Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O MODELU NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je pripremio Model novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pozvao sve zainteresovane na javnu raspravu o njemu.

Javna rasprava će trajati do 30. juna 2014. godine. Nakon toga Poverenik će analizirati pristigle predloge i komentare, nastajati da na osnovu njih unapredi tekst, i dostaviće ga Vladi Srbije preko nadležnog ministarstva.

Podsećajući da razloga za donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ima mnogo, kako sa stanovišta domaćeg pravnog poretka, tako i sa stanovišta međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Praksa je pokazala da postojeći pravni okvir zaštite podataka o ličnosti ne može da obezbedi nesmetano ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti u svim oblastima života. Istovremeno, sa stanovišta međunarodnog prava i međunarodnih odnosa usklađivanje našeg nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU predstavlja međunarodno pravnu obavezu Republike Srbije utvrđenu Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i potenciranu statusom kandidata za članstvo u EU.

Već više godina ukazujem na potrebu izmena i dopuna odnosno donošenja novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Više puta sam javno ukazivao na to, inicirao rešavanje problema, dostavljao Vladi i normativno artikulisana rešenja za pojedine oblasti, ali odgovarajuća reakcija nadležnih je svaki put izostajala.

I poslednji put, iako je u okviru Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU usvajanje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti tretirano kao prioritet, sa rokom najdocnije do avgusta 2013., to je izostalo.

Imajući sve izneto u vidu, moji saradnici i ja sačinili smo ovaj tekst, i stavili ga na javnu raspravu, s pozivom svim zainteresovanim da se u nju uključe i daju predloge i komentare i doprinesu njegovom kvalitetu. Nakon toga Model ćemo staviti na raspolaganje Vladi Srbije sa željom da tako doprinesemo naporima Vlade i Skupštine usmerenim na unapređenje našeg ukupnog pravnog poretka."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 15.6.2014.