Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA


PREDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se pripremanje, odobravanje, izbor, izdavanje, povlačenje i praćenje udžbenika i udžbeničkog kompleta, priručnika i nastavnih materijala i dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu (u daljem tekstu: škola).

Na pripremanje, odobravanje i izdavanje didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava i pomagala za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao i njihovo praćenje tokom korišćenja u vaspitno-obrazovnom radu, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona.

Pripremanje, odobravanje i izdavanje udžbenika za ustanovu koja obavlja delatnost visokog obrazovanja uređuje se opštim aktom visokoškolske ustanove, u skladu sa posebnim zakonom.

Termini upotrebljeni u ovom zakonu koji su izraženi u muškom gramatičkom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Udžbenik i udžbenički komplet

Član 2.

Udžbenik je osnovno didaktički oblikovano nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju, koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu u školi za sticanje znanja, veština, formiranje vrednosnih stavova i razvoj intelektualnih i emocionalnih sposobnosti učenika i polaznika, a čiji su sadržaji utvrđeni nastavnim planom i programom i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Udžbenički komplet čini udžbenik i drugo nastavno sredstvo za određeni predmet, odnosno nastavnu oblast ili modul (u daljem tekstu: predmet) u određenom razredu, a sastav udžbeničkog kompleta utvrđen je Planom udžbenika.

Drugo nastavno sredstvo može biti sastavni deo udžbeničkog kompleta i doprinosi ostvarivanju ciljeva datog predmeta, prati udžbenik i koristi se za savladavanje, proveru i proširivanje znanja stečenih korišćenjem udžbenika i zavisno od predmeta i razreda može biti:

1) radna sveska;

2) zbirka zadataka;

3) geografski atlas, istorijski atlas, zidna karta i sl;

4) zbirka tekstova, reprodukcija dokumenata, umetničkih dela, fotografija, ilustracija, crteža i sl;

5) notni zapis;

6) digitalni zapis;

7) praktikum za vežbe;

8) audio zapis;

9) audio-vizuelni zapis;

10) materijal za konstruktorsko oblikovanje;

11) rečnik za strani jezik.

Udžbenik i udžbenički komplet (u daljem tekstu: udžbenik) po pravilu sadrži elektronski dodatak, koji pomaže učeniku u samostalnom savladavanju, proveri i proširivanju znanja, veština i stavova ili kao podsticaj za kreativni rad, i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine

Član 3.

Udžbenikom na jeziku i pismu nacionalne manjine smatra se:

1) udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je prevod udžbenika odobrenog na srpskom jeziku;

2) dodatak uz udžbenik koji se koristi za realizaciju prilagođenog dela nastavnog programa za predmete od značaja za nacionalnu manjinu;

3) udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je izdat na teritoriji Republike Srbije;

4) udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine izdat u stranoj državi.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na udžbenik, shodno se primenjuju i na dodatak uz udžbenik za predmete od značaja za nacionalnu manjinu.

Udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

Član 4.

Učenici sa smetnjama u razvoju koriste udžbenik čiji je sadržaj i/ili format prilagođen njihovim sposobnostima, potrebama i mogućnostima.

Učenici sa invaliditetom koriste udžbenike čija je format odnosno pismo prilagođeno njihovim potrebama.

Način prilagođavanja sadržaja i formata udžbenika iz st. 1. i 2. ovog člana, propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar).

Dodatno nastavno sredstvo i nastavno pomagalo

Član 5.

Dodatno nastavno sredstvo je drugo nastavno sredstvo koje je korisno za upotrebu u nastavi i koje je usklađeno sa programom predmeta, a nije propisano kao sastavni deo udžbeničkog kompleta.

Dodatno nastavno sredstvo može biti i priručnik za nastavnika.

Nastavno pomagalo je nastavno sredstvo koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo

Član 6.

Didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo koje se koristi u vaspitno-obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi i školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom jesu didaktički oblikovani sadržaji, u bilo kom obliku ili mediju, prema uzrastu dece: slikovnice, radni listovi, knjige za decu, enciklopedije, igračke, muzičke igračke, muzički instrumenti, igračke sa mehanizmom za pokretanje, audiovizuelna sredstva i drugi predmeti i materijali.

Priručnik i nastavni materijal

Član 7.

Priručnik i nastavni materijal predstavlja nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju, koje se koristi za sticanje znanja, veština, formiranje vrednosnih stavova i razvoj intelektualnih i emocionalnih sposobnosti učenika i polaznika, čiji sadržaj prati nastavni plan i program i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Priručnik i nastavni materijal može se koristiti za:

1) stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, uz udžbenik ili samostalno, čiji sadržaj prati nastavni program i koji omogućava da se nova dostignuća u naučnoj, umetničkoj, odnosno stručnoj oblasti neposredno primene u obrazovno-vaspitnom radu;

2) osnovno obrazovanje odraslih, za polaznike i nastavnike u osnovnom obrazovanju odraslih i koriste se u obrazovno-vaspitnom radu u školi za podučavanje, zajedničko i samostalno učenje, vežbanje i samoprocenjivanje, i zasnovani su na osnovama programa za obrazovanje odraslih;

3) obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, pripremljeni su u skladu sa sposobnostima, potrebama i mogućnostima učenika i koriste se u obrazovno-vaspitnom radu u školi za zajedničko i samostalno učenje i vežbanje.

Plan nabavke dodatnih nastavnih sredstava

Član 8.

Škola je obavezna da u okviru Godišnjeg plana rada predvidi potrebna dodatna nastavna sredstava koja se koriste u obrazovno-vaspitnom radu.

Odluku o potrebi za dodatnim nastavnim sredstavima donosi nastavničko veće na obrazloženi predlog stručnih veća za oblast predmeta.

Dodatna nastavna sredstva su sastavni deo bibliotečko-informacione građe i izvora, u skladu sa zakonom.

Finansiranje udžbenika sredstvima republičkog budžeta

Član 9.

U cilju omogućavanja jednake dostupnosti obrazovanja i vaspitanja učenicima i polaznicima iz socijalno/materijalno ugroženih porodica, Vlada može, u skladu sa raspoloživim sredstvima republičkog budžeta, da donese odluku o finansiranju, odnosno sufinansiranju nabavke udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, za narednu školsku godinu.

Ukoliko ni jedan izdavač nije na javni poziv dostavio zahtev za odobravanje rukopisa određenog udžbenika, priručnika i nastavnog materijala za učenike i polaznike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, pripadnike nacionalne manjine, kao i za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, odlukom iz stava 1. ovog člana Vlada može obezbediti sredstva i za finansiranje, odnosno sufinansiranje nedostajućih udžbenika, priručnika i nastavnog materijala.

Odlukom iz stava 1. ovog člana Vlada utvrđuje:

1) nivo i vrstu obrazovanja, razred i predmet za koji će se nabavljati udžbenici, priručnici i nastavni materijali;

2) uslove i kriterijume na osnovu kojih učenik, odnosno polaznik ostvaruje pravo na finansiranje, odnosno sufinansiranje.

Izbor i nabavka udžbenika, priručnika i nastavnih materijala utvrđenih odlukom iz stava 1. ovog člana, vrši se u skladu sa ovim zakonom i zakonom koji uređuje oblast javnih nabavki.

Odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Upotreba jezika i pisma

Član 10.

Udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo štampa se na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

Udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo i priručnik za nastavnike štampa se i na jeziku i pismu nacionalne manjine kada se obrazovno-vaspitni rad izvodi na tom jeziku.

Za decu, učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo izdaje se u skladu sa potrebama i mogućnostima dece, učenika i polaznika, kako na srpskom, tako i na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Za izvođenje obrazovno-vaspitnog rada sa decom, učenicima i odraslima oštećenog vida, udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo izdaje se na Brajevom pismu, u elektronskoj formi ili formatima koji su prilagođeni (sadržaj cele strane štampan uvećano, fotografija obrađena za potrebe slabovidih učenika, fotografska uvećanja, reljefni crteži, sheme, karte, zvučni zapis odnosno drugi oblik i medij).

Udžbenik stranog jezika štampa se na odgovarajućem stranom jeziku i pismu.

Jednake mogućnosti i zabrana diskriminacije

Član 11.

Udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo svojim sadržajem i oblikom treba da omoguće sprovođenje principa jednakih mogućnosti.

Udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo i priručnik za nastavnike svojim sadržajem ili oblikom ne smeju da, diskriminišu ili izdvajaju grupe i pojedince ili da podstiču na takvo ponašanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije.

II. IZDAVAČI UDŽBENIKA

Član 12.

Izdavanje udžbenika, priručnika i nastavnog materijala, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog i didaktičkog igrovnog sredstva može da obavlja javno preduzeće (u daljem tekstu: javni izdavač), drugo pravno lice ili preduzetnik koji je registrovan za izdavačku delatnost.

Priručnik i nastavni materijal za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama može da izdaje i udruženje stručnih i umetničkih škola.

Priručnik i nastavni materijal za decu, učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može da izdaje i udruženje škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i strukovno udruženje defektologa.

Priručnik i nastavni materijal za obrazovanje odraslih može da izdaje i udruženje škola koje realizuju programe osnovnog obrazovanja odraslih.

III. PRIPREMANJE UDŽBENIKA

Utvrđivanje plana udžbenika

Član 13.

Planom udžbenika propisuju se obavezni udžbenici po predmetima, oblastima i nivoima obrazovanja.

Za stručne predmete u stručnim školama, za polaznike u osnovnom obrazovanju odraslih i obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju pored udžbenika, planom udžbenika može se propisati i priručnik i nastavni materijal.

Planom udžbenika definiše se sastav udžbeničkog kompleta, vodeći se principom da je svaka komponenta udžbeničkog kompleta neophodan uslov za ostvarivanje ciljeva određenog nastavnog predmeta. Svaka komponenta udžbeničkog kompleta ima jasnu funkciju, a sve komponente kompleta čine koherentnu celinu.

Nacionalni prosvetni savet, na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zavod) donosi plan udžbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih.

Nacionalni prosvetni savet, uz pribavljeno mišljenje Zavoda, donosi plan udžbenika za versku nastavu, na predlog Komisije za versku nastavu, obrazovane u skladu sa propisima o osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Nacionalni prosvetni savet, na predlog Zavoda i nacionalnog saveta nacionalne manjine, donosi plan udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina i udžbenika iz predmeta od interesa za nacionalne manjine.

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih na predlog Zavoda donosi plan udžbenika za stručne predmete u stručnim školama.

Plan udžbenika donosi se istovremeno sa donošenjem nastavnog plana i programa, odnosno kada se utvrdi potreba za izmenom postojećeg plana udžbenika.

Ako Nacionalni prosvetni savet, odnosno Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih ne donese plan udžbenika, u roku od 45 dana od dana dostavljanja predloga Zavoda, plan udžbenika donosi ministar.

Nacionalni prosvetni savet, odnosno Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dužan je da o razlozima za nepostupanje iz stava 9. ovog člana podnese izveštaj Narodnoj skupštini, odnosno Vladi.

Plan udžbenika objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije − Prosvetnom glasniku" i na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sadržina plana udžbenika

Član 14.

Plan udžbenika sadrži:

1) naslov udžbenika za svaki nivo obrazovanja i vrstu škole, po razredima i predmetima;

2) podatke o naslovu priručnika i nastavnih materijala;

3) oblik i medij u kome se koristi udžbenik;

4) maksimalan broj strana, odnosno obim udžbenika.

Standardi kvaliteta udžbenika

Član 15.

Radi postizanja kvalitetnog i uravnoteženog obrazovanja i vaspitanja, zasnovanog na tekovinama i dostignućima savremene nauke, prilagođenog psihofizičkim uzrasnim i ličnim obrazovnim potrebama svakog deteta, učenika i odraslog, udžbenik mora da bude usklađen sa Standardima kvaliteta udžbenika (u daljem tekstu: Standardi).

Standardi predstavljaju uslove koji se odnose na sadržinu, pedagoško-psihološke zahteve, didaktičku i metodičku obradu, jezičke zahteve, izradu, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika, zavisno od oblika, medija i namene.

Nacionalni prosvetni savet na predlog Zavoda utvrđuje sledeće Standarde i uputstvo o njihovoj primeni i to za:

1) udžbenike;

2) elektronski dodatak;

3) priručnike i nastavne materijale;

4) dodatna nastavna sredstva, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo.

Ispunjenost Standarda predstavlja osnov za donošenje stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika (u daljem tekstu: Stručna ocena), stručnog mišljenja o rukopisu priručnika i nastavnog materijala, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog i didaktičkog igrovnog sredstva i ekspretskog mišljenja.

Lista udžbenika

Član 16.

Ministarstvo, po pravilu, svake četvrte godine objavljuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika, odnosno priručnika i nastavnih materijala (u daljem tekstu: Javni poziv).

U slučaju donošenja novog nastavnog programa, Ministarstvo objavljuje Javni poziv i pre roka iz stava 1. ovog člana, vodeći računa o vremenu potrebnom za pripremu novog udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, rokovima za podnošenje zahteva i početku primene novog nastavnog programa.

Vreme za pripremu novog udžbenika, odnosno novog priručnika i nastavnog materijala ne može biti kraće od 60 dana.

Javni poziv sadrži podatke o naslovu udžbenika i priručnika i nastavnih materijala, po nivoima obrazovanja, vrsti škole, razredima i predmetima, obliku, mediju, jeziku i pismu na kom se štampa, rok i način za podnošenje zahteva i raspisuje se najkasnije do 1. marta godine koja prethodi godini u kojoj se objavljuje Lista odobrenih udžbenika (u daljem tekstu: Lista).

Svi udžbenici za koje je raspisan Javni poziv i koji su odobreni u skladu sa ovim zakonom, istovremeno se uvršćuju u Listu.

Lista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, najkasnije do 5. januara godine u kojoj se objavljuje Katalog udžbenika.

Lista sadrži sledeće podatke:

1) naslov udžbenika;

2) naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju je udžbenik namenjen;

3) ime autora udžbenika;

4) broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju udžbenika;

5) jezik i pismo na kome se štampa udžbenik;

6) pun naziv izdavača.

Izdavač je dužan da u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste, dostavi svim školskim upravama najmanje jedan primerak udžbenika, radi obezbeđivanja dostupnosti udžbenika školama u postupku izbora.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, Lista se ažurira i pre roka iz stava 6. ovog člana.

Izuzetno, ukoliko na Javni poziv, nijedan izdavač ne podnese zahtev za odobravanje udžbenika, odnosno priručnika i nastavnih materijala za određeni predmet na srpskom i jeziku i pismu nacionalne manjine, Ministarstvo nalaže javnom izdavaču da pripremi nedostajuće udžbenike, odnosno priručnike i nastavni materijal i određuje rok u kojem je obavezan da podnese zahtev za njihovo odobravanje na srpskom jeziku i prevod na jezik i pismo nacionalne manjine.

Katalog udžbenika

Član 17.

Ministarstvo, po pravilu, svake četvrte godine objavljuje Katalog udžbenika (u daljem tekstu: Katalog).

U Katalog se uvršćuju udžbenici sa Liste, i to:

1) ukoliko se za isti predmet u istom razredu u Listi nalazi više od tri udžbenika, u Katalog se uvršćuju udžbenici koje su izabrale škole koje pohađa najmanje 15% učenika određene generacije. Ukoliko je nakon izjašnjavanja izabrano manje od tri udžbenika sa 15% ili većim procentom, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa sledećim najvećim procentom tako da za taj predmet mora biti najmanje tri udžbenika;

2) udžbenici za predmete za koje je odobreno tri ili manje udžbenika, nezavisno od izbora škola;

3) udžbenik čiji je sadržaj i format prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju i udžbenik čiji format odnosno pismo je prilagođeno učenicima sa invaliditetom.

Za nastavu koja se izvodi na jeziku nacionalne manjine, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa Liste, i to:

1) kada se za isti predmet u istom razredu u Listi nalazi više od tri udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine, u Katalog se uvršćuju udžbenici koje su izabrale škole koje pohađa najmanje 15% učenika određene generacije koji pohađaju nastavu na jeziku te nacionalne manjine. Ukoliko je nakon izjašnjavanja izabrano manje od tri udžbenika sa 15% ili većim procentom, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa sledećim najvećim procentom tako da za taj predmet mora biti najmanje tri udžbenika;

2) udžbenik za predmete za koje je odobreno tri ili manje udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine, nezavisno od izbora škola;

3) udžbenik za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, koji je prevod udžbenika iz odgovarajućeg predmeta na srpskom jeziku iz Kataloga.

Pod određenom generacijom učenika u smislu st. 2. i 3. ovog člana smatraju se svi učenici na teritoriji Republike Srbije koji pohađaju nastavu iz predmeta za koji se bira udžbenik u školskoj godini u kojoj se objavljuje Katalog.

Ministar, u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, donosi odluku o udžbenicima koji će biti uvršteni u Katalog.

Katalog se objavljuje najkasnije do 5. maja godine u kojoj se objavljuje Lista, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i u "Službenom glasniku Republike Srbije − Prosvetnom glasniku".

Katalog sadrži sledeće podatke:

1) naslov udžbenika;

2) naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju je udžbenik namenjen;

3) ime autora udžbenika;

4) broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju udžbenika;

5) jezik i pismo na kome se štampa udžbenik;

6) pun naziv izdavača.

Ministarstvo vodi elektronski registar, koji pored podataka iz stava 7. ovog člana, sadrži i podatke o nazivu škola i broju učenika koji koriste izabrani udžbenik.

Katalog priručnika i nastavnih materijala

Član 18.

Priručnici i nastavni materijal odobreni u skladu sa ovim zakonom uvršćuju se u Katalog priručnika i nastavnih materijala.

Katalog iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) priručnike i nastavne materijale za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama;

2) priručnike i nastavne materijale za obrazovanje odraslih;

3) priručnike i nastavne materijale sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Katalog iz stava 1. ovog člana Ministarstvo objavljuje i redovno ažurira na svojoj zvaničnoj internet stranici, a objavljuje se i na zvaničnoj internet stranici Zavoda i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Katalog iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) naslov priručnika i nastavnog materijala;

2) naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju je udžbenik namenjen;

3) ime autora udžbenika;

4) broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju priručnika i nastavnog materijala;

5) jezik i pismo na kome se štampa priručnika i nastavnog materijala;

6) pun naziv izdavača.

Zabranjeno je školi da koristi priručnik i nastavni materijal koji nije uvršten u Katalog iz stava 1. ovog člana.

Lista dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala,didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava

Član 19.

Dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktična igrovna sredstva, odobrena u skladu sa ovim zakonom, uvršćuju se u Listu dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Udžbenici koji se nalaze na Listi, a nisu uvršćeni u Katalog, na zahtev izdavača mogu da se uvrste u Listu iz stava 1. ovog člana i koriste se isključivo kao dodatno nastavno sredstvo.

Listu iz stava 1. ovog člana Zavod objavljuje i redovno ažurira na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Lista iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) naslov dodatnog nastavnog sredstva, nastavnog pomagala, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;

2) naziv predmeta, razred i vrsta škole za koju su dodatno nastavno sredstvo, nastavno pomagalo, didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo namenjena;

3) ime autora dodatnog nastavnog sredstva, nastavnog pomagala, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;

4) broj i datum izdavanja rešenja o odobravanju dodatnog nastavnog sredstva, nastavnog pomagala, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;

5) jezik i pismo na kome se štampa dodatnog nastavnog sredstva, nastavnog pomagala, didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva;

6) pun naziv izdavača.

IV. ODOBRAVANJE UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA I NASTAVNIH MATERIJALA, DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA, NASTAVNIH POMAGALA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I DIDAKTIČKIH IGROVNIH SREDSTAVA

Podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika

Član 20.

Zahtev za odobravanje udžbenika izdavač podnosi Ministarstvu u roku koji je utvrđen Javnim pozivom.

Zahtev za odobravanje udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine čiji nacionalni savet ima sedište na teritoriji autonomne pokrajine, podnosi se organu autnomne pokrajine nadležnom za poslove obrazovanja. 

Ukoliko je planom udžbenika za nastavni predmet predviđen udžbenički komplet, izdavač obavezno istovremeno podnosi zahtev za odobravanje svih komponenti udžbeničkog kompleta i elektronskog dodatka, ukoliko ga sadrži.

Uz zahtev, izdavač podnosi u štampanoj i elektronskoj formi:

1) grafički, likovno i tehnički oblikovan rukopis udžbenika u pet primeraka;

2) elaborat u pet primeraka;

3) odluku nadležnog organa izdavača o usvajanju rukopisa udžbenika;

4) saglasnost izdavača da će štampati udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine u slučaju izbora tog udžbenika;

5) saglasnost izdavača da će u slučaju izbora tog udžbenika, isti štampati sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa smetnjama u razvoju;

6) saglasnost izdavača da će u slučaju izbora tog udžbenika, isti štampati u prilagođenom formatu za učenike sa invaliditetom koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa invaliditetom i inkluzivnom obrazovanju;

7) saglasnost izdavača da će omogućiti nastavnicima učenika u inkluzivnom obrazovanju da bez naknade koriste sadržaje udžbenika koji je izabrala njihova škola radi prilagođavanja udžbenika prema individualnom obrazovanju za učenike sa smetnjama u razvoju;

8) saglasnost izdavača da se njegov udžbenik uvrsti u Katalog, u skladu sa članom 17. ovog zakona;

9) izjavu o tome da li je neko od članova Liste ocenjivača rukopisa udžbenika (u daljem tekstu: Lista ocenjivača) autor udžbenika tog izdavača, lice zaposleno kod izdavača, angažovano ili poslovno povezano sa njim, uključujući i druge oblike plaćene saradnje.

Elaborat iz stava 4. tačka 2) ovog člana obavezno sadrži reference i istraživanja korišćena u pripremi rukopisa, opis elektronskog dodatka i način praćenja kvaliteta udžbenika.

Izdavač koji podnosi zahtev za odobravanje udžbenika verske nastave, dostavlja i mišljenje Komisije za versku nastavu.

Uz zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika, odnosno udžbenika izdatog u stranoj državi, štampanog na jeziku i pismu pripadnika nacionalne manjine, izdavač dostavlja mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine i prevod tog udžbenika na srpski jezik, osim za udžbenik maternjeg jezika. Za tačnost prevoda odgovoran je izdavač.

Ukoliko izdavač podnosi zahtev za odobravanje udžbenika koji je uvršten u važeću Listu, a nije došlo do promene nastavnog plana i programa za taj predmet, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na novo izdanje udžbenika.

Ministarstvo dostavlja Zavodu četiri primerka rukopisa udžbenika i elaborata u štampanoj i elektronskoj formi u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavljanje rukopisa udžbenika utvrđenog Javnim pozivom.

Organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja dostavlja ustanovi nadležnoj za poslove unapređenja i razvoja stručno-istraživačkog rada u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji autonomne pokrajine (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod), četiri primerka rukopisa udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno udžbenika izdatog u stranoj državi na jeziku i pismu nacionalne manjine i elaborata u štampanoj i elektronskoj formi u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavljanje rukopisa udžbenika utvrđenog Javnim pozivom.

Izdavač obezbeđuje da nijedan predati materijal iz zahteva ne sadrži imena autora rukopisa.

Izdavač koji podnosi zahtev za odobravanje prevoda odobrenog udžbenika sa srpskog na jezik i pismo nacionalne manjine, dostavlja odobreni udžbenik na srpskom jeziku i prevod tog udžbenika na jezik i pismo nacionalne manjine. Za tačnost prevoda odgovoran je izdavač.

Izdavač koji podnosi zahtev za odobravanje prilagođavanja sadržaja i/ili formata odobrenog udžbenika za učenike sa smetnjama u razvoju koji pohađaju školu za učenike sa smetnjama u razvoju, dostavlja odobreni udžbenik i udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom.

Izdavač koji podnosi zahtev za odobravanje prilagođavanja formata odobrenog udžbenika za učenike sa invaliditetom koji pohađaju školu za učenike sa invaliditetom ili su u inkluzivnom obrazovanju, dostavlja odobreni udžbenik i udžbenik sa prilagođenim formatom.

Zahtev za odobravanje udžbenika iz st. 12–14. ovog člana izdavač podnosi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o izboru udžbenika.

Postupak odobravanja udžbenika iz st. 12–14. ovog člana sprovodi se shodno odredbama ovog zakona koje se odnose na novo izdanje udžbenika.

Uz zahtev izdavač podnosi i dokaz o uplaćenoj taksi za Stručnu ocenu.

Visinu takse za Stručnu ocenu utvrđuje ministar, na predlog Zavoda.

Sredstva od taksi iz stava 17. ovog člana, prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Lista ocenjivača rukopisa udžbenika

Član 21.

Izbor lica sa odgovarajućim obrazovanjem i kompetencijama koja će učestvovati u ocenjivanju kvaliteta rukopisa udžbenika vrši ministar, na osnovu javnog poziva, a na predlog posebne komisije za izbor Liste ocenjivača.

Ministar imenuje posebnu komisiju za izbor članova Liste ocenjivača, koja ima 11 članova, i to: tri člana koja predlaže Nacionalni prosvetni savet jednog člana kojeg predlaže Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dva člana koja predlaže Zavod, jednog člana kojeg predlaže Pokrajinski zavod i četiri člana koje predlaže Ministarstvo. Članovi posebne komisije za izbor Liste ocenjivača moraju biti stručnjaci iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Na osnovu izbora iz stava 1. ovog člana ministar formira Listu ocenjivača.

Lista ocenjivača objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, i sadrži:

1) ime i prezime ocenjivača;

2) stepen i vrstu obrazovanja;

3) stručnu biografiju (radno iskustvo u struci, podaci o stručnim radovima i učešću na projektima/skupovima u oblasti obrazovanja i vaspitanja);

4) nivo obrazovanja i predmet za koji je izabran kao ocenjivač.

Članovi Liste ocenjivača ne mogu biti lica koja su autori udžbenika za osnovnu i srednju školu, kao ni lica zaposlena, angažovana ili poslovno povezana sa izdavačem udžbenika, uključujući i druge oblike plaćene saradnje, o čemu dostavljaju izjavu.

U Listu ocenjivača imenuju se lica sa:

1) odgovarajućim visokim obrazovanjem, koji poseduje kompetencije iz određenog predmeta odnosno stručne oblasti;

2) odgovarajućim visokim obrazovanjem koji poseduje kompetencije iz metodike struke/odgovarajućeg predmeta/stručne oblasti;

3) odgovarajućim obrazovanjem koje realizuje obrazovno-vaspitni rad iz određenog predmeta, odnosno stručne oblasti (nastavnik);

4) visokim obrazovanjem koje je zaposleno u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu;

5) odgovarajućim visokim obrazovanjem, koje poseduje kompetencije u skladu sa specifičnim potrebama određenog predmeta, stručne oblasti odnosno nivoa obrazovanja, vrste udžbenika, uzrasta i potreba i mogućnosti dece, učenika i odraslih (psiholog, defektolog, andragog, stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije, lingvista za strani jezik i jezik nacionalne manjine i dr.).

Članovi Liste ocenjivača moraju da imaju radno iskustvo od najmanje dve godine.

Zavod od članova Liste ocenjivača formira Komisiju za ocenu rukopisa udžbenika (u daljem tekstu: Komisija), za svaki predmet po nivoima i vrsti obrazovanja.

U Komisiju se imenuje najmanje po jedan član iz stava 6. tač. 1)–4) ovog člana i najmanje jedan član koji je zaposlen u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu.

U Komisiju mogu biti imenovana i lica iz stava 6. tačka 5) ovog člana.

U Komisiju koja ocenjuje rukopise udžbenika koji se štampaju sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, imenuje se i defektolog, a u Komisiju za udžbenike za učenike prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, psiholog.

U Komisiju koja ocenjuje rukopise udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine imenuje se i stručnjak za odgovarajući jezik i pismo nacionalne manjine.

U Komisiju koja ocenjuje rukopis udžbenik koji ima elektronski dodatak imenuje se i stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije.

Ministarstvo vodi računa o dovoljnoj zastupljenosti ocenjivača za sve predmete na svim nivoima obrazovanja, i po potrebi raspisuje javni poziv za popunu Liste ocenjivača.

Način i postupak izbora lica na Listu ocenjivača, program obuke za ocenjivače, etički kodeks lica koja učestvuju u postupku odobravanja i ekspertize udžbenika i postupak imenovanja članova Komisije, propisuje ministar.

Stručna ocena

Član 22.

Stručnu ocenu daje Komisija.

Zavod dostavlja Komisiji rukopise udžbenika iz člana 20. stav 9. ovog zakona u roku od 15 dana od dana prijema rukopisa udžbenika.

Komisija daje obrazloženu Stručnu ocenu i dostavlja je Zavodu u roku od 90 dana od dana prijema rukopisa udžbenika.

Komisija, pre donošenja Stručne ocene, može jednom vratiti izdavaču rukopis udžbenika na doradu, radi otklanjanja manjih nedostataka.

Izdavač je dužan da ispravi nedostatke i vrati rukopis Komisiji u roku od osam dana od dana prijema rukopisa, pri čemu se ovaj rok uračunava u rok iz stava 3. ovog člana.

Ukoliko izdavač ne dostavi ispravljeni tekst rukopisa udžbenika u roku iz stava 5. ovog člana smatraće se da je odustao od zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika, o čemu Zavod obaveštava Ministarstvo.

Zavod na osnovu obrazložene Stručne ocene daje predlog da se prihvati ili odbije zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika.

Predlog iz stava 7. ovog člana, zajedno sa obrazloženom Stručnom ocenom, Zavod dostavlja Ministarstvu i izdavaču, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema Stručne ocene.

Sve stručne ocene objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Zavoda, istovremeno sa objavljivanjem Liste.

Ukoliko Zavod ne dostavi Ministarstvu predlog iz stava 7. ovog člana, ministar će u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga, zatražiti od Zavoda da roku od tri dana od dana prijema zahteva dostavi Stručnu ocenu.

Stručnu ocenu iz stava 10. ovog člana ministar dostavlja izdavaču u roku od tri dana od dana prijema. Ministar na osnovu Stručne ocene, a bez predloga Zavoda donosi rešenje kojim se odobrava udžbenik odnosno odbija zahtev za odobravanje udžbenika.

Izdavač dostavlja Ministarstvu imena autora u roku od tri dana od dana prijema Stručne ocene.

Zabranjeno je izdavaču da kontaktira i vrši uticaj na članove Komisije u toku postupku davanja Stručne ocene.

Način i postupak davanja Stručne ocene propisuje ministar.

Podnošenje zahteva za odobravanje priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava

Član 23.

Zahtev za odobravanje priručnika i nastavnih materijala izdavač podnosi Ministarstvu, odnosno organu autonomne pokrajine nadležnom za poslove obrazovanja.

Zahtev za odobravanje dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, izdavač podnosi Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu.

Uz zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana izdavač podnosi priloge shodno odredbama člana 20. stav 4. ovog zakona.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na osnovu Javnog poziva, a kada postoji potreba za usklađivanjem priručnika i nastavnih materijala sa novim naučnim, tehničkim i tehnološkim dostignućima iz oblasti predmeta, zahtev se podnosi najkasnije do 15. maja tekuće godine za narednu školsku godinu.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se jednom godišnje u roku od 30 dana, počev od 1. septembra kalendarske godine koja prethodi narednoj školskog godini.

Ministarstvo, odnosno organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja dostavlja Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu četiri primerka rukopisa priručnika i nastavnih materijala i elaborata u štampanoj i elektronskoj formi u roku od 15 dana dana prijema.

Uz zahtev izdavač podnosi dokaz o uplaćenoj taksi za stručno mišljenje.

Visinu takse za stručno mišljenje utvrđuje ministar, na predlog Zavoda.

Sredstva od taksi iz stava 7. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Postupak odobravanja priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala,didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava

Član 24.

Priručnike i nastavne materijale odobrava ministar, odnosno pokrajinski organ nadležan za poslove obrazovanja, na osnovu stručnog mišljenja komisije koju iz reda zaposlenih formira Zavod, odnosno Pokrajinski zavod.

Dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva odobrava Zavod, odnosno Pokrajinski zavod, na osnovu stručnog mišljenja komisije koju iz reda zaposlenih formira Zavod, odnosno Pokrajinski zavod.

Ukoliko u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu nisu zaposlena lica sa odgovarajućim obrazovanjem, mogu se angažovati lica sa Liste ocenjivača.

Stručno mišljenje iz stava 1. ovog člana, sa predlogom da se rukopis priručnika i nastavnog materijala odobri ili ne odobri, Zavod, odnosno Pokrajinski zavod dostavlja Ministarstvu, odnosno pokrajinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja i izdavaču u roku od 45 dana od dana prijema rukopisa.

Način i postupak davanja stručnog mišljenja iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje ministar.

Ekspertiza rukopisa udžbenika

Član 25.

Izdavač koji nije saglasan sa Stručnom ocenom, može u roku od osam dana od dana prijema Stručne ocene podneti Ministarstvu zahtev za ekspertizu rukopisa udžbenika.

Zahtev iz stava 1. ovog člana Ministarstvo dostavlja Nacionalnom prosvetnom savetu u roku od osam dana od dana prijema.

Nacionalni prosvetni savet obrazuje stručnu komisiju od članova sa Liste ocenjivača, koji nisu bili članovi Komisije za udžbenik za koji je podnet zahtev za ekspertizu, o čemu pribavlja informaciju od Zavoda.

Stručna komisija iz stava 3. ovog člana vrši ekspertizu rukopisa na osnovu Standarda i daje obrazloženo ekspertsko mišljenje u pisanoj formi, koje Nacionalni prosvetni savet u roku od 45 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana dostavlja Ministarstvu.

Na postupak ekspertize rukopisa priručnika i nastavnih materijala shodno se primenjuju odredbe ovog člana.

Troškove ekspertize rukopisa udžbenika snosi izdavač.

Postupak ekspertize rukopise udžbenika sprovodi se shodno odredbama podzakonskog akta iz člana 22. stav 14. ovog zakona.

Visinu troškova ekspertize rukopisa udžbenika utvrđuje Nacionalni prosvetni savet.

Sukob interesa

Član 26.

Radi sprečavanja sukoba interesa u postupku odobravanja rukopisa udžbenika, lice koje učestvuje u postupku davanja Stručne ocene, odnosno postupku ekspertize, pre početka rada potpisuje izjavu da nije autor udžbenika za osnovnu i srednju školu, da nije zaposlen kod izdavača udžbenika, angažovan ili poslovno povezan sa njim, uključujući i druge oblike plaćene saradnje, odnosno da nije povezan sa odgovornim licem izdavača.

Odgovornim licem izdavača iz stava 1. ovog člana smatra se lice ovlašćeno za zastupanje i urednik.

Postojanje sukoba interesa proverava:

1) ministar prilikom formiranja Liste ocenjivača, na osnovu izjave iz člana 21. stav 5. ovog zakona;

2) Zavod prilikom formiranja Komisije, na osnovu izjave iz člana 21. stav 5. ovog zakona i izjave iz stava 1. ovog člana;

3) Zavod i Nacionalni prosvetni savet prilikom formiranja stručne komisije za ekspertizu, na osnovu izjave iz člana 21. stav 5. ovog zakona i izjave iz stava 1. ovog člana.

Zahtev za utvrđivanje sukoba interesa, svako zainteresovane fizičko i pravno lice, odnosno državni organ može podneti ministru.

Rešenje o sukobu interesa konačno je u upravnom postupku.

Ukoliko se utvrdi da je član Liste ocenjivača, koji je dao Stručnu ocenu, odnosno ekspertsko mišljenje u sukobu interesa u smislu ovog zakona, briše se sa Liste ocenjivača i ne može ponovo biti imenovan.

Nadležnost za odobravanje udžbenika

Član 27.

Ministar odobrava udžbenik na predlog Zavoda, odnosno na osnovu ekspertskog mišljenja ukoliko je sproveden postupak ekspertize.

Ministar odobrava udžbenik za versku nastavu, na predlog Zavoda i na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije za versku nastavu.

Ministar odobrava udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine, na predlog Zavoda i na osnovu pozitivnog mišljenja nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Nadležnost za odobravanje priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava

Član 28.

Ministar odobrava priručnike i nastavne materijale.

Zavod odobrava dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Nadležnost za odobravanje udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava na jeziku i pismu nacionalne manjine na teritoriji autonomne pokrajine

Član 29.

Organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja odobrava udžbenik, priručnik i nastavni materijal na jeziku i pismu nacionalne manjine čiji nacionalni savet nacionalne manjine ima sedište na njenoj teritoriji, na predlog Pokrajinskog zavoda, odnosno na osnovu ekspertskog mišljenja ukoliko je sproveden postupak ekspertize, u skladu sa odredbama ovog zakona, i to:

1) udžbenik, priručnik i nastavni materijal na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je prevod udžbenika odobrenog na srpskom jeziku;

2) dodatka uz udžbenik koji se koristi za realizaciju prilagođenog dela nastavnog programa za predmete od značaja za nacionalnu manjinu;

3) udžbenik, priručnik i nastavni materijal na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je izdat na teritoriji Republike Srbije;

4) udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine izdatog u stranoj državi.

Pokrajinski zavod odobrava dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva na jeziku i pismu nacionalne manjine čiji nacionalni savet nacionalne manjine ima sedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Postupak iz stava 1. ovog člana sprovodi se shodno odredbama člana 22. ovog zakona.

Postupak iz stava 2. ovog člana sprovodi se u skladu sa aktom iz člana 24. stav 5. ovog zakona.

 Organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja dužan je da redovno dostavlja Ministarstvu obaveštenje o odobrenim udžbenicima, priručncima i nastavnom materijalu iz stava 1. ovog člana.

Pokrajinski zavod dužan je da redovno dostavlja Zavodu obaveštenje o odobrenim dodatnim nastavnim sredstvima, nastavnim pomagalima, didaktičkim sredstvima i didaktičkim igrovnim sredstvima iz stava 2. ovog člana.

Udžbenike, priručnike i nastavni materijal iz stava 5. ovog člana Ministarstvo uvršćuje u Lista, odnosno u Katalog iz člana 18. ovog zakona.

Dodatna nastavna sredstava, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva na jeziku i pismu nacionalne manjine iz stava 6. ovog člana Zavod uvršćuje na Listu iz člana 19. ovog zakona.

Sadržina rešenja o odobravanju udžbenika

Član 30.

Ministar, odnosno organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja, donosi rešenje o odobravanju udžbenika u roku od 15 dana od dana prijema predloga iz člana 22. stav 7. ovog zakona, odnosno ekspertskog mišljenja iz člana 25. stav 4. ovog zakona.    

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naslov udžbenika;

2) naziv predmeta, kao i razred i vrstu škole za koju je udžbenik namenjen;

3) ime autora;

4) jezik i pismo na kome se štampa udžbenik;

5) period za koji se udžbenik odobrava;

6) pun naziv izdavača.

Na rešenje o odobravanju prevoda odobrenog udžbenika sa srpskog na jezik i pismo nacionalne manjine, prilagođavanja sadržaja i/ili formata odobrenog udžbenika, nastavnog materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava shodno se primenjuju odredbe ovog člana.

Rešenje iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Sadržina rešenja o odbijanju zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika

Član 31.

Ministar, odnosno organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja, donosi rešenje o odbijanju zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika nakon isteka roka za podnošenje zahteva za ekspertizu iz člana 25. stav 1, odnosno u roku 15 dana od dana prijema ekspertskog mišljenja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naslov udžbenika;

2) naziv predmeta, kao i razred i vrstu škole za koju je udžbenik pripremljen;

3) ime autora;

4) jezik i pismo na kome je pripremljen udžbenik;

5) pun naziv izdavača;

6) poziv na obrazloženu Stručnu ocenu koju je dala Komisija, odnosno predlog Zavoda, odnosno Pokrajinskog zavoda da se rukopis ne odobri.

Ukoliko je izdavač podneo zahtev za ekspertizu rukopisa udžbenika, rešenje sadrži i poziv na ekspertsko mišljenje, koja se dostavlja u prilogu rešenja iz stava 1. ovog člana i čini njegov sastavni deo.

Na rešenje o odbijanju zahteva za odobravanje prevoda odobrenog udžbenika sa srpskog na jezik i pismo nacionalne manjine, prilagođavanja sadržaja i/ili formata odobrenog udžbenika, rukopisa priručnika i nastavnog materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, shodno se primenjuju odredbe ovog člana.

Rešenje iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Obustava postupka odobravanja udžbenika

Član 32.

Ako se tokom postupka za odobravanje udžbenika pravnosnažnom odlukom utvrdi da je povređeno autorsko pravo, ministar donosi zaključak o obustavljanju postupka, a ako je udžbenik odobren, povlači se iz upotrebe na kraju školske godine u kojoj se donosi rešenje o povlačenju udžbenika.

Ako se u sudskom ili drugom postupku donese odluka kojom se određuje privremena mera zabrane izdavanja i upotrebe udžbenika ministar donosi zaključak o prekidu postupka, a ako je udžbenik odobren povlači se iz upotrebe na kraju školske godine u kojoj se donosi rešenje o povlačenju udžbenika.

Rešenje, odnosno zaključak iz st. 1. i 2. ovog člana konačni su u upravnom postupku.

V. IZBOR, ODREĐIVANJE MAKSIMALNE CENE I PRAĆENJE UDŽBENIKA

Izbor udžbenika

Član 33.

Škola sa Liste bira udžbenike koji će se koristiti naredne četiri školske godine.

Odluku o izboru udžbenika donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave.

Odluku o izboru udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave koji izvode nastavu na jeziku nacionalne manjine.

Učeninici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji pohađaju škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koriste udžbenik u prilagođenom sadržaju i/ili formatu koji je izabrala škola.

U svim odeljenjima istog razreda iste škole, za isti nastavni predmet po pravilu se koristi isti udžbenik jednog izdavača.

Odluku iz st. 2. i 3. ovog člana škola dostavlja Ministarstvu najkasnije do 1. aprila godine u kojoj se objavljuje Katalog.

Ukoliko udžbenik koji je izabrala škola ne bude objavljen u Katalogu, škola ima obavezu da u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja Kataloga izabere drugi udžbenik koji je uvršćen u Katalog i o tome obavesti Ministarstvo.

Ukoliko na Listi nema odobrenih udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno udžbenika sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom, škola bira odobreni udžbenik iz odgovarajućeg predmeta na srpskom jeziku iz Liste, a ukoliko taj udžbenik ne bude uvršten u Katalog, škola je obavezna da u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja Kataloga izabere udžbenik iz Kataloga i o tome obavesti Ministarstvo.

Udžbenik iz Kataloga izabran u skladu sa stavom 8. ovog člana, za koji se opredele škole koje pohađa najveći broj učenika pripadnika nacionalne manjine, prevodi se na jezik i pismo nacionalne manjine.

Udžbenik iz Kataloga izabran u skladu sa stavom 8. ovog člana, za koji se opredele škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koje pohađa najveći broj učenika sa smetnjama u razvoju, odnosno učenika sa invaliditetom, štampa se sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom.

Ukoliko škola ne dostavi odluku o izboru udžbenika, Ministarstvo će u roku pet radnih dana od dana isteka roka iz st. 6−8. ovog člana doneti odluku da se u školi koriste udžbenici koji su najzastupljeniji na teritoriji školske uprave u čijoj nadležnosti je ta škola.

Konačnu odluku o udžbenicima koji će se koristiti u školi naredne četiri školske godine, škola objavljuje na oglasnoj tabli i obavezujuća je za sve koji izvode obrazovno-vaspitni rad.

Spisak izabranih udžbenika, zajedno sa obrazloženim predlogom, škola trajno čuva u dokumentaciji, u skladu sa zakonom.

Član 34.

Nastavnik čini težu povredu radne obaveze ukoliko od učenika zahteva da kupi dodatno nastavno sredstvo.

Posredovanje škole i zaposlenih u prodaji udžbenika uz nadoknadu, nije dozvoljeno i sankcioniše se u skladu sa zakonom.

Škola, uz saglasnost Saveta roditelja, može bez naknade, da pomogne u obezbeđivanju svih izabranih udžbenika, ukoliko se time roditeljima olakšava pribavljanje potrebnih udžbenika.

Izdavaču je zabranjeno da učini, a školi, predškolskoj ustanovi ili zaposlenom da primi svaku donaciju, poklon ili reprezentaciju, učinjenu na neposredan ili posredan način, u bilo kom iznosu ili obliku.

Donacijom, poklonom ili reprezentacijom iz stava 4. ovog člana ne smatra se predstavljanje udžbenika u trajanju od najviše jednog radnog dana koje mora biti realizovano u prostorijama škole, reprezentacije vrednosti do iznosa od 300 dinara, kao i besplatni primerci udžbenika koje izdavač daje školi radi realizacije izbora udžbenika.

Određivanje maksimalne maloprodajne cene udžbenika,priručnika i nastavnih materijala

Član 35.

Ministar, na osnovu predloga Komisije za određivanje maksimalne maloprodajne cene udžbenika, priručnika i nastavnih materijala svake godine donosi odluku o maksimalnoj ceni udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu.

Komisiju iz stava 1. ovog člana, koja ima pet članova, od kojih su dva stručnjaci iz oblasti izdavaštva (predstavnik javnog i predstavnik drugih izdavača), jedan iz Ministarstva, jedan iz organa nadležnog za poslove trgovine i jedan iz organa nadležnog za zaštitu potrošača, imenuje ministar.

Maksimalna maloprodajna cena predstavlja zbir prosečnih troškova izrade udžbenika, priručnika i nastavnih materijala uvećanih za prosečni iznos marže izdavača.

Pod troškovima izrade udžbenika podrazumevaju se: autorski honorari, grafička priprema, štampa, distribucija, lektura, korektura, redaktura i ostali troškovi koji direktno ili indirektno utiču na maloprodajnu cenu.

Odluka o maksimalnoj ceni udžbenika i priručnika i nastavnih materijala objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u godini u kojoj se objavljuje Javni poziv, odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se najkasnije na dan objavljivanja javnog poziva.

Zabranjeno je izdavaču da udžbenik, priručnik i nastavni materijal prodaje po ceni većoj od maksimalne maloprodajne cene utvrđene odlukom iz stava 1. ovog člana.

Način rada Komisije iz stava 1. ovog člana, postupak i merila za utvrđivanje maksimalne cene udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, propisuje ministar.

Praćenje udžbenika

Član 36.

Izdavači imaju obavezu da kroz unutrašnji sistem kontrole prate kvalitet svojih udžbenika, pribavljaju mišljenja korisnika udžbenika i evidenciju o praćenju stavljaju na uvid javnosti.

Kvalitet udžbenika i rezultate korišćenja u obrazovno-vaspitnom radu kontinuirano prati Zavod.

VI.        IZDAVANJE UDŽBENIKA

Obaveze izdavača udžbenika

Član 37.

Ministarstvo obaveštava izdavače o ishodu izbora udžbenika koji mogu biti uvršteni u Katalog, u skladu sa članom 17. ovog zakona, najkasnije 10 dana pre objavljivanja Kataloga, odnosno u roku od tri radna dana u slučaju iz člana 33. stav 7. i st. 9–11. ovog zakona.

Izdavač je dužni da u roku od tri dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana dostavi Ministarstvu menicu evidentiranu u registru menica koji vodi Narodna banka Srbije koja važi četiri godine, u visini iznosa koji pokriva cenu tiraža udžbenika za jednu školsku godinu (u daljem tekstu: menica).

Ukoliko izdavač ne dostavi menicu udžbenik neće biti uvršten u Katalog.

Obaveze izdavača čiji je udžbenik uvršten u Katalogu, osim obaveza utvrđenih propisima o izdavanju publikacija, su da:

1) objavi udžbenik prema rukopisu koji je odobren;

2) obezbedi udžbenike u dovoljnom broju primeraka prema iskazanim potrebama škola i korisnika, za četiri naredne školske godine od godine u kojoj je objavljen Katalog;

3) obezbedi udžbenike na jeziku i pismu nacionalne manjine i udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike smetnjama u razvoju i invaliditetom, ukoliko se izabere udžbenik tog izdavača;

4) učini udžbenik dostupnim prodajnoj mreži, najkasnije do 15. avgusta tekuće za narednu školsku godinu;

5) učini dostupnim prodajnoj mreži prevod odobrenog udžbenika sa srpskog na jezik i pismo nacionalne manjine i odobreni udžbenik koji se štampa sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom, do početka naredne školske godine;

6) primerak udžbenika iz Kataloga dostavi Zavodu i bibliotekama visokoškolskih ustanova koji realizuju studijske programe za obrazovanje nastavnika, najkasnije do 15. avgusta godine u kojoj je udžbenik objavljen u Katalogu;

7) da prate kvalitet svojih udžbenika i mišljenja njihovih korisnika, kao i da evidenciju o tom praćenju stavljaju na uvid javnosti za svaku školsku godinu, najkasnije u roku od šest meseci od dana završetka školske godine.

Obaveze izdavača iz stava 4. tač. 1)–5) ovog člana odnose se i na izdavače čiji su priručnici i nastavni materijali uvršteni u Katalog priručnika i nastavnih materijala.

Ministarstvo će aktivirati menicu u slučaju da izdavač ne ispuni obaveze iz stava 4. tač. 1)–5) ovog člana.

Sadržina udžbenika objavljenog u Katalogu

Član 38.

Udžbenik koji je objavljen u Katalogu, osim podataka utvrđenih propisima o izdavanju publikacija, sadrži i:

1) naslov;

2) naziv predmeta ili oblasti, razred i vrstu škole za koju se izdaje;

3) broj i datum akta kojim je rukopis odobren za izdavanje i upotrebu u školi;

4) period za koji je udžbenik odobren;

5) posebne napomene u vezi sa izdavanjem i korišćenjem.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na priručnike i nastavna sredstva, dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Novo izdanje udžbenika

Član 39.

Novo izdanje udžbenika koje se štampa sa nepromenjenim sadržajem, ne podleže ponovnom odobravanju.

Promenom sadržaja iz stava 1. ovog člana, ne smatra se:

1) ispravljanje grešaka i omaški u tekstu (imena, nazivi, brojevi, pravopisne greške, zastarele ilustracije i sl);

2) izmene i/ili dopune koje nastaju iz potrebe da se izvrši usklađivanje sa promenom propisa, izuzev propisa koji se odnose na Standarde, Plan udžbenika i nastavni plan i program;

3) izmene i/ili dopune na osnovu zvaničnih podataka (naučni podaci, merne jedinice, tehničke, tehnološke i druge oznake);

4) unapređivanje didaktičkog oblikovanja udžbenika kojim se menja, odnosno dopunjuje najviše do 5% sadržaja.

Izdavač najkasnije do 15. maja tekuće godine za narednu školsku godinu podnosi Ministarstvu zahtev za utvrđivanje da novo izdanje odobrenog udžbenika sadrži izmene i dopune u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Uz zahtev, izdavač u četiri primerka u štampanoj i elektronskoj formi dostavlja odobreni udžbenik, rukopis novog izdanja udžbenika, obrazloženje izmena i dopuna udžbenika i dokaz o uplati takse.

Ministarstvo u roku od 15 dana od dana prijema zahteva iz stava 3. ovog člana dostavlja Zavodu tri primerka zahteva izdavača.

Zavod u roku od 30 dana od dana prijema zahteva izdavača, dostavlja Ministarstvu i izdavaču stručno mišljenje komisije koju formira iz reda zaposlenih da je novo izdanje udžbenika izmenjeno u skladu sa stavom 2. ovog člana i da ne podleže ponovnom odobravanju, odnosno da predati rukopis ne predstavlja novo izdanje udžbenika u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Ukoliko u Zavodu nisu zaposlena lica sa odgovarajućim obrazovanjem, mogu se angažovati lica sa Liste ocenjivača.

Ministar u roku od 15 dana od dana prijema stručnog mišljenja iz stava 6. ovog člana donosi rešenje kojim utvrđuje da novo izdanje udžbenika predstavlja izdanje koje se štampa sa nepromenjenim sadržajem.

Prethodno izdanje udžbenika iz stava 2. tačka 4) ovog člana koji ima novo izdanje, ostaje u upotrebi.

Informacija iz stava 7. ovog člana unosi se u Katalog.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na udžbenike koje odobrava pokrajinski organ nadležan za poslove obrazovanja.

Odredbe st. 4–8. ovog člana shodno se primenjuju na postupak odobravanja udžbenika iz člana 20. st. 12–14. ovog zakona.

Visinu takse iz stava 4. ovog člana utvrđuje ministar, na predlog Zavoda.

Sredstva od takse iz stava 12. ovog člana, prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

VII. POVLAČENJE UDŽBENIKA IZ UPOTREBE

Član 40.

Udžbenik se povlači iz upotrebe u slučaju:

1) da nije objavljen u skladu sa odobrenim rukopisom;

2) iz člana 32. ovog zakona (povreda autorskog prava);

3) da izdavač ne obezbedi udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine, udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju, invaliditetom, ukoliko je taj udžbenik izabran, u skladu sa članom 33. ovog zakona.

Zahtev za povlačenje udžbenika svako zainteresovano pravno ili fizičko lice i državni organ može podneti Ministarstvu.

U slučaju podnošenja zahteva za povlačenja udžbenika iz razloga utvrđenog stavom 1. tačka 1) ovog člana, Ministarstvo pribavlja mišljenje Zavoda u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za povlačenje udžbenika.

Ministar donosi rešenje o povlačenju udžbenika, koje je konačno u upravnom postupku.

Rešenjem iz stava 4. ovog člana udžbenik se povlači iz upotrebe u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja, o čemu Ministarstvo obaveštava škole koje koriste povučeni udžbenik.

Škole koje su koristile udžbenik koji je povučen iz upotrebe, dužne su da u roku od tri radna dana od dana prijema rešenja iz stava 4. ovog člana, izaberu drugi udžbenik iz Kataloga.

Škola o odluci iz stava 6. ovog člana obaveštava Ministarstvo, o čemu Ministarstvo u roku od tri dana obaveštava izdavača čiji udžbenik je škola izabrala.

Izuzetno, ukoliko u Katalogu odnosno Listi, postoji samo udžbenik koji je povučen iz upotrebe, Ministarstvo će:

1) u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana naložiti izdavaču da o svom trošku objavi udžbenik u skladu sa odobrenim rukopisom i zameni povučene udžbenike najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema rešenja, u slučaju da izdavač ne postupi po nalogu, Ministarstvo će aktivirati menicu;

2) u slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana doneti rešenje kojim se udžbenik povlači na kraju tekuće školske godine, a u slučaju da je pravosnažnom sudskom odlukom naloženo da se predmetni udžbenik odmah povuče iz upotrebe, Ministarstvo će aktivirati menicu radi isplate naknade vlasniku autorskog prava kako bi se udžbenik koristio do kraja školske godine;

3) u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana naložiti javnom izdavaču da pripremi nedostajući udžbenik, koji će se finansirati sredstvima iz aktivirane menice izdavača.

Povučeni udžbenik briše se iz Kataloga i Liste.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na udžbenike koje je odobrio organ autonomne pokrajine nadležan za poslove obrazovanja.

VIII.      NADZOR

Član 41.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo, preko prosvetnih inspektora, u skladu sa zakonom.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 42.

Novčanom kaznom od 1.000.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj izdavač − pravno lice, odnosno preduzetnik, novčanom kaznom u iznosu od 250.000,00 od 500.000,00 dinara ako:

1) dostavi lažnu izjavu iz člana 20. stav 4. tačka 9) ovog zakona;

2) kontaktira i vrši uticaj na članove Komisije u toku postupka davanja Stručne ocene (član 22. stav 13);

3) učini donaciju, poklon ili reprezentaciju iz člana 34. stav 4. ovog zakona;

4) ne dostavi menicu iz člana 37. stav 2. ovog zakona;

5) ne objavi udžbenik u skladu sa odobrenim rukopisom (član 37. stav 4. tačka 1);

6) ukoliko se izabere udžbenik tog izdavača ne obezbedi udžbenike i priručnike i nastavni materijal prema iskazanim potrebama škola i korisnika (član 37. stav 4. tačka 2);

7) ne obezbedi udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine i udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike smetnjama u razvoju i invaliditetom (član 37. stav 4. tačka 3);

8) ne učini udžbenik, drugo nastavno sredstvo ili pomagalo dostupnim prodajnoj mreži (član 37. stav 4. tač. 4) i 5);

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj izdavač − pravno lice, odnosno preduzetnik, novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 od 250.000,00 dinara ako:

1) ne dostavi primerak odobrenog udžbenika svim školskim upravama radi izbora udžbenika (član 16. stav 8);

2) prodaje udžbenik po maloprodajnoj ceni koja je viša od maksimalno propisane cene (član 35. stav 7);

3) ne dostavi primerke udžbenika Zavodu i univerzitetskim bibliotekama univerziteta koji realizuju studijske programe za obrazovanje nastavnika (član 37. stav 4. tačka 6);

4) ne prati kvalitet udžbenika i ne stavlja evidenciju o praćenju na uvid javnosti za svaku školsku godinu (član 37. stav 4. tač. 7).

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice izdavača − pravnog lica za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 43.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj škola ako:

1) ne koristi izabrani udžbenik (član 33);

2) koristi priručnik i nastavni materijal koji se ne nalazi u Katalogu priručnika i nastavnih materijala (član 18. stav 5);

3) ne sprovede izbor udžbenika u skladu sa članom 33. ovog zakona;

4) posreduje u prodaji udžbenika uz naknadu (član 34. stav 2);

5) primi donaciju, poklon ili reprezentaciju iz člana 34. stav 4. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se i direktor, odnosno odgovorno lice škole za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se lice koje daje stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika, odnosno daje ekspertsko mišljenje, ukoliko:

1) da netačnu izjavu ili odbije da potpiše izjavu o sukobu interesa (član 21. stav 5. i član 26. stav 1);

2) ne da Stručnu ocenu u skladu sa članom 22. ovog zakona;

3) ne da ekspertsko mišljenje u skladu sa članom 25. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se i nastavnik koji od učenika zahteva kupovinu dodatnog nastavnog sredstva (član 34. stav 1).

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim:

1) akata iz člana 13. st. 4–7. ovog zakona koji će biti doneti u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona;

2) akt iz člana 15. stav 3. ovog zakona koji će biti doneti u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona;

3) akt iz člana 21. stav 15. ovog zakona, koji će biti donet u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45.

Postupci za odobravanje udžbenika koji su započeti po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima prema kojima su započeti.

Priručnici i nastavni materijal za obrazovanje odraslih pripremljeni u okviru projekta "Druga šansa − Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih" ostaju u upotrebi, besplatni su za polaznike i mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa zvanične internet stranice Ministarstva.

Udruženja škola koje realizuju program osnovnog obrazovanja odraslih mogu da štampaju priručnike i nastavni materijal iz stava 2. ovog člana.

Priručnici i nastavni materijal iz stava 2. ovog člana mogu se finansirati u skladu sa odlukom Vlade iz člana 9. ovog zakona ili iz drugih izvora.

Član 46.

Ministarstvo će raspisati javni poziv za izbor članova Liste ocenjivača u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz člana 21. stav 15. ovog zakona.

Izbor članova Liste ocenjivača okončaće se u roku od tri meseca od dana objavljivanja javnog poziva iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od člana 21. stav 5. ovog zakona, na javni poziv iz stava 1. ovog člana mogu se prijaviti i lica koja su autori, zaposleni, angažovani ili poslovno povezani, uključujući i druge oblike plaćene saradnje sa izdavačem udžbenika koji su odobreni po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Lica iz stava 3. ovog člana ne mogu biti autori, zaposleni, angažovani ili poslovno povezani, uključujući i druge oblike plaćene saradnje sa izdavačem udžbenika nakon prijave na javni poziv iz stav 1. ovog člana.

Ministarstvo će objaviti Javni poziv najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno, na javni poziv iz stava 5. ovog člana, izdavači mogu podneti zahtev za odobravanje udžbenika koji su odobreni u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, bez izmenjenog sadržaja, ukoliko smatraju da su u skladu sa Standardima i Planom udžbenika.

Izdavač ne plaća troškove odobravanja udžbenika iz stava 6. ovog člana.

Član 47.

Ministarstvo će za popunu Kataloga priručnika i nastavnih materijala raspisati javni poziv u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu akata iz člana 13. st. 4–7. ovog zakona i člana 15. stav 3. ovog zakona.

Maksimalna maloprodajna cena udžbenika utvrđivaće se počev od školske 2017/2018. godine. Odluka kojom se utvrđuje maksimalna maloprodajna cena udžbenika za školsku 2017/2018. godinu objavljuje se najkasnije na dan objavljivanja javnog poziva iz člana 46. stav 5. ovog zakona.

Maksimalnu maloprodajnu cenu priručnika i nastavnih materijala za školsku 2015/2016. godinu utvrdiće ministar odlukom koja će biti objavljena u javnom pozivu iz stava 1. ovog člana.

Član 48.

Zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika za školsku 2016/2017. godinu predaje se u roku od 30 dana počev od 1. septembra 2015. godine, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona i članom 20. stav 17. ovog zakona.

Udžbenici iz stava 1. ovog člana odobravaju se na period od godinu dana.

Član 49.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima ("Službeni glasnik RS", broj 72/09), osim odredaba čl. 32–36. koje se primenjuju do kraja školske 2016/2017. godine.

Član 50.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Zakona o udžbenicima sadržan je u odredbi člana 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, sistem u oblasti obrazovanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlog za donošenje novog zakona sadržan je u potrebi da se u pravnom sistemu izvrše odgovarajuće izmene i uspostavi pravni i institucionalni okvir kako bi se, u pogledu nadležnosti i postupaka, obezbedilo usaglašavanje zakonskih rešenja u oblasti izdavanja udžbenika.

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 55/13), propisana je nadležnost Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za predlaganje odobravanja udžbenika ministru nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar). Kako važeći Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima ("Službeni glasnik RS", broj 72/09) nije usklađen sa navedenom odredbom, potrebno je usaglašavanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Dosadašnja primena zakona, koji je omogućio licenciranje velikog broja izdavača udžbenika i odobravanje velikog broja udžbenika, nije rezultirao očekivanim povećanjem dostupnosti i kvaliteta svih udžbenika, što se posebno odnosi na poboljšanje dostupnosti i kvaliteta udžbenika za stručne škole. U školskoj 2014/2015. godini, u Republici Srbiji učenici su u 15 područja rada u stručnim školama upisala 132 obrazovna profila u četvorogodišnjem trajanju i 105 obrazovnih profila u trogodišnjem trajanju, što ukupno čini 75% učeničke populacije u srednjim školama.

Otvaranje tržišta udžbenika za privatne izdavače dovelo je do veće ponude udžbenika za osnovu školu, ali je ponuda udžbenika za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama ostala gotovo nepromenjena tako da veliki broj ovih udžbenika datira iz devedesetih godina prošlog veka. Neusaglašenost udžbenika za stručne škole sa naučnim, tehničko-tehnološkim i društvenim promenama nastalim u poslednjih 20 godina, dovela je do situacije da su postojeći udžbenici za stručne predmete u stručnim školama usled svoje zastarelosti praktično neupotrebljivi. Uz to, važeći zakon nije predvideo obavezu izdavača da izdaju ove udžbenike, kao ni šta se dešava u situaciji kada nijedan izdavač neće da izdaje nedostajući udžbenik. Ovakvo stanje dovelo je do situacije da se nastava u stručnim školama odvija praktično bez udžbenika, a činjenica da oko 75% učenika u srednjem obrazovanju škola pohađa stručne škole, čini ovu materiju urgentnom za regulisanje.

Imajući u vidu navedeno, Predlog zakona uvodi nove institute i nove kategorije udžbenika u cilju povećanja kvaliteta i dostupnosti udžbenika svim učenicima.

Osim toga, tokom petogodišnje primene Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima utvrđena je potreba da se poboljšaju, preciziraju i pojednostave postojeće procedure, čime bi se povećala efikasnost celokupnog postupka odobravanja udžbenika i osigurao veći kvalitet udžbenika.

Utvrđena je i potreba da se određeni stručni termini drugačije ili preciznije definišu, kao i da se uredi postupak finansiranja, odnosno sufinansiranja udžbenika, sredstvima budžeta Republike Srbije, posebno vodeći računa o materijalnoj/socijalnoj dimenziji korisnika besplatnih udžbenika.

 Takođe, pojedina zakonska rešenja zasnovana su na preporukama koje je na važeći zakon dostavila Agencija za borbu protiv korupcije, Zaštitnik građana i Poverenik za dostupnost informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Shodno navedenom, pripremljen je Predlog zakona o udžbenicima.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

1. Osnovne odredbe (čl. 1 – 11)

Članom 1. Predloga zakona o udžbenicima (u daljem tekstu: Predlog zakona) uređuje se predmet Predloga zakona i to: pripremanje, odobravanje, izbor, izdavanje, povlačenje i praćenje udžbenika i udžbeničkog kompleta, priručnika i nastavnih materijala i dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu (u daljem tekstu: škola), kao i pripremanje, odobravanje i izdavanje didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava i pomagala za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao i njihovo praćenje tokom korišćenja u vaspitno-obrazovnom radu.

Članom 2. Predloga zakona definisan je pojam udžbenika, udžbeničkog kompleta i drugog nastavnog sredstva. Novim zakonskim rešenjem propisano je da udžbenički komplet čini udžbenik i drugo nastavno sredstvo za određeni predmet, odnosno nastavnu oblast ili modul (u daljem tekstu: predmet) u određenom razredu, a sastav udžbeničkog kompleta utvrđen je Planom udžbenika. Novinu predstavlja odredba kojom je predviđeno da udžbenik i udžbenički komplet (u daljem tekstu: udžbenik) po pravilu sadrže elektronski dodatak, koji pomaže učeniku u samostalnom savladavanju, proveri i proširivanju znanja, veština i stavova ili kao podsticaj za kreativni rad, i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom. Cilj uvođenja elektronskog dodatka je približavanje i prilagođavanje materije učeniku uključivanjem informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanje i vaspitanje.

Članom 3. Predloga zakona definisane su kategorije udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Članom 4. Predloga zakona definisan je pojam udžbenika sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Član 5. Predloga zakona definiše dodatno nastavno sredstvo kao drugo nastavno sredstvo koje je korisno za upotrebu u nastavi i koje je usklađeno sa programom predmeta, a nije propisano kao sastavni deo udžbeničkog kompleta.

Ovim članom definiše se i pojam nastavnog pomagala koje predstavlja nastavno sredstvo koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Osim navedenog, definisano je da dodatno nastavno sredstvo može biti i priručnik za nastavnika.

Članom 6. Predloga zakona definisani su pojmovi didaktičkog sredstva i didaktičkog igrovnog sredstva koja se koriste u vaspitno-obrazovnom radu u predškolskoj ustanovi i školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Član 7. Predloga zakona uvodi novu kategoriju nastavnog sredstva – priručnik i nastavni materijal, koji se mogu koristiti za: stručne predmete u umetničkim i stručnim školama (uz udžbenik ili samostalno), osnovno obrazovanje odraslih i obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

            Priručnik i nastavni materijal predstavlja nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju, koje se koristi za sticanje znanja, veština, formiranje vrednosnih stavova i razvoj intelektualnih i emocionalnih sposobnosti učenika i polaznika, čiji sadržaj prati nastavni plan i program i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Cilj ovog zakonskog rešenja je da se u postupku odobravanja koji je kraći i fleksibilniji dođe do nastavnog sredstva namenjenog odnosno prilagođenog određenoj kategoriji dece, učenika i polaznika, koje je usklađeno sa savremenim tokovima struke i pedagoško-metodičkim zahtevima.

            Član 8. Predloga Zakona uvodi obavezu škole da Godišnjim planom rada predvidi i potrebna dodatna nastavna sredstava koje se koriste u obrazovno-vaspitnom radu, koja predstavljaju sastavni deo bibliotečko-informacione građe i izvora, u skladu sa zakonom.

            Članom 9. Predloga Zakona stvoren je pravni osnov da Vlada donese odluku o finansiranju, odnosno sufinansiranju udžbenika, priručnika i nastavnih materijala sredstvima republičkog budžeta. Cilj ove odredbe je omogućavanje jednake dostupnosti udžbenika i priručnika i nastavnih materijala za učenike i polaznike iz socijalno/materijalno ugroženih porodica. Takođe, na ovaj način u skladu sa raspoloživim sredstvima, mogu se finansirati, odnosno sufinansirati i udžbenici, priručnici i nastavni materijali sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, na jeziku nacionalne manjine, kao za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, ukoliko ni jedan izdavač nije na Javni poziv dostavio zahtev za odobravanje rukopisa određenog udžbenika, priručnika i nastavnog materijala.

Članom 10. Predloga zakona uređuje se upotreba jezika i pisma na kojima se štampaju udžbenik, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo, didaktičko igrovno sredstvo i priručnik za nastavnike, u skladu sa potrebama učenika (srpski jezik, strani jezik, jezik nacionalnih manjina, Brajevo pismo ili formati koji su prilagođeni za slepe i slabovide, za lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom).

Članom 11. Predloga zakona uređuje se zabrana diskriminacije u sadržajima udžbenika, priručnik i nastavni materijal, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo, didaktičko igrovno sredstvo i priručnik za nastavnike, u skladu sa odredbama Ustava Republike Srbije i zakonom koji uređuje oblast zabrane diskriminacije.

2. Izdavači udžbenika (član 12)

Članom 12. Predloga zakona definisan je pojam izdavača udžbenika, (javni i privatni izdavač) i propisano da se izdavanjem priručnika i nastavnih materijala pored izdavača mogu baviti udruženja stručnih škola, udruženja škola koje realizuju program osnovnog obrazovanja odraslih, udruženja škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i strukovno udruženje defektologa. Cilj davanja mogućnosti svim navedenim subjektima da se bave izdavanjem udžbenika je podsticanje i ohrabrivanje struke da se uključi u izradu priručnika i nastavnih materijala i na taj način omogući veći kvalitet i dostupnost.

Najznačajnija novina koja se tiče izdavača udžbenika, u odnosu na važeći zakon, je ukidanje dozvole za izdavanje udžbenika-licence, a jedini uslov je da je pravno lice registrovano za obavljanje izdavačke delatnosti.

3. Pripremanje udžbenika (čl. 13–19)

Članom 13. Predloga zakona definisan je pojam, postupak, nadležnost i rokovi za donošenje kao i objavljivanje Plana udžbenika.

Novinu predstavlja odredba koja predviđa da se Planom udžbenika, pored obaveznih udžbenika/udžbeničkih kompleta po predmetima, oblastima i nivoima obrazovanja, za stručne predmete u stručnim školama, za polaznike u osnovnom obrazovanju odraslih i obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju pored udžbenika, Planom udžbenika može propisati i priručnik i nastavni materijal.

Cilj ove odredbe je da se, u slučaju nepostojanja udžbenika ili nepostojanja odgovarajućeg udžbenika, predvidi mogućnost štampanja i upotrebe priručnika i nastavnog materijala, budući da je postupak njihovog odobravanja kraći i fleksibilniji, te da zahtev za njihovo izdavanje izdavač može da podnosi svake godine.

Treba napomenuti da priručnik i nastavno sredstvo nikako ne predstavljaju zamenu za udžbenik, već alternativu ukoliko udžbenik ne postoji ili je zastareo, koja će omogućiti deci, učenicima i polaznicima da koriste adekvatno i kvalitetno nastavno sredstvo.

Članom 14. Predloga zakona utvrđena je sadržina plana udžbenika. Novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja utvrđivanje maksimalnog broja strana, odnosno obima udžbenika, kao i propisivanje priručnika za nastavnike za određene predmete.

Cilj ograničavanja broja strana, odnosno obima udžbenika je da se izbegne opterećivanje udžbenik nepotrebnim i suvišnim sadržajem, već da se eventualno svaki dodatni sadržaj uvrsti u elektronski dodatak uz udžbenik. Priručnik za nastavnike koristiće nastavnici prilikom izvođenja nastave iz predmeta koji ne iziskuju korišćenje udžbenika, već se zasnivaju na određenim talentima i veštinama, kao što je fizičko vaspitanje i slično.

Član 15. Predloga zakona utvrđuje pojam, postupak i nadležnost za donošenje Standarda kvaliteta udžbenika, i obaveza da udžbenik mora da bude usklađen sa Standardima kvaliteta udžbenika i koji se odnose na sadržinu, pedagoško-psihološke zahteve, didaktičku i metodičku obradu, jezičke zahteve, izradu, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika, zavisno od oblika, medija i namene.

Standardi kvaliteta i uputstvo o njihovoj primeni utvrđuju se za: udžbenik, elektronski dodatak, priručnik i nastavne materijale, udžbenike, priručnike i nastavne materijale za koji se štampaju sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, za dodatno nastavno sredstvo, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo.

Novinu u ovom članu predstavlja odredba kojom je propisano da ispunjenost Standarda kvaliteta predstavlja osnov za donošenje, ne samo stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika, već i stručnog mišljenja o rukopisu priručnika i nastavnog materijala, dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog i didaktičkog igrovnog sredstva i priručnika za nastavnike, kao i ekspertskog mišljenja

Član 16. Predloga zakona propisuje da Ministarstvo, po pravilu, svake četvrte godine raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika, odnosno priručnika i nastavnih materijala, a izuzetno i van ovog roka u slučaju donošenja novog nastavnog programa, Ministarstvo raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika, priručnika i nastavnog materijala, vodeći računa o rokovima potrebnim za njihovu izradu, kao i početku primene novog nastavnog programa

Predlogom je propisana sadržina javnog poziva, kao i da se raspisuje do 1. marta godine koja prethodi godini u kojoj se objaveuje Lista odobrenih udžbenika (u daljem tesktu: Lista).

Svi udžbenici za koje je raspisan javni poziv i koji su odobreni biće uvršteni na listu istovremeno, kako bi se obezbedila istovremena dostupnosti podataka o odobrenim udžbenicima, čime ni jedan izdavač neće biti u prednosti, odnosno neće biti oštećen zbog ranijeg, odnosno kasnijeg uvrštavanja na Listu, a Lista se takođe objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, najkasnije do 5. januara godine u kojoj se objavljuje Katalog udžbenika.

Predlogom zakona taksativno su navedeni podaci koje Lista sadrži.

Novinu predstavlja odredba kojom je propisano da je izdavač dužan da u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste, dostavi svim školskim upravama najmanje jedan primerak udžbenika, radi obezbeđivanja dostupnosti udžbenika školama u postupku izbora udžbenika, kao i odredba kojom je utvrđeno da, ukoliko na javni poziv iz ovog člana nijedan izdavač ne podnese zahtev za odobravanje udžbenika, odnosno priručnika i nastavnog materijala, Ministarstvo nalaže javnom izdavaču da pripremi nedostajuće udžbenike, odnosno priručnike i nastavni materijal i određuje rok u kojem je obavezan da podnese zahtev za njihovo odobravanje.

Član 17. Predloga zakona definiše pojam i način popunjavanja Kataloga udžbenika.

Za razliku od rešenja u važećem Zakono po kojem se svi odobreni udžbenici objavljuju u Katalogu, Predlog zakona propisuje da se u Katalog se uvršćuju udžbenici koje su izabrale škole koje pohađa najmanje 15% učenika određene generacije. Radi izbegavanja stvaranja monopola, u slučaju da manje od tri udžbenika budu izabrana u navedenom procentu, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa sledećim najvećim procentom tako da za taj predmet u Katalogu mora biti uvršteno najmanje tri udžbenika. U skladu sa tim propisano je da, ukoliko su nakon raspisanog javnog poziva odobrena samo tri udžbenika, sva tri će automatski biti uvršteni u Katalog, nezavisno od izbora škola.

Istovetan način izbora propisan je i za udžbenike koji se koriste u nastavi na jeziku nacionalne manjine, kao i za udžbenike čiji sadržaj i/ili format je prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju, odnosno čiji format i pismo su prilagođeni učenicima sa invaliditetom.

Predlogom je definisan pojam "određena generacija učenika" pod kojom se smatraju svi učenici na teritoriji Republike Srbije koji pohađaju nastavu iz predmeta za koji se bira udžbenik u školskoj godini u kojoj se objavljuje Katalog. To znači da se za svaki udžbenik koji se bira, pod "određenom generacijom" smatraju svi učenici koji pohađaju nastavu iz tog predmeta u školskoj godini u kojoj škola bira udžbenik.

Pored toga, taksativno su navedeni koji podaci se unose u Katalog i propisano da Ministarstvo vodi i elektronski registar, koji pored podataka iz Kataloga, sadrži i podatke o nazivu škola i broju učenika koji koriste udžbenike.

Član 18. Predloga zakona uvodi pojam Kataloga priručnika i nastavnih materijala, koji sadrži odobrene priručnike i nastavne materijale za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama, priručnike i nastavne materijale za obrazovanje odraslih i priručnike i nastavne materijale za učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Katalog priručnika i nastavnih materijala objavljuje se i redovno ažurira na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Propisana je i zabrana školi da koristi priručnik i nastavni materijal koji nije uvršten u ovaj Katalog.

Član 19. Predloga zakona uvodi novi pojam − Listu dodatnih nastavnih sredstva, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstva i didaktičkih igrovnih sredstava.

Značajno je pomenuti da je ovim članom predviđeno da udžbenike koji su u Listi, a nisu uvršteni i Katalog, na zahtev izdavača, škole, odnosno nastavnici mogu koristiti kao dodatno nastavno sredstvo.

Ova lista se objavljuje i redovno ažurira na zvaničnoj internet stranici Zavoda, a sadržaj Liste taksativno je naveden.

4. Odobravanje udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava (čl. 20–32)

Član 20. Predloga zakona propisuje način, potrebnu dokumentaciju i rok za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika. Novo rešenje u odnosu na važeći zakon prestavlja obaveza izdavača da obezbedi da dostavljeni materijal ne sadrži ime autora.

Takođe, ovim članom propisano je da elaborat koji izdavač dostavlja, obavezno sadrži reference i istraživanja koja su korišćena u pripremi rukopisa, kao i opis elektronskog dodatka i način na koji će izdavači pratiti kvalitet udžbenika.

Novina je i obaveza izdavača da prilikom dostavljanja zahteva za odobravanje udžbenika dostavi i sledećih pet saglasnosti: da će štampati udžbenik na jeziku nacionalne manjine u slučaju izbora tog udžbenika; da će u slučaju izbora tog udžbenika, isti štampati sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom; da će u slučaju izbora tog udžbenika, isti štampati u prilagođenom formatu za učenike sa invaliditetom koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i inkluzivnom obrazovanju; da će omogućiti nastavnicima učenika u inkluzivnom obrazovanju da bez naknade koriste sadržaje udžbenika koji je izabrala njihova škola radi prilagođavanja udžbenika prema individualnom obrazovanju za učenike sa smetnjama u razvoju, kao i saglasnost izdavača da se njegov udžbenik uvrsti u Katalog, ukoliko bude izabran u skladu sa ovim zakonom.

Cilj ovakvog rešenja je podizanje društvene odgovornosti izdavača, budući da je oblast izdavanja udžbenika delatnost od javnog značaja, te da izdavanje udžbenika prvenstveno podrazumeva obezbeđivanje jednake dostupnosti kvalitetnog udžbenika za sve učenike, bez obzira na tiraž i profitabilnost izdavanja pojedinih udžbenika, kao što su udžbenici na jeziku i pismu pojedinih nacionalnih manjina i udžbenici čiji sadržaj i/ili format je prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Kao jedan od mehanizama za izbegavanje sukoba interesa propisana je i obaveza izdavača, da prilikom podnošenja zahteva za odobravanje udžbenika, dostavi izjavu o tome da li je neko od članova Liste ocenjivača autor tog izdavača, zaposlen, angažovan, poslovno povezan sa tim izdavačem, uključujući i druge oblike plaćene saradnje.

Za razliku od važećeg zakonskog rešenja, nisu predviđena obaveza izdavača da uz rukopis dostavlja tri pojedinačne i zajedničku recenziju.

Značajno pojednostavljenje procedure i rokova predstavlja odredba kojom je propisano da ukoliko izdavač podnosi zahtev za odobravanje udžbenika koji je uvršten u važeću Listu, a nije došlo do promene nastavnog plana i programa za taj predmet, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na novo izdanje udžbenika.

Ovim članom posebno je uređeno i podnošenje zahteva za odobravanje prevoda udžbenika koji je već odobren na srpskom jeziku na jezik i pismo nacionalne manjine, kao i odobravanje prilagođavanje sadržaja i/ili formata odobrenog udžbenika za učenika sa smetnjama u razvoju koji pohađaju školu za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, te da se na odobravanje ovih udžbenika shodno primenjuju pojedine odredbe koje se odnose na novo izdanje udžbenika.

Ovim članom propisana je i obaveza izdavača da uz zahtev za odobravanje udžbenika dostavi i dokaz o uplaćenoj taksi za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika, čiju će visinu utvrditi ministar. Na ovaj način izbegava se situacija da se sredstvima republičkog budžeta finansiraju stručnjaci koji pregledaju udžbenike, čijim izdavanjem izdavači ostvaruju profit, što je slučaj prema važećem zakonu.

Član 21. Predloga zakona definisan je pojam Liste ocenjivača udžbenika, u koju se, na osnovu javnog poziva koju raspisuje ministar, biraju lica sa odgovarajućim obrazovanjem i kompetencijama koja će učestvovati u ocenjivanju kvaliteta rukopisa udžbenika.

 Izbor lica koja se prijave na javni poziv, vrši ministar, na predlog posebne komisije sačinjene od jedanaest članova, imenovanih na predlog Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Pokrajinskog zavoda i Ministarstva, koji obavezno moraju biti stručnjaci iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Propisivanjem obaveze da se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva objavljuju: ime i prezime ocenjivača; stepen i vrsta njihovog obrazovanja; njihova stručna biografija, kao i nivo obrazovanja i predmet za koji je izabran kao ocenjivač, obezbeđena je dostupnost podataka javnosti o licima koja će davati stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika.

Kvalitetniji postupak i ujednačenost ocenjivanja postignuta je propisivanjem odredbe kojom je utvrđeno da će jedna Komisija za ocenu rukopisa biti formirane za svaki predmet po nivoima i vrsti obrazovanja.

U Listu ocenjivača biraju se lica sa odgovarajućim visokim obrazovanjem za odgovarajući predmet odnosno stručnu oblast (stručnjak), lica sa odgovarajućim kompetencijama iz oblasti metodike struke/odgovarajućeg predmeta/oblasti (metodičar), nastavnik (praktičar) i lica sa kompetencijama u skladu sa specifičnim potrebama određenog predmeta, stručne oblasti, odnosno nivoa obrazovanja, vrste udžbenika, uzrasta, potreba i mogućnosti učenika (psiholog, defektolog, andragog, stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije, lingvista za strani jezik i jezike nacionalnih manjina i sl).

Zavod od članova Liste ocenjivača formira Komisiju za ocenu rukopisa (u daljem tekstu: Komisija), za svaki predmet po nivoima i vrsti obrazovanja, u koju se obavezno imenuje najmanje po jedan stručnjak, metodičar i nastavnik-praktičar i najmanje jedan član koji je zaposlen u Zavodu, odnosno Pokrajinskom zavodu, a po potrebi mogu biti imenovani i psiholog, defektolog, andragog, stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije, lingvista za strani jezik i jezike nacionalnih manjina i slično.

Ovaj član sadrži ovlašćenje ministra da propiše način i postupak izbora lica na Listu ocenjivača, program obuke za ocenjivače, etički kodeks lica koja učestvuju u postupku odobravanja i ekspertize udžbenika i postupak imenovanja članova Komisije.

Član 22. Predloga zakona propisuje da stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika, umesto Zavoda daje Komisija za ocenu rukopisa u roku od 90 dana od dana prijema rukopisa.

Komisiju imenuje Zavod od članova Liste ocenjivača i jednog predstavnika Zavoda.

Pre nego što dostavi Zavodu stručnu ocenu, Komisija može jednom vratiti rukopis izdavaču radi ispravke nedostaka u roku od osam dana od dana prijema, a ovaj rok uračunava se u rok od 90 dana.

Na osnovu stručne ocene koju dostavlja Komisija, Zavod ministru i izdavaču dostavlja predlog da se udžbenik odobri odnosno da se zahtev za odobravanje odbije, zajedno sa stručnom ocenom u prilogu.

Predlogom je propisano da stručna ocena mora biti obrazložena, a transparentnost se obezbeđuje odredbom kojom je utvrđeno da se sve stručne ocene objavljuju na zvaničnoj internet strani Zavoda, istovremeno sa Listom udžbenika.

Predlog predviđa rešenje i u slučaju da Zavod ne dostavi ministru i izdavaču predlog. U tom slučaju ministar će zatraži od Zavoda da mu dostavi stručnu ocenu Komisije i na osnovu nje doneće rešenje, a ukoliko je stručna ocena negativna, ministar će je dostaviti izdavaču kako bi mogao da podnese zahtev za ekspertizu.

Imajući u vidu da izdavač dostavlja uz zahtev za odobravanje udžbenika, rukopis koji ne sadrži ime autora, dužan je da Ministarstvu dostavi imena autora udžbenika u roku od tri dana od dana prijema Stručne ocene.

Kako bi se sprečio nedozvoljeni uticaj na članove Komisije u toku postupka davanja stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika, ovim članom zabranjeno je izdavačima da kontaktiraju članove Komisije u toku ovog postupka.

Ovaj član sadrži ovlašćenje ministra da propiše bliže uslove u pogledu donošenja Stručne ocene.

Članom 23. Predloga zakona propisuje se da zahtev za odobravanje priručnika i nastavnih materijala izdavač podnosi Ministarstvu, odnosno pokrajinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja, a dodatno nastavno sredstavo, nastavna pomagala, didaktička sredstava i didaktička igrovna sredstva Zavodu, odnosno ustanovi nadležnoj za poslove unapređenja i razvoja stručno-istraživačkog rada u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji autonomne pokrajine (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod).

Ovim članom jasno su razgraničene nadležnosti između republičkih i pokrajinskih organa i ustanova.

Propisano je ovlašćenje ministra da utvrdi visinu takse za stručno mišljenje.

Članom 24. Predloga zakona propisuje postupak odobravanja priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, jasno razgraničavajući nadležnost Ministarstva i pokrajinskog organa nadležnog za poslove obrazovanja.

Ovaj član sadrži ovlašćenje ministra da podzakonskim aktom propište način i postupak davanja stručnog mišljenja u postupku odobravanja priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Članom 25. Predloga zakona propisan je postupak ekspertize rukopisa udžbenika.

Definisano je podnošenje zahteva za ekspertizu, nadležnost za postupanje i rokovi u postupku davanja ekspertskog mišljenja. Novina u odnosu na dosadašnje zakonsko rešenje je u tome što Nacionalni prosvetni savet obrazuje stručnu komisiju od članova Liste ocenjivača, koji nisu bili članovi Komisije za koje je podnet zahtev za ekspertizu, kao i da se postupak ekspertize rukopise udžbenika sprovodi se shodno odredbama podzakonskog akta kojim će biti propisan način i postupak davanja Stručne ocene koji donosi ministar.

Cilj ovog rešenja je uvođenje obaveznosti licima koja daju ekspertsko mišljenje, da u tom postupku poštuju odredbe koje se odnose na način i postupak davanja stručne ocene, čime će se povaćava kvalitet ovog drugostepenog postupka.

Postupak ekspertize utvrđen ovim članom shodnose primenjuje i na ekspertizu rukopisa priručnika i nastavnog materijala.

Takođe, propisano je ovlašćenje Nacionalnog prosvetnog saveta da utvrdi troškove ekspertize koje snosi izdavač.

Članom 26. Predloga zakona uređuje se sukob interesa u postupku davanja Stručne ocene i ekspertize. Lica koja učestvuju u navedenim postupcima pre početka rada potpisuju izjavu kojom potvrđuju da nisu autori udžbenika za osnovnu i srednju školu, da nisu zaposleni, angažovani ili poslovno povezani sa izdavačem udžbenika, uključujući i druge oblike plaćene saradnje, odnosno da nisu povezani sa odgovornim licem izdavača.

Propisan je i postupak i nadležnost za utvrđivanje sukoba interesa.

Propisano je brisanje sa Liste ocenjivača i zabrana ponvnog imenovanja lica za koje se utvrdi da je u sukobu interesa u skladu sa ovim zakonom.

Članom 27. Predloga zakona utvrđena je nadležnost za odobravanje udžbenika na srpskom jeziku, udžbenika za versku nastavu i udžbenika na jeziku nacionalne manjine

 Ovim članom izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u pogledu nadležnosti za predlaganje odobravanja udžbenika.

Članom 28. Predloga zakona propisano je da ministar odobrava priručnike i nastavne materijale, kao i da Zavod odobrava dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Članom 29. Predloga zakona utvrđena je nadležnost za u postupku odobravanja udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava na jeziku i pismu nacionalne manjine na teritoriji autonomne pokrajine.

            Nadležnost autonomne pokrajine odnosi se samo na nacionalne manjina čiji nacionalni saveti imaju sedište na njenoj teritoriji.

Članom 30. Predloga zakona propisana je sadržina rešenja o odobravanja rukopisa udžbenika, a odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na priručnike i nastavne materijale, dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva.

Članom 31. Predloga zakona propisana je sadržina rešenja o odbijanju zahteva odobravanja rukopisa udžbenika, a odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na priručnike i nastavne materijale, dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva..

Članom 32. Predloga zakona utvrđeni su slučajevi u kojima se postupak odobravanja udžbenika obustavlja, odnosno povlači iz upotrebe, ukoliko su prethodno odobreni.

O obustavi postupka odobravanja, odnosno povlačenju udžbenika ministar donosi zaključak o obustavljanju postupka, odnosno rešenje o povlačenju udžbenika koja su konačna u upravnom postupku.

5. Izbor udžbenika, određivanje maksimalne cene, praćenje i vrednovanje (čl. 33–36)

Član 33. Predloga zakona, predstavlja značajnu novinu u odnosu na izbor udžbenika koji je propisan važećim zakonom.

Odluku o izboru udžbenika, kao i u važećem zakonu, donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave, uključujući i udžbenike za nastavu na jeziku nacinalne manjine.

Za razliku dosadašnjeg rešenja, udžbenici se biraju sa Liste i to za period od četiri godine. Na ovaj način, izbor udžbenika se može uskladiti sa donošenjem školskog programa, koji se po pravilu donosi svake četvrte godine. Takođe, izbor udžbenika na četiri godine znatno olakšava postupak nabavke i distribucije udžbenika, budući da će se isti udžbenici koristiti četiri godine. Korišćenje istog udžbenika u periodu od četiri godine omogućava 

Takođe, novina je i da se u svim odeljenjima istog razreda iste škole, za isti nastavni predmet po pravilu koristi se isti udžbenik jednog izdavača. Izuzetak su situacije kada u odeljenju ima učenika koji pohađaju deo nastave na jeziku nacionalne manjine.

Na isti način biraju se udžbenici za učenike koji pohađaju nastavu na jeziku nacionalne manjine i učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji pohađaju škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

U slučaju da udžbenik koji je izabrala škola ne bude objavljen u Katalogu, škola ima obavezu da u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja Kataloga, izabere drugi udžbenik koji je objavljen u Katalogu i o tome obavesti Ministarstvo.

Za slučaj da na Listi nema odobrenih udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno udžbenika sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom, predviđeno je da škola bira odobreni udžbenik iz odgovarajućeg predmeta na srpskom jeziku iz Liste, a ukoliko taj udžbenik ne bude uvršten u Katalog, škola je obavezna da u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja Kataloga izabere udžbenik iz Kataloga i obavesti Ministarstvo.

Udžbenik za koji su se opredelile škole koje pohađa najveći broj učenika pripadnika nacionalne manjine, prevodi se na jezik i pismo nacionalne manjine, a udžbenik za koji su se opredelile škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koje pohađa najveći broj učenika sa smetnjama u razvoju, odnosno učenika sa invaliditetom, štampa se sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom.

Cilj navedenog rešenja je da se u nedostatku udžbenika koji je originalno pripremljen na jeziku nacionalne manjine, odnosno čiji je sadržaj i/ili format prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, obezbedi odgovarajući udžbenik u što kraćem roku. Ovako izabrane udžbenike štampaće jedan izdavač, za naredne četiri školske godine, što će smanjiti troškove izrade ovih udžbenika.

Da bi se u situaciji kada škola nije dostavila odluku o izboru udžbenika u predviđenom roku, izbegla mogućnost da učenici ne znaju koje će udžbenike koristiti, Ministarstvo donosi odluku o udžbenicima koji će se koristiti u toj školi, tako što bira udžbenike koji su najzastupljeniji na teritoriji školske uprave kojoj pripada ta škola.

Propisano je da konačnu odluku o udžbenicima koji će se koristiti u školi naredne četiri školske godine, škola objavljuje na oglasnoj tabli i obavezujuća je. Takođe, predviđeno je da škola u svojoj dokumentaciji trajno čuva spisak izabranih udžbenika, zajedno sa obrazloženim predlogom.

Članom 34. Predloga zakona uvažene su preporuke koje je na odredbe važećeg zakona koje se odnose na izbor udžbenika dala Agencije za borbu protiv korupcije.

Predviđeno je da nastavnik čini težu povredu radne obaveze ukoliko od učenika zahteva da kupi dodatno nastavno sredstvo. Polazeći od činjenice da je Planom udžbenika propisan sadržaj udžbeničkog kompleta koji je obavezan za svaki predmet, postavlja se pitanje opravdanosti korišćenja dodatnog nastavnog sredstva, posebno imajući u vidu da su nastavnici prethodno izabrali odgovarajući udžbenik/udžbenički komplet.

Akcenat ove odredbe je na zabrani da nastavnik zahteva kupovinu nastavnog sredstva koje nije obavezno i tako izlaže roditelje dodatnim troškovima. Međutim, dodatno nastavno sredstvo koje predloži nastavnik se može koristiti, ukoliko se svi roditelji učenika u odeljenju pismeno sa tim saglase. 

Međutim, navedena odredba ne sprečava nastavnika da ukoliko smatra da korišćenje dodatnog nastavnog sredstva može unaprediti obrazovno-vaspitni rad, nastavnik isti koristi u realizaciji nastave, ali ne može zahtevati od učenika da to dodatno nastavno sredstvo kupi.

Ovim članom propisana je i zabrana izdavaču da učini, a školi, predškolskoj ustanovi ili zaposlenom da primi svaku donaciju, poklon ili reprezentaciju, učinjenu na neposredan ili posredan način, u bilo kom iznosu ili obliku, ali je precizirano da se donacijom, poklonom ili reprezentacijom ne smatra predstavljanje udžbenika u trajanju od najviše jednog radnog dana koje mora biti realizovano u prostorijama škole i reprezentacije vrednosti do iznosa od 300 dinara, kao i besplatni primerci udžbenika koje izdavač daje u postupku izbora udžbenika.

Imajući u vidu da se udžbenici nabavljaju od različitih izdavača propisano je da škola, uz saglasnost Saveta roditelja, može bez naknade, da pomogne u obezbeđivanju svih izabranih udžbenika, ukoliko se time roditeljima olakšava pribavljanje udžbenika.

Član 35. Predloga zakona uvodi novi institut − maksimalnu maloprodajnu cenu udžbenika i priručnika i nastavnih materijala.

Polazeći od činjenice da su svi odobreni udžbenici usklađeni sa Standardima kvaliteta, te da izbor udžbenika vrše nastavnici, a plaćaju ih roditelji ili država, predviđeno je da Ministarstvo utvrđuje maksimalnu maloprodajnu cenu udžbenika. Ovim rešenjem štiti se interes roditelja i sprečava mogućnost da neki roditelji zbog izbora dosta skupljeg udžbenika od strane nastavnika imaju nesrazmerno veće troškove.

Cilj ove odredbe nije "jeftin udžbenik", niti umanjenje profita izdavača, već da se na osnovu jasnih parametara utvrdi maksimalna maloprodajna cena.

Izdavači su uključeni u proces utvrđivanja maksimalne maloprodajne cene kroz učešće u posebnoj komisiji koja, na osnovu kriterijuma propisanih zakonom i podzakonskim aktom, predlaže ministru maksimalnu maloprodajnu cenu udžbenika.

Predviđeno je da se maksimalna maloprodajna cena utvrđuje svake godine najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu. U godini kada se objavljuje Lista, maksimalna maloprodajna cena se objavljuje u trenutku objavljivanja javnog poziva, tako da roditelji i škole imaju informaciju o ceni prilikom izbora udžbenika.

Treba napomenuti da ukoliko maksimalna cena ne bi bila utvrđena, izdavači bi bez opravdanih razloga mogli svake godine da povećaju cenu udžbenika, koje roditelji moraju da kupe u naredne četiri školske godine.

Propisano je ovlašćenje ministra da utvrdi način rada Komisije za određivanje maksimalne maloprodajne cene udžbenika i priručnika i nastavnih materijala za stručne predmete u stručnim školama, postupak i merila za utvrđivanje maksimalne cene udžbenika i priručnika i nastavnih materijala.

Član 36. Predloga zakona uvodi obavezu izdavačima udžbenika da kroz unutrašnji sistem kontrole prate kvalitet svojih udžbenika i evidenciju o tom praćenju stavljaju na uvid javnosti.

Pored izdavača, kvalitet udžbenika i rezultate korišćenja udžbenika u obrazovno-vaspitnom radu kontinuirano prati Zavod.

6. Izdavanje udžbenika (čl. 37–39)

Članom 37. Predloga zakona utvrđeni su rokovi u kojima Ministarstvo obaveštava izdavača o izboru njihovih udžbenika.

Novinu predstavlja obaveza izdavača da kao sredstvo obezbeđenja dostavi menicu evidentiranu u registru menica koji se vodi kod Narodne banke Srbije, koja važi četiri godine, i to u visini iznosa koji pokriva cenu tiraža za jednu školsku godinu.

Svrha ovog rešenja jeste da garantuje da će udžbenici biti dostupni učenicima u periodu za koji je izabrani udžbenik odobren.

Definisane su obaveze izdavača čiji je udžbenik uvršten u Katalog, i to da je dužan da: objavi udžbenik prema odobrenom rukopisu, obezbedi udžbenike u dovoljnom broju primeraka prema iskazanim potrebama škola i korisnika, za četiri naredne školske godine od godine u kojoj je objavljen Katalog, obezbedi udžbenike na jeziku i pismu nacionalne manjine i udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike smetnjama u razvoju i invaliditetom, ukoliko se izabere udžbenik tog izdavača, učini udžbenike dostupnim prodajnoj mreži, najkasnije do 15. avgusta tekuće za narednu školsku godinu, učini dostupnim prodajnoj mreži prevod odobrenog udžbenika sa srpskog na jezik i pismo nacionalne manjine i odobreni udžbenik koji se štampa sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom, do početka naredne školske godine, primerak udžbenika iz Kataloga dostavi Zavodu i bibliotekama visokoškolskih ustanova koji realizuju studijske programe za obrazovanje nastavnika, najkasnije do 15. avgusta godine u kojoj je udžbenik objavljen u Katalogu i da prati kvalitet svojih udžbenika i mišljenja njihovih korisnika, kao i da evidenciju o tom praćenju stavljaju na uvid javnosti za svaku školsku godinu, najkasnije u roku od šest meseci od dana završetka školske godine.

Članom 38. Predloga zakona utvrđena je sadržina udžbenika odobrenog u Katalogu, a ova odredba se shodno primenjuje i na sadržinu priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

Članom 39. Predloga zakona, definisan je pojam novog izdanja udžbenika koje se štampa sa nepromenjenim sadržajem i utvrđeni su uslovi u kojima se izmene i/ili dopune ne smatraju promenom sadržaja.

U odnosu na važeći zakon, novinu predstavlja mogućnost da se udžbenik može izdati kao novo izdanje ukoliko se unapređivanje didaktičkog oblikovanja udžbenika kojim se menja, odnosno dopunjuje najviše do 5% sadržaja, s tim da staro izdanje ovog udžbenika ostaje u upotrebi.

Cilj ovakvog rešenja je da se izdavaču omogući didaktičko unapređivanje sadržaja udžbenika i pre isteka perioda od četiri godine za koji je udžbenik izabran. Međutim, prethodno izdanje udžbenika ostaje u upotrebi kako bi se sprečilo da izdavači svake godine izdaju novo izdanje udžbenika i time primoravaju roditelje da svake školske godine kupuju novo izdanje udžbenika.

Utvrđeni su rokovi za podnošenje zahteva, sadržaj priloga koji se podnose uz zahtev, kao i nadležnost za donošenje rešenja o odobravanju novog izdanja udžbenika.

Utvrđen je postupak odobravanja novog izdanja udžbenika, a odredbe st. 4-8. ovog člana koje se odnose na postupak shodno se primenjuju i na odobravanje priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

7. Povlačenje udžbenika iz upotrebe (član 40)

Članom 40. Predloga zakona utvrđeni su slučajevi u kojima se odobreni udžbenik povlači iz upotrebe, postupak povlačenja, kao i obaveze izdavača čiji se udžbenik povlači.

U cilju obezbeđivanja efikasnije kontrole sadržaja u udžbenika i obaveza izdavača propisano je da svako zainteresovano pravno ili fizičko lice ili državni organ mogu podneti zahtev za povlačenje udžbenika.

U slučaju zahteva za povlačenje udžbenika zbog toga što nije objavljen u skladu sa odobrenim rukopisom, Ministarstvo pribavlja mišljenje Zavoda u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Budući da se nakon povlačenja udžbenika u slučajevima predviđenim ovim članom može desiti da učenici mogu ostati bez udžbenika, predviđeni su prelazni modaliteti korišćenja udžbenika koji se povlači iz upotrebi do obezbeđivanja novih udžbenika.

8. Nadzor (član 41)

Član 41. Predloga zakona uređuje da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, vrši Ministarstvo preko prosvetnih inspektora.

9. Kaznene odredbe (čl. 42–43)

Čl. 42-43. Predloga zakona propisuju kaznene odredbe koje se odnose na izdavača i odgovorno lice izdavača, školu i odgovorno lice u školi, kao i nastavnika i lica koja daju stručnu ocenu odnosno ekspertsko mišljenje.

10. Prelazne i završne odredbe (čl. 44–50)

Član 44. Predloga zakona utvrđuje rokove za donošenje podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona.

Član 45. Predloga zakona utvrđuje prelazni režim za udžbenike i druga nastavna sredstva koji su odobrena u skladu sa propisima koji važe do stupanja na snagu novog zakona, kao i pitanje važenja priručnika i nastavnih materijala za obrazovanje odraslih nastalih u okviru projekta "Druga šansa − Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih".

Član 46. Predloga zakona propisuje rok za raspisivanje javnog poziva za izbor Liste ocenjivača i prvog javnog poziva za podnošenje zahteva za odobravanje udžbenika, odnosno priručnika i nastavnih materijala.

Ovim članom utvrđen je i prelazni režim koji se odnosi na lica koja se mogu prijaviti na javni poziv za izbor Liste ocenjivača, te je propisano da se na ovaj javni poziv mogu se prijaviti i lica koja su autori, zaposleni, angažovani ili poslovno povezani, uključujući i druge oblike plaćene saradnje sa izdavačem udžbenika koji su odobreni po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Takođe, propisano je da izdavači mogu, samo na ovaj javni poziv, podneti zahtev za odobravanje udžbenike koji su odobreni u skladu sa propisima koji važe do stupanja na snagu novog zakona, ali bez izmene sadržaja i bez plaćanja takse, ukoliko smatraju da su u skladu sa Standardima kvaliteta i Planom udžbenika donetim na osnovu ovog zakona. Cilj ovog rešenja je da se izdavači udžbenika koji su već odobreni, a za koje izdavači smatraju da su u skladu i sa novim Standarda kvaliteta i Planom udžbenika, ne opterete dodatno. Međutim ukoliko ti udžbenici nisu u skladu sa novim Standardima kvaliteta i Planom udžbenika, oni neće biti odobreni.

Član 47. Predloga zakona propisuje rok za raspisivanje javnog poziva za popunu Kataloga priručnika i nastavnih materijala za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama. Izuzetno od člana 35. ovog zakona koji propisuje određivanje maksimalne cene, navedenim javnim pozivom ministar će utvrditi i maksimalnu maloprodajnu cenu priručnika i nastavnih materijala za školsku 2015/2016. godinu.

Članom 48. Predloga zakona omogućeno je da izdavači u periodu od mesed dana zaključno sa 1. oktobrom 2015. godine podnesu zahtev za odobravanje udžbenika prema važećem zakonu, koji će se koristiti u školskoj 2016/2017. godini, uz plaćanje takse koja je će biti propisana u skladu sa članom 20. ovog zakona. Cilj ovog rešenja je da se omogući izdavačima koji žele da za nove udžbenike podnesu zahtev za njihovo odobravanje pre donošenja novih Standarda kvaliteta i Plana udžbenika. Udžbenici koji budu odobreni na ovaj način, budući da će biti doneti novi Standardi kvaliteta i Plan udžbenika, moraće za školsku 2017/2018. godinu ponovo da idu na odobravanje, u skladu sa odredbama članom 46. stav 6. ovog zakona.

Članom 49. Predloga zakona, predviđeno je da će se odredbe čl. 32–36. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima ("Službeni glasnik RS" broj 72/09), primenjivati do kraja školske 2016/2017. godine.

Imajući u vidu donošenje novog Plana udžbenika i novih Standarda kvaliteta, udžbenici odobreni po propisima koji su važili do stupanja na snagu novog zakona moraće ponovo da se odobravaju. Shodno prelaznim odredbama novog zakona, izdavači će moći da do kraja školske 2016/2017. godine mogu da prodaju udžbenike odobrene u skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima. Ostavljanje na snazi pomenutih članova važećeg zakona omogućava obezbeđivanje niskotiražnih udžbenika do primene odgovarajućih rešenja u novom zakonu.

Takođe, odredbe važećeg zakona koje se odnose na Katalog i izbor udžbenika primenjivaće se do početka primene odredbi novog zakona koje se odnose na Spisak, izbor udžbenika i Katalog.

Članom 50. Predloga zakona utvrđeno je da zakon stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona u 2015. godini, Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 142/14), na poziciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u glavi 24.1, program 2003, funkcija 910, programska aktivnost/projekat 4001, ekonomska klasifikacija 426, obezbeđena su sredstva za nabavku besplatnih udžbenika u iznosu od 689.350.000,00 dinara,

Za sprovođenje ovog zakona u 2016. godini, procena je da će biti potrebno 700.000.000,00 dinara za nabavku besplatnih udžbenika i 200.000,00 dinara za obuku ocenjivača, ukupno 700.200.000,00.

Za sprovođenje ovog zakona u 2017. godini, procena je da će biti potrebno 700.000.000,00 dinara za nabavku besplatnih udžbenika.

 

ANALIZA EFEKATA ZAKONA O UDžBENICIMA

1. KOJI SU PROBLEMI KOJE ZAKON TREBA DA REŠI

Ključni problemi koje Zakon treba da reši su:

1) problem dostupnosti kvalitetnog udžbenika svakom učeniku u sistemu (pod dostupnošću se podrazumeva postojanje udžbenika koji može da kupi ili nabavi svaki učenik, odnosno roditelj);

2) problem nedovoljne transparentnosti i moguće korupcije u postupku odobravanja i izbora udžbenika;

3) problem nedovoljne zaštite porodičnog budžeta zbog načina određivanja cene i izbora udžbenika.

Nacrt Zakon o udžbenicima odnosi se na sledeće subjekte:

-           učenike,

-           roditelje,

-           nastavnike,

-           škole,

-           izdavače,

-           Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja,

-           Nacionalni prosvetni savet,

-           Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih,

-           Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Krovni zakon u oblasti preduniverzitetskog obrazovanja je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 52/11 i 55/13; u daljem tekstu: ZOSOV). U njemu je definisano nekoliko elemenata (institucija, nadležnosti, odgovornosti) koji predstavljaju osnovu za poseban zakon, tj. za Zakon o udžbenicima. Članovi ZOSOV-a koji su ključni za predloženi Zakon o udžbenicima, dati su u prilogu 1.

Članovi 12, 13, 14. i 16. ZOSOV-a definišu savete nadležne za preduniverzitetsko obrazovanje i njihove nadležnosti u oblasti udžbenika i nastavnih sredstava (Nacionalni prosveti savet – bira ga i imenuje Narodna skupština i Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih - bira ga i imenuje Vlada).

Uspostavljanje i nadležnosti zavoda kao insitucija zaduženih za kvalitet preduniverzitetskog obrazovanje dati su u članu 17. ZOSOV-a (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja) je osnova Vlada sa osnovnim zadatkom da obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja ima organizacionu jedinicu, Centar za razvoj programa i udžbenika. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je pravno lice koje radi nezavisno od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo). Ministartvo može da pokreće inicijative prema Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, ali ne može da utiče na njegov rad.

1) PROBLEM DOSTUPNOSTI KVALITETNOG UDžBENIKA

U Republici Srbiji je u školskoj 2014/2015. godini bilo upisano 562556 učenika u osnovnoj školi i 270356 učenika u srednjoj školi, (Tabela 1.). Za nesmetani i kvalitetan obrazovno-vaspitni rad potrebno je nekoliko važnih faktora među koje spadaju: odgovarajući nastavni kadar, odgovarajući uslovi rada i nastavna sredstva. Osnovni zadatak Ministarstva jeste da obezbediti sve potrebne uslove za školovanje svih učenika, u ovoj školskoj godini to iznosi 832912 učenika. Pored obezbeđivanja kompetentnog nastavnog kadra, zatim školskih zgrada i tehničke opremljenosti, Ministarstvo donosi i sprovodi odluke koje se tiču razvoja nastavnih sredstava i to pre svega udžbenika kao osnovnog didaktički oblikovanog nastavnog sredstva koji se koristi u obrazovno-vaspitnom radu u školi.

Dugi niz godina u Republici Srbiji je izdavanje udžbenika bilo povereno samo javnom izavaču, odnosno Zavodu za udžbenike. Na ovaj način na tržištu je postojao monopol što je vodilo do sporijeg razvoja kvaliteta nastavnih sredstava.

Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima ("Službeni glasnik RS", broj 72/09) omogućio je otvaranje tržišta za sve izdavače. Tim Zakonom je uvedena obaveza licenciranja izdavača. Od 2010. godine do danas je licencu dobilo 79 izdavača, spisak je dostupan na http://mpn.gov.rs/prosveta/udzbenici/licencirani-izdavaci. Za dobijanje licence nije postojao uslov o potrebnom broju zaposlenih stručnih osoba, niti je postojao bilo kakav uslov o potrebnom ulaganju u zaposlene, opremu ili prostor, što je omogućavalo veoma jednostavan ulazak na tržište udžbenika.

Trenutno zakonsko rešenje: Licencu može da dobije izdavač koji je registrovan za obavljanje izdavačke delatnosti, ako ima:

1) izdavački plan;

2) urednika za odgovarajući predmet u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno za predmet ili stručnu oblast u srednjem obrazovanju i vaspitanju;

3) sedište u Republici Srbiji.

Jednom dobijena licenca važi trajno, bez obzira što je izdavački plan važna dinamička karakteristika bila dostupna samo prilikom dobijanja licence. Očekivalo se da otvaranje tržišta omogući podizanje kvaliteta udžbenika i veću dostupnost udžbenika i nastavnih sredstava. Međutim, pored dela pozitivnih efekata, primena postojećeg zakonskog rešenja dovela je i do značajnih negativnih posledica i problema.

U osnovnim školama u poslednjih nekoliko godina, odnosno od primene prethodnog Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima, došlo je do hiperprodukcije udžbenika, pre svega za obavezne predmete u osnovnoj školi. Za školsku 2014/2015. godinu postoji blizu 1700 odobrenih naslova (videti IZVOD IZ REGISTRA ODOBRENIH UDžBENIKA – KATALOG UDžBENIKA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU I OSNOVNU ŠKOLU ODOBRENIH ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU, http://www.mpn.gov.rs/prosveta/udzbenici/skolska-2014-2015-god/1220-izvod-iz-registra-odobrenih-udzbenika-skolska-2014-2015-godina).

Otvaranje tržišta udžbenika za privatne izdavače dovelo je do veće ponude udžbenika za osnovu školu koji su najprofitabilniji, ali je ponuda udžbenika za stručne predmete u stručnim školama ostala gotovo nepromenjena, tako da veliki broj ovih udžbenika datira iz devedesetih godina prošlog veka ili uopšte ne postoji odgovarajuća literatura.

O tome koliki problem predstavlja nedostatak udžbenika za stručne predmete u stručnim školama govore i podaci da od ukupnog broja učenika srednjih škola u Republici Srbiji, 75% učenika pohađa stručne škole. U školskoj 2014/2015. godini učenici su upisani na 169 četvorogodišnja obrazovna profila i 138 trogodišnja obrazovna profila. Broj stručnih predmeta na ovim profilima premašuje 1000 (Tabela 2). Osnovna funkcija srednjeg stručnog obrazovanja je osposobljavanje učenika da se lako uključe u tržište rada. Kako se uslovi i zahtevi na tržištu rada brzo menjaju, potrebno je da i stručno obrazovanje poseduje iste karakteristike. Postavlja se pitanje koliko je to moguće ako su nastavni materijali u velikoj meri ili zastareli ili uopšte ne postoje.

U Republici Srbiji se, pored srpskog jezika, celokupna nastava realizuje i na još osam jezika nacionalnih manjina od 1. osnovne do 4. razreda srednje škole. Kompletna nastava se realizuje, pored srpskog jezika, na još osam jezika nacionalnih manjina. To su sledeći jezici: mađarski, albanski, rumunski, rusinski, hrvatski, bosanski, slovački i bugarski. U školskoj 2014/2015. godini broj učenika koji su pohađali nastavu na maternjem jeziku je 32.165 što približno čini samo 4% učeničke populacije u Republici Srbiji. Više detalja o obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina dato je u prilogu ovog dokumenta, Prilog 2. Broj naslova udžbenika i udžbeničkih komponenti prikazan je u tabeli 4a. Međutim veliki deo tih naslova datira iz perioda od pre deset do dvadeset godina.

Broj izdanja na pojedinim jezicima, od kada je usvojen Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, veoma varira jer su izdavači, pre svega, zainteresovani za brojnije manjine kao što su mađarska, albanska i bošnjačka. Dosadašnje zakonsko rešenje, tj. uvođenje niskotiražnih udžbenika, nije dalo odgovorajuće rezultate jer su i dalje neke manjine ostajale bez novih savremenih udžbenika. Uvidom u Katalog odobrenih udžbenika može se videti da su izdavači u najvećoj meri pristupili izradi udžbenika za nacionalne manjine koje nisu niskotiražne, dok je izdavanje stvarnih niskotiražnih udžbenika, tj. udžbenika na rusinskom, rumunskom i bugarskom jeziku, i dalje ostalo isključivo obaveza javnog izdavača. Iako trenutno zakonsko rešenje predviđa finansiranje niskotiražnih udžbenika, ono nije dalo rezultate jer su izdavači, osim javnog izdavača, potraživali samo sredstva za udžbenike nacionalnih manjina koji su u velikoj meri profitabilni. U Tabeli 5 dati su podaci o sredstvima koje su uplatili izdavači, potraživanju izdavača i sredstvima koja su uplaćena izdavačima za izdavanje niskotiražnih udžbenika u školskoj 2014/2015. godini.

Za posebno važnu grupu učenika, a to su učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom gotovo da ne postoje novi ili odgovarajući udžbenici i nastavna sredstva.

Podneti rukopisi

Po trenutnom zakonskom rešenju postupak pregledanja udžbenika je besplatan za izdavače i sav trošak rada stručnih komisija koje ocenjuju kvalitet rukopisa udžbenika se finansira iz sredstava budžeta Republike Srbije. Broj rukopisa koja se podnose na ocenu Ministarstvu svake godine je sve veći. Na Grafikonu 1 dati su podaci o podnetim rukopisima za ocenjivanje u osnovnim i srednjim školama u poslednjih pet godina. Samo za osnovnu školu je protekle godine bilo podneto 452 rukopisa, dok je broj podnetih rukopisa za srednju školu samo 112, što predstavlja samo četvrtina podnetih rukopisa za osnovnu školu. Bez obzira što je broj potrebnih naslova u srednjim školama više nego 15 puta veći od broja potrebnih naslova u osnovnim školama, izdavači i dalje u velikoj meri podnose samo rukopise udžbenika za osnovnu školu. Takođe, može se zapaziti linearni trend rasta broja rukopisa udžbenika za osnovnu školu, što će dodatno otežati trenutnu situaciju sa enormno velikim brojem odobrenih naslova za osnovnu školu. Sa druge strane, trend povećanja broja rukopisa za srednje škole je veoma spor i tom dinamikom je nemoguće dostići potreban broj naslova za srednje škole.

Iako broj podnetih zahteva za odobrenje rukopisa udžbenika raste, to se ne može reći i za kvalitet podnetih rukopisa. Na Grafikonu 2 prikazan je odnos odbijenih i odobrenih udžbenika za osnovnu školu. Sa 66% rukopisa koji su odobreni u prve dve godine primene trenutno važećeg Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, taj procenat je za školsku 2014/2015. godinu pao na 43%. Na Grafikonu 3 dati su podaci za srednju školu gde se uočava sličan trend u pogledu pada kvaliteta podnetih rukopisa udžbenika.

Kako je već napomenuto, po trenutnom zakonskom rešenju postupak pregledanja udžbenika je besplatan za izdavače i sav trošak rada stručnih komisija koje ocenjuju kvalitet rukopisa udžbenika se finansira iz sredstava budžeta Republike Srbije. Iznosi koji su za tu namenu utrošeni u prethodne tri godine dati su u narednoj tabeli:

U poslednje vreme uočena je još jedna pojava neodgovarajućeg zakonskog rešenja. Naime, nakon negativne ocene rukopisa, izdavači istovremeno koriste dve opcije, ispravku rukopisu podnose na ponovnu stručnu ocenu (koja je ponovo plaćena iz sredstava budžeta Republike Srbije i za izdavače besplatna) i ekspertizu starog odbijenog rukopisa Nacionalnom prosvetnom savetu. Kao primer navodimo:

−          primer 1: 27. avgusta 2014. godine Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu uputio dopis u kome ne predlaže odobravanje rukopisa, koji je Zavodu dostavljen 28. jula 2014. godine. Izdavačka kuća je uputila rukopis na ekspertizu i na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta 4. novembra 2014. godine je odobren; u isto vreme, Izdavač je novu verziju rukopisa poslao Zavodu (preko Ministarstva) u oktobru (u Zavodu zavedeno 23. oktobra 2014. godine), a mišljenje Zavoda u kome se ne predlaže odobravanje je 18. novembra 2014. godine poslato Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu,

−          primer 2: 25. jula 2014. godine Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu uputio dopis u kome ne predlaže odobravanje rukopisa, koji je Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dostavljen 20. juna 2014. godine. Izdavačka kuća je uputila rukopis na ekspertizu i na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta 4. novembra 2014. godine taj rukopis je odobren; u isto vreme, izdavač je novu verziju rukopisa poslao Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (preko Ministarstva) u oktobru (u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja zavedeno 3. oktobra 2014. godine), a mišljenje Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u kome se predlaže odobravanje je 23. oktobra 2014. godine poslato Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu.

2) PROBLEM NEDOVOLJNE TRANSPARENTNOSTI I MOGUĆE KORUPCIJE

Na osnovu izveštaja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencije za borbu protiv korupcije, kao i na osnovu iskustva tokom višegodišnje primene Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, utvrđeno je da postoje problemi u pogledu nedovoljne transparentnosti i rizik od korupcije:

-           nemogućnost zainteresovanih strana, ali i stručne javnosti da ostvari uvid u sadržinu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika;

-           način izbora i kvalifikacije lica koja učestvuju u postupku stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika;

-           nedovoljno obrazložena stručna ocena kvaliteta rukopisa udžbenika;

-           nepostojanje odredaba o sukoba interesa u postupku ekspertize udžbenika;

-           neuređeno pitanje davanja poklona, donacija i reprezentacija školama i zaposlenima u školi, od strane izdavača;

-           posredovanje škola u nabavci udžbenika;

-           nedovoljna dostupnost svih odobrenih udžbenika u postupku izbora od strane nastavnika.

Kao primer nedovoljne transparentnosti i rizika od korupcije navodimo primer davanja poklona učiteljima i nastavnicima.

Treba imati u vidu da je u praksi utvrđeno da postoji znatan uticaj određenih izdavačkih kuća na nastavnike da biraju njihove udžbenike, nuđenjem donacija, besplatnih seminara i drugih pogodnosti školi i/ili nastavnicima na koji je ukazala i Agencija za borbu protiv korupcije.

Kod izbora udžbenika bilo je omogućeno davanje posebnih pogodnosti za nastavnike ili škole (Slika 1) koje izaberu udžbenik odgovarajućeg izdavača.

Osim toga, ova situacija sasvim jasno stavlja u nejednak položaj tzv. male izdavače udžbenika ili javnog izdavača koji nemaju materijalne mogućnosti ili zakonske mogućnosti da promovišu svoje udžbenike na taj način.

3) PROBLEM NEDOVOLJNE ZAŠTITE PORODIČNOG BUDŽETA

Cena i obim udžbenika

Važeći Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima praktično je omogućio da nastavničko veće u školi svake školske godine bira nove udžbenike, pa se često kompleti razlikuju od odeljenja do odeljenja istog razreda u istoj školi, iz godine u godinu. To za posledicu ima da roditelji plaćaju različitu cenu kompleta udžbenika za isti razred, ali i nemogućnost nasleđivanja ili višegodišnjeg korišćenja besplatnih udžbenika. Ovo se dešava u situaciji u kojoj je nastavnik onaj koji bira udžbenik koji će koristiti učenik, ali udžbenik kupuje, odnosno plaća roditelj. Iako udžbenik kupuje roditelj, on ni na koji način ne učestvuje u postupku izbora udžbenika.

Iz važećeg Zakona (član 36): Odluka o izboru udžbenika donosi se na osnovu Kataloga. Odluku o izboru udžbenika i nastavnih sredstava koji će se koristiti u školi od naredne školske godine, donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnih aktiva nastavnika razredne nastave. Odluku o izboru nastavnog sredstva koji će se koristiti u predškolskoj ustanovi donosi vaspitno-obrazovno veće, na obrazložen predlog stručnog aktiva vaspitača. Odluka o izboru udžbenika i nastavnih sredstava objavljuje se na oglasnoj tabli ustanove i obavezujuća je za sve koji izvode proces nastave.

Formiranje cene udžbenika po trenutnom zakonskom rešenju je potpuno slobodno. Na taj način se cene mogu značajno razlikovati od izdavača do izdavača. Iako udžbenike kupuju ili roditelji ili država kroz program besplatnih udžbenika, oni ne mogu uticati ni na cenu, ni na izbor udžbenika. Trenutno rešenje omogućuje nastavnicima i učiteljima da pored udžbenika traže i različita druga nastavna sredstva što takođe pada na teret roditelja.

Obim udžbenika nije definisan nijednim podzakonskim aktom. Iz tih razloga, u prva četiri razreda osnovne škole, težina školske torbe daleko premašuje 10% težine učenika što se smatra dozvoljenom granicom. Bez ograničenja obima udžbenika izdavači mogu nesmetano da nude udžbenike i druga nastavna sredstva proizvoljnog obima što može za posledicu imati i povećanje cene udžbenika. U Tabeli 6 dat je primer cena i obima udžbenika i udžbeničkih kompleta za obavezne nastavne predmete u višim razredima osnovne škole.

Primer nejasnog određivanja cena predstavljaju udžbenik i radna sveska iz Geografije za 5. i 6. razred osnovne škole. Iako je obim za 5. razred iznosi 118+64 strana, a za 6. razred iznosi 200+120 strana, cene su identične i iznose 1380 dinara.

Trenutno zakonsko rešenje i podzakonski akti doveli su do neodgovarajućeg plana udžbenika, pa je tako gramatika definisana za svaki razred kao zasebni obavezni deo. Na ovaj način roditelji plaćaju veću cenu.

Projekat besplatnih udžbenika uveden je pre četiri godine odlukom Vlade. Projekat je obuhvatao samo učenike u prva četiri razreda. Njegovu implementaciju pratile su kritike i stručne javnosti, jer su udžbenici za početne rezrede pretvoreni u neradne iako je taj uzrast, pre svega, usmeren na radne udžbenike. Iz tih razloga je došlo do, moglo bi se reći, veštačkog odvajanja radnog i neradnog dela, što je nepovoljno uticalo na kvalitet udžbenika. Sa druge strane, iz budžeta Republike Srbije su prvo nabavljeni udžbenici, a zatim, svake naredne školske godine, nabavljane su samo radne sveske i dokupljeni oštećeni udžbenici. Navodimo primer raspodele sredstava iz budžeta za školsku 2014/2015. godinu.

Iz izveštaja o realizaciji Projekta besplatnih udžbenika za školsku 2014/2015. godinu: Sredstva za realizaciju Projekta obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 110/13) 2014. godinu (usvojenim 30. januara 2014. godine) na razdelu 25 - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, glava 25.1, funkcija 910 (osnovno obrazovanje), ekonomska kvalifikacija 426 – materijal, u iznosu od 731.000.000,00 dinara na izvoru 01, uvećano za 68.000.000,00 dinara na izvoru 15 što ukupno iznosi 799.000.000,00 dinara. Finansijskim planom Ministarstva od ukupne sume izdvaja se na ime dugovanja iz 2013. godine iznos od 95.725.000,00 dinara, te je raspoloživi iznos od 703.275.000,00 dinara. Iznos od 703.275.000,00 dinara bio je dostupan za realizaciju Projekta za školsku 2014/2015. godinu u skladu sa predviđenim brojem udžbeničkih jedinica i brojem od 291.000 učenika, kao i za nabavku niskotiražnih udžbenika.

Autonomna Pokrajina Vojvodina, Grad Beograd i lokalne samouprave učestvovale su u Projektu u skladu sa mogućnostima i raspoloživim finansijskim sredstvima.

Vrednost nabavke udžbenika i/ili radnih svezaka za realizaciju Projekta za školsku 2014/2015. godinu bila je u skladu sa predviđenim brojem udžbeničkih jedinica i učenika (projekcija za oko 291.000 učenika).

2. KOJI SU ŽELJENI CILJEVI DONOŠENJA ZAKONA

Osnovni cilj donošenja novog Zakona o udžbenicima je da svakom učeniku u Republici Srbiji obezbedi kvalitetan udžbenik ili nastavni materijal.

Dostupnost udžbenika

Nacrt Zakona uvodi nove kategorije udžbenika i nastavnih sredstava kako bi bilo moguće obezbediti kvalitetan udžbenik za sve učenike. Za svaku kategoriju definisana je namena, način odobravanja i izbor:

−          udžbenik i udžbenički komplet (član 2.)

−          udžbenik na jeziku nacionalne manjine

Udžbenik i udžbenički komplet (u daljem tekstu: udžbenik) po pravilu sadrži elektronski dodatak, koji pomaže učeniku u samostalnom savladavanju, proveri i proširivanju znanja, veština i stavova ili kao podsticaj za kreativni rad, i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

Učenici u 21. veku su informatički sve pismeniji, uvođenje elektronskog dodatka treba da omogući bolja postignuća učenika jer se korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija može postići bolja individualizacija učenja. Elektronski dodatak će omogućiti smanjenje obima štampanog udžbenika. Istraživanja o posedovanju računara su dostupna na: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/objavljeni-rezultati-istrazivanja-o-upotrebi-informaciono-komunikacionih-tehnologija-u-skolama-u-srbiji/ Svaka škola ima računarsku opremu, dok veliki procenat učenika poseduje računare. Uvođenje elektronskog dodatka trebalo bi da podigne kvalitet udžbenika i dodatno podstakne konkurenciju između izdavača.

Uvodi se maksimalna cena za udžbenike, ali ne i za dodatna nastavna sredstva. Udžbenik je nastavno sredstvo koje je neophodno u nastavnom procesu svakom učeniku. Zbog realizacije nastave, nastavnici biraju udžbenik, odnosno udžbenički komplet koji će koristiti svi učenici u istom razredu. Na ovaj način tržište udžbenika ne funkcioniše na principima slobodnog izbora jer izdavač formira cenu, nastavnik bira proizvod, a roditelj kupuje. Uvođenje maksimalne cene omogućiće planiranje nabavki i troškova i otkloniće neizvesnosti koje postoje svake godine.

Uporedna analiza ukazuje da se cena udžbenika reguliše i u drugim evropskim državama: Austrija – Ministarstvo određuje najvišu moguću cenu za određenu vrstu udžbenika; Bugarska – Veće ministara određuje maksimalan iznos kompleta od 1. do 7. razreda; Mađarska – Postoji regulacija cene. Ministarstvo i izdavači se usaglašavaju oko cene; Portugalija – Ministarstvo i izdavači svake godine dogovaraju cenu; Slovenija – Država ograničava cenu udžbenika.

Postupak izbora udžbenika u predloženom zakonu sa jedne strane ostavlja otvoreno tržište i omogućuje nadmetanje izdavača kroz kvalitet udžbenika, ali sa druge strane obezbeđuje udžbenike istog kvaliteta i cene za sve učenike. U Katalog udžbenika ulaze udžbenici koje su odabrale škole koje pohađa najmanje 15% učenika određene generacije. Na ovaj način maksimalan broj udžbenika koji se koriste za određeni predmet u određenom razredu je šest. Predloženim zakonom je predviđeno da zbog sprečavanja nastajanja eventualnog monopola broj udžbenika za određeni predmet u određenom razredu bude bar tri. Naravno, ova odredba se odnosi na slučaj kada je nakon ocene kvaliteta udžbenika pozitivnu ocenu dobilo bar tri rukopisa. Tako će se u Katalogu udžbenika naći najmanje tri udžbenika i u situaciji kada samo jedan udžbenik ima više od 15%, a pozitivnu ocenu stručne komisije je dobilo više od tri udžbenika. Na ovaj način osigurano je da određeni udžbenik zbog najvećeg procenta ne bude jedini u Katalogu udžbenika u situaciji kada je iz tog predmeta pozitivnu stručnu ocenu kvaliteta dobilo više udžbenika. Praktično, procenat od 15% se primenjuje na situaciju u kojoj se za određeni predmet bira između više od tri udžbenika, s tim da ukoliko je nakon izjašnjavanja izabrano manje od tri udžbenika sa 15% ili većim procentom, u Katalog se uvršćuju udžbenici sa sledećim najvećim procentom tako da za taj predmet mora biti najmanje tri udžbenika. Na ovaj način se postiže da se za jedan predmet u Katalogu nalazi od tri do šest udžbenika što će omogućiti nastavnicima da se upoznaju sa svim udžbenicima i svoju odluku o izboru zasnuju na svojoj stručnosti i poznavanju svim raspoloživih udžbenika.

Rešenje iz Predloga zakona sprečava mogućnost poklona i mogućnost zahteva za kupovinu dodatnih nastavnih sredstava koji padaju na teret roditelja.

Međutim, predloženi Zakon predviđa, odnosno omogućuje, nabavku dodatnih nastavnih sredstava na nivou škole, pre svega za biblioteke. Na taj način će svaki učenik imati mogućnost korišćenja dodatnih nastavnih sredstava bez dodatnog opterećenja porodičnog budžeta. Novim zakonskim rešenjem predviđa se da škola planira, odnosno nabavlja dodatna nastavna sredstva.

Plan nabavke dodatnih nastavnih sredstava

Predlogom zakona je predviđeno da se udžbenici biraju i odobravaju na četiri godine na koliko se donosi i školski program (član 76. Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, propisuje: Školski program donosi školski odbor, po pravilu, svake četiri godine, u skladu sa nastavnim planom i programom). Trajanje udžbenika u štampanoj verziji koji se koristi u nastavi zbog habanja je oko šest godina. Kao primere rešenja iz zemalja Evropske unije navodimo da se u Bugarskoj udžbenici moraju koristiti najmanje četiri godine, a izrada novih može uslediti zbog promena u programu; u Estoniji zakon dopušta kupovanje udžbenika za sve učenike svake četiri godine, a mogu se koristiti i duže; u Francuskoj udžbenici se biraju na četiri godine; u Finskoj ne postoji zakon, ali se udžbenici često koriste od dve do četiri godine; u Italiji udžbenici se koriste pet godina; u Letoniji izabrani udžbenik obavezno se koristi četiri godine; u Litvaniji se udžbenici menjaju na otprilike četiri do pet godina; u Norveškoj nema zakona, ali u proseku udžbenik traje tri do pet godina; u Nemačkoj se koriste najmanje četiri do pet godina, nekad duže, u Portugaliji moraju da se koriste šest godina; u Sloveniji se udžbenici mogu koristiti više godina.

Predlog zakona nije predvideo da odobreni udžbenici prestaju da važe. Budući da se donose novi Standardi kvaliteta udžbenika i novi Plan udžbenika, prethodno odobreni udžbenici moraju biti u skladu sa novim standardima i planom. Ovo će dovesti do situacije da će neki već odobreni udžbenici moraju da se usklađuju sa novim standardima i ponovo odobravaju. U savremenom svetu ne postoji oblast života i privrede u kojoj se ne unapređuju, menjaju i usklađuju standardi, shodno društvenom, tehničkom i tehnološkom napretku, a naročito danas u eri elektronske komunikacije.

Pored navedenih ciljeva, Zakon o udžbenicima treba da obezbedi i sledeće:

-           sa stanovišta učenika što bolji udžbenik koji će mu pomoći u savladavanju gradiva i sticanju znanja. Zakonom se posebno naglašava da kroz uvođenje elektronskog dodatka udžbenik treba da prati potrebe učenika koji se obrazuje u 21. veku i koji treba da razume i prihvati principe celoživotnog učenja;

-           sa stanovišta roditelja veću sigurnost u planiranju nabavke udžbenika i uštedu u porodičnom budžetu što se postiže uvođenjem udžbeničkog kompleta, određivanjem maksimalne cene udžbenika i zabranom nametanja kupovine dodatnih nastavnih sredstava bez potpune saglasnosti roditelja;

-           sa stanovišta nastavnika uključivanje u izbor udžbenika bez pritisaka i mogućnost četvorogodišnjeg planiranja;

-           sa stanovišta izdavača broj izdavača se ne ograničava, uvodi se veća transparentnost ocenjivanja kvaliteta rukopisa i za izdavače najkvalitetnijih udžbenika (udžbenike koje izabere dovoljan broj škola) sigurnost u poslovanju u naredne četiri godine;

-           sa stanovišta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rešavanje problema nastalih u poslednjih nekoliko godina, što podrazumeva obezbeđivanje udžbenika za svakog učenika bez obzira na kom jeziku pohađa nastavu i bez obzira koju školu pohađa;

-           sa stanovišta privrede i društva postiže se pravednija raspodela sredstava za besplatne udžbenike, jer prednost dobijaju učenici iz materijalno ugroženih porodica, obezbeđuju se nastavni materijali za sve obrazovne profile, a to povlači bolju pripremljenost učenika za tržište rada.

3. DA LI SU RAZMATRANE MOGUĆNOSTI ZA REŠAVANJE PROBLEMA BEZ DONOŠENJA AKTA

Imajući u vidu probleme koji su nastali u dosadašnjoj primeni Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, razmatrano je nekoliko mogućnosti za rešavanje ovih problema.

1) Status quo – nemenjanje važećeg Zakona još na početku je odbačeno kao mogućnost, budući da je pored problema nastalih u dosadašnjoj primeni važećeg zakona bilo potrebno i usaglašavanje odredbi Zakona o udžbenicima sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je 2013. godine izmenjen u delu koji se odnosi na udžbenike;

2) Donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima – rešenja koja su predložena Predlogom zakona o udžbenicima, pored toga što obuhvataju izmenu ili dopunu više od polovine članova važećeg zakona, donose značajne novine u odnosu na važeći zakon, te je bilo neophodno izraditi nov zakon;

3) Donošenje novog zakona – razlozi zbog kojih nije bilo moguće prihvatiti neku od prethodnih mogućnosti doveli su do potrebe da se pristupi izradi novog zakona.

4. ZAŠTO JE DONOŠENJE AKTA NAJBOLJI NAČIN ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Članom 102. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da se u ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada koriste udžbenici i nastavna sredstva koje, na predlog nadležnog zavoda odobri ministar, u skladu sa posebnim zakonom.

Dakle, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji predstavlja krovni zakon u obrazovnoj regulativi, upućuje da će ova oblast biti regulisana posebnim zakonom, zbog čega je on i donosi.

Takođe, Zakonom o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 55/13), propisana je nadležnost Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za predlaganje odobravanja udžbenika ministru nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar). Kako važeći Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima ("Službeni glasnik RS", broj 72/09) nije usklađen sa navedenom odredbom, neophodno je usaglašavanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Zbog vrste i brojnosti novina koje donosi Predlog zakona o udžbenicima, donošenje novog zakona bila je jedina mogućnost.

            Napominjemo da su na tekst važećeg zakona i na tekst Predloga zakona primedbe imala i nezavisna regulatorna tela, Agencija za borbu protiv korupcije i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Primedbe i sugestije koje su ova regulatorna tela dostavila predstavljaju materiju koja se mora propisati zakonom, te u skladu sa tim Predlog zakona:

-           predviđa objavljivanje svih stručnih ocena kvaliteta rukopisa udžbenika (i pozitivnih i negativnih) na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, istovremeno sa objavljivanjem Liste odobrenih udžbenika;

-           uređuje način izbora članova Liste ocenjivača i definiše podatke koji se o ocenjivačima objavljuju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti;

-           uređuje način izbora članova Liste ocenjivača i definiše podatke koji se o ocenjivačima objavljuju o sajtu, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti;

-           propisuje da obrazloženje čini sastavni deo Stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika

-           odredbe o sukobu interesa proširuje i na lica koja učestvuju u postupku ekspertize udžbenika, pored lica koja daju stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika;

-           propisuje obavezu ocenjivača, da dostavi izjavu da nije autor udžbenika za osnovnu i srednju školu, kao i da nije zaposlen, angažovan, poslovno povezan sa izdavačem udžbenika, uključujući i druge oblike plaćene saradnje. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja vodi računa o sukobu interesa prilikom formiranja Komisija za pregled udžbenika;

-           zbog objektivnih poteškoća koje imaju roditelji prilikom nabavke udžbenika od različitih izdavača, omogućeno je školi da uz saglasnost Saveta roditelja, može da pomogne u pribavljanju svih izabranih udžbenika, ukoliko se time roditeljima olakšava postupak kupovine, te da škola ovu pomoć obavlja bez naknade;

-           propisivanjem obaveza izdavačima da u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste odobrenih udžbenika, dostave svim školskim upravama najmanje jedan primerak udžbenika, povećana je dostupnost udžbenika školama u postupka izbora.

5. NA KOGA ĆE I KAKO NAJVEROVATNIJE UTICATI REŠENJA U ZAKONU

Predloženi Zakon o udžbenici na jasan i precizan način definiše prava i obaveza subjekata koji učestvuju u stvaranju, odobravanju i korišćenju udžbenika i nastavnih sredstava.

Učeniku, kao centralnom subjektu u procesu obrazovanja, Predlog zakona obezbeđuje kvalitetan udžbenik za sve predmete. Pored toga, taj zakon daje i pravnu osnovu za dodelu besplatnih udžbenika. Sredstva za besplatne udžbenike su pre svega namenjena za učenike iz materijalno/socijalno ugroženih porodica. Ovakvo rešenje je i u funkciji strateškog cilja naše zemlje i Evropske unije, a to je smanjenje osipanja iz obrazovnog sistema.

Nastavnik, kao najodgovorniji subjekt u radu sa učenicima dobija mogućnost sigurnijeg izbora i većeg uticaja na obrazovanje u celom sistemu. Ponuđenim rešenjem nastavnici su zaštićeni od mogućih pritisaka. Ovo se postiže na dva načina. Prvo, izdavačima je zabranjeno davanje bilo kakvih poklona vrednijih od 300 dinara. Drugo, udžbenici se biraju na nivou celokupne populacije, pa sa stanovišta statistike, nastavnik daje "glas" za pojedine udžbenike, dok se finalni izbor udžbenika donosi na celoj populaciji.

Roditelj koji ulaže deo porodičnog budžeta u kupovinu udžbenika dobija sigurnost u pogledu cene jer su cene limitirane, a sa druge strane predloženi zakon dozvoljava znatno lakše nasleđivanje udžbenika.

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja kao nosilac aktivnosti u vezi sa stručnom ocenom rukopisa, sa jedne strane, dobija jasno definisane procedure i obavezu veće transparentnosti kroz definisanje Liste ocenjivača i obavezu objavljivanja stručnih ocena. Sa druge strane, Zavod dobija bolje materijalne uslove za realizaciju svojih obaveza jer izdavači snose troškove pregledanja rukopisa. Takođe, uvođenjem objavljivanja javnog poziva na svake četiri godine, Zavod može da se posveti i praćenju i analizi korišćenja udžbenika između dva javna poziva. Po trenutno važećem Zakonu, Zavod je bio u obavezi da za svaki pristigli udžbenik u bilo koje vreme formira stručnu komisiju koja je plaćena sredstvima iz budžeta Republike Srbije.

Ukidanjem licence za izdavače, Predlog zakona omogućuje veću konkurenciju među izdavačima. Izdavači više ne objavljuju imena autora u postupku pregledanja rukopisa. Na ovaj način smanjuje se mogućnost subjektivizma u stručnim ocenama komisija jer stručna komisija ima zadatak da ocenjuje samo kvalitet udžbenika, a ne i autora. Takođe je ukinuta obaveza izdavača da angažuje recenzente, što smanjuje troškove pripreme rukopisa. Obaveze izdavača se povećavaju, jer plaćaju taksu za ocenu rukopisa i preuzimaju obavezu štampanja udžbenika na jeziku nacionalne manjine ako je njihov udžbenik odobren, kao i obavezu prilagođavanja učeniku sa posebnim potrebama i invaliditetom ako je potrebno. Izborom udžbenika na četiri godine, kao i obezbeđivanjem bar 15% tržišta izdavači čiji su udžbenici izabrani dobijaju veću sigurnost u planiranju prihoda i rashoda.

Predlog zakona ukida licence izdavača i predloge rukopisa mogu podneti sva pravna lica koja su registrovana za izdavačku delatnost.

6. KAKVE TROŠKOVE ĆE PRIMENA ZAKONA IZAZVATI GRAĐANIMA I PRIVREDI, A NAROČITO MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Nekoliko ključnih stvari je već naznačeno, pa ćemo u ovom delu izvesti kratke zaključke. Ograničavanje obima i maksimalne cene udžbenika će obezbediti jeftinije udžbeničke komplete za svaki porodični budžet nego što bi cena bila da ostane trenutno važeće rešenje.

Iz republičkog budžeta se više neće odvajati sredstva za pregledanje udžbenika. Po predlogu Zakona taj trošak snosi izdavač jer on raspolaže i svim prihodima koje ostvari od prodaje udžbenika.

Kućni budžet - smanjenje jer će cena udžbenika biti ograničena kao i obavezni deo, tj. kompleti koji su obavezni u školi; procena je da će u toku školovanja ukupan iznos (trošak) koji roditelji imaju za udžbenike biti u znatnoj meri smanjen, jer se definišu kompleti udžbenika i u pogledu obima i u pogledu cene, daje se mogućnost nasleđivanja; nabavka dodatnih nastavnih sredstava ne može biti obavezujuća, već samo dobrovoljna;

Budžet Republike Srbije: prestaje potreba za izdvajanjem 15-20 miliona za troškove rada komisija za ocenjivanje rukopisa; otvara se zakonska mogućnost korišćenja budžetskih sredstava za nabavku besplatnih udžbenika;

Izdavači: smanjuje se trošak za angažovanje recenzentske komisije (u proseku oko 60000 din) po udžbeniku;

uvodi im se trošak za obezbeđivanjem najmanje 18 primeraka za školske uprave (u proseku oko 13500 dinara);

uvodi se taksa za pregledanje udžbenika koja se obračunava na osnovu člana 17. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 i 142/14);

izdavanje udžbenika na jeziku nacionalne manjine, koji može nastati kao obaveza zbog nepostojanja udžbenika na tom jeziku, ne predstavlja dodatni trošak, jer je izbor istog udžbenika obezbeđen na četiri godine.

Sredstvima iz republičkog budžeta namenjenih za besplatne udžbenike biće obuhvaćen veći procenat učenika. Strateški cilj Ministarstva je da obezbedi besplatne udžbenike za sve učenike.

Izdavači ne bi trebalo da imaju uvećane troškove u pripremi rukopisa. Predloženim rešenjem izdavači će imati jasna i precizna pravila šta ih očekuje na tržištu udžbenika, a samim tim i veću sigurnost u donošenju odluka da li se ili ne uključuju. Uvidom u privredni registar može se primetiti da je broj zaposlenih u izdavačkim kućama koje su po važećem Zakonu imale licencu za izdavanje udžbenika veoma mali, izuzimajući javnog izdavača. To je posledica činjenice da veliki broj izdavača gotovo da nema zaposlene urednike ili autore. Autori i urednici su u velikom broju zaposleni na nekim drugim poslovima i ovaj rad im je dopunski rad, a to znači da neće doći do gašenja radnih mesta. Sa druge strane, svi licencirani izdavači su registrovani kao izdavači knjiga što je znatno širi pojam od izdavanja udžbenika. Izdavanje dodatnih nastavnih sredstava ili knjiga predloženim zakonom nije ni na jedan način limitirano. U Tabeli 7 su dati podaci o broju zaposlenih i poslovnih prihodima za deo licenciranih izdavača iz 2013. godine.

Važno je napomenuti da pisanje i štampanje udžbenika nije delatnost koja ima mogućnost širenja na inostrano tržište, tj. ne postoji mogućnost podsticanja izvoza jer su udžbenici uvek namenski pisani za obrazovni sistem u kojem se koriste. To povlači da bi rast prihoda izdavača isključivo bio na osnovu ili budžetskih sredstava ili budžeta građana Republike Srbije. Izdavači imaju mogućnost izdavanja drugih publikacija koje mogu biti i izvozno orjentisane.

7. DA LI SU POZITIVNE POSLEDICE DONOŠENJA ZAKONA TAKVE DA OPRAVDAVAJU TROŠKOVE KOJE ĆE ON STVORITI?

Predloženi Zakon o udžbenicima neće povećati troškove, već će ih u izvesnoj meri smanjiti i značajno povećati predvidljivost troškova i sa stanovišta roditelja, i sa stanovišta budžeta Republike Srbije, i sa stanovišta izdavača. Ukoliko bi se po trenutno važećem zakonskom rešenju pristupilo rešavanju problema nedostajućih udžbenika, tj. ukoliko bi se obezbedili svi potrebni udžbenici, sredstva koja su neophodna na godišnjem nivo mogu dostići iznos veći od 100 miliona evra i koja bi, pre svega, dolazila iz porodičnih budžeta svih građana Republike Srbije čija deca pohađaju osnovnu ili srednju školu, pod pretpostavkom da je cena prosečnog kompleta udžbenika za osnovnu školu 110 evra (mada je trenutno u višim razredima cena kompleta iznad ovog iznosa), a za srednju školu, ukoliko bi udžbenici bili pripremljeni, najmanje 170 evra, (Tabela 8).

Sa jedne strane izdavači će imati manji trošak u procesu štampanja udžbenika, jer će obim biti ograničen, ali sa druge strane, mogu imati povećanje troškova u pripremi elektronskog dodataka. Sadržaj i obim elektronskog dodatka nisu definisani i ograničeni Predlogom zakona, što omogućuje izdavačima da ih planiraju shodno sredstvima koja su spremni da ulože u njihov razvoj. Napominjemo da je u predloženom Zakonu naglašeno da udžbenik po pravilu sadrži elektronski dodatak što omogućuje izdavačima izbor.

8. DA LI SE ZAKONOM PODRŽAVA STVARANJE NOVI PRIVREDNIH SUBJEKATA I TRŽIŠNA KONKURENCIJA

Važeći zakon omogućio je da se pored javnog izdavača izdavanjem udžbenika bave i privatni izdavači kojima je potrebna licenca. Prema važećem zakonu licencu je dobilo ukupno 79 izdavača.

Predlogom zakona ukinuta je licencu za izdavače i time će biti omogućeno svim pravnim licima koji se bave izdavačkom delatnošću da podnesu zahtev za odobravanje udžbenika bez prethodnog ispunjavanja posebnih uslova.

Međutim, treba imati u vidu da je materija izdavanja udžbenika delatnost od opšteg interesa (član 2. Zakona o javnim preduzećima "Službeni glasnik RS", br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14) i da je prevashodni cilj normativnog regulisanja ove oblasti obezbeđivanje dostupnosti i kvaliteta udžbenika za sve učenike, kroz jasan i transparentan postupak.

Dakle pretežan interes kojim se bavi Predlog zakona je interes učenika u odnosu na interes stvaranja novih privrednih subjekata, što ni na koji način ne ugrožava konkurenciju na tržištu.

Odredba predloženog zakona o ograničavanju maksimalne cene udžbenika, izjednačavajući uticaj cene kao elementa na osnovu kojeg se izjašnjavaju korisnici, neminovno će uticati na povećanje kvaliteta, što i jeste jedan od ciljeva ovog zakona. Na ovaj način stavljaju se u isti položaj tzv. veliki i mali izdavači i do izražaja dolazi kvalitet udžbenika, a ne sposobnost izdavača da ponudi najnižu cenu ili druge pogodnosti koje nisu vezane za kvalitet udžbenika.

Trenutno tržište izdavača udžbenika sadrži izuzetno veliki broj izdavača. Ogromna većina ima zaposleno manje od pet radnika. To ukazuje na činjenicu da izdavačke kuće, u najvećoj meri, nemaju odeljenje ili, bar, stručnjake koji se neprekidno bave kvalitetom udžbenika. Angažovanje autora, urednika, lektora... na osnovu ugovora i u ograničenom vremenskom roku ne odgovara zahtevima stvaranja kvalitetnog nastavnog materijala, a pre svega udžbenika. Iscepkanost tržišta udžbenika u velikoj meri prouzrokuje probleme i kod učenika i kod roditelja i kod nastavnika. Izbor udžbenika se, najčešće, svodio na politiku ubeđivanja trgovačkog putnika, roditelji su, najčešće, ili potpisivali ugovor o nabavci preko distributera koji se pojavio u školi ili su bili nemoćni da po knjižarama pronađu sve potrebne udžbenike, a učenike, nikada niko ništa nije pitao iako bi udžbenik morao da bude namenjen, pre svega učeniku. Kvalitetne izdavačke kuće, pored kvalitetnog kadra, trebalo bi da poseduju i kvalitetna sredstva. Zbog svega toga, trebalo bi očekivati ukrupnjavanje izdavača, odnosno formiranje većih izdavačkih kuća. Ovog trenutka smo svedoci da je počela kupovina manjih izdavačkih kuća od strane većih. Novo zakonsko rešenje, a pretpostavlja se i novi viši standardi kvaliteta zahtevaće uključivanje većeg broja stručnjaka u pripremu udžbenika. To se odnosi na stručnjake informaciono-komunikacionih tehnologija, angažovanje stručnjaka iz različitih oblasti zbog postizanja međupredmetnih kompetencija u udžbenicima.

9. DA LI SU SVE ZAINTERESOVANE STRANE IMALE PRILIKU DA SE IZJASNE O ZAKONU

Rad na novom Zakonu započeo je u maju 2014. godine, kada je iz skupštinske procedure povučen prethodni Predlog zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima.

U pripremi novog nacrta zakona korišćeni su dostupni podaci, konsultacije sa ekspertima, organizovanje okruglih stolova i rad radne grupe. Kao primeri aktivnosti koji su prethodili javnoj raspravi navodimo: Okrugli sto sa nevladinim sektorom (15. septembar 2014. godine), Okrugli sto sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina (17. septembar 2014. godine), Okrugli sto sa predstavnicima stručnih društava (15. oktobar 2014. godine), Okrugli sto sa predsednicima zajednica stručnih škola (12. novembar 2014. godine). U toku pripreme nacrta, u toku javne rasprave, kao i nakon javne rasprave obavljen je veliki broj razgovora sa kompetentnim stručnjacima, direktorima škola, nastavnicima, roditeljima, predstavnicima izdavača, profesorima univerziteta...

Odbor za javne službe Vlade Republike Srbije, na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade ("Službeni glasnik RS", br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13), na sednici održanoj 19. novembra 2014. godine, doneo je Zaključak 05 Broj: 011-14477/14, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o udžbenicima, a na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Nacrt zakona o udžbenicima sačinila je Radna grupa formirana Rešenjem ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 011-00-00141/2014-06 od 3. jula 2014. godine, u koju su imenovani predstavnici relevantnih sektora Ministarstva, predstavnici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Nacionalnog prosvetnog saveta, javnog i privatnih izdavača.

U skladu sa Zaključkom javna rasprava je sprovedena u periodu od 21. novembra 2014. godine do 15. decembra 2014. godine.

Nacrt zakona objavljen je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i na portalu e-uprava, a zainteresovana lica mogla su svoje sugestije, predloge i primedbe da dostave na e-mail adresu javna.rasprava@mpn.gov.rs sa naznakom "Zakon o udžbenicima".

U javnoj raspravi učestvovali su: predstavnici Nacionalnog prosvetnog saveta, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Zaštitnika građana, predstavnici javnog i privatnih izdavača, autora udžbenika, predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Saveza učitelja Srbije, Saveza slepih Srbije, direktori i nastavnici osnovnih i srednjih škola, stručnih škola, zajednice stručnih škola, specijalnih škola, predstavnici roditelja, nevladinih organizacija i drugi zainteresovani učesnici.

Na e-mail adresu javna.rasprava@mpn.gov.rs i adresu Ministarstva predloge, primedbe i sugestije dostavili su: Vojislav Avramović član Nacionalnog prosvetnog saveta, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, javni izdavač "Zavod za udžbenike", privatni izdavači (Kreativni centar, Educational Centre, Data status, Inovacija Joksimović, Korak po korak, MG Dakta, Saznanje, Klet, Epoha), Udruženje izdavača udžbenika, nastavnih sredstava i učila Srbije, Udruženje izdavača i knjižara Srbije, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, Tanja Ranković (Unicef Srbija), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Agencija za borbu protiv korupcije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Autori, redaktori i recenzenti odobrenih udžbenika u organizaciji Udruženja izdavača udžbenika, nastavnih sredstava i učila Srbije, Vladimir Stojanović, autor udžbenika iz matematike, Društvo defektologa Srbije, Savez slepih Srbije, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom, Osnovna škola za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju "Anton Skala" u Beogradu i radna grupa stručnjaka različitih profila iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije (prof. dr Dragan Rapajić i prof. dr Branka Jablan), Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju iz Beograd, direktori OŠ "Anton Skala", OŠ "Dragan Kovačević", OŠ "Vožd", pomoćnik direktora SOŠ "Veljko Ramadanović", dipl. dekektolog – nastavnik u OŠ "Dragan Hercog", dipl. pravnik u OŠ "Stefan Dečanski", Udruženje građana za demokratiju i civilno obrazovanje "Građanske inicijative", Organizacija za lezbejska ljudska prava "Labris", Sekcija univerzitetskih nastavnika Psihologije obrazovanja, Društvo psihologa Srbije, Srpsko geografsko društvo, Obrazovni forum Beograd, NVO Centar za toleranciju i održivi razvoj Centar Krčedin, nacionalni saveti nacionalnih manjina (albanska nacionalna manjina, bošnjačka nacionalna manjina, bunjevačka nacionalna manjina, hrvatska nacionalna manjina, mađarska nacionalna manjina, rumunska nacionalna manjina i slovačka nacionalna manjina).

Na e-mail adresu javna.rasprava@mpn.gov.rs pristiglo je ukupno 29 dopisa sa predlozima, primedbama i sugestijama.

Ministarstvo je razmotrilo sve iznete načelne i pojedinačne sugestije, predloge i primedbe iznete tokom javne rasprave.

10. KOJE ĆE SE MERE TOKOM PRIMENE ZAKONA PREDUZETI DA BI SE POSTIGLO ONO ŠTO SE ZAKONOM PREDVIĐA

Radi sprovođenja Nacrta zakona predviđeno je donošenje sledećih podzakonskih akata:

1) Vlada će u skladu sa raspoloživim sredstvima republičkog budžeta, doneti odluku o finansiranju, odnosno sufinansiranju nabavke udžbenika, priručnika i nastavnih materijala. (član 10 stav 1.)

(napomena: očekuje se realizacija odmah nakon usvajanja zakona)

2) Nacionalni prosvetni savet će na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja doneti plan udžbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih, plan udžbenika za versku nastavu uz pribavljeno mišljenje Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja,, na predlog Komisije za versku nastavu i plan udžbenika na jeziku nacionalnih manjina i udžbenika iz predmeta od interesa za nacionalne manjine na predlog Zavoda i nacionalnog saveta nacionalne manjine.

(napomena: Ministarstvo je u februaru 2015. uputilo zahtev Zavodu da pokrene postupak pripreme plana udžbenika u skladu sa predlogom Zakona; očekuje se da Zavod pripremi predlog u roku od 45 dana od dana usvajanja Zakona i pošalje Nacionalnom prosvetnom savetu)

3) Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih će na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja doneti plan udžbenika za stručne predmete u stručnim školama.

4) Nacionalni prosvetni savet doneće podzakonski akt kojim će utvrditi Standarde kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj primeni i to standarde:

         udžbenika na predlog Zavoda;

         elektronskog dodatka na predlog Zavoda;

         priručnika i nastavnih materijala, na predlog Zavoda;

         dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih i didaktičkih igrovnih sredstava, na predlog Zavoda.

(napomena: Ministarstvo je u februaru 2014. godine uputilo zahtev Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja da pokrene postupak pripreme Standarda kvaliteta udžbenika u skladu sa predlogom Zakona; Zavod je u novembru 2014. održao jednodnevni okrugli sto na kojem su sa stručnog stanovišta razmatrane prednosti i nedostaci dosadašnjih standarda kvaliteta; očekuje se da Zavod pripremi predlog u roku od 60 dana od dana usvajanja Zakona i pošalje Nacionalnom prosvetnom savetu)

5) Ministar će na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja utvrditi visinu takse za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika (član 20. stav 17).

6) Ministar će utvrditi način i postupak izbora lica na Listu ocenjivača, program obuke za ocenjivače, etički kodeks lica koja učestvuju u postupku odobravanja udžbenika i postupak imenovanja članova Komisije.

(napomena: poziv za listu ocenjivača biće raspisan u roku od 90 dana; obuka izabranih ocenjivača trebalo bi da bude realizovana u roku od 30 dana od dana izbora ocenjivača)

7) Ministar će propisati način i postupak donošenja Stručne ocene.

(napomena: rad na pravilniku je započeo u decembru 2014. godine; očekuje se da podzakonski akt bude donet u roku od 30 dana od dana usvajanja Zakona)

8) Ministar će propisati način i postupak davanja stručnog mišljenja za odobravanje priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

9) Ministar će propisati visinu takse za stručno mišljenje za odboravanje priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava.

10) Nacionalni prosvetni savet propisaće troškove ekspertize rukopisa udžbenika.

11) Ministar će propisati način rada Komisije za određivanje maksimalne maloprodajne cene udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, postupak i merila za utvrđivanje maksimalne cene udžbenika, priručnika i nastavnih materijala.

Takođe, određene odredbe zakona Ministarstvo će sprovesti raspisivanjem javnog poziva za popunu Liste odobrenih udžbenika i Liste ocenjivača rukopisa udžbenika. 

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 15.4.2015.