Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ADVOKATURI: ADVOKATU PRESTAJE PRAVO NA BAVLJENJE ADVOKATUROM UKOLIKO NE IZVRšAVA MATERIJALNE OBAVEZE PREMA ADVOKATSKOJ KOMORI U PERIODU DUżEM OD 6 MESECI


Članom 83. stav 1. tačka 8. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) predviđeno je da advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom ukoliko ne izvršava materijalne obaveze prema advokatskoj komori u periodu dužem od 6 meseci.

Prestanak prava na bavljenje advokaturom povlači za sobom brisanje iz imenika advokata, bez vođenja posebnog postupka, navodi se u saopštenju Advokatske komore Vojvodine.

Advokat može ponovo da se upiše u imenik advokata ukoliko izmiri dospele obaveze, ukoliko ispunjava uslove propisane zakonom o advokaturi i statutom Advokatske komore i plati upisninu u punom iznosu.

ZAKON O ADVOKATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US)

Prestanak prava na bavljenje advokaturom

Član 83

Advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom:

1) na lični zahtev, od dana koji je odredio u zahtevu, a u slučaju da u zahtevu za brisanje iz imenika advokata nije određen dan prestanka prava bavljenja advokaturom ili je određen dan koji prethodi danu podnošenja zahteva - od dana donošenja odluke o brisanju iz imenika advokata;

2) u slučaju smrti ili proglašenja za umrlog - danom smrti, odnosno proglašenja za umrlog;

3) u slučaju potpunog ili delimičnog lišenja poslovne sposobnosti - od dana pravnosnažnosti odluke nadležnog suda;

4) u slučaju izricanja disciplinske mere brisanja iz imenika advokata - od dana konačnosti odluke o brisanju iz imenika;

5) u slučaju izricanja mere bezbednosti zabrane bavljenja advokaturom u krivičnom postupku - od dana pravnosnažnosti presude nadležnog suda;

6) u slučaju osude za krivično delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom - od dana pravnosnažnosti presude nadležnog suda;

7) u slučaju osude za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci - od dana stupanja na izdržavanje kazne, o čemu nadležnu advokatsku komoru obaveštava sud nadležan za izvršavanje krivičnih sankcija;

8) u slučaju da se ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest meseci - od dana donošenja konačne odluke o brisanju iz imenika;

9) u slučaju zasnivanja radnog odnosa van advokature, upisa u registar preduzetnika, sticanja statusa statutarnog zastupnika, imenovanja za direktora ili predsednika upravnoga odbora u pravnom licu, izbora ili imenovanja za člana ili predsednika izvršnog odbora banke, imenovanja za zastupnika državnog kapitala ili za prokuristu - od dana zasnivanja radnog odnosa, upisa u registar, imenovanja ili izbora;

10) u slučaju da ne zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti - od dana donošenja konačne odluke o brisanju iz imenika;

11) u slučaju da advokatu upisanom u upisnik A i upisnik B imenika advokata, prestane svojstvo advokata ili mu bude zabranjen rad u matičnoj državi - od dana donošenja odluke nadležnog organa matične države.

Smatraće se da se advokat ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest meseci, ako u tom roku nisu mogle da mu se dostave pismena na adresu sedišta advokatske kancelarije ili ako u tom roku ne izvršava materijalne obaveze prema advokatskoj komori, što se utvrđuje odlukom nadležne advokatske komore.

Nadležna advokatska komora je dužna da u roku od 15 dana od dana nastupanja nekog od razloga za prestanak prava na bavljenje advokaturom iz stava 1. ovog člana sprovede brisanje iz imenika advokata i imenuje preuzimatelja predmeta advokatske kancelarije.

 

Ako je advokat prestao da se bavi advokaturom na lični zahtev, ima pravo da sam predloži preuzimatelja svoje advokatske kancelarije.

Odredbe st. 1. do 3. ovog člana shodno se primenjuju i na advokatske pripravnike. 

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, Redakcija, 16.09.2015.