Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 3 OD 15.1.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ U 2014. GODINI
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA RADA UDRUŽENJA GRAĐANA KOJI SE ZASNIVAJU NA AKTIVNOSTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE STALAĆ – ĐUNIS
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE „APATIN” U APATINU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2013. GODINE
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2014. GODINU
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA, BROJ A 23/14
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA, BROJ A 23/14
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 48499/08, DOO BROJLER DONJE SINKOVCE PROTIV SRBIJE
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 49198/10, JOVČOVA PROTIV SRBIJE
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 35327/09, MAJS EKSPORT-IMPORT PROTIV SRBIJE
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BROJ 75271/10 I 67112/11, GLIGORIĆ PROTIV SRBIJE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PARAMETRIMA KVALITETA JAVNO DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA I SPROVOĐENJU KONTROLE OBAVLJANJA DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE LICENCE ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
 • ODLUKA O DOPUNAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, „JUGOISTOK” D.O.O. NIŠ
 • ODLUKA O DOPUNI PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, „ELEKTRODISTRIBUCIJA – BEOGRAD” D.O.O. BEOGRAD
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NIŠ U 2014. GODINI
 • STATUT KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA
 • PRAVILNIK O IZNOSU ČLANARINA ZA ČLANOVE KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA
 • PRAVILNIK O IZNOSU NADOKNADA KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA
 • PRAVILNIK O IZNOSU POSEBNOG ČLANSKOG DOPRINOSA ZA ČLANOVE KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, „MONUS” D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN
 • ISPRAVKA IZMENA I DOPUNA OPŠTIH USLOVA PREVOZA U MEĐUMESNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA
 • ISPRAVKA IZMENA I DOPUNA DALJINARA ZA MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ
Izvor: Paragraf Lex