Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA


PREDLOGZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

Član 1.

U Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012), u članu 1. stav 1. menja se i glasi:

"Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku."

Član 2.

U članu 2. tačka 1) menja se i glasi:

"1) komercijalne transakcije su ugovorene transakcije između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, koje se odnose na isporuku dobara, odnosno pružanje usluga uz naknadu, u koje se ubrajaju i građevinski i investicioni radovi, kao i komunalne usluge;".

Član 3.

U članu 4. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Ugovorom između subjekata javnog sektora ne može se predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza duži od 60 dana."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 5. menja se i glasi:

"Ako ugovorom iz stava 4. ovog člana nije ugovoren rok za izmirenje novčanih obaveza, dužnik je dužan, bez prethodne opomene, da izmiri novčanu obavezu u roku do 60 dana."

Dosadašnji stav 5, koji postaje stav 6. menja se i glasi:

"Rok za izmirenje novčane obaveze iz st. 1, 2, 3, 4. i 5. ovog člana počinje da teče od dana propisanog članom 3. stav 3. ovog zakona."

Član 4.

Član 8. menja se i glasi:

"Član 8.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona između javnog sektora i privrednih subjekata, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora, vrši Ministarstvo finansija – Odeljenje za budžetsku inspekciju (u daljem tekstu: Odeljenje za budžetsku inspekciju).

U cilju sprovođenja nadzora iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor, trezor autonomne pokrajine i trezori jedinica lokalne samouprave, prikupljaju podatke o preuzetim obavezama od subjekata javnog sektora iz stava 1. ovog člana, koje oni dostavljaju kroz informacioni sistem Uprave za trezor i budžetsko informacioni sistem trezora autonomne pokrajine i dostavljaju Odeljenju za budžetsku inspekciju izveštaje sa podacima o neizmirenim obavezama korisnika javnih sredstava čiji se računi vode u pripadajućem konsolidovanom računu trezora, u rokovima utvrđenim ovim zakonom.

U cilju sprovođenja nadzora iz stava 1. ovog člana, Odeljenje za budžetsku inspekciju preuzima podatke o neizmirenim obavezama javnih preduzeća iz informacionog sistema Uprave za trezor.

Ministar nadležan za poslove finansija posebnim aktima bliže uređuje način i postupak vršenja nadzora iz stava 1. ovog člana, način i postupak dostavljanja podataka o preuzetim obavezama iz stava 2. ovog člana, kao i način i postupak preuzimanja podataka iz stava 3. ovog člana."

Član 5.

Član 9. menja se i glasi:

"Član 9.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata vrši Ministarstvo finansija – Poreska uprava.

Ministar nadležan za poslove finansija donosi akt kojim uređuje način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem ovog zakona u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata."

Član 6.

Akte iz čl. 4. i 5. ovog zakona ministar nadležan za poslove finansija doneće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene akata iz stava 1. ovog člana primenjivaće se akti doneti na osnovu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012).

Član 7.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na ugovore između subjekata javnog sektora koji su zaključeni od 1. januara 2016. godine.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona

Važećim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012- u daljem tekstu: Zakon) uređuju se, između ostalog, rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata, odnosno između javnog sektora i privrednih subjekata. Predloženim izmenama i dopunom Zakona predviđeno je da se primena ovog zakona proširi i na plaćanja između subjekata javnog sektora, jer je iz dosadašnje primene Zakona u praksi uočena neophodnost zakonskog regulisanja rokova izmirenja novčanih obaveza i u ovom segmentu. Osim navedenog, zaključivanjem trogodišnjeg stend baj aranžmana iz predostrožnosti između Vlade Republike Srbije i Misije MMF-a ranije ove godine, vredan oko 1,2 milijarde evra, koji je odobren od strane Borda izvršnih direktora MMF-a 23. februara 2015. godine, Vlada se obavezala da će sprovoditi program baziran na tri osnovna stuba: ozdravljenje javnih finansija, unapređenje stabilnosti i fleksibilnosti finansijskog sektora i sprovođenje sveobuhvatnih strukturnih reformi. Jedna od preporuka MMF-a, shodno pomenutom aranžmanu, odnosi se na potrebu da se Zakonom urede i rokovi izmirenja novčanih obaveza po ugovorima, odnosno u komercijalnim transakcijama između subjekata javnog sektora.

Istovremeno, članom 8. Zakona propisano je da nadzor nad sprovođenjem tog zakona između korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinica lokalne samouprave, čiji se računi vode u pripadajućem konsolidovanom računu trezora i privrednih subjekata, u komercijalnim transakcijama u kojima su ti korisnici dužnici, vrše nadležni trezori kojima ti budžetski korisnici pripadaju, odnosno, Uprava za trezor, trezor autonomne pokrajine i trezori jedinica lokalne samouprave.

Pravilnikom o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici ("Sl. glasnik RS", br. 21/2013), kojim je uređen način i postupak vršenja nadzora u smislu člana 8. st. 1, 2. i 3. Zakona, članom 10. utvrđeno je da u vršenju nadzora Uprava za trezor i nadležni trezori, u slučaju neizmirivanja novčanih obaveza u rokovima utvrđenim Zakonom, podnose, odmah po saznanju, nadležnom prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, za prekršaje predviđene članom 12. Zakona.

Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv korisnika sredstava budžeta - pravnih lica i odgovornih lica kod korisnika sredstava budžeta, predstavlja složenu i kompleksnu proceduru koja ne može da se vrši samo na osnovu podataka o preuzetim obavezama koje korisnici sredstava budžeta dostavljaju nadležnim trezorima, saglasno navedenom pravilniku, već na osnovu stvarnog činjeničnog stanja i dokaza o neblagovremenom izmirivanju preuzetih novčanih obaveza, koji se mogu utvrditi, odnosno obezbediti, na osnovu uvida u dokumentaciju i knjigovodstvenu evidenciju kod tih subjekata.

Prema dosadašnjim podacima kojima Uprava za trezor raspolaže, dnevno bi nadležni trezori trebalo da prikupe i obrade veliki broj dokumentacije, radi utvrđivanja činjeničnog stanja za eventualno podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv navedenih subjekata javnog sektora i odgovornih lica u tim subjektima, nad kojima vrše nadzor, saglasno članu 8. st. 1, 2. i 3. Zakona, zbog neizmirivanja novčanih obaveza u rokovima utvrđenim Zakonom. Za taj posao potrebno je angažovanje novih ljudskih i materijalnih resursa radi prikupljanja podataka, pokretanja i praćenja celokupnog prekršajnog postupka od njegovog početka, pa do pravnosnažnog okončanja istog, u svakom pojedinačnom trezoru, a kojima Uprava za trezor i nadležni trezori lokalne vlasti ne raspolažu.

S tim u vezi, a imajući u vidu da Ministarstvo finansija – Odeljenje za budžetsku inspekciju (u daljem tekstu: Odeljenje za budžetsku inspekciju), u okviru poslova državne uprave koje obavlja, vrši kontrolu primene propisa kod subjekata javnog sektora, u smislu Zakona, uključujući i terensku kontrolu, te podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, predlaže se izmena člana 8. Zakona, kako bi nadzor nad sprovođenjem tog zakona između javnog sektora i privrednih subjekata, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora vršilo Odeljenje za budžetsku inspekciju.

U cilju lakšeg sprovođenja nadzora od strane Odeljenja za budžetsku inspekciju, predloženom izmenom člana 8. Zakona, propisuje se nadležnost za Upravu za trezor, trezor autonomne pokrajine i trezore jedinica lokalne samouprave, da prikupljaju podatke od subjekata javnog sektora, a koje oni dostavljaju kroz informacioni sistem Uprave za trezor i budžetsko informacioni sistem trezora autonomne pokrajine i da ti trezori dostavljaju Odeljenju za budžetsku inspekciju izveštaje sa podacima o neizmirenim obavezama korisnika javnih sredstava čiji se računi vode u pripadajućem konsolidovanom računu trezora, u rokovima utvrđenim ovim zakonom.

U cilju sprovođenja nadzora Odeljenje za budžetsku inspekciju preuzima podatke o neizmirenim obavezama javnih preduzeća iz informacionog sistema Uprave za trezor.

Isto tako, članom 9. Zakona propisano je da nadzor nad sprovođenjem tog zakona između privrednih subjekata vrši Poreska uprava.

Pravilnikom o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata ("Sl. glasnik RS", br. 21/2013), kojim je uređen način i postupak vršenja nadzora u smislu člana 9. Zakona, članom 3. stav 1. utvrđeno je da u vršenju nadzora ministarstvo, u slučaju neizmirivanja novčanih obaveza u rokovima utvrđenim Zakonom, podnosi nadležnom prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, za prekršaje predviđene članom 12. Zakona.

Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv privrednih subjekata za prekršaje predviđene članom 12. Zakona predstavlja složenu i kompleksnu proceduru koja se može vršiti samo na osnovu stvarnog činjeničnog stanja i dokaza o neblagovremenom izmirivanju preuzetih novčanih obaveza, koji se mogu utvrditi, odnosno obezbediti, na osnovu uvida u dokumentaciju i knjigovodstvenu evidenciju kod privrednih subjekata.

Imajući u vidu navedeno, predlaže se izmena člana 9. Zakona, kako bi nadzor nad sprovođenjem tog zakona u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata vršila Poreska uprava, kao organ uprave koji je kadrovski i tehnički osposobljen za vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora i pokretanje propisanog prekršajnog postupka.

III. Objašnjenje pojedinačnih rešenja u zakonu

Članom 1. menja se član 1. stav 1. Zakona tako što se predmet uređivanja ovog zakona proširuje i na rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između subjekata javnog sektora.

Članom 2. menja se član 2. tačka 1) Zakona radi usklađivanja značenja izraza komercijalne transakcije sa izmenjenim predmetom uređivanja ovog zakona.

Članom 3. menja se član 4. Zakona tako što se posle stava 1. dodaje novi stav 2, kojim se propisuje da se ugovorom između subjekata javnog sektora ne može predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza duži od 60 dana. Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4, a dosadašnji st. 4. i 5, koji postaju st. 5. i 6, menjaju se u smislu usklađivanja sa prethodno navedenim izmenama u ovom članu Zakona.

Članom 4. menja se član 8. Zakona i utvrđuje se nadležnost Ministarstva finansija – Odeljenja za budžetsku inspekciju nad sprovođenjem ovog zakona između javnog sektora i privrednih subjekata, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora.

Takođe, u cilju sprovođenja tog nadzora propisuje se nadležnost Uprave za trezor, trezora autonomne pokrajine i trezora jedinica lokalne samouprave, da prikupljaju podatke o preuzetim obavezama koje bi korisnici javnih sredstava dostavljali tim trezorima, kroz informacioni sistem Uprave za trezor i budžetsko informacioni sistem trezora autonomne pokrajine, kao i obaveza tih trezora da Odeljenju za budžetsku inspekciju dostavljaju izveštaje sa podacima o neizmirenim obavezama korisnika javnih sredstava čiji se računi vode u pripadajućem konsolidovanom računu trezora, u rokovima utvrđenim Zakonom. Podatke o neizmirenim obavezama javnih preduzeća Odeljenje za budžetsku inspekciju, u cilju sprovođenja nadzora, preuzima iz informacionog sistema Uprave za trezor. Istim članom ovlašćuje se ministar nadležan za poslove finansija da posebnim aktima bliže uredi način i postupak vršenja nadzora iz stava 1. tog člana, način i postupak dostavljanja podataka o preuzetim obavezama iz stava 2. tog člana, kao i način i postupak preuzimanja podataka iz stava 3. tog člana.

Članom 5. menja se član 9. Zakona i utvrđuje nadležnost Poreske uprave u vršenju nadzora nad sprovođenjem ovog zakona u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata, te ovlašćuje ministar nadležan za poslove finansija da posebnim aktom uredi način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem zakona u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata.

Članom 6. uređeni su rokovi za donošenje akata za izvršenje ovog zakona, odnosno primena podzakonskih akata.

Članom 7. predviđeno je da se odredbe ovog zakona primenjuju na ugovore između subjekata javnog sektora koji su zaključeni od 1. januara 2016. godine.

Članom 8. uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

V. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom­ 167.­ Poslovnika Narodne skupštine­ ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi stvaranja uslova za realizaciju i sprovođenje sporazuma sa MMF-om.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 14.07.2015.