Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA SEDNICA VLADE RS: USVOJENA STRATEGIJA ISTRAGA FINANSIJSKOG KRIMINALA ZA PERIOD 2015 - 2016 I ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEćA, PREDUZETNIšTVO I KONKURENTNOST


Vlada Srbije usvojila je Strategiju istraga finansijskog kriminala za period 2015 - 2016, čija će primena početi u ponedeljak.

Strategija predviđa ciljeve i mere za jačanje finansijskih istraga u Srbiji kroz povezivanje policije i tužilaštva putem oficira za vezu, uvođenje finansijskih forenzičara, kontinuiranu obuku, međunarodnu saradnju i niz drugih mera.

Strategija već u ponedeljak počinje da se primenjuje, a kao prvi korak predviđena je izrada metodologije za "udarne grupe", (task force).Tokom iduće sedmice započinje i obuka predstavnika institucija koji će Strategiju sprovoditi.

Strategija se bazira na uspostavljenju efikasne organizacije policije, tužilaštva i suda, ojačane kapacitete i stalnu obuku nosilaca pravosudnih funkcija u oblasti finansijskih istraga, zatim koordiniranu saradnju koja će biti uspostavljena putem oficira za vezu između policije i tužilaštva i drugih državnih i finansijskih organa.

Njome je pored ostalo predvođeno da javni tužioci mogu da formiraju specijalne timove za razotrivanje složenih krivičnih dela finansijskog kriminala i da u saradnji sa finansijskim stručnjacima prate sumnjive tokove novca, rekao je nedavno ministar pravde.

"Strategija će pružiti tužiocu mogućnost da u tim slučajevima formira udarne grupe ili timove takozvane "task fors" (task force) koje će činiti, ne samo od pripadnici tužilaštva i policije, već i niza drugih organa u zavisnosti od inkriminisanog ponašanja, odnosno vrste krivičnog dela u konkretnom slučaju", naveo je Selaković.

Konkretne mere koje predviđa Strategija su da se u sedištima apelacionih sudova - Beograd, Novi sad, Niš i Kragujevac, u okviru viših tužilaštava i viših sudova formiraju posebna odeljenja koja će biti nadležna isključivo za gonjenje i procesuiranje finansijskog kriminala.

U njima će biti stalno zaposleni finansijski forenzičari koji će se isključivo baviti istragama finansijskog kriminala.

Taj korak bi trebalo da doprinese kvalitetnojoj istazi i optužnom aktu ali i kvalitetnijem suđenju. Zadatak finansijskog forenzicara je da tužiocu opiše i definiše šta se desilo, otkrije i imenuje učinioca krivičnog dela, otkrije mesto i vreme izvršenja krivičnog dela, obim štete i način izvršenja.

Njegov zadatak je da nalazi finansijske tragove u predmetima i pomaže tužiocu i policiji da usmere finansijsku istragu i prikupe što više dokaza za optužnicu.

Strategija predviđa i sistemski uređenu saradnju tužilaštava sa policijom, Upravom za sprečavanje pranja novca, Narodnom bankom Srbije, Poreskom upravom, Upravom carina, Agencijom za borbu protiv korupcije, fondom PIO i sa svim drugim činiocima koji mogu doći u dodir sa podacima koji su od značaja za procesuiranje počinilaca krivičnih dela.

Radnu verziju Strategije finansijskih istraga i pratećeg Akcionog plana izradila je radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva pravde, Saveta za borbu protiv korupcije, Poreske uprave, Poreske policije, Uprave za sprečavanje pranja novca, Uprave carina, Narodne banke Srbije, Agencije za privredne registre, Agencije za privatizaciju, Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, Vrhovnog kasacionog suda, Uprave carina, Bezbednosno-informativne agencije, Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Beogradske berze, Centralnog registra HOV.

Strategija predstavlja srednjoročni dokument kao jedan od ciljeva koji je predviđen Strategijom za borbu protiv korupcije od 2013 - 2018.

Vlada je donela i Odluku o obrazovanju Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost, na čijem čelu je ministar privrede. Savet će koordinirati aktivnosti ministarstava i drugih organizacija na unapređenju preduzetništva i razvoju malih i srednjih preduzeća.

Izvor: Tanjug, 15.5.2015.