Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Održana panel diskusija o programskim budžetima lokalnih samouprava


Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu organizovao je panel diskusiji na temu "Izazovi javnih finansija lokalnih samouprava", na kojoj su predstavljeni osnovni rezultati projekta "Evaluacija i monitoring planirane budžetske potrošnje na programskoj osnovi za jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine za 2015. godinu", koji je sprovelo Udruženje finansijskih analitičara Srbije (UFAS).

Panel diskusija na kojoj su učestvovali predstavnici nadležnih institucija i organizacija, ekonomski analitičari, mediji i predstavnici lokalnih samouprava, treba da doprinese podsticanju javne diskusije u oblasti javnih finansija na lokalnom nivou i pronalaženju određenih rešenja za izazove sa kojima se suočavaju lokalne samouprave u domenu javnih finansija.

Kako je ovom prilikom rekao pokrajinski sekretar, Branislav Bugarski, resorni sekretarijat je 2012. godine zauzeo stav da želi da pruži podršku lokalnim samoupravama da budu bolji uslužni servisi građana i da zajedno sa predstavnicima administracije stvori okruženje koje će dati bolji rezultat.

"To znači da je Sekretarijat finansirao izradu strategija razvoja, jer je to važna polazna osnova, a svaka lokalna samouprava ima kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, kao i "Sistem 48 sati". To je nit kojom uvezujemo lokalne samouprave, sistemski pravimo iskorake, a ovo je prilika da se razmene iskustva sa drugim lokalnim samoupravama", rekao je Bugarski.

Kako je rekao predsednik UO Udruženja finansijskih analitičara Srbije, Vladimir Pavlović, ovo istraživanje je pokazalo da zaduživanje lokalnih samouprava nije alarmantno, jer je ispod 2 odsto društvenog bruto proizvoda i da lokalne samouprave generišu suficit. On je rekao da se budžeti mogu pratiti na osnovu kapitalnih rashoda koji iznose u proseku 21,8 odsto budžeta lokalnih samouprava, a udeo rashoda za plate je 16,6 odsto, dok je udeo za subvencije 5,6 odsto.

Na diskusiji je zaključeno da bi trabalo izdraditi novi zakon o finansiranju radi pravednije raspodele sredstava JLS, jer sada je situacija da neke opštine teže da budu nerazvijene da bi dobijale više sredstava iz republičkog budžeta. Gradonačelnici i predsednici opština trebalo bi da budu menadžeri, jer samo kroz izgradnju infrastrukture mogu da se privuku investitori i da opštine i gradovi tako imaju neki benefit. Kako je zaključeno, u Vojvodini čelnici lokalnih samouprava imaju svest o tome da treba ulagati u razvoj i da Vojvodina ima zdraviju viziju od ostatka Srbije.

Lokalne samouprave se susreću sa brojnim izazovima u domenu javnih finansija, a istraživanjem koje je sprovelo Udruženje finansijskih analitičara Srbije konstatovano je da su sve lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine uspešno prikazale programski budžet u prvoj godini implementacije kroz programsku klasifikaciju, dok je svega 20 odsto lokalnih samouprava u potpunosti prikazalo ciljeve koji se žele postići planiranom budzetskom potrošnjom i indikatore sa ciljanim vrednostima kojima će se meriti uspešnost ostvarenja ciljeva programskog budžeta u narednom trogodišnjem periodu.

Monitoring i evaluacija programskog budžeta su procesi koji u narednom periodu treba da uspostave lokalne samouprave sa ciljem sagledavanja postignutih rezultata i efekata, da obezbede povratnu informaciju donosiocima odluka o postignutim ciljevima, kako bi se povećala efikasnost i efektivnost. Izgradnja kapaciteta lokalnih administracija, što je jedan od glavnih ciljeva Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, nužna je i neophodna za završetak tranzicionog procesa i pristupanja EU.

Analiza UFAS-a je deo aktivnosti koje sporovodi, a koje je podržao resorni sekretarijat sa ciljem pružanja podrške jedinicama lokalnih samouprava u sprovođenju reformi javnih administracija, posebno kroz izgradnju kapaciteta javnog sektora i obuke i radionice koje je Pokrajinski sekretarijat prošle godine organizovao za sve opštine na teritoriji Vojvodine u pripremi i pisanju programskih budzeta, što je postala njihova zakonska obaveza počev od 1. januara 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Vlade AP Vojvodine, 15.06.2015.