Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print


Isplate naknada za topli obrok i regres zaposlenima u gradskoj upravi Novog Pazara "pale" su nedavno na Ustavnom sudu. Tako je Odluka o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u gradskim upravama i izabranih odnosno postavljenih lica ("Sl. list opštine Novi Pazar", br. 14/2008 i "Sl. glasnik RS", br. 76/2017 - odluka US - Odluka) koju je 29. avgusta 2008. usvojila Skupština ovog grada, a na osnovu koje su isplaćivane pomenute naknade, proglašena nezakonitom i neustavnom.

Ocenu ustavnosti i zakonitosti ovog dokumenta pokrenulo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, koje je smatralo da je ona u suprotnosti sa članom 4 Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 - dr. zakon - dalje: Zakon) i Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

- Ovim Zakonom predviđeno je da koeficijent za obračun osnovne plate već sadrži i dodatke za topli obrok i regres za korišćenje godišnjeg odmora i ne mogu se dodatno isplaćivati - kaže Saša Mogić iz Ministarstva.

Takođe po članu 195. stav dva Ustava, svi akti lokalnih samouprava moraju biti u skladu sa zakonom. Prema mišljenju sudija Ustavnog suda, lokalna samouprava ima ovlašćenja da odredi koeficijente za obračun osnovne plate zaposlenim, ali to ima dva zakonska ograničenja. Prvo je, da taj koeficijent ne sme biti veći od zakonom propisane visine, a drugo, da se ne može predvideti uvećanje plate po osnovu bilo kog dodatka za koji je tim zakonom propisano da je već sadržan u koeficijentu.

Ovo nam potvrdila i Aleksandra Đorđević, načelnica Opštinske uprave u Beloj Palanci. Ona tvrdi da su zaposlenima sa visokom stručnom spremom u ovoj opštini primanja umanjena za oko 10.000 dinara upravo primenom pomenutog propisa.

- U Zakonu jasno piše da se isplaćuje fiksna plata po koeficijentu za službenike i nameštenike - kaže ona.

- Svi dodaci na platu su ovim propisom ukinuti.

U Babušnici je, međutim, situacija malo drugačija. Prema rečima Slavice Milić, načelnice opštinske uprave njihove zarade primenom novih propisa nisu umanjene, pošto je sve "uračunato kroz koeficijent".

- Nikakav dodatak sada ne ide na platu i ona se obračunava množenjem koeficijenta sa osnovicom koju utvrđuje Vlada - kaže Milićeva. - Sve lokalne samouprave bi trebalo da se pridržavaju toga.

Da li će zaposleni u Gradskoj upravi Novog Pazara zbog ovakve odluke Ustavnog suda morati da vraćaju višak novca koji im je uplaćivan na račun, još nije utvrđeno. Ne zna se ni koliko lokalnih samouprava u Srbiji ne poštuje Zakon, pošto Ministarstvo državne uprave može da reaguje samo po prijavi.

ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 - dr. zakon)

Član 4

Koeficijent izražava složenost poslova, odgovornost, uslove rada i stručnu spremu.

Koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Hijerarhija domaćih opštih pravnih akata

Iz Člana 195

Statuti, odluke i svi drugi opšti akti autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave moraju biti saglasni sa zakonom.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 12.12.2017.
Naslov: Redakcija