Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKCIONI PLANOVI ZA PREGOVARAČKA POGLAVLJA 23 I 24: NEOPHODNE ZAKONODAVNE REFORME I NJIHOVA EFIKASNA PRIMENA U KLJUčNIM OBLASTIMA REFORME PRAVOSUđA, BORBE PROTIV KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KAO I SLOBODE IZRAżAVANJA I MEDIJA


Ministri spoljnih poslova EU pozdravili su značajne reforme koje je Srbija sprovela prošle godine, a koje su dovele do otvaranja prvih poglavlja u pristupnim pregovorima sa EU ocenivši kao pozitivno to što je Srbija podnela akcione planove za poglavlja 23 i 24 - o vladavini prava i osnovnim slobodama.

Ti akcioni planovi će, kako se navodi u zaključcima zasedanja šefova diplomatija EU, biti "jasne smernice za buduće reforme i solidne rezultate u tim oblastima".

Napredak u ovim poglavljima treba da bude učinjen paralelno sa napretkom u pregovirma u celini.

"Savet ministara EU ohrabruje Srbiju da iskoristi pozitivan zamah i intenzivira zakonodavne reforme i njihovu efikasnu primenu u ključnim oblastima reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i slobode izražavanja i medija", navode ministri EU.

Naročita pažnja treba da bude posvećena punom poštovanju osnovnih prava, uključujući zaštitu najranjivijih grupa, posebno Roma, kao i efikasnoj primeni Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Sl. list SRJ", br. 11/2002, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dr. zakon i 97/2013 - odluka US).

Savet pozdravlja to što je Srbija već predala predviđena strateška dokumenta i napominje da je napredak neophodan i u oblastima nezavisnosti demokratskih institucija, javne administracije, kao i razvoja funkcionalne tržišne ekonomije i poboljšanja poslovnog okruženja.

U zaključcima šefovi diplomatija EU takođe pozdravljaju značajan napredak u dijalogu Beograda i Prištine, naročito sporazume postignute 25. avgusta 2015. godine i pozivaju Srbiju da brzo primeni svoj deo sporazuma i konstruktivno se angažuje "sa Kosovom na formulisanju i primeni budućih sporazuma".

Savet će, kako se kaže, nastaviti pomno da prati kontinuirano angažovanje Srbije u pravcu vidljivog i održivog napretka u normalizaciji odnosa sa Kosovom, uključujući primenu svih dosad postignutih sporazuma u dobroj veri, tako da Srbija i Kosovo mogu da nastave evropski put i izbegavaju da se uzajamno blokiraju.

Savet podseća i da napredak u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom u okviru Poglavlja 35 treba da se ostvaruje paralelno sa napretkom u pristupnim pregovorima Srbije, u skladu sa pregovaračkim okvirom.

Ministri spoljnih poslova takođe sa zadovoljstvom konstatuju povećani konstruktivni angažman Srbije u regionalnoj saradnji i dodaju da Srbija treba da nastavi jačanje dobrosusedskih odnosa.

Savet takođe poziva Srbiju na progresivno usklađivanje sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom u skladu sa pregovaračkim okvirom.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 15.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija