Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI - TEKST PROPISA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

Član 1.

U Zakonu o Pravosudnoj akademiji("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 32/2014 - odluka US), u članu 5. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Akademija može sprovoditi programe stručnog usavršavanja izvršitelja, javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika, na osnovu ugovora između Akademije i Komore izvršitelja, odnosno Javnobležničke komore.".

Član 2.

U članu 16. stav 2. menja se i glasi:

"Programski savet čini 15 članova koje imenuje Upravni odbor, iz reda sudija i tužilaca, drugih stručnjaka, sudskog i tužilačkog osoblja i korisnika početne obuke.".

U stavu 3. reči: "a jedan član je iz reda sudskog i tužilačkog osoblja" zamenjuju se rečima: "a po jedan član je iz reda sudskog i tužilačkog osoblja i korisnika početne obuke".

U stavu 5. posle reči: "člana" dodaju se reči: "iz reda sudija, tužilaca i sudskog i tužilačkog osoblja".

Član 3.

Član 20. menja se i glasi:

"Član 20.

Mentori na programu početne obuke i mentori na programu obuke sudijskih, odnosno tužilačkih pomoćnika i pripravnika imaju pravo na naknadu za mentorski rad u iznosu od 10% svoje osnovne plate.

Stalni predavači iz reda sudija i zamenika javnih tužilaca imaju platu jednaku plati koju bi imali da obavljaju sudijsku, odnosno tužilačku funkciju, ako je to za njih povoljnije.

Povremeni predavači imaju pravo na naknadu za rad i na naknadu troškova u vezi sa pripremom i sprovođenjem obuke u skladu sa aktom Upravnog odbora.".

Član 4.

U članu 37. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Završni ispit se polaže pred komisijom od pet članova, od kojih su tri člana sudije, a dva tužioci.".

Dosadašnji st. 2. do 4. postaju st. 3. do 5.

Član 5.

U članu 40. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Pohađanje početne obuke smatra se radnim iskustvom u pravnoj struci.".

Dosadašnji st. 4. do 9. postaju st. 5. do 10.

Član 6.

U članu 43. stav 2. menja se i glasi:

"Stalna obuka je obavezna kada je to predviđeno zakonom ili odlukom Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca u slučaju promene specijalizacije, bitnih promena propisa, uvođenja novih tehnika rada i radi otklanjanja nedostataka u radu sudije i zamenika javnog tužioca uočenih prilikom vrednovanja njihovog rada.".

Član 7.

U članu 45. stav 1. posle reči: "funkciju" dodaju se reči: "u prekršajnom ili osnovnom sudu, odnosno osnovnom javnom tužilaštvu".

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

IZOBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Odlukom Ustavnog suda IUz broj 497/2011 ("Službeni glasnik RS", broj 32/14) prestale su da važe odredbe člana 40. st. 8, 9. i 11. Zakona o Pravosudnoj akademiji ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 32/2014 - odluka US). U obrazloženju ove odluke Ustavnog suda, između ostalog, navedeno je da se zakonom ne može obavezivati Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca da obavezno predlaže Narodnoj skupštini za prvi izbor za sudijsku funkciju, odnosno funkciju zamenika javnog tužioca, kandidate koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, ali da se zakonom mogu propisati pravila na osnovu kojih bi Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca, posebno vrednovao završenu početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, u postupku predlaganja sudija i zamenika javnih tužilaca koji se prvi put biraju.

Iz tog razloga, predložene su izmene i dopune Zakona o Pravosudnoj akademiji, kao i odgovarajuće dopune Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu, što je u skladu i sa obrazloženjem koje je dao Ustavni sud u navedenoj odluci.

Pored toga, izvršeno je preciziranje važećih odredbi Zakona o Pravosudnoj akademiji koje se odnose na delatnost Pravosudne akademije, sastav Programskog saveta Pravosudne akademije, odredbe o platama i naknadama mentora i predavača na Pravosudnoj akademiji, završnoj oceni korisnika početne obuke, pravima i obavezama korisnika početne obuke i odredbe o vrstama obuke.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1.Predloga zkona dopunjuje se član 5. Zakona o Pravosudnoj akademiji, na taj način što se omogućuje Pravosudnoj akademiji da na osnovu ugovora sa Javnobeležničkom komorom i Komorom izvršitelja može sprovoditi programe stručnog usavršavanja izvršitelja i javnih beležnika. Ovakvo rešenje je predloženo imajući u vidu da Pravosudna akademija duži niz godina sprovodi veći broj obuka i stručnih usavršavanja nosilaca pravosudnih funkcija i sudskog, odnosno javnotužilačkog osoblja, kao i da je stručno usavršavanje jedna od zakonskih obaveza javnih beležnika i izvršitelja, pa se daje mogućnost Javnobeležničkoj komori, odnosno Komori izvršitelja da i na ovaj način omoguće stručno usavršavanje javnih beležnika i izvršitelja.

Članom 2.Predloga zakona izvršene su izmene u članu 16. Zakona o Pravosudnoj akademiji, na taj način što je povećan broj članova Programskog saveta i to tako što se omogućuje da u radu Programskog saveta učestvuje i predstavnik korisnika početne obuke. Pored toga, vrši se i preciziranje stava 5. člana 16. Zakona o Pravosudnoj akademiji na taj način što se predviđa da mogućnost oslobođenja određenog obima posla zbog rada u Pravosudnoj akademiji mogu koristiti samo članovi Programskog saveta iz reda nosilaca pravosudnih funkcija i sudskog i javnotužilačkog osoblja, a ne i ostali članovi Programskog saveta.

Članom 3.Predloga zakona menja se član 20. Zakona o Pravosudnoj akademiji tako što se izjednačava visina naknade za mentorski rad za mentore na programu početne obuke i mentore na programu obuke sudijskih i tužilačkih pomoćnika i pripravnika.

Članom 4.Predloga zakona dopunjuje se član 37. Zakona o Pravosudnoj akademiji na taj način što se određuje sastav komisije pred kojom se polaže završni ispit početne obuke. Predlaže se da komisiju čini pet članova, od kojih su tri sudije, a dva javni tužioci, odnosno zamenici javnih tužilaca.

Članom 5.Predloga zakona dopunjuje se član 40. Zakona o Pravosudnoj akademiji tako što se vrši neophodno preciziranje ovog člana Zakona o Pravosudnoj akademiji, iz razloga što su zbog odluke Ustavnog suda brisane odredbe st. 8, 9. i 11. člana 40. Zakona o Pravosudnoj akademiji, pa je stoga neophodno da se propiše da se pohađanje početne obuke smatra radnim iskustvom u pravnoj struci, imajući u vidu da je posedovanje ovog iskustva jedan od uslova za izbor na sudijsku, odnosno javnotužilačku funkciju.

Članom 6.Predloga zakona izvršena je izmena člana 43. stav 2. Zakona o pravosudnoj akademiji, kojom se preciziraju slučajevi kada je stalna obuka obavezna.

Članom 7.Predloga zakona dopunjen je stav 1. člana 45. Zakona o Pravosudnoj akademiji, na taj način što je izvršeno preciziranje da se obaveza pohađanja posebnog programa stalne obuke odnosi samo na nosioce pravosudnih funkcija koji su prvi put birani na tu funkciju u sudovima i javnim tužilaštvima najnižeg stepena.

Članom 8.Predloga zakona određeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 13.11.2015.