Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI ZA PERIOD OD 2016. DO 2018. GODINE (ERP): CILJ PROGRAMA JE USPOSTAVLJANJE PLATFORME ZA EFIKASNIJE FISKALNO PLANIRANJE I KORDINACIJU EKONOMSKIH POLITIKA


Vlada Republike Srbije usvojila je 3. marta 2016. godine Program ekonomskih reformi za period od 2016. do 2018. godine, koji je kroz širok krug konsultacija na svim nivoima, pripremilo Ministarstvo finansija, uz podršku Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP), koji je vršio koordinaciju izrade dela programa koji se odnosi na prioritetne strukturne reforme.

Program ekonomskih reformi (Economic Reform Programme - ERP) je dokument koji je Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u predpristupnom periodu izradila u cilju uspostavljanja platforme za efikasnije fiskalno planiranje i kordinaciju ekonomskih politika.

ERP sadrži srednjoročni okvir makroekonomske i fiskalne politike, kao i konkretne prioritetne strukturne reforme, kojima se neposredno podržava makro-fiskalni okvir, otklanjaju prepreke privrednom rastu i povećava konkurentnost nacionalne ekonomije.

Makroekonomski i fiskalni okvir pripremilo je Ministarstvo finansija u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, uz oslanjanje u velikoj meri na Fiskalnu strategija za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015), dok je RSJP koordinirao proces utvrđivanja glavnih prepreka privrednom rastu i konkurentnosti i formulisanja politika te identifikacije prioritetnih strukturnih reformi u saradnji sa nadležnim institucijama.

Prioritetne strukturne reforme, kojih ima 15, predstavljene su u skladu sa metodološkim smernicama Evropske komisije (EK) i organizovane u osam ključnih oblasti:

  • upravljanje javnim finansijama;
  • infrastruktura;
  • razvoj sektora poljoprivrede, industrije i usluga;
  • poslovni ambijent, korporativno upravljanje i borba protiv sive ekonomije;
  • tehnološka apsorpcija i inovacije;
  • trgovinska integrisanost, zaposlenost i tržište rada;
  • socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva i
  • promovisanje jednakih mogućnosti.

Ujedno je predstavljena dinamika sprovođenja aktivnosti za realizaciju ovih reformi, kao i efekti sprovođenja prioritetnih strukturnih reformi na budžet.

ERP je rezultat širokog kruga konsultacija i saradnje sa predstavnicima OECD, Evropske komisije, Delegacije EU, predstavnicima javne uprave, stručne i akadamske javnosti i civilnog društva.

Radi boljeg nadzora sprovođenja mera fiskalnog planiranja i prioritetnih strukturnih reformi, EK će u 2016. godini na osnovu evaluacije, dati konkretne nacionalne strateške smernice za ceo program. EK će analizirati i pratiti sprovođenje, a zaključci evaluacije će se sadržati u godišnjem izveštaju o napretku (eng. "Progress Report").

Kredibilna reformska agenda izložena u ERP-u biće podržana značajnim sredstvima iz IPA fondova. EK će blisko sarađivati sa međunarodnim finansijskim institucijama, kako bi pomogla u realizaciji strukturnih reformi, posebno onih koje zahtevaju značajnija finansijska sredstva.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 16.03.2016.