Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: ROK DA DRżAVNI ORGANI PODNESU GODIšNJI IZVEšTAJ POVERENIKU O RADNJAMA TIH ORGANA, PREDUZETIM U CILJU PRIMENE OVOG ZAKONA 20. JANUAR 2016. GODINE. NEDOSTAVLJANJE IZVEšTAJA ZAKONOM UTVRđENO KAO KAżNJIV PREKRšAJ


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je pismom upućenim na adrese više stotina organa vlasti upozorio na njihovu dužnost iz člana 43. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010 - dalje: Zakon) koji obavezuje sve državne organe, organe teritorijalne autonomije, organe lokalne samouprave i organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja na dostavljanje godišnjeg izveštaja o radnjama preduzetim u cilju primene ovog Zakona, i propisuje sadržinu izveštaja.

Izveštaji državnih organa koje treba da dostave do 20. januara 2016. godine, predstavljaju osnovu za izradu godišnjeg izveštaja o stanju u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i oblasti zaštite podataka o ličnosti, koji Poverenik u martu svake godine, za prethodnu godinu, podnosi Narodnoj skupštini Republike Srbije, a dostavlja predsedniku, Vladi Republike Srbije i Zaštitniku građana.

Poverenik je organe vlasti upozorio i na to da je nedostavljanje izveštaja članom 48. Zakona utvrđeno kao kažnjiv prekršaj.

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)

Podnošenje izveštaja Povereniku

Član 43

Državni organ, do 20. januara tekuće godine, za prethodnu godinu, podnosi godišnji izveštaj Povereniku o radnjama tog organa, preduzetim u cilju primene ovog zakona, koji sadrži podatke o:

1) broju podnetih zahteva, broju potpuno ili delimično usvojenih zahteva, kao i o broju odbačenih i odbijenih zahteva;

2) broju i sadržini žalbi protiv rešenja kojima se odbacuje ili odbija zahtev;

3) ukupnom iznosu naplaćenih naknada za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja;

4) merama preduzetim u vezi sa obavezom objavljivanja informatora;

5) merama preduzetim u vezi sa održavanjem nosača informacije;

6) merama preduzetim u vezi sa obukom zaposlenih.

Podaci iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana iskazuju se ukupno i posebno za tražioce u kategoriji: građana, javnih glasila, udruženja građana, političkih stranaka, organa vlasti i drugih tražioca.

Član 48

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u državnom organu ako propusti da podnese godišnji izveštaj Povereniku o radnjama tog organa, preduzetim u cilju primene ovog zakona, sa propisanim podacima (član 43). 

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 14.12.2015.
Naslov: Redakcija