Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANA SEDNICA SAVETA ZA POSLOVNI AMBIJENT U NOVOM, PROŠIRENOM SASTAVU: Najavljene izmene poreskih propisa koje se odnose na smanjenje poreskog opterećenja rada, ukidanje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca - 0,75%, promenu sistema obračuna amortizacije, ukidanje praga od 10% za priznavanje troškova reklame za poreske svrhe, uvođenje stimulativne mere za inovativne delatnosti i smanjenje parafiskalnih nameta usvajanjem novog Zakona o naknadama


Značaj Saveta za poslovni ambijent PKS privukao i velike privredne sisteme

U PKS je održana sednica Saveta za poslovni ambijent u novom, proširenom sastavu, osnovan u saradnji sa četiri najveće konsultanske kompanije na tržištu Srbije: KPMG, E&Y, Deloitte i PWHC. Prepoznajući značaj Saveta, pridružili su se i veliki privredni sistemi: Nelt Co. doo, NIS ad, METRO Cash & Carry, Delhaize Srbija, Philip Morris, Hemofarm, Telekom, Tarkett, Delta holding, Coca-Cola HBC, poslovne banke AIK i Intesa, i osiguravajuća društva Dunav osiguranje i Wiener Städtische osiguranje

Na sednici Savet je razmatrao teme iz nadležnosti Ministarstva finansija, a koje se tiču aktuelnih izmena poreskih propisa.

Sagovornici na ove, za privredu važne teme bili su Slavica Savičić, državni sekretar, Dr Dragan Demirović, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za fiskalni sistem, Ljiljana Petrović, šef Odseka za porez na imovinu, Svetlana Kuzmanović-Živanović, šef Odseka za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje, Irina Stevanović Gavrović, načelnica Odeljenja za indirektne poreze i Biljana Todorović, rukovodilac Grupe za porez na dobit pravnih lica.

U uvodnom izlaganju, pomoćnik ministra Demirović upoznao je prisutne sa planiranim izmenama poreskih propisa koje se odnose na smanjenje poreskog opterećenja rada, ukidanjem doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca - 0,75%, promenu sistema obračuna amortizacije, ukidanje praga od 10% za priznavanje troškova reklame za poreske svrhe, uvođenje stimulativne mere za inovativne delatnosti, smanjenje parafiskalnih nameta usvajanjem novog Zakona o naknadama.

Predmet razgovora bili su predlozi Privredne komore Srbije za izmenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica usmerenih na izmenu normi u oblasti transfernih cena, obračuna poreske amortizacije, zatim izmenu normi u vezi regresnog potraživanja, kao i novi međunarodni standard finansijskog izveštavanja - MSFI 16 koji stupa na snagu od 1. januara 2019. godine i dr.

Najviše polemike povelo se u vezi najavljene promene načina obračuna poreske amortizacije. Naime, kako je na sastanku izneo pomoćnik ministra Demirović sva sredstva koja se amortizuju, obračun amortizacije će se vršiti primenom proporcionalne metode što će suštinski ubrzati amortizaciju za sva sredstva koja podležu amortizaciji, izuzev za nepokretnosti, za koje se i po važećim propisima obračun amortizacije vrši primenom proporcionalne metode. Poreska amortizacija po novim pravilima obračunavaće se za sredstva koje poreski obveznici nabave u poreskoj 2019. i na dalje.

Imajući u vidu najavljenu promenu načina obračuna poreske amortizacije od 2019. godine poreski obveznici će paralelno vršiti dva obračuna i to za sredstva nabavljena do 1. januara 2019. godine i nakon tog datuma u narednom periodu čiji će rok biti definisan podzakonskim aktom.

Takođe, istaknuto je da treba imati u vidu da troškovi amortizacije za poreske svrhe ne mogu biti viši od troškova amortizacije obračunatih za računovodstvene svrhe . U skladu sa tim, ukoliko poreski obveznik računovodstvenu amortizaciju obračunava po stopi koja je niža od maksimalne propisane stope amortizacije za određeno sredstvo, za poreske svrhe priznaće se trošak amortizacije u visini obračunate računovodstvene amortizacije.

Pored navedenog razmatrani su predlozi Saveta za unapređenje rešenja u vezi sa oporezivanjem porezima na imovinu, dohodak građana i dr.

Savet će i u narednom periodu analizirati i davati smernice i predloge za unapređenje regulative i prakse u oblasti sistemskih propisa radi podsticanja razvoja preduzetništva i ekonomskog rasta.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 14.10.2018.
Naslov: Redakcija