Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVEŠTAJ DRI O REVIZIJI SVRSISHODNOSTI POSLOVANJA O OPRAVDANOSTI FORMIRANJA KOMISIJA I DRUGIH STALNIH I PRIVREMENIH RADNIH TELA U JAVNOM SEKTORU: VLADA RS DA UTVRDI I PREISPITA BROJ STALNIH RADNIH TELA, BROJ čLANOVA, PRAVO NA NAKNADU I NORMATIVNO UREDI OVU OBLAST, DA UTVRDI MERILA, KRITERIJUME ZA VISINU NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKA I čLANOVA KOMISIJA I DRUGIH PRIVREMENIH RADNIH TELA U JAVNOM SEKTORU, DA OBAVEżE KORISNIKE JAVNIH SREDSTAVA DA NA TRANSPARENTAN NAčIN IZVEšTAVAJU I OBELEDANJUJU PODATKE STALNIH I PRIVREMENIH RADNIH TELA, SVIH NJENIH čLANOVA, NAčIN PLAćANJA I VISINU NAKNADE PO čLANU


Stotine miliona dinara poreskih obveznika troši se na plaćanje različitih komisija bez jasnih kriterijuma i kontrole njihovog rada, pokazao je Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja o opravdanosti formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru.

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI), Radoslav Sretenović, rekao je predstavljajući Izveštaj da se u postupku te revizije koja je sprovedena od jula 2015. do maja 2016. godine, došlo do zaključka da subjekti revizije ne vode jedinstvene i sveobuhvatne evidencije o komisijama jer dostavljeni podaci o formiranim i plaćenim komisijama ne odgovaraju utvrđenom stanju.

Predstavnici DRi ističu i da dostavljeni podaci 11 od 14 subjekata revizije o formiranim i plaćenim komisijama za 2014. godinu ne odgovaraju utvrđenom stanju.

Revizijom je utvrđeno da je tokom 2014. formirano 6.860 komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela od čega je članovima 2.610 komisija (38 odsto) isplaćena naknada u ukupnom iznosu od 904,6 miliona dinara.

Njaveći iznos naknada isplaćen je u lokalnim samoupravama - 507 miliona, dok je u ministarstvima isplaćeno oko 304 miliona dinara.

Prosečno je po članu Komisije u 2014. godini isplaćeno 53.683 dinara, a prosečno je za svaku sednicu održanu kod komisija sa naknadama članovima isplaćeno 47.481 dinara. U toj godini održano je više od 27.500 sednica.

Revizija svrsishodnosti pokazala i da osnivači u velikoj meri nisu komisijama definisali rok završetka posla pa neke rade godinama, niti način izveštavanja, a postoje slučajevi kada nisu definisani ni cilj ni zadatak rada komisija.

Predstavnici DRI naveli su i da ne postoje ili nisu jasno definisani kriterijumi za osnivanje komisija, broj članova i visinu naknada za rad u njima, što stvara rizik od prekomernog trošenja sredstava.

Takođe, ustanovljeno je da se u najvećoj meri rad komisija preklapa sa redovnim poslovima organa.

Nalazi revizije koji potkrepljuju ovaj zaključak su da rukovodici organa formiraju komisije za obavljanje istih ili slicnih poslova koji su u izvornoj nadležnosti subjekata revizije zbog čega se isti ili sličan posao dva puta plaća.

To praktično znači da članovi komisije primaju platu za redovan rad i ostvaruju naknadu za rad u komisijama.

Često se dešava i da različiti organi subjekata revizije formiraju dve komisije sa sličnim ili istim zadatkom.

Predstavnici DRI kažu i da su rukovodicioci subjekata revizije navodili različite motive za angažovanje zaposlenih u komiisjama, a kao jedan od razloga je da zaposlenima omoguće dodatna primanja jer su plate na lokalu niže nego na republičkom nivou.

Revizija svrsishodnosti je pokazala i da rukovodioci u najvećoj meri ne preispituju opravdanost postojanja i svrsishodnost rada komisija što za posledicu ima veliki broj komisija i značajna sredstva koja se izdvajaju za njihov rad.

DRI je nakon sprovedene revizije o opravdanosti formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru u cilju unapređenja sistema osnivanja i rada komisija predložila Vladi Republike Srbije:

  • da u javnom sektoru utvrdi i preispita broj stalnih radnih tela, broj članova, pravo na naknadu i normativno uredi ovu oblast;
  • da utvrdi merila, kriterijume za visinu naknade za rad predsednika i članova komisija i drugih privremenih radnih tela u javnom sektoru,
  • da obaveže korisnike javnih sredstava da na transparentan način izveštavaju i obeledanjuju podatke stalnih i privremenih radnih tela, svih njenih članova, način plaćanja i visinu naknade po članu.

Subjektima revizije, Državna revizorska institucija dala je preporuke da:

  • uspostave jedinstvene i sveobuhvatne evidencije o komisijama na način da se iz tih evidencija može utvrditi osnivač komisije, ukupan broj formiranih i plaćenih komisija, pravni osnov formiranja, ukupan broj članova komisija, broj održanih sednica, visina isplaćenih naknada za rad u komisijama, kao i podatak da li je dostavljen izveštaj o radu ili obavljenom poslu i učini ih javno dostupnim;
  • preispitaju opravdanost formiranih komisija i drugih radnih tela, i potrebu osnivanja novih, osim onih predviđenih zakonom;
  • prilikom osnivanja komisija i drugih radnih tela jasno definišu cilj i zadatak, broj članova, rok izvršenja zadataka, visinu naknade, rezultat rada komisije, način izveštavanja o radu, kao i način kontrole njihovog rada;
  • preispitaju potrebu plaćanja i visinu naknada za rad u komisijama, i u tom cilju iniciraju izmene zakona, drugih propisa, opštih i drugih akata kojima je uređeno plaćanje ovih naknada.
Izvor: Vebsajt Tanjug, 13.07.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija