Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STANDARDIZACIJI


Na osnovu člana 41. stav 10. Poslovnika Vlade ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011 i 30/2013),

Ministarstvo privrede objavljuje

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STANDARDIZACIJI

Odbor za privredu i finansije je na 82. sednici, održanoj dana 28. novembra 2013. godine odobrio sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji i usvojio Program javne rasprave na osnovu koga je Ministarstvo privrede sprovelo javnu raspravu.

Javna rasprava sprovedena je u periodu od 5. decembra do 26. decembra 2013. godine, a tekst Nacrta zakona bio je postavljen na internet stranici Ministarstva privrede i na portalu e-uprave. Primedbe na tekst Nacrta zakona i predlozi za njegovu izmenu ili dopunu dostavljeni su putem pošte ili elektronskim putem.

Tekst Nacrta zakona predstavljen je i u formi okruglog stola kojije organizovan dana 20. decembra 2013. godineu prostorijama Instituta za standardizaciju Srbije.

Izmenama zakona stvara se pravni osnov za usklađivanje svih podzakonskih akata i internih pravila Instituta za standardizaciju Srbije (dalje - Institut) sa novim evropskim pravilima koja su uvedena izmenama Uredbe 1025/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 25. oktobra 2012. godine.

Predloženim rešenjima se, između ostalog, unapređuje organizovanje i proširuje delatnost nacionalnog tela za standardizaciju. Takođe, menja se i način donošenja i povlačenja srpskih standarda. Izmenama i dopunama zakona preciznije se utvrđuje osnova za donošenje srpskih standarda i srodnih dokumenata i postiže se jasnija razlika između standarda koji služe kao podrška tehničkoj i drugoj regulativi i standarda i srodnih dokumenata koji to nisu. Predviđenim rešenjima se takođe olakšava pristup malim i srednjim preduzećima postupku standardizacije, kao i samim standardima.

Kroz sprovedenu javnu raspravu u izradu Nacrta zakona uključili su se i drugi zainteresovani subjekti, predstavnici državnih organa, kao i eminentni stručnjaci u ovoj oblasti.

Svi predlozi, sugestije i primedbe dostavljeni elektronskom poštom i izneti na okruglom stolu su pažljivo razmotreni.

Primedba koja se odnosila na usklađivanje pojmova definisanih Nacrtom zakona sa pojmovima utvrđenim Uredbom 1025/2012 Evropskog parlamenta i Saveta je prihvaćena tako što je odredba koja se odnosi na pojam tehničkespecifikacije dopunjena i uvodi se odredba koja definiše značenje pojma IKT tehničke specifikacije. Ostali pojmovi čije je značenje definisano navedenom uredbom, a koji se ne upotrebljavaju u tekstu Nacrta zakona biće definisani propisima koji se na njih odnose.

Prihvaćena je primedba koja se odnosila na nazive Međunarodnih organizacija za standardizaciju u koje se mogu učlaniti odgovarajuća nacionalna tela za standardizaciju, a koja se odnosi na Međunarodnu uniju za telekomunikacije.

Takođe, prihvaćena je i primedba kojom je sugerisano da se Nacrt zakona poziva na nevažeću Uredbu o načinu informisanja i obaveštavanja o tehničkim propisima, standardima i ocenjivanju usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 126/2007), a koja je prestala da važi donošenjem Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde("Sl. glasnik RS", br. 45/2010).

Ministarstvo odbrane iznelo je predlog da se Nacrt zakona dopuni odredbom kojom bi bilo precizirano da se za specifične potrebe odbrane donose i primenjuju standardi odbrane Republike Srbije sa oznakom SORS, kao i da propise o načinu objavljivanja i izdavanja standarda odbrane, sadržaju, uslovima i načinu primene standarda odbrane i postupku o načinu utvrđivanja usaglašenosti i vršenja tehničkog nadzora u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme utvrđuje i donosi Ministarstvo odbrane. Imajući u vidu da standardi koje ne donosi nacionalno telo za standardizaciju (tzv granski standardi) nisu predmet zakona kojim se uređuje standardizacija, navedenu primedbu nije bilo moguće prihvatiti. Dodatno, odredbom člana 72. Zakona o odbrani ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon i 104/2009 - dr. zakon) propisano je da organizaciju, kriterijume, evidenciju i način vršenja poslova standardizacije i tipizacije proizvoda i usluga, objekata i uređaja od posebnog značaja za odbranu, utvrđivanje usaglašenosti i tehnički i inspekcijski nadzor uređuje ministar odbrane u skladu sa tim zakonom.

Primedba da se kod proširenja delatnosti Instituta na poslove sertifikacije, precizira da će se Institut baviti isključivo poslovima sertifikacije sistema menadžmenta, nije prihvaćena jer bi se na taj način bespotrebno ograničila delatnost Instituta u obavljanju ovih poslova. Imajući u vidu da ni na nacionalnom ni na međunarodnom nivou ne postoji zakonska odredba kojom bi se nacionalnom telu za standardizaciju ograničila delatnost u obavljanju poslova sertifikacije, smatramo da bi se trebala ostaviti mogućnost da Institut obavlja poslove sertifikacije u svim oblastima (sertifikacija proizvoda, sertifikacija sistema menadžmenta, sertifikacija osoba).

Ostali predlozi, sugestije i primedbe date od strane pojedinaca nisu prihvaćeni iz razloga što nisu predmet zakona kojim se uređuje oblast standardizacije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva privrede, 15.1.2014.