Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA APV: UTVRđEN PREDLOG POKRAJINSKE SKUPšTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2016. GODINU


Pokrajinska vlada, na sednici održanoj 14. septembra 2016. godine, utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu. Predloženi rebalans izraz je, sa jedne strane, revidirane procene ostvarenja tekućih prihoda i primanja, utvrđenog viška prihoda nakon usvajanja završnog računa za 2015. godinu i prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina. Sa druge strane, rebalans budžeta se predlaže radi potpune realizacije usvojenih javnih politika, usklađivanja sredstava za realizaciju javnih potreba i aktivnosti sa izmerenim efektima sprovođenja, i radi izdvajanja sredstava za nove projekte za koje je procenjeno da se mogu realizovati do kraja fiskalne godine.

Rebalansom predloženi budžet iznosi 59,5 milijardi dinara, odnosno veći je za 1,72 milijarde dinara u odnosu na budžet usvojen u decembru 2015. godine. Ukupan fiskalni deficit utvrđen je u iznosu od 3,11 milijardi dinara i pokriven je u potpunosti iz prenetih sredstava.

Izvor: Press služba Vlade AP Vojvodine, 14.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija