Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: POSLODAVCI SU U OBAVEZI DA IZVRšE PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRđIVANJE STAżA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, OSNOVICE OSIGURANJA, ODNOSNO UGOVORENE NAKNADE KOJE SLUżE ZA UTVRđIVANJE VISINE PRAVA I VISINE UPLAćENIH DOPRINOSA NAJKASNIJE DO 30. APRILA TEKUćE GODINE ZA PRETHODNU KALENDARSKU GODINU. OBRAZAC M-4 MOżE SE PREDATI I ELEKTRONSKIM PUTEM


Više od 430.000 poslodavaca u Srbiji dužno je da do kraja aprila 2016. godine Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) preda obrazac M-4, sa podacima neophodnim za evidenciju o stažu zaposlenih.

Od sredine marta 2016. godine to mogu da učine i elektronski, što je doprinelo da deset puta više poslodavaca obrazac već dostavi. Kažu, štede i novac i vreme, a u kasu Fonda PIO je u prva tri meseca uplaćeno četiri milijarde dinara doprinosa više nego prošle godine.

Na šalterima najveće beogradske filijale Fonda PIO, predviđenim za predaju tog obrasca – nema nikoga. Da li je to zbog elektronske predaje ili našeg običaja, znaće se pred 30. april 2016. godine, kada ističe rok za predaju.

"Do današnjeg dana je Fondu PIO preko 19.000 poslodavaca predalo obrazac M-4 i to najveći broj poslodavaca, preko 80 posto njih, na novi način", kaže načelnik matične evidencije Fonda PIO, Željko Simić.

Na novi ili stari način ako obrazac nije dostavljen, nastaće rupe u stažu čak i ako je doprinos uplaćen. U prethodnom periodu to je bio veliki problem, posebno ako preduzeće više ne postoji.

"Prilikom podnošenja zahteva za penziju, Fond mora da se obraća tim poslodavcima i da traži da dostave sve te dokaze, što je produžavalo rokove za ostvarivanje prava na penziju", kaže Simić.

Nezavisno od dostavljanja podataka o stažu, iz penzijske kase podatak da je naplata doprinosa u prvom tromesečju za dve i po milijarde veća od plana. Zbog toga se za isplatu penzija manje trošilo iz budžeta.

"U ovom tromesečju povukli smo manje sredstava za 7,4 milijarde dinara, što je rezultat upravo povećanih doprinosa i prenetih raspoloživih sredstava iz prethodne godine", kaže Ivan Mimić, finansijski direktor Fonda PIO.

Prošla godina je rekorder po smanjenju dotacije iz budžeta za isplatu penzija. Potrošeno je čak 46 milijardi dinara manje iz državne kase, jer je taj deo penzija pokriven novcem od doprinosa.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) je predvideo da za probijanje rokova (do 30. aprila) za predaju M-4 obrasca poslodavac treba da plati kaznu od 10.000 do 800.000 dinara, a za odgovorno lice od 2.500 do 50.000 dinara.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)

Iz Člana 144

3) prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osiguranja, odnosno ugovorene naknade koje služe za utvrđivanje visine prava i visine uplaćenih doprinosa - najdocnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, a organ nadležan za poslove javnih prihoda - do 30. juna tekuće godine;

Član 213***

Novčanom kaznom od 10.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj obveznik podnošenja prijave podataka za matičnu evidenciju - preduzeće ili drugo pravno lice ako ne podnese prijavu podataka za matičnu evidenciju ili ako tu prijavu podnese posle isteka roka iz člana 144. ovog zakona (član 132).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj obveznik podnošenja prijave podataka za matičnu evidenciju - poslodavac fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 do 400.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj osiguranik, koji je sam obveznik podnošenja prijave podataka za matičnu evidenciju, novčanom kaznom od 2.500 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u preduzeću, drugom pravnom licu, državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave novčanom kaznom od 2.500 do 50.000 dinara.

Izvor: Vebsajt RTS, Olivera Petrović Stojančić, 13.04.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija