Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT PRAVILNIKA O LIKVIDNOSTI BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA - TEKST PROPISA


NACRT PRAVILNIKA O LIKVIDNOSTI BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

Opšte odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se:

1)    minimalni zahtevi za upravljanje rizikom likvidnosti brokersko-dilerskog društva;

2)    način izračunavanja pokazatelja likvidnosti brokersko-dilerskog društva;

3)    najniži dozvoljeni nivo likvidnosti brokersko-dilerskog društva;

4)    sadržaj, način i rok izveštavanja brokersko-dilerskog društva o nastupanju nemogućnosti izvršavanja dospele novčane obaveze;

5)    sadržaj, način i rok izveštavanja brokersko-dilerskog društva o likvidnosti.

Minimalni kvalitativni zahtevi za upravljanje rizikom likvidnosti brokersko-dilerskog društva

Član 2.

Brokersko-dilersko društvo je dužno da uspostavi sistem upravljanja rizikom likvidnosti koji će biti primeren vrsti, obimu i složenosti poslovanja, kao isklonosti ka riziku brokersko-dilerskog društva.

Sistem upravljanja rizikom likvidnosti brokersko-dilerskog društva mora da obezbediodržavanje dovoljno likvidnih sredstava u obliku, visokokvalitetne, nezaložene likvidne imovine za održavanjestabilne likvidnosti brokersko-dilerskog društva u slučajevima raznih vanrednih okolnosti. Za korišćenje navedenih sredstava ne sme biti nikakvih pravnih ni operativnih smetnji.

Brokersko-dilersko društvo je dužno da ima jasno definisanu toleranciju izloženosti riziku likvidnosti, a koja je određena u skladu sa poslovnim planovima, donetom strategijom, celokupnom sklonošću kariziku. Tolerancija izloženosti riziku likvidnosti jeste nivo izloženosti riziku likvidnosti koju je brokersko-dilersko društvo spremno da preuzme i koja mora da obezbedistabilnu likvidnost brokersko-dilerskog društva, kako u redovnim uslovima, tako i u slučaju nastanka vanrednih okolnosti (u daljem tekstu: stresni periodi).

Viši menadžment brokersko-dilerskog društva dužan je da donese strategiju, politike i ostale interne akte za upravljanje rizikom likvidnosti koji će biti u skladu sa profilom rizičnosti brokersko-dilerskog društva. Strategija upravljanja rizikom likvidnosti obuhvata minimalno ciljeve i osnovna načela preuzimanja rizika likvidnosti i upravljanja njime. Nivo sklonosti za preuzimanje rizika likvidnosti utvrđujeviši menadžment brokersko-dilerskog društva u sklopu poslovne strategije najmanje jednom godišnje.Višim menadžmentom u smislu ovog pravilnika, smatraju se:

1)    u društvima sa jednodomnim upravljanjem: direktori, odnosno odbor direktora;

2)    u društvima sa dvodomnim upravljanjem: nadzorni odbor.

Politike i drugi interni akti brokersko-dilerskog društva za upravljanje rizikom likvidnosti moraju minimalno da obuhvate:

1)    politike i postupke kojima se uređuje uspostavljanje primerenog i delotvornog sistema unutrašnjih kontrola;

2)    strukturu imovine i obaveza, kao i proceneo likvidnosti i utrživostimovine;

3)    sistem izveštavanja o riziku likvidnosti;

4)    politike i postupke sa stranim valutama i

5)    planove postupanja i finansiranja brokersko-dilerskog društva u kriznim situacijama.

U svrhu adekvatnog upravljanja rizikom likvidnosti, brokersko-dilersko društvo mora da primenjuje aktivnu politiku upravljanja imovinom/likvidnim sredstvima i obavezama, što uključuje stalno praćenjei usklađivanje finansijskih i novčanih tokova, a u cilju prepoznavanja izloženosti riziku likvidnosti.

Postupak upravljanja rizikom likvidnosti

Član 3.

Postupak upravljanja rizikom likvidnosti mora minimalno da sadrži sledeće mere:

1)    održavanje dovoljno likvidnih sredstava koja čine trajni obim likvidnosti;

2)    dnevno praćenje i izveštavanjeo izloženosti riziku likvidnosti, a posebno o značajnim promenama u likvidnim sredstvima i obavezama;

3)    utvrđivanje dostupnih tržišnih izvora likvidnosti i

4)    utvrđivanje postupanjau stresnim periodima.

Član 4.

Brokersko-dilersko društvo je dužno da uspostavi odgovarajući sistem izveštavanja koji će, zavisno od vrste, obima i složenosti poslovanja brokersko-dilerskog društva, biti prihvatljiv za utvrđivanje, merenje odnosno procenjivanje, upravljanje, praćenje i izveštavanje o riziku likvidnosti.

Sistem izveštavanja mora minimalno da omogući pravovremeno i relevantno informisanje višeg menadžmentao likvidnosti brokersko-dilerskog društva, praćenje poštovanja donetih politika i internih akata, kao i praćenje pozicije likvidnosti u dinarima i stranim valutama.

Evidencije likvidnih sredstava i obaveza

Član 5.

Uz računovodstvene evidencije koje je brokersko-dilersko društvo dužno da vodi redovno, deo podataka potreban za izračunavanje pokazatelja likvidnosti, a koji nisu prikazani u računovodstvenim evidencijama, brokersko-dilersko društvo je dužno da vodi u posebnim evidencijama (koje će omogućiti dnevnu ažurnost pozicija neophodnih za obračun pokazatelja likvidnosti).

Pokazatelj likvidnosti brokersko-dilerskog društva

Član 6.

Pokazatelj likvidnosti brokersko-dilerskog društva je odnos između likvidnih sredstava i obaveza koje su dospele i koje uskoro dospevaju.

Likvidna sredstva i obim likvidnosti brokersko-dilerskog društva

Član 7.

Likvidna sredstva iz člana 6. ovog pravilnika su sredstva na raspolaganju brokersko-dilerskom društvu, koja svojim obimom čine trajni obim likvidnosti a obuhvataju sledeće pozicije bilansa stanja:

1)    sredstva na novčanim računima za redovno poslovanje brokersko-dilerskog društva (ova tačka ne uključuje novčana sredstva koja je brokersko-dilersko društvo primilo i kojima upravlja u tuđe ime i za tuđ račun – npr. sredstva za kupovinu hartija od vrednosti za račun klijenata);

2)    gotovina u blagajni;

3)    hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti - iskazuju se neposredno unovčive hartije od vrednosti;

4)    depoziti po viđenju, drugi depoziti u kreditnim institucijama sa preostalim dospećem do petdana i depoziti sa mogućnošću razročenjai raspolaganja sredstvima u roku do petdana;

5)    obveznice ili kuponi obveznica, blagajnički zapisi i drugi slični novčani instrumentikoje izdaje Republika Srbija, Narodna banka, strane države, centralne banke, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna finansijska korporacija, kao i ostale članice Grupacije Svetske banke, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i ostale slične međunarodne organizacije;

6)    neiskorišćeni ugovoreni iznosi bezuslovnih okvirnih kredita odobrenih od banaka sa sedištem u Republici Srbiji ili državi članici Evropske unije, a koje je moguće u roku pet dana iskoristiti do iznosa definisanog ugovorom;

7)    dospela i nedospela potraživanja za koje je brokersko-dilersko društvo na dan izračunavanja pokazatelja likvidnosti primilo avans ili dokaz o plaćanju izvršenom od strane ovlašćene institucije sa sedištem u Republici Srbiji ili državi članici Evropske unije;

8)    ostala likvidna sredstva sadospećem do pet dana (novac i potraživanja koja dospevaju u roku od pet danaosim:potraživanja prema licima iz člana 170. Zakona o tržištu kapitala, potraživanja koja nisu vezana za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti, potraživanja po osnovu kamata(bez obzira na rok dospeća) isvih ostalih potraživanja kojima je prošao rok dospeća);

9)    finansijski instrumenti kojima se trguje na listingu regulisanog tržišta.

Brokersko-dilersko društvomože uvrstiti sredstva iz tačke 9) stava 1. ovog člana u likvidna sredstva, u iznosu od 50% njihove fer vrednosti,s tim da takva sredstva mogu činiti najviše 30% trajnog obima likvidnosti brokersko-dilerskog društva.

Brokersko-dilersko društvo ne može u likvidna sredstva da uvrsti one pozicije bilansa stanja iz stava 1. ovog člana koje su opterećene pravima trećih lica.

Brokersko-dilersko društvo ne može u likvidna sredstva da uvrsti one bilansne pozicije iz stava 1. ovog člana koje nije moguće unovčiti u roku od pet (5) dana.

Dospele obaveze brokersko-dilerskog društva i obaveze koje uskoro dospevaju

Član 8.

Obaveze brokersko-dilerskog društva iz člana 6. ovog pravilnika koje su dospele su:Kratkoročne finansijske obaveze (računi grupe 52), Obaveze iz poslovanja (računi grupe 53), Obaveze za ostale poreze i doprinose (računi grupe 54), Obaveze za porez na dodatu vrednost (računi grupe 55), Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja (računi rupe 57), kao i ostale dospele obeveze iz Klase 5, a u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva ("Sl. glasnik RS", br. 15/14,130/14 i 143/14-ispravka),koje su dospele za plaćanje na dan za koji se izračunava pokazatelj likvidnosti.

Obaveze brokersko-dilerskog društva iz člana 6. ovog pravilnika koje uskoro dospevaju su:Kratkoročne finansijske obaveze (računi grupe 52), Obaveze iz poslovanja (računi grupe 53), Obaveze za ostale poreze i doprinose (računi grupe 54), Obaveze za porez na dodatu vrednost (računi grupe 55), Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja (računi rupe 57), kao i ostale dospele obaveze iz Klase 5, a u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva ("Sl. glasnik RS", br. 15/14,130/14 i 143/14-ispravka), koje će dospeti u roku od pet dana ili ih je moguće opozvati u roku pet dana od dana za koji se izračunava pokazatelj likvidnosti.

Obaveze iz st. 1. i 2. ovog člana čine i svi drugi odloženi izdaci koji nisu iskazani kao obaveza u bilansu stanjaali za koje je izvesno da će nastupiti u roku od jednog dana.

Vrednovanje pozicija likvidnih sredstava i obaveza

Član 9.

Za potrebe izračunavanja pokazatelja likvidnosti pozicijelikvidnih sredstava i pozicije obaveza iskazuju se po knjigovodstvenoj vrednosti u skladu sa primenom odgovarajućih računovodstvenih standarda.

Najniži dozvoljeni nivo likvidnosti brokersko-dilerskog društva

Član 10.

Brokersko-dilersko društvo ostvaruje najniži dozvoljeni nivo likvidnosti kada pokazatelj likvidnosti brokersko-dilerskog društva, izračunat u skladu sa članom 6. ovog pravilnika, iznosi jedan (1,00).

Izračunavanje pokazatelja likvidnosti i obima likvidnosti

Član 11.

Brokersko-dilersko društvo dnevno utvrđuje obim likvidnosti iz člana 7. ovog pravilnika, dospele obaveze i obaveze koje uskoro dospevaju iz člana 8. ovog pravilnika i izračunava pokazatelj likvidnosti iz člana 6. ovog pravilnika.

Brokersko-dilersko društvo je dužno da svakog radnog dana izračuna pokazatelj likvidnosti iz člana 6. ovog pravilnika.

Dokumentaciju na osnovu koje je izvršeno izračunavanje pokazatelja brokersko-dilerskodruštvo je dužno da čuva 3 godine u formatu koji onemogućava naknadne izmene podataka.

Izveštavanje o nemogućnosti izvršenja dospelihnovčanih obaveza po njihovom dospeću

Član 12.

Brokersko-dilersko društvo je obavezno da obavesti Komisiju u roku od 24 časa od nastupanja svakog kašnjenja plaćanja dospelih obaveza, koje ima materijalni uticaj na najniži dozvoljeni nivo likvidnosti.

U slučaju nastupanja okolnosti iz stava 1. ovog člana, brokersko-dilersko društvo je dužno da u roku od 8 dana uskladi nivo likvidnosti sa najnižim dozvoljenim nivoom likvidnosti.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana treba da sadrži sledeće informacije: osnov nastanka obaveze, identifikacione podatke druge ugovorne strane, iznos obaveze, datum dospeća i razlog kašnjenja.

Uz obaveštenje iz stava 1. ovog člana brokersko-dilersko društvo trebada priložiobračun obima likvidnosti i pokazatelja likvidnosti na Obrascu 1koji je sastavni deo ovog pravilnika.

Izveštavanje o pokazatelju likvidnosti

Član 13.

Investiciono društvo izveštava Komisiju o pokazatelju likvidnosti i obimu likvidnosti za sve radne dane prethodnog meseca do 15. dana u tekućem mesecu.

Obaveza izveštavanja iz stava 1. ovog člana izvršava se dostavljanjem Obrasca 1 i Obrasca 2 iz priloga ovog pravilnika u elektronskom obliku.

Prelazne i završne odredbe

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu.

Obrazac 1

Dnevno izračunavanje pokazatelja likvidnosti brokersko-dilerskog društva

Brokersko-dilersko društvo:

 

Matični broj:

 

 

Oznaka

Konto

Opis

LIKVIDNA SREDSTVA

 

(u dinarima)

L1.

251

Tekući (poslovni) računi

L2.

254

Devizni račun

L3.

253

Blagajna

L4.

256

Devizna blagajna

L5.

250

Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti

L6.

257

Ostala novčana sredstva, novčana sredstva koja nisu iskazana na ostalim računima novčanih sredstava u okviru grupe računa 25

L7.

(samo depoziti po viđenju)

Depoziti po viđenju

L8.

(samo depoziti s preostalim dospećem do 5 dana)

Depoziti sa preostalim dospećem do pet (5) dana

L9.

(samo depoziti s mogućnošću razročenado 5 dana)

Depoziti sa mogućnošću razročenja do pet (5) dana

L10.

 

Obveznice ili kuponi obveznica, blagajnički zapisi i drugi slični novčani instrumenti koje izdaje Republika Srbija, Narodna banka, strane države, centralne banke, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna finansijska korporacija, kao i ostale članice Grupacije Svetske banke, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i ostale slične međunarodne organizacije

L11.

 

Neiskorišćeni ugovoreni iznosi bezuslovnih okvirnih kredita odobrenih od banaka sa sedištem u RS ili državi članici EU a koje je moguće u roku pet (5) dana iskoristiti do iznosa definisanog ugovorom

L12.

 

Dospela i nedospela potraživanja za koja je brokersko-dilersko društvo na dan izračunavanja pokazatelja likvidnosti primilo avans

L13.

 

Dospela i nedospela potraživanja za koja je brokersko-dilersko društvo primilo dokaz o plaćanju izvršenom od strane ovlašćene institucije sa sedištem u RS ili države članice EU

L14.

 

Ostala likvidna sredstva sadospećem od pet (5) dana (novac i potraživanja koja dospevaju u roku od pet (5) dana)

L15.

 

Finansijski instrumenti na listingu regulisanog tržišta

L16.

L1.+…+L15.

UKUPNA LIKVIDNA SREDSTVA

OBAVEZE

O1.

 

Ukupne dospele obaveze

O1.1.

520+…+524(samo dospelo)

Kratkoročni krediti

O1.2.

526(samo dospelo)

Obaveze po izdatim hartijama od vrednosti u periodu do godinu dana (obaveze za izdate obveznice, komercijalne zapise, obaveze po derivatima, obaveze po ostalim finansijskim instrumentima i obaveze po izdatim instrumentima plaćanja)

O1.3.

525+529(samo dospele)

Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine i Ostale kratkoročne finansijske obaveze

O1.4.

530+…+539(samo dospele)

Obaveze iz poslovanja

O1.5.

540+…+549(samo dospele)

Obaveze za ostale poreze i doprinose

O1.6.

55 (samo dospele)

Obaveze za porez na dodatu vrednost

O1.7.

57(samo dospele)

Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

O1.8.

ostale dospele obaveze iz grupe5

Ostale dospele obaveze

O2.

 

Ukupne obaveze koje dospevaju u roku od pet (5) dana

O2.1.

520+…+524 (samo dospelo)

Kratkoročni krediti

O2.2.

526 (samo dospelo)

Obaveze po izdatim hartijama od vrednosti u periodu do godinu dana (obaveze za izdate obveznice, komercijalne zapise, obaveze po derivatima, obaveze po ostalim finansijskim instrumentima i obaveze po izdatim instrumentima plaćanja)

O2.3.

525+529 (samo dospele)

Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine i Ostale kratkoročne finansijske obaveze

O2.4.

530+…+539 (samo dospele)

Obaveze iz poslovanja

O2.5.

540+…+549(samo dospele)

Obaveze za ostale poreze i doprinose

O2.6.

55 (samo dospele)

Obaveze za porez na dodatu vrednost

O2.7.

57 (samo dospele)

Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

O2.8.

ostale dospele obaveze iz grupe5

Ostale dospele obaveze

O3.

O1. + O2. 

Ukupne obaveze

P

L16/O3

POKAZATELj LIKVIDNOSTI BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

 

K

98

Novčana sredstva klijenata (prikazati posebno po računima i upisati broj računa)

Datum izveštaja:

Ovlašćeno lice društva:

Sastavio:

Telefon:

Imejl:

Obrazac 2

Mesečni izveštaj o izračunavanju pokazatelja likvidnosti brokersko-dilerskog društva

Brokersko-dilersko društvo:

 

Matični broj:

 

Period:

 

 

Datum

Ukupna likvidna sredstva

Ukupne obaveze

Pokazatelj likvidnosti

Napomena

1

2

3

4 (2/3)

5

     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 

 

Datum izveštaja:

Ovlašćeno lice društva:

Sastavio:

Telefon:

Imejl:

Izvor: Vebsajt Komisija za hartije od vrednosti, 16.03.2016.