Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: DONETI PRAVILNICI ZA PRIMENU POJEDINIH ODREDABA OVOG PROPISA


Novi Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015 - dalje: Zakon) primenjuje se od 15. oktobra 2015. godine, osim odredaba člana 29. Zakona koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine i odredaba čl. 25, 27. stav 1. i 30. koje će se primenjivati od 1. januara 2017. godine.

Kako bi se pojedine odredbe Zakona mogle primenjivati Ministarstvo finansija je donelo 11 pravilnika, koji su stupili na snagu 15. oktobra 2015. godine, izuzev Pravilnika o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015), koji je na snazi od 6. oktobra 2015. godine.

Ministar finansija doneo je sledeće pravilnike:

 • Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015);
 • Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015);
 • Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015);
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015);
 • Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015);
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015);
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015);
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015);
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015);
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015);
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015).

Povodom primene Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015) i podzakonskih akata u oblasti PDV-a, kompanija Paragraf organizuje jednodnevna savetovanja na temu: "Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata" i to:

 • Niš, 21. oktobar (sreda) 2015. godine,
 • Novi Sad, 23. oktobar (petak) 2015. godine,
 • Beograd, 26. oktobar (ponedeljak) 2015. godine.

Izvor: Redakcija, 15.10.2015.