprečavanje zamora vozača i povećanje bezbednosti saobraćaja na putevima koja se direktno odražava na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i na smanjenje raznih vrsta šteta koje su prouzrokovane saobraćajnim nezgodama. Pored toga, sticanjem navedenih znanja i veština, vozači će biti osposobljeni da izbegnu pravljenje grešaka u smislu kršenja navedenih propisa, što će dovesti do smanjenja plaćanja kazni koje su za isti prekršaj iz ove oblasti propisane i za vozače i za privredne subjekte, i koje su izuzetno visoke (naročito u međunarodnom prevozu gde su kazne za prevoznike najčešće u iznosu od 1 500 evra do nekoliko hiljada evra).

8. Da li ovaj zakon podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju

Predložena rešenja u pogledu uslova za vozače, a koja su u odnosu na uslove u važećem propisu dosta povoljnija, u smislu da se otvara mogućnost vozačima da znatno lakše i za kraći vremenski period ispune uslove za taksi vozače ili vozače limo servisa. Imajući u vidu da poslovi vozača čine najveći deo poslova kod privrednih subjekata koji obavljaju delatnost taksi prevoza ili limo servisa, to rešenja koja su predviđena ovim zakonom i koja se odnose na povoljnije uslove za vozače, najznačajnija su u stvaranju realnih mogućnosti za osnivanje novih privrednih subjekata koji će rentabilno da posluju na tržištu taksi prevoza i limo servisa. Pored toga, propisivanjem povoljnijih uslova za korišćenje vozila kojima se obavlja taksi prevoz i limo servis uticaće na to da se privredni subjekti lakše odlučuju na investiranje u vozni park, kako u pogledu broja vozila, tako i u pogledu kvaliteta, jer će imati duži period koji će im obezbediti isplativost uložene investicije. Uzimajući u obzir da se radi činiocima koji imaju najveći uticaj na odluku subjekata da obavljaju delatnosti taksi prevoza i limo servisa, očekuje se stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu.

Za privredne subjekte koji već obavljaju ove dve vrste delatnosti, odnosno za privredne subjekte koji imaju odobrenja za obavljanje taksi prevoza i rešenja o obavljanju limo servisa, predložena rešenja imaće pozitivan uticaj na rentabilnost poslovanja ovih subjekata na taj način što će isti sa manje rizika moći da investiraju u vozni park, a povoljnija rešenja u pogledu uslova za vozače, koja omogućavaju da vozači manje starosti u odnosu na mogućnosti u važećem zakonu steknu potrebnu kvalifikaciju i ispune uslov, omogućiće angažovanje novih i mlađih vozača. Ocenjuje se da će rentabilnim poslovanjem koje im omogućavaju navedena rešenja u ovom zakonu, subjekti koji nastupaju na tržištu taksi prevoza i limo servisa, kroz angažovanje većeg broja vozila u limo servisu, i više različitih modela i tipova vozila u taksi prevozu, povećaće ponudu na tržištu ove dve vrste prevoza putnika. Kako se navedenim rešenjima obezbeđuje lojalna konkurencija na tržištu, nesporno je da će dovesti i do porasta kvaliteta pružene usluge.

9. Da li su zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Nacrtu zakona

Strane koje su zainteresovane za rešenja sadržana u Nacrtu zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju su privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) koji imaju nameru da obavljaju delatnost taksi prevoza i limo servisa, privredni subjekti koji shodno Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju već imaju odobrenje za obavljanje taksi prevoza ili rešenje za obavljanje limom servisa, nadležni organi jedinice lokalne samouprave, poslovna udruženja prevoznika limo servisa i poslovna udruženja i sindikati taksi prevoznika, kao i korisnici usluge taksi prevoza ili limo servisa.

Privrednim subjektima koji imaju odobrenje za obavljanje taksi prevoza i nadležnim organima jedinice lokalne samouprave omogućeno je da neposredno učestvuju u izradi Nacrta zakona. Rešenjem ministra br. 011-00-234/1/2018-03 od 8.juna 2018. godine obrazovana je radna grupa za izradu Nacrta zakona, a za članove radne grupe, pored državnih službenika imenovani su i predstavnici: Sekretarijata za javni prevoz grada Beograda, Sekretarijata za inspekcijske poslove grada Beograda, Sekretarijata za poslove komunalne policije grada Beograda, Inspekcije za puteve i saobraćaj grada Novog Sada, kao i predstavnici taksi prevoznika iz sledećih udruženja i sindikata: Granskog sindikata taksi vozača i autoprevoznika "Nezavisnost", Samostalnog sindikata taksi vozača i autoprevoznika Srbije, SATUS - Saveza taksi udruženja Srbije, SITAB - Strukovnog udruženja taksi preduzetnika Beograda i Ugovorne privredne taksi komore Srbije.

Radna grupa je ostvarila neposrednu saradnju sa predstavnicima Udruženja kombi prevoz putnika i Udruženja limo servis, kroz više održanih sastanaka održanih u prostorijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na kojima su se razmatrali njihovi predlozi za izmene postojećih rešenja u pogledu uslova za obavljanje limo servisa i to: sastanak sa predstavnicima Udruženja kombi prevoz putnika krajem oktobra 2018. godine, sastanak sa predstavnicima Udruženja limo servis održan 23. januara 2019. godine, sastanak sa predstavnicima Udruženja kombi prevoz putnika i Udruženja limo servis održan 14. februara 2019. godine i sastanak sa predstavnicima Udruženja kombi prevoz putnika održan 18. marta 2019. godine. Pored toga, 5. marta 2019. godine održan je sastanak sa predstavnicima domaćeg prevoznika Terra travel d.o.o, Beograd koji obavljaju limo servis, a nisu članovi Udruženja limo servis.

U vezi sa problemima i predlozima koje su izneli predstavnici navedenih udruženja i navedenog privrednog subjekta, u potpunosti je prihvaćen predlog za produženje roka korišćenja vozila najveće vrednosti sa pet na sedam godina, kao i predlog za produženje roka korišćenja vozila vozila sa 7+1 ili 8+1 mesta za sedenje u koja se moraju uložiti određena sredstva za ugradnju digitalnog tahografa, sa pet na deset godina. Pored toga prihvaćen je i predlog za brisanje pretežne delatnosti kao uslova za sticanje prava na obavljanje limo servisa.

Svoje primedbe na rešenja u Nacrtu zakona, kao i inicijative za izmenu uputili su dopisima i taksi preduzeća iz Novog Pazara i Čačka.

Odlukom Vlade od 24. januara 2019. godine 05 Broj: 02-647/2019 obrazovana je Radna grupa za analizu i davanje predloga i mišljenja u vezi sa primenom propisa u oblasti taksi prevoza i Stručna radna grupa. Na sastanku Radne grupe i Stručne radne grupe održanom 14. februara 2019. godine pored analize primene propisa kojima se uređuje obavljanje delatnosti taksi prevoza i dati su predlozi i mišljenja radi unapređenja propisa kojim je uređen taksi prevoz.

Sva rešenja u Nacrtu zakona koja su u vezi sa uslovima za obavljanje taksi prevoza i limo servisa utvrđena su na osnovu primedbi na važeće odredbe i inicijativa i predloga koja su uputila pomenuta udruženja i preduzeća. U vezi sa najčešćim primedbama koje su se odnosile na stroge uslove za taksi vozače propisane u važećem zakonu i shodno zahtevima za izmenu istih, utvrđeno je rešenje u Nacrtu zakona kojim se propisuje da vozač koji ima stečenu kvalifikaciju za profesionalnog vozača na osnovu propisa kojima se uređuje bezbednost saobraćaja ispunjava uslov za taksi vozača i time prihvaćena inicijativa za propisivanje povoljnijih uslova za taksi vozače. Istovremeno se obezbedilo da vozači koji su na osnovu važećih uslova započeli radnje i postupak ispunjavanja tih uslova nemaju dodatne troškove.

Nadležni organi jedinica lokalne samouprave, preko upućenih zahteva za davanje mišljenja u vezi sa primenom zakona, od kojih su se posebno izdvojili zahtevi u vezi sa utvrđivanjem činjenica o ispunjavanju uslova za taksi vozače, kao i utvrđivanje činjenica o ispunjavanju uslova za taksi vozila, ukazali su na određene nedoumice u važećim odredbama. Pri utvrđivanju rešenja u Nacrtu zakona uzelo se u obzir sve navedeno u tim zahtevima i prema tome su predložena rešenja koja se odnose na brisanje dela odredbe o ugradnji klima uređaja, kao i izmene uslova u pogledu tehničkih karakteristika vozila utvrđenih kroz najmanje dimenzije međuosovinskog rastojanja ili dimenzije prtljažnog prostora.

Korisnici taksi prevoza i limo servisa nisu imali priliku da se izjasne o navedenim rešenjima u Nacrtu zakona. Međutim, ako se ima u vidu da predložena rešenja imaju samo pozitivan uticaj na ponudu na tržištu ove dve vrste prevoza putnika, odnosno da ne mogu imati negativan efekat jer Nacrt zakona omogućava angažovanje većeg broja vozila u limo servisu, kao i više različitih modela i tipova vozila u taksi prevozu, što znači da je ponuda usluge u pogledu vozila za korisnike prevoza veća i povoljnija, ocenjuje se da izjašnjenje ove zainteresovane strane ne bi imalo bitnog uticaja na predložena rešenja.

Naime, Zaključkom Odbora za privredu i finasije 05 Broj: 011-2417/2019 od 13. marta 2019. godine usvojen je predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da nije potrebno sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona.

Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da se predlaže donošenje ovog zakona po hitnom postupku, zainteresovane strane imale su priliku da se izjasne o Nacrtu zakona, od kojih većina neposrednim učešćem u izradi predloženih rešenja.

10. Koje će se mere tokom primene ovog zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem ovog zakona namerava

Osim kontinuirane i dosledne primene ovog zakona nije potrebno preduzimanje nikakvih mera da bi se ostvarili navedeni ciljevi, odnosno ono što se donošenjem ovog zakona namerava.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 15.04.2019.