Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2013)
 • ARBITRAŽNA PRAVILA KOMISIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA MEĐUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO (UNCITRAL) PRED SPOLJNOTRGOVINSKOM ARBITRAŽOM PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • CENA USLUGE OBELEŽAVANJA (MARKIRANJA) DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE DOPRINOSA (ČLANARINE) SREMSKOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZRENJANIN ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014 i "Sl. list AP Vojvodine", br. 50/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA - "CENTAR" D.O.O. KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 4/2010 i 2/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2011 i 2/2014)
 • PRAVILNIK O SPOLJNOTRGOVINSKOJ ARBITRAŽI PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ORGANIZACIJE ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE PRAVA INTERPRETATORA - PI I ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE - OFPS ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010, 1/2011 - Aneks 1, 1/2013 - Aneks 2 i 2/2014 - Aneks 3)
 • UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE, PODEŠAVANJE I ODRŽAVANJE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • UPUTSTVO ZA MARKIRANJE DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI SOMBOR ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014 i "Sl. list AP Vojvodine", br. 50/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2013 i 50/2013)
 • ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SERTIFIKACIJU PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2013)
 • ODLUKA O SLUŽBI IZVRŠNIH ORGANA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 48/2008, 5/2012 i 67/2013)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2013. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U BALZAKOVOJ ULICI KOD K. BR. 1 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI CARA DUŠANA KOD K. BR. 66 NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI TONE HADŽIĆA KOD K. BR. 2 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2013)
 • STATUT ADVOKATSKE KOMORE KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 14/2012 i 33/2013)
 • Izvor: Paragraf Lex