Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OMBUDSMAN UPUTIO PREPORUKU MINISTARSTVU PRAVDE DA BEZ ODLAGNJA DONESE AKT KOJIM SE UREđUJE SASTAV I NAčIN RADA KOMISIJE ZA REHABILITACIONO OBEšTEćENJE


Zaštitnik građana, Saša Janković, utvrdio je da Ministarstvo pravde nije izvršilo, na štetu većeg broja građana, zakonom utvrđenu obavezu da donese akt kojim se na jasan, precizan i svima kojih se to tiče unapred poznat način određuje sastav Komisije za rehabilitaciono obeštećenje i bliže uređuje njen rad.

Zakon o rehabilitaciji ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011) stupio je na snagu 15. 12. 2011. godine, a akt je trebalo doneti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona. Nedonošenjem takvog akta u dužem vremenskom periodu, Ministarstvo se oglušilo o zakonsku obavezu, što ostavlja prostora za arbitrarnost u radu i za posledicu ima nejednako postupanje u istim pravnim situacijama i stvaranje pravne nesigurnosti.

Pozitivni propisi i načela dobre uprave zahtevaju od organa uprave da postupaju i preduzimaju mere u okviru svoje nadležnosti u zakonom propisanom roku. Standard dobre uprave ne dozvoljava nečinjenje i pasivnost, već traži aktivan, angažovan stav organa uprave prema obavljanju poslova iz svog delokruga i zakonito vršenje tih poslova, radi ostvarivanja cilja zbog koga su organu data javna ovlašćenja.

Ombudsman je uputio preporuku Ministarstvu pravde da bez odlaganja donese akt kojim se uređuje sastav i način rada Komisije za rehabilitaciono obeštećenje, kako bi se u budućem radu doprinelo doslednom, pravičnom i nepristrasnom postupanju organa u skladu sa načelima dobre uprave i ostvarivanju cilja propisa koji regulišu postupak za rehabilitaciono obeštećenje.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 15.06.2015.