Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI PRAVILNIK KOJI ĆE REGULISATI NAČIN NA KOJI TURISTIČKE AGENCIJE OBRAČUVAJU CENE ARANŽMANE: BIćE PREDLOżENO DA SE VRSTA OBRAčUNA KURSA KOJI JE NEPOVOLJAN PO PUTNIKE NE PRIMENJUJE NA DOMAćE DESTINACIJE, ODNOSNO DA NIJE NUżNO DA CENA ZA DOMAćE DESTINACIJE BUDE IZRAżENA U STRANOJ VALUTI, JER NI SAME AGENCIJE NE VRšE PLAćANJA U DEVIZAMA


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija predložiće da turističke agencije cenu aranžmana za putovanje u Srbiji izražavaju u dinarima, a ne u stranoj valuti. Kako navode, Ministarstvo je pripremilo Pravilnik kako bi oblast plaćanja turističkih aranžmana u agencijama bila bolje uređena.

Biće predloženo da se vrsta obračuna kursa koji je nepovoljan po putnike ne primenjuje na domaće destinacije, odnosno da nije nužno da cena za domaće destinacije bude izražena u stranoj valuti, jer ni same agencije ne vrše plaćanja u devizama.

Pravilnik, koji se nalazi u proceduri, a pripremljen je na osnovu izmena Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015), bliže će urediti ovu oblast vodeći računa da ni same agencije ne trpe štetu kada imaju obaveze plaćanja u devizama prema inostranstvu, kao ni sami putnici.

Direktor Naciolane asocijacije turističkih agencija Juta rekao je da ako agencije budu cenu domaćih aranžmana iskazivale u domaćoj valuti, to ne znači da će to putnike koštati manje.

Naveo je da turističke agencije, aranžmane za inostranstvo obračunavaju po prodajnom kursu poslovne banke sa kojom sarađuju, a da domaće turističke aranžmane računaju po srednjem kursu. Kako je ocenio, agencije nemaju nikakvu zaradu na tome.

U Ministarstvu navode da je svaka turistička agencija u obavezi da putniku da punu informaciju u vezi sa obračunom kursa i da putnici mogu biti oštećeni ukoliko turistička agencija obračun ne vrši u skladu sa ugovorenim.

"Savetujemo putnike da prilikom ugovaranja turističkog putovanja prouče odredbe koje se odnose na način obračuna kursa, kako bi utvrdili da li postoji razlika između ugovorenog i onog što im je agencija naplatila", kažu u Ministarstvu.

Dodaju da ukoliko građani utvrde da su oštećeni, za zaštitu svojih prava mogu se obratiti reklamacijom prvo turističkoj agenciji, a zatim i podneti prijavu turističkoj inspekciji koja kontroliše realizaciju ugovorenih turističkih putovanja, pa i obračun kursa.

Kupci turističkih aranžmana već nekoliko godina ukazuju na to da agencije aranžman obračunavaju po višem kursu banke, koji je veći nego u menjačnicama.

Izvor: Vebsajt Blic, 14.05.2016.
Naslov: Redakcija