Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA I DRŽAVNA PREDUZEĆA TREBA DA DOSTAVE POSLOVNE PLANOVE DO 25. JANUARA 2014. GODINE


Poslovodstva većine javnih preduzeća i državnih preduzeća u restrukturiranju nisu do 31. decembra 2013. godine nadležnom Ministarstvu privrede Republike Srbije dostavila predloge poslovnih planova za 2014. godinu radi dobijanja saglasnosti, iako su bila obavezna da to učine. Zbog toga su otežane aktivnosti na planiranju i praćenju utvrđene politike privrednog razvoja u 2014. godini, kao i preduzimanju mera za uspešno restrukturiranje i prevazilaženje aktuelnih teškoća u poslovanju javnih i državnih preduzeća.

Ministar privrede Saša Radulović uputio je poslovodstvima javnih i državnih preduzeća dopis u kom je precizirano šta treba da sadrže i kako treba da izgledaju poslovni planovi. Kompletno obrađene poslovne planove javna i državna preduzeća treba hitno da dostave Ministarstvu privrede, najkasnije do 25. januara tekuće godine. U slučaju da dostavljeni poslovni plan za 2014. godinu ne sadrži neki od navedenih elemenata, neće dobiti saglasnost Ministarstva privrede.

Ministarstvo privrede podseća da poslovni planovi javnih i državnih preduzeća za 2014. godinu moraju biti usklađeni sa aktuelnom važećom zakonskom regulativnom, posebno sa važećim međunarodnim računovodstvenim standardima koji su na snazi i primenjuju se od 1. januara 2013. godine.

Ministar Radulović u dopisu je posebno ukazao da je pri pravljenju finansijskih izveštaja za 2013. i finansijskih planova za 2014. procene vrednosti imovine i obaveza po nabavnoj ceni koštanja moguće primeniti samo u slučaju ako su tako utvrđene vrednosti više od procenjene fer tržišne vrednosti. U skladu sa osnovnim načelima međunarodnih računovodstvenih standarda, ukoliko je nabavna cena umanjena za amortizaciju manja od fer tržišne vrednosti, ovaj metod procene se ne može primeniti, jer "proizvodi" neupotrebljive bilanse. "Osnovno načelo finansijskog izveštavanja je da finansijski izveštaji moraju verno da prikazuju finansijsko stanje svakog privrednog društva", ocenio je ministar Radulović u dopisu.

U Ministarstvu privrede napominju da se ovakav obračun imovine (nabavna cena umanjena za amortizaciju) pokazao kao praksa u Srbiji, jer su preduzeća tako knjižila niže vrednosti u finansijskim izveštajima od realne i fer tržišne vrednosti. Time su najviše oštećeni budžeti lokalnih samouprava, jer se porez na imovinu u Srbiji plaćao na knjigovodstvenu vrednost. A neretko je ovakav obračun imovine pogodovao i brojnim nepravilnostima u privatizacijama.

Poslovnim planom preduzeća, između ostalog, potrebno je predvideti mere za unapređenje korporativnog upravljanja u javnim i državnim preduzećima, navedeno je u dopisu. Poslovodstvu je posebno skrenuta pažnja na neposrednu odgovornost u planiranju maksimalne štednje svih režijskih rashoda, koji nisu u funkciji izvršavanja planova osnovne delatnosti. U planu za 2014. godinu ova preduzeća trebalo bi da potpuno izostave rashode za razna sponzorstva, donacije, pomoći i slične namene. Potrebno je maksimalno smanjiti troškove za reprezentaciju, reklame i marketing, a finansijski plan ne treba da predviđa ni 13. platu u 2014. godini.

Javna i državna preduzeća treba Ministarstvu privrede da dostave i da li je u 2013. godini isplaćena 13. plata i tačan iznos ukoliko je isplaćena. Takođe, potrebno je da dostave i primerak kolektivnog ugovora, spisak aktivnih sindikata u tom preduzeću i broj članova svakog od njih, kao i troškove svakog od sindikata koji su u 2013. išli na teret preduzeća. 

Izvor: Vebsajt Ministarstva privrede, 15.1.2014.