Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: MINIMALNA CENA RADA PO RADNOM čASU ZA 2016. GODINU OSTAJE 121 DINAR, BEZ POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE


Zbog neslaganja predstavnika sindikata i poslodavaca, Socijalno-ekonomski savet ni 14. septembra 2015. godine nije usaglasio dogovor o visini minimlane cene rada po radnom času za 2016. godinu, pa je odluku istoga dana donela Vlada Republike Srbije.

Minimalna cena rada po radnom času za 2016. godinu ostaje nepromenjena i iznosiće 121 dinar. U taj iznos nisu uračunati porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Vlada Republike Srbije je ovu odluku donela u skladu sa članom 112 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), kojim je predviđeno da seminimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Sindikati su tražili da se cena rada po radnom satu sa sadašnjih 121 dinar, poveća na 143,5 dinara, dok predstavnici poslodavaca i Vlade Republike Srbije bili protiv.

Poslednji put visina minimalca je promenjena u septembru 2014. godine, i tada je odlučeno da ona za 2015. godinu po radnom satu iznosi 121 dinar. Prethodno se cena rada nije menjala od 2012. godine i iznosila je 115 dinara.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

Član 112

Minimalna cena rada utvrđuje se odlukom socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Socijalno-ekonomski savet).

Ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 15 dana od dana početka pregovora, odluku o visini minimalne cene rada donosi Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) u narednom roku od 15 dana.

Pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi se naročito od: egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta bruto domaćeg proizvoda, kretanja potrošačkih cena, kretanja produktivnosti i kretanja prosečne zarade u Republici.

Odluka o utvrđivanju minimalne cene rada sadrži obrazloženje koje odražava sve elemente iz stava 3. ovog člana.

Ako dođe do značajne promene nekog od elemenata iz stava 3. ovog člana, Socijalno-ekonomski savet je obavezan da razmotri obrazloženu inicijativu jednog od učesnika Socijalno-ekonomskog saveta za otpočinjanje pregovora za utvrđivanje nove minimalne cene rada.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.09.2015.