Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: ZAKON O SUDIJAMA, ZAKON O JAVNOM TUżILAšTVU, PRAVILNIK O NAKNADI TROšKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ZAPOSLENIH LICA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZAJEčARA, STATUT SINDIKATA ZAPOSLENIH U SOCIJALNOJ ZAšTITI REPUBLIKE SRBIJE


OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI KROZ ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE OBJAVLJENE U SLUŽBENOM GLASNIKU RS, BROJ 111/15.10.2014

ODLUKA/ Zakon o sudijama

1. Utvrđuje se da druga rečenica člana 50. stav 4. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09 – Odluka US, 104/09, 101/10, 8/12 – Odluka US, 121/12, 124/12 – Odluka US i 101/13), koja glasi: „Visoki savet sudstva dužan je da prilikom predlaganja kandidata za izbor sudije prekršajnog ili osnovnog suda, predloži kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, u skladu sa posebnim zakonom.”, nije u saglasnosti sa Ustavom.

2. Ukida se mera obustave izvršenja pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu navedenog dela odredbe člana 50. stav 4. Zakona iz tačke 1.

ODLUKA/ Zakon o javnom tužilaštvu

1. Utvrđuje se da druga rečenica člana 75. stav 2. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – drugi zakon, 101/11, 38/12 – Odluka US, 121/12 i 101/13), koja glasi: „Državno veće tužilaca dužno da prilikom predlaganja kandidata za izbor zamenika osnovnog javnog tužioca, predloži kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, u skladu sa posebnim zakonom.”, nije u saglasnosti sa Ustavom.

2. Ukida se mera obustave izvršenja pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu navedenog dela odredbe člana 75. stav 2. Zakona iz tačke 1.

 

ODLUKA/ Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih lica u Gradskoj upravi grada Zaječara

1. Utvrđuje se da Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih lica u Gradskoj upravi grada Zaječara, IV broj 110-4 od 3. novembra 2008. godine i Pravilnik o izmeni Pravilnika o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih lica u Gradskoj upravi grada Zaječara, IV broj 110-38 od 25. oktobra 2012. godine, koje je doneo načelnik Gradske uprave grada Zaječara, nisu u saglasnosti sa zakonom.

2. Odbacuje se inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Pravilnika o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih lica u Gradskoj upravi grada Zaječara, IV broj 110-4 od 3. novembra 2008. godine.

ODLUKA/ Statut Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije

1. Utvrđuje se da odredba člana 70. Statuta Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije, koji je donela Skupština Sindikata na sednici održanoj 11. maja 2006. godine, u vreme važenja, nije bila u saglasnosti sa Ustavom.

2. Odbacuje se zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu Statuta iz tačke 1.

Izvor: