Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ZAKUPACA NA NEODREđENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAđANA, ZADUżBINA I FONDACIJA


NACRTZAKONA O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se postupak prijavljivanja i evidentiranja zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini: građana, zadužbina i fondacija, kao i stanova u postupku restitucije.

Član 2

Zakupcima na neodređeno vreme u smislu ovog zakona, smatraju se lica, nosioci stanarskog prava koja su to pravo stekli u skladu sa zakonom i koja, na osnovu odluke nadležnog organa i ugovora o zakupu na neodređeno vreme, koriste stan:

  • u svojini građana
  • koji pripada zadužbini
  • koji pripada fondaciji
  • koji je u postupku restitucije.

Član 3

Evidencionu prijavu u skladu sa odredbama ovog zakona podnose lica iz člana 2. ovog zakona kao i lica koja su oni ovlastili.

Evidencionu prijavu mogu podneti i vlasnici stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme.

Evidencionu prijavu iz stava 1. ovog člana čini popunjeni Obrazac, koji je sastavni deo ovog zakona

Evidenciona prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se u dva primerka, neposredno ili poštom preporučeno, službi jedinice lokalne samouprave iz člana 5. stav 1. ovog zakona.

Evidencija lica iz člana 2. ovog zakona - registar zakupaca na neodređeno vreme vodi se kao i elektronska baza podataka.

Član 4

Uz prijavu iz člana 3. ovog zakona podnosi se:

1) kopija akta o dodeli prava zakupa na neodređeno vreme za nosioce stanarskog prava iz člana 2. ovog zakona;

2) dokaz o svojstvu nosioca stanarskog prava, i dokaz o svojstvu člana porodičnog domaćinstva istih (izvodi iz matične knjige za nosioca stanarskog prava i članove porodičnog domaćinstva);

3) dokaz o prebivalištu nosioca stanarskog pravai članova porodičnog domaćinstva istih (fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);

4) Uverenje Sekretarijata za finansije-Uprave javnih prihoda da se lica iz člana 2. ovog zakona i njihovi članovi porodičnog domaćinstva ne vode u službenoj evidenciji kao vlasnici nepokretnosti po osnovu lokalnih javnih prihoda;

5) Izjava lica iz člana 2. ovog zakona i njihovih članova porodičnog domaćinstva da nemaju na drugi način rešeno stambeno pitanje;

6) dokaz o vlasništvu stana i Ugovor o zakupu na neodređeno vreme sa trećim licem, koje podnosi vlasnik stana na kojem je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme;

7) Dokaz o pokrenutom postupku restitucije za lica koja žive u tim stanovima.

U slučaju kada evidencionu prijavu podnosi zakupac na neodređeno vreme i vlasnik stana za isti stan, lice koje vrši evidenciju u nadležnoj jedinici lokalne samouprave prilikom evidencije izvršiće spajanje evidencione prijave u jednu i evidentiraće samo jedan put zakupac na neodređeno vreme.

Član 5

Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da organizuje službu koja će voditi postupak prijavljivanja i evidentiranja lica iz člana 2. ovog zakona.

Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju o licima iz člana 2. ovog zakona, na osnovu podataka sadržanih u prijavi iz člana 3. ovog zakona i podataka kojima raspolažu državni organi i organizacije, organi i lokalne samouprave, javne službe i drugi organi i organizacije.

Član 6.

Obavezuje se jedinica lokalne samouprave, da u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona, putem sredstava javnog informisanja, pozove nosioce stanarskog prava i vlasnike stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme da podnesu prijavu za evidentiranje iz člana 3. ovog zakona.

Rok za podnošenje prijave ne može biti duži od 60 dana od dana objavljivanja poziva.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da podatke iz evidencionih prijava, prikupljene u postupku iz st. 1 i 2. ovog člana, dostavi ministarstvu nadležnom za poslove stanovanja, najkasnije 30 dana od isteka roka iz prethodnog stava.

Nadležni organi iz predhodnog stava koriste prikupljene podatke isključivo u svrhu evidentiranja zakupaca na neodređeno vreme, a u skladu sa propisima kojma se uređuju pitanja zaštite podataka o ličnosti.

Član 7.

Pravni osnov i pravo na ostvarivanje podrške licima iz člana 2. ovog zakona u rešavanju njihove stambene potrebe, urediće se posebnim popisima.

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

EVIDENCIONA PRIJAVA

U skladu sa članom 3. stav 3. Zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, podnosim prijavu prava zakupa:

A) PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE:

zakupac na neodređeno vreme stana u svojini građana, odnosno zgradi zadužbine/ fondacije

vlasnik stana koji je u postupku restitucije, a u kojem stanuje zakupac na neodređeno vreme

ime (ime roditelja) prezime

JMBG (lični broj)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ADRESA

 

OPŠTINA

 

 

B) PRAVNI OSNOV KORIŠĆENJA STANA

popunjava samo zakupac stana na neodređeno vreme i podnosi dokaz o istom - kopija akta o dodeli prava zakupa i ostala relevantna dokumenta

 

B) PODACI O NEPOKRETNOSTI I LICU KOJI JE KORISTI U ZAKUP

OPIS STANA

(sobnost i površina u m2)

LOKACIJA STANA

(opština, mesto, ulica, broj,sprat, broj stana, KO)

NOSILAC PRAVA

(ime lica koje je nosilac prava zakupa na neodređeno vreme)

 

 

 

 

G) PODACI O ČLANOVIMA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA

(popunjavaju samo zakupci stan na neodređeno vreme)

IME I PREZIME ČLANA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA

SRODSTVO SA NOSIOCEM PRAVA ZAKUPA

JMBG (lični broj)

   

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

   

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

   

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

   

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

   

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

   

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

   

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

   

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Uz prijavu podnosim :

1) kopiju akta o dodeli prava zakupa na neodređeno vreme za nosioce stanarskog prava iz člana 2. Zakona;

2) dokaz o svojstvu nosioca stanarskog prava i dokaz o svojstvu člana porodičnog domaćinstva istog (izvod iz matične knjige za nosioca stanarskog prava i članove porodičnog domaćinstva);

3) dokaz o prebivalištu nosioca stanarskog pravai članova porodičnog domaćinstva istih (fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);

4) Uverenje Sekretarijata za finansije-Uprave javnih prihoda da se lice iz člana 2. Zakona i njihovi članovi porodičnog domaćinstva ne vode u službenoj evidenciji kao vlasnici nepokretnosti po osnovu lokalnih javnih prihoda;

5) Izjavu lica iz člana 2. Zakona i članova porodičnog domaćinstva da nemaju na drugi način rešeno stambeno pitanje;

6) Dokaz o vlasništvu i Ugovor o zakupu na neodređeno vreme sa trećim licem podnosi samo vlasnik stana na kojem je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme;

7) Dokaz o pokrenutom postupku restitucije podnosi vlasnik stana.

U __________________________, dana _________________ godine

Podnosilac prijave

__________________________

O B R A Z L O Ž E NJE

I. PRAVNI osnov

Ustavno-pravni osnov za donošenje ovog zakona nalazi se u odredbama člana 97. tač. 7, 12 i 17 Ustava Republike Srbije kojim je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje. svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine, organizaciju i korišćenje prostora; kao i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju u skladu s Ustavom.

II. Razlozi za donošenje

Zakonom o stanovanju ("Službeni glasnik RS" br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispravka, 33/93, 53/93-dr. zakon, 67/93 - dr. zakon, 46/94, 47/94 - ispravka, 48/94 - dr. zakon, 44/95-dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 - dr. zakon i 99/11; u daljem tekstu: Zakona), uređena je materija koja se odnosi na korišćenje stanova zadužbina koje su nastavile sa radom, odnosno stanova u svojini građana, a koje sada koriste lica, čiji je status zakupaca na neodređeno vreme proizašao iz prethodnog statusa stanarskog prava, stečenog u skladu sa ranije važećim zakonima.

Članovima od 40. do 43. Zakona uređuju se pitanja koja se odnose na korišćenje stanova u svojini građana, kojima je utvrđeno da zakupci na neodređeno vreme koji stanuju u ovim stanovima nastavljaju sa korišćenjem predmetnih stanova u skladu sa Zakonom o stanovanju. Vlasnicitih stanova imaju prava i obaveze nosilaca prava raspolaganja, osim obaveze da nastanjenim zakupcima omoguće njihov otkup. S obzirom da se ovi stanovi uglavnom nalaze na vrednim gradskim lokacijama, te da vlasnici nisu imali interes niti su omogućavali otkup ovih stanova, u njima još uvek stanuje veliki broj zakupaca na neodređeno vreme.

Postojeća situacija predstavlja dugogodišnji "zamrznuti konflikt", koji ne odgovara vlasnicima stanova, jer ne mogu slobodno raspolagati svojom imovinom na način koji bi im obezbedio veću vrednost (zakupnine koje plaćaju zakupci su netržišne, a vlasnici imaju obavezu investicionog održavanja stanova), kao ni zakupcima jer ne mogu da ostvare pravo koje su ostvarili ostali bivši nosioci stanarskih prava otkupiši državne/društvene stanove.

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka 4. Zakona od otkupa su takođe bili izuzeti i stanovi koji su se nalazili, odnosno pripadali zadužbinama koje su mogle da nastave sa ostvarivanjem ciljeva radi kojih su osnovane, te problemi koji postoje u stanovima građana, javljaju se i u stanovima zadužbina koje su nastavile svoj rad. Slični problemi postoje i u stanovima fondacija, kao i stanovima u postupku restitucije, čije korišćenje je uređeno drugim zakonima.

U cilju rešavanja ovog problema, u periodu od decembra 2012 do februara 2013. godine, Ministarstvo je prikupilo podatke o broju stanova u svojini građana i zadužbina u kojima stanuju zakupci na neodređeno vreme, kroz anketiranje lokalnih samouprava. Podaci prikupljeni kroz ovu anketu su pokazali da u Beogradu ima 2.744 stanova u vlasništvu građana, odnosno 293 stanova u zgradama zadužbina, u kojima još uvek stanuju zakupci na neodređeno vreme. Za ostale gradove i opštine u Srbiji taj broj je znatno manji i iznosti 304 stana u svojini građana i 167 stanova u svojini zadužbina. Za celi Srbiju, to je ukupno 3.048 stanova u svojini građana, odnosno 460 stanova u svojini zadužbina, što je ukupno 3.508 stanova građana i zadzžbina u kojim stanuju zakupci na neodređeno vreme.

Treba naglasiti da je ovaj broj približan i da nije potpun, jer je prikupljen samo na osnovu zahteva upućenih opštinama, te da neke opštine nisu odgovorile ili nisu imale informacije za davanje potpunog odgovora.

Imajući ovo u vidu, kao i činjenicu da su već pokretane inicijative za izmenu Zakona o stanovanju u cilju rešavanja ovog pitanja, nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je sprovelo konsultacije sa drugim nadležnim organima i organizacijama državne uprave. Na osnovu ovih konsultacija zaključeno je da je najpre podrebno doneti zakon o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca u stanovima u svojini: građana, zadužbina, fondacija i u postupku restitucije, kako bi se utvrdio tačan broj ovih stanova, zakupaca, kao i članova njihovih domaćinstava, radi predlaganja najracionalnijeg i održivog rešenja ovog pitanja kroz novi zakon o stambenim odnosima koji je u pripremi.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U članu 1. utvrđuje se da je predmet uređivanja zakona postupak prijavljivanja i evidentiranja zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini: građana, zadužbina, fondacija, kao i stanova u postupku restitucije.

U članu 2. utvrđuje se krug lica na koja se zakon odnosi, odnosno zakupci na neodređeno vreme, koji koriste stan: u svojini građana, zadužbina, fondacija i u postupku restitucije.

U članu 3. uređen je postupak i način podnošenja evidencione prijave lica iz člana 2. Zakona kao i način vođenja registra zakupaca na neodređeno vreme kao elektronske baze podataka.

U članu 4. utvrđeno je koja se dokumentacija podnosi uz evidencionu prijavu iz člana 3. ovog zakona.

Ovim članom je takođe utvrđeno da će lice koje vrši evidenciju u nadležnoj jedinici lokalne samouprave izvršiti spajanje evidencionih prijava u jednu, ukoliko evidencione prijave podnesu i zakupac i vlasnik za isti stan.

U član 5. utvrđeno je da jedinica lokalne samouprave organizuje službu koja će voditi postupak prijavljivanja i evidentiranja lica iz člana 2. ovog zakona, kao i da će evidenciju o zakupcima na neodređeno vreme, na osnovu podataka sadržanih u evidencionoj prijavi, kao i podataka kojima raspolažu druge javne institucije.

U članu 6. utvrđuju se rokovi za sprovođenje Zakona, u smislu da jedinice lokalnih samouprava imaju rok do najviše 30 od stupanja Zakona na snagu da objave poziv za podnošenje evidencionih prijava; 60 dana od dana objavljivanja poziva za prikupljanje prijava; te najkasnije 30 dana od isteka prethodnog roka za dostavljanje podataka ministarstvu nadležnom za stanovanje.

Ovim članom je takođe utvrđeno da nadležni organ jedinice lokalne samouprave prikupljene podatke koristi isključivo u svrhu evidentiranja zakupaca, a u skladu sa propisima kojima se uređuju pitanja zaštite podataka o ličnosti.

U članu 7. utvrđeno je da će se pravni osnov i pravo na ostvarivanje podrške licima iz člana 2. ovog zakona u rešavanju njihove stambene potrebe, urediti posebnim popisima.

Napomena uz član 7.

U okviru Radne grupe za izradu ovog člana Nacrta zakona, predstavnici udruženja zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana i zadužbina (u daljem tekstu: Udruženje) predložili su član 7. koji bi glasio: "Pravni osnov i prava u pogledu obezbeđena stanova za preseljenje nosilaca stanarskih prava prijavljenih i evidentiranih po odredbama ovog zakona, kao i postupak obezbeđenja stanova, preseljenja nosilaca stanarskog prava i otkup stanova u koje je preseljenje sprovedeno, urediće se posebnim popisima."

Predstavnici Ministarstva, kao i drugih nadležnih organa izneli su stav da bi se ovako formulisanim članom 7. koje predlaže Udruženje prejudicirala rešenja ovog pitanja, koja treba da budu predmet drugih propisa. Zakon koji se predlaže ima samo svrhu da se kroz prijavljivanje i evidentiranje zakupaca i stanova obezbede podaci za predlaganje najracionalnijih i održivih rešenja ovog pitanja, koja će biti predmet drugih relevantnih propisa, te je ovaj predlog Udruženja odbačen kao neodgovarajući.

U članu 8. je utvrđeno da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Napomena

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Kao što je prethodno navedeno, prema preliminarnoj anketi koja je sprovedena u periodu decembar 2012.-februar 2013. godine, utvrđeno je da u Republici Srbiju ukupno ima 3.508 stanova u svojini građana i zadužbina u kojim stanuju zakupci na neodređeno vreme, što je prikazano u narednoj tabeli.

 

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD

stanovi u vlasništvu građana

datum prispeća dopisa /mejla

NAPOMENA

stanovi u zgradama zadužbina

Kragujevac

21

21.12.2012.

 

1

Jagodina

0

09.01.2013.

 

 

Smederevo

0

30.11.2012.

 

 

Novi Pazar

0

11.12.2012.

 

 

Subotica

1

04.12.2012.

 

 

Kruševac

0

06.12.2012.

Rešio pitanje za vlasnike do 1.1.1959.

 

Valjevo

3

20.12.2012.

 

 

Pančevo

0

20.12.2012.

 

129

Niš

17

30.01.2013.

 

 

Šabac

23

01.02.2013.

 

 

Čačak

 

 

 

 

Požarevac

2

23.01.2013.

Podaci poslati mejlom

 

Novi Sad

170

dopis 16.01.2013. mejl 22.01.2013.

 

35

Loznica

58

28.01.2013.

 

2

Leskovac

 

 

 

 

Kraljevo

0

29.01.2013.

 

 

Zrenjanin

8

22.01.2013.

Podaci poslati mejlom

 

Zaječar

1

22.01.2013.

Podaci poslati mejlom

 

Vranje

 

 

 

 

Užice

 

 

 

 

Sremska Mitrovica

0

17.01.2013.

 

 

Sombor

 

 

 

 

Ukupno gradovi osim Beograda

304

 

 

167

GRAD BEOGRAD

OPŠTINA

stanovi u vlasništvu građana

datum prispeća dopisa /mejla

NAPOMENA

stanovi u zgradama zadužbina

Novi Beograd

23

dopis 09.01.2013.

mejl 30.01.2013.

Podaci poslati mejlom (u dopisu 5)

 

Mladenovac

0

28.11.2012.

 

 

Čukarica

32

dopis 29.11.2012.

mejl 30.01.2013.

Podaci poslati mejlom

 

Vračar

730

dopis 19.12.2012.

mejl 30.01.2013.

Podaci poslati mejlom (u dopisu 698)

39

Obrenovac

0

03.12.2012.

 

 

Surčin

 

03.12.2012.

Nema podatke

 

Savski venac

579

14.12.2012.

 

23

Sopot

0

19.12.2012.

 

 

Zemun

133

dopis 14.12.2012.

mejl 30.01.2013.

Podaci poslati mejlom

 

Zvezdara

275

dopis 04.02.2013.

mejl 30.01.2013.

Podaci poslati mejlom (u dopisu 237)

 

Stari grad

642

dopis 28.01.2013.

mejl 30.01.2013.

Podaci poslati mejlom

230

Palilula

236

dopis 28.01.2013.

mejl 30.01.2013.

Podaci poslati mejlom

1

Lazarevac

 

 

Nema podatke

 

Barajevo

 

 

 

 

Voždovac

78

30.01.2013.

Podaci poslati mejlom

 

Rakovica

16

30.01.2013.

Podaci poslati mejlom

 

Grocka

 

 

 

 

Ukupno Beograd

2744

 

 

293

UKUPNO SRBIJA

3048

 

 

460

 

Podaci o broju stanova su razdvojeni za Beograd od ostalih gradova u Republici Srbiji, iz razloga što postoje razlike u prosečnim cenama izgradnje stanova po toj podeli.

Ovi podaci su veoma važni za finansijsku procenu realizacije rešenja koja budu propisana novim zakonom koji će sveobuhvatno urediti oblast stanovanja, ali treba istaći da je rešenje povezano i sa problematikom restitucije, pošto su na osnovu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Sl.list FNRJ",br.52/58) bile nacionalizovane i stambene najamne zgrade. U članu 27. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl.gl.RS",br.72/11) navedeno je da "Stambene zgrade, kuće i stanovi na kojima postoji zakonom zaštićeno stanarsko pravo, vraćaju se u svojinu bivšem vlasniku". To ujedno znači da prethodno navedeni podaci o broju stanova mogu biti uvećani, što je na sastancima radne grupe za izradu Nacrta zakona potvrdio i predstavnik Agencije za restituciju.

S obzirom da ova anketa nije obuhvatila ni zakupce u stanovima fondacija, kao i da neke opštine/gradovi nisu odgovorili na preliminarnu anketu ili da nisu imali potpune informacije, očekuje se da se kroz primenu ovog zakona utvrdi veći broj ovih stanova u odnosu na podatak iz preliminarne ankete Ministarstva, te da ovaj broj može da se kreće i do 5.000 stanova.

Pored podatka o broju stanova, bitan podatak predstavlja i broj lica koji stanuju u tim stanovima, jer je najvažniji za procenu troškova u slučaju da se kao rešenje ovog problema predvidi preseljenje zakupca i članova njegovog porodičnog domaćinstva u drugi stan, pošto bi se troškovi pribavljanja stana upravo računati prema odgovarajućoj površini stana u odnosu na veličinu domaćinstva.

Stoga se očekuje da se kroz primenu ovog zakona obezbede neophodni podaci, koji predstavljaju ključne parametre za najpribližnju procenu potrebnih sredstava kao i vremenske dinamike za rešavanje ovog pitanja, a u cilju predlaganja najracionalnijeg i održivog rešenja za sve aktere: vlasnike, zakupce i Državu.

Ovi podaci treba da ukažu na odgovarajuće rešenje ovog pitanja, kojim se poveća pravna sigurnost u vezi sa raspolaganjem ovih stanova, a čime se stvara preduslov za povećanje investicija u ove nekretnine (pošto zakupci tih stanova nisu imali interesa da ulažu u investiciono održavanje i povećanje njihove vrednosti), kao i hipotekarnih aktivnosti, te konačno i jačanje poverenja građana u Državu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 14.06.2015.