Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA: Uredba stupa na snagu 19. maja 2018. godine


Vlada Republike Srbije nedavno je donela Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 37/2018 - dalje: Uredba), koja će stupiti na snagu 19. maja 2018. godine.

Ovom Uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija, vođenje evidencije o odobrenim podsticajima, kao i druga pitanja od značaja za privlačenje direktnih investicija.

Kontrola izvršenja ugovornih obaveza po zaključenim ugovorima o dodeli sredstava podsticaja, kao i odlučivanje po izvršenim kontrolama, vrši se shodno odredbama ove uredbe.

Postupci za dodelu sredstava podsticaja započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe okončaće se u skladu Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016) i Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018).

Po zahtevima za refundaciju troškova uloženih u infrastrukturu koji su podneti do dana stupanja na snagu Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015) i zaključenim ugovorima o refundiranju sredstava uloženih u infrastrukturu, rešavaće se na način i po postupku utvrđenom u Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014 i 65/2014).

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018).

Izvor: Redakcija, 15.05.2018.