Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI


Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06- dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13,

68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16 i 30/18), u članu 1. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 2.

U članu 2a stav 2. tačka 6) reči: "1a)," brišu se, a reči: "13d)," brišu se.

Član 3.

U članu 3. stav 3. briše se.

Član 4.

U članu 11. stav 1. reči: "kao i prekršaje iz oblasti igara na sreću," brišu se.

Član 5.

U članu 55. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Izuzetno, ako poreski obveznik ne podnese poresku prijavu, poresko rešenje o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka 2) ovog zakona, doneće se bez prethodnog izjašnjenja obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje, kada se utvrđivanje poreza vrši na osnovu podataka iz evidencija nadležnih organa, odnosno dokumentacije izdate od strane nadležnih organa i javnih beležnika."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 6.

U članu 124. stav 2. reči: "kontrole priređivanja igara na sreću i " brišu se.

Član 7.

Dosadašnja Glava treća OVLAŠĆENJA PORESKE UPRAVE U OBLASTI IGARA NA SREĆU i nazivi čl. 129m - 129r i čl. 129lj - 129r brišu se.

Član 8.

U članu 131. stav 1. tačka 4) tačka i zapeta se zamenjuju tačkom, a tačka 5) briše se.

Član 9.

U članu 159b stav 1. posle reči: "Državni organi i organizacije" dodaju se zapeta i reči: "organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javna preduzeća i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja,", a posle reči: "utvrđivanje" dodaju se zapeta i reči: "kontrolu i naplatu".

Član 10.

U članu 160. tačka 1a) briše se.

U tački 6) reči: "fiskalne kase, kao i prekršaje iz oblasti igara na sreću"

zamenjuju se rečima: "fiskalne kase".

Tačka 13d) briše se.

Član 11.

Naziv iznad člana 181b i član 181b brišu se.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2019. godine.

Izvor: