Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ZAKUPACA NA NEODREđENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAđANA, ZADUżBINA I FONDACIJA: REPUBLIčKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE IZDAO MIšLJENJE NA NACRTU ZAKONA


Republički sekretarijat za javne politike izdao je mišljenje da Nacrt zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija (u daljem tekstu: Nacrt zakona), koji je kao ovlašćeni predlagač pripremilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ne sadrži analizu efekata predloženih rešenja. Ovo znači da je ovlašćeni predlagač, prilikom izrade priloga Analiza efekata zakona i odgovaranja na pitanja predviđenih članom 40. Poslovnika Vlade, davao odgovore koji ne pružaju ni delimičan uvid u razloge za donošenje predloženih odredaba, prirodu i veličinu problema koje treba rešiti, niti sadrže bilo kakve podatke na osnovu kojih bi mogli da se sagledaju potencijalni efekti predloženih zakonskih rešenja.

Kao predmet zakona, Nacrt zakona uređuje postupak prijavljivanja i evidentiranja zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini: građana, zadužbina i fondacija, kao i stanova u postupku restitucije. Zakupcima na neodređeno vreme, u smislu Nacrta zakona, smatraju se lica, nosioci stanarskog prava koja su to pravo stekli u skladu sa zakonom i koja, na osnovu odluke nadležnog organa i ugovora o zakupu na neodređeno vreme, koriste stan u svojini građana, stan koji pripada zadužbini, stan koji pripada fondaciji ili stan koji je u postupku restitucije.

U skladu sa odredbama Nacrta zakona, zakupci na neodređeno vreme, kao i lica koja su oni ovlastili, podnose evidencionu prijavu, koju čini popunjeni Obrazac koji je sastavni deo Nacrta zakona. Evidencionu prijavu mogu podneti i vlasnici stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme. Evidenciona prijava treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave, pravnom osnovu korišćenja stana, nepokretnosti i licu koji je koristi u zakup, kao i podatke o članovima porodičnog domaćinstva. Evidenciona prijava podnosi se u dva primerka, neposredno ili poštom preporučeno, službi jedinice lokalne samouprave. Evidencija zakupaca na neodređeno vreme - registar zakupaca na neodređeno vreme vodi se i kao elektronska baza podataka.

Uz evidencionu prijavu, prema predloženim odredbama Nacrta zakona, podnose se i sledeći dokumenti:

  • kopija akta o dodeli prava zakupa na neodređeno vreme za nosioce stanarskog prava;
  • dokaz o svojstvu nosioca stanarskog prava, i dokaz o svojstvu člana porodičnog domaćinstva istih (izvodi iz matične knjige za nosioca stanarskog prava i članove porodičnog domaćinstva);
  • dokaz o prebivalištu nosioca stanarskog prava i članova porodičnog domaćinstva istih (fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);
  • uverenje Sekretarijata za finansije-Uprave javnih prihoda da se zakupci na neodređeno vreme i njihovi članovi porodičnog domaćinstva ne vode u službenoj evidenciji kao vlasnici nepokretnosti po osnovu lokalnih javnih prihoda;
  • izjava zakupaca na neodređeno vreme i njihovih članova porodičnog domaćinstva da nemaju na drugi način rešeno stambeno pitanje;
  • dokaz o vlasništvu stana i Ugovor o zakupu na neodređeno vreme sa trećim licem, koje podnosi vlasnik stana na kojem je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme;
  • dokaz o pokrenutom postupku restitucije za lica koja žive u tim stanovima.

U slučaju kada evidencionu prijavu podnosi zakupac na neodređeno vreme i vlasnik stana za isti stan, lice koje vrši evidenciju u nadležnoj jedinici lokalne samouprave dužno je da prilikom evidencije izvrši spajanje evidencione prijave u jednu i evidentira samo jedan put zakupca na neodređeno vreme. Prema Nacrtu zakona, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da organizuje službu koja će voditi postupak prijavljivanja i evidentiranja zakupaca na neodređeno vreme. Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju o ovim licima na osnovu podataka sadržanih u evidencionoj prijavi i podataka kojima raspolažu državni organi i organizacije, organi i lokalne samouprave, javne službe i drugi organi i organizacije.

Nacrt zakona, takođe, obavezuje jedinicu lokalne samouprave da u roku od 30 dana od stupanja na snagu odredaba predloženih u Nacrtu zakona, putem sredstava javnog informisanja, pozove nosioce stanarskog prava i vlasnike stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme da podnesu evidencione prijave. Rok za podnošenje prijave ne može biti duži od 60 dana od dana objavljivanja poziva. Jedinica lokalne samouprave je dužna da podatke iz evidencionih prijava, prikupljene u postupcima uređenim Nacrtom zakona, dostavi ministarstvu nadležnom za poslove stanovanja, najkasnije 30 dana od isteka roka iz prethodnog stava. Nadležni organi, prema Nacrtu zakona, treba da koriste prikupljene podatke isključivo u svrhu evidentiranja zakupaca na neodređeno vreme, a u skladu sa propisima kojma se uređuju pitanja zaštite podataka o ličnosti.

Prema Nacrtu zakona, pravni osnov i pravo na ostvarivanje podrške licima zakupcima na neodređeno vreme u rešavanju njihove stambene potrebe, urediće se posebnim popisima. Na kraju, predviđeno je da predložene odredbe stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Redakcija, 14.06.2015.