Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA: BROJ BODOVA POTREBNIH ZA OBNOVU LICENCE JE 20, A POSTOJI I MOGUćNOST PRENOšENJA BODOVA IZ JEDNE U DRUGU LICENCNU GODINU. UVODI SE I LICENCNI ISPIT I DOZVOLJAVA LEKARIMA KOJI NISU IMALI KONTINUIRANU EDUKACIJU DA KROZ PROVERU STRUčNOG ZNANJA OBNOVE LICENCU


Novim Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015 - dalje: Pravilnik), koji je stupio na snagu12. decembra 2015. godine, omogućeno je da dozvolu za rad obnovi skoro 30 odsto lekara više nego da je na snazi ostao stari Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009, 40/2010).

Najkasnije do sredine februara 2016. godine na sajtu Lekarske komore Srbije (LKS) biće objavljen spisak licenciranih lekara, to jest onih koji imaju dozvolu za rad, obnovljenu u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014 i 96/2015 - dalje: Zakon) – najavila je dr Vesna Jovanović, direktorka LKS.

Na toj listi naći će se lekari koji su prikupili Zakonom potreban broj bodova učestvovanjem ili prisustvom na medicinskim skupovima u Srbiji ili u inostranstvu, objavljivanjem naučnih radova ili publikacija.

Oko 1.100 lekara u Srbiji nije uspelo da sakupi potreban broj bodova za obnovu licence. Oni će polagati licencni ispit u regionalnim centrima pred tročlanom komisijom, koju čine kolege istog ranga stručnosti. Polaganje ispita počinje ove nedelje, jer ceo proces mora da se završi do sredine februara. Ovaj ispit lekari će moći da polažu i kasnije, ali u međuvremenu će im biti oduzeta dozvola za rad. Svima ćemo omogućiti da polažu ispit, ali nikoga na to ne možemo da nateramo – ističe dr Jovanović.

Direktorka Komore navodi da oko 12 odsto od ukupnog broja lekara u Srbiji nije ni podnelo zahtev za obnovu licence. Ona pretpostavlja da je reč o penzionerima ili lekarima koji su otišli da rade u inostranstvo.

Ovi lekari će biti izbrisani sa spiska licenciranih lekara u Srbiji, jer su njihove radne dozvole istekle – objašnjava dr Jovanović.

Prema ranijim obećanjima, lista licenciranih lekara trebalo je da bude objavljena prvog radnog dana 2016. godine. Razlog za pomeranje je to što je donošenje novog Pravilnika kasnilo 50 dana, pa je na snagu stupio tek 12. decembra 2015. godine. Da promene zakonskih rešenja nije bilo, mnogi lekari bi ostali bez licence, odnosno prava da rade i u privatnim i u državnim zdravstvenim ustanovama.

Po novom propisu, lekaru je za obnovu radne dozvole dovoljno 20 bodova po godini rada, a ne 24 kako je bilo ranije. Takođe, dozvoljeno je prenošenje bodova iz jedne godine u drugu, što kao rešenje do sada nije postojalo, a u toku jedne godine obavezno je prikupiti 10 bodova.

Nova rešenja su, po rečima direktorke Lekarske komore, omogućila da svoju licencu obnovi skoro 30 odsto lekara više od onog broja koji bi to mogli da urade da je sve ostalo po starom.

Ona navodi da licencu ovog januara obnavlja 25.600 lekara, oni koji su je prvi put stekli u januaru 2009. godine. Ukupno u Srbiji radi 33.000 lekara, ali ostali će, koji su počeli da rade kasnije, docnije obnavljati svoje dozvole.

Ovih dana puno posla ima i Etički odbor Lekarske komore, koji pojedinačno razmatra slučaj svakog lekara koji je pravosnažno osuđen za neko krivično delo koje nema veze sa lečenjem. Zadatak odbora je da za svakog od njih proceni da li je i dalje dostojan da se bavi lekarskim pozivom.

Etički odbor komore ima dužnost da razmatra dostojnost više od 50 lekara koji su u prethodnih nekoliko godina osuđeni za korupciju, trgovinu drogom, trgovinu ljudima, obljubu nad maloletnom osobom, zloupotrebu službenog položaja i trgovinu uticajem. Odbor je sastavljen od 15 članova i odluka o dostojnosti se donosi većinom glasova – objašnjava dr Jovanović.

U nekim od pomenutih slučajeva Etički odbor je već doneo odluke, a javnost će sredinom februara 2016. godine biti obaveštena ko je sve zbog nedostojnosti ostao bez licence za rad.

Dok na Zapadu lekar može izgubiti licencu i zbog vožnje ili rada u pijanom stanju, kod nas se do sada automatski licenca za rad oduzimala samo lekaru koji je pravosnažno osuđen za krivično dela nepružanja zdravstvene zaštite, odnosno za teška krivična dela protiv zdravlja ljudi.

Kako je ovo početak takve prakse u Srbiji, konsultovali smo etičare, pravnike, specijalizovane za medicinsko pravo, udruženja pravnika i profesore sudske medicine. Prihvatili smo preporuku da, uz sudsku presudu, članovi Etičkog odbora svaki slučaj razmatraju u svetlu okolnosti u kojima se događaj zbio – navodi dr Jovanović.

Izvor: Vebsajt Politika, Olivera Popović, 14.01.2016.
Naslov. Redakcija