Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

(NE)MOGUĆNOST POVEĆANJA PAUŠALNO UTVRĐENOG PRIHODA PREDUZETNIKU ZA VIŠE OD 10% U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU


Pitanje:

• Poreska uprava je počela sa izdavanjem konačnih rešenja paušalno oporezovanim obveznicima za 2015. godinu i akontacionih rešenja za 2016. godinu.
Ono što nas zanima su drastične razlike u odnosu na akontaciono rešenje iz 2014. godine, koje je poslednje primljeno rešenje.
Stav 2. član 5. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014) navodi da "preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, u prvoj godini primene povećane polazne osnovice paušalni prihod se u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu može uvećati najviše do 10%", pa je pitanje da li se ovo primenjuje za sve paušalce i u svim slučajevima povećanja paušalno utvrđenog prihoda?

Odgovor:

Prema odredbi člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon), preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod (dalje: paušalno oporezivanje).

Visinu paušalno utvrđenog prihoda utvrđuje Poreska uprava u skladu sa članom 41. Zakona i Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014 - dalje: Uredba).

Naime, prema članu 41. stav 1. Zakona, ako su ispunjeni uslovi iz člana 40. ovog zakona, preduzetnici se, radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda kao osnovice poreza na prihode od samostalne delatnosti, razvrstavaju u grupe po kriterijumima profitabilnosti i obima prometa, odnosno prema vrstama delatnosti.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama saglasno stavu 1. ovog člana, određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici, opštini, odnosno gradu, u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod (stav 2. istog člana Zakona).

Prema odredbama člana 41. stav 3. Zakona, polazna osnovica iz stava 2. ovog člana umanjuje se, odnosno povećava primenom sledećih elemenata:

1) mesto na kome se radnja nalazi;

2) broj zaposlenih radnika;

3) tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja;

4) površina lokala;

5) starost obveznika i njegova radna sposobnost;

6) visina prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost;

7) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

Saglasno stavu 4. istog člana Zakona, kod utvrđivanja paušalnog prihoda, nadležni poreski organ uzima u obzir i sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način.

Bliži uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje uređeni su Uredbom.

Članom 5. Uredbe utvrđeni su procenti koji se primenjuju radi utvrđivanja polazne osnovice (u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu iz člana 4. Uredbe) za svaku grupu posebno.

Odredbom člana 5. stav 2. Uredbe propisano je da se preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda iz stava 1. ovog člana, u prvoj godini primene povećane polazne osnovice paušalni prihod u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu može uvećati najviše do 10%.

Prema tome, odredba člana 5. stav 2. Uredbe ne znači da se paušalno utvrđen prihod preduzetnika generalno ne može uvećati za više od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Naime, ova odredba primenjuje se samo u situaciji kada se Uredbom poveća polazna osnovica (kada se izmeni Uredba pa se polazna osnovica poveća sa npr. 105% na 120% prosečne zarade), a ne i za ostale situacije kada dođe do povećanja paušalno utvrđenog prihoda. Ova odredba je dodata poslednjim izmenama Uredbe upravo zbog utvrđivanja poreza za 2014. godinu, jer su se od 1.01.2014. godine počele primenjivati neke uvećane osnovice iz člana 5. stav 1. Uredbe, a pre svega uvećana osnovica za petu grupu (posebno za advokate koji su pre toga bili svrstani u šestu grupu sa polaznom osnovicom 85% prosečne zarade, a od 1.01.2014. godine su svrstani u petu grupu sa polaznom osnovicom 120%).

S obzirom da u 2015. i 2016. godini nije bilo povećanja polaznih osnovica iz člana 5. stav 1. Uredbe (nije bilo izmena i dopuna Uredbe u tom smislu), odredba člana 5. stav 2. Uredbe se kod utvrđivanja paušalnog prihoda za 2015. i 2016. god. ne može primeniti.

Ovo proizlazi i iz objašnjenja Ministarstva finansija, br. 119-01-13/2015-01 od 14.1.2015. godine, koje navodimo u nastavku:

"U vezi sa dopisom broj: 15/2015 od 12. januara 2015. godine obaveštavamo vas: Odredbom člana 2. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014), u članu 5. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013 i 119/2013) dodat je stav 2. kojim je propisano da preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda iz stava 1. ovog člana, u prvoj godini primene povećane polazne osnovice paušalni prihod se u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu može uvećati najviše do 10%. S tim u vezi, odredba člana 5. stav 2. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014 - dalje: Uredba) primenjuje se kod utvrđivanja visine paušalnog prihoda za sve preduzetnike koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod, kod kojih je usled povećanja polazne osnovice (koju čini prosečna mesečna zarada korigovana za procenat koji se primenjuje za svaku konkretnu grupu prema članu 5. stav 1. Uredbe) došlo do uvećanja visine paušalnog prihoda (utvrđenog primenom elemenata iz člana 6. Uredbe na polaznu osnovicu), na način da povećanje visine paušalnog prihoda u prvoj godini primene povećane polazne osnovice može biti najviše do 10%, nezavisno od toga da li je preduzetnik podneo žalbu na rešenje doneto u skladu sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013 i 119/2013).

Pored toga, a s obzirom na to da Poreska uprava, prema Zaključku Vlade 05 broj: 413-16323/2014 od 19.12.2014. godine, treba da donese rešenja o utvrđivanju poreske obaveze za 2014. godinu u skladu sa Uredbom, donošenjem tih rešenja otkloniće se pravne posledice nastale donošenjem rešenja u skladu sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013 i 119/2013).

Kada je reč o imenovanju članova stručnog tima Ministarstva finansija koji će, u saradnji sa stručnim timom Advokatske komore Srbije, biti angažovani na usaglašavanju kriterijuma i elemenata za paušalno oporezivanje preduzetnika, imena članova stručnog tima Ministarstva finansija dostavićemo do kraja januara 2015. godine."

Na kraju ukazujemo da iako se preduzetnik kojem je drastično uvećan paušalno utvrđen prihod za 2015. i 2016. godinu u odnosu na 2014. godinu, ne može pozvati na član 5. stav 2. Uredbe (jer razlog povećanja kao što smo rekli nije povećanje polazne osnovice), to ne znači da ovaj preduzetnik nema osnova za žalbu iz drugih razloga, što treba utvrditi u svakom konkretnom slučaju na osnovu svih okolnosti slučaja (posebno treba utvrditi po kojem osnovu je došlo do povećanja upoređivanjem kriterijuma iz prethodne i tekuće godine). Žalba se može izjaviti u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Izvor: Redakcija