Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA - Tekst propisa


RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Član 1.

U Zakon o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05-ispr, 83/05-ispr, 64/07, 67/07-ispr, 116/08, 104/09 i 99/14) nazivi iznad članova i čl. 97-97v zamenjuju se nazivima iznad članova i čl. 97-97k i glase:

"Programi

Član 97.

Stručno usavršavanje državnih službenika zasniva se na programima kojima se određuju oblici i sadržina stručnog usavršavanja i visina sredstava za stručno usavršavanje.

Programi stručnog usavršavanja jesu:

1)         Opšti program obuke;

2)         Program obuke rukovodilaca i donosilaca odluka u procesu utvrđivanja javnih politika;

3)         posebni programi obuke u skladu sa specifičnim potrebama iz delokruga i nadležnosti državnih organa.

Sredstva za sprovođenje programa stručnog usavršavanja obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije u iznosu od 0.01% ukupnih sredstava obezbeđenih za plate svih zaposlenih u državnim organima, a koriste za potrebe organa koji programiraju i sprovode te programe.

Kriterijumi, merila i način utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem

Član 97a

Potreba za stručnim usavršavanjem postoji, naročito:

            1)         ako se donesu novi propisi koji primenjuje državni organ ili ako izmena tih propisa nalaže suštinske potrebe u postupanju državnih službenika u vezi sa njihovom primenom ili ako to zahteva da državni službenici steknu ili usvoje nove ili unaprede svoje sposobnosti i veštine za njihovu primenu;

            2)         ako se u državnom organu kasni sa izvršavanjem utvrđenih obaveza ili postupanjem u utvrđenim rokovima – u najmanje 10% obaveza i postupaka;

            3)         ako u postupku upravne ili sudske kontrole zakonitosti upravnih akata koje donosi državni organ ili njegova organizaciona jedinica bude ukinuto ili poništeno najmanje 10% akata koji su bili predmet kontrole;

            4)         ako u postupku inspekcijskog nadzora ili drugog oblika kontrole zakonitosti rada državnog organa nadležni organ naloži meru ili utvrdi preporuku za otklanjanje utvrđenih nedostataka u odnosu na upotrebu stečenih znanja i veština za obavljanje poslova radnog mesta državnih službenika;

            5)         ako rukovodilac državnog organa oceni da opšte stanje u oblasti kojom rukovodi i priprema i sprovođenje strateških i planskih akata iz delokruga i nadležnosti organa kojim rukovodi, a kojim se unapređuje stanje u oblasti, ukazuju na potrebu stručnog usavršavanja državnih službenika;

            6)         ako neposredni rukovodilac u saradnji sa licem odgovornim za upravljanje kadrovima u državnom organu u postupku ocenjivanja utvrdi potrebno unapređenje znanja i veština državnih službenika.

Nacionalna akademija za stručno usavršavanje u javnoj upravi (u daljem tekstu: Nacionalna akademija) vrši razvoj metodologije i standardnih instrumenata koji omogućavaju kontinuirano i fleksibilno praćenje i prilagođavanje programa obuke u skladu sa potrebama državnih organa i sprovodi postupak utvrđivanja potreba za programe koje priprema i sprovodi.

Utvrđivanje potrebe za stručnim usavršavanjem razmatra i usvaja Programski savet Nacionalne akademije, koja istu razvija u saradnji sa nadležnim organom za poslove upravljanja kadrovima u državnoj upravi, kao i odgovornim licima za poslove upravljanje kadrovima u državnim organima.

Utvrđivanje potreba za posebne programe obuke za stručno usavršavanje sprovode državni organi, uz stručnu podršku Nacionalne akademije i na osnovu standardnih instrumenata iz stava 1. ovog člana.

Opšti program obuke

Član 97b

Opšti program obuke sprovodi se radi obezbeđivanja podizanja nivoa znanja i veština za obavljanje poslova u državnim organima, u skladu sa utvrđenim potrebama, i obuhvata:

1)         Uvodni program obuke;

2)         Program kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika u državnim organima.

Uvodni program obuke obuhvata stručno osposobljavanje državnih službenika koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, kao i radi pripreme za polaganje državnog stručnog ispita.

Uvodni program obuke priprema se i sprovodi u zavisnosti od stepena stručne spreme, a sadrži osnovne elemente programa državnog stručnog ispita.

Korisnici Uvodnog programa obuke prijavljuju se tokom godine, u skladu sa rokom i uslovima prijave koje utvrđuje i objavljuje Nacionalna akademija, a mogu biti i upućeni od strane rukovodioca.

Program kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika u državnim organima obuhvata opšte i posebne teme iz nadležnosti državnih organa, praktična znanja i veštine koje su zajedničke ili odlikuju većinu korisnika.

Program kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika u državnim organima naročito, obuhvata teme kao što su: planiranje, priprema i izrada propisa (zakonodavni proces), praktični aspekti primene novodonetih sistemskih propisa i drugih propisa, upravno pravo, upravni postupak i izrada upravnih akata, inspekcijski nadzor, strateško planiranje i upravljanje, zaštita ljudskih prava, borba protiv korupcije, upravljanje finansijama, Evropska unija (osnovne funkcije Evropske unije, odnosno institucije, pravo i procedure, sektorske politike i pravne tekovine Evropske unije, harmonizacija propisa, posebni aspekti u primeni harmonizovanog zakonodavstva, pitanja primene i sprovođenja obaveze na osnovu pravnih instrumenata koji uređuju odnose Republike Srbije i Evropske unije, sticanje usko stručnog znanja u pojedinim oblastima pravnih tekovina Evropske unije, prevođenje Pravne tekovine Evropske unije), upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći, uključujući sredstva finansije pomoći Evropske unije, planiranje, upravljanje i razvoj ljudskih resursa, razvoj informatičkih veština, upravljanje sistemom javnih politika, lični razvoj zaposlenih, obuka predavača, usavršavanje stranih jezika i drugo.

Program stručnog usavršavanja iz stava 6. ovog člana, u tematskoj oblasti Evropska unija Nacionalna akademija priprema, izvršava i razvija u saradnji sa službom Vlade za koordinaciju poslova Vlade u pristupanju Evropskoj uniji.

Program obuke rukovodilaca i donosilaca odluka u procesu utvrđivanja i sprovođenja javnih politika

Član 97v

Program obuke rukovodilaca i donosilaca odluke u procesu utvrđivanja i sprovođenja javnih politika ima za cilj stručno usavršavanje funkcionera, kao i državnih službenika koji se pripremaju ili nalaze na rukovodećim radnim mestima, radi sticanja znanja i veština, kao i unapređenja sposobnosti za uspešno ostvarivanje funkcije rukovođenja u državnom organu i unapređenje kvaliteta u procesu utvrđivanja i sprovođenja javnih politika.

Posebni programi obuke

Član 97g

Posebni programi obuke pripremaju se i sprovode radi stručnog usavršavanja državnih službenika, zaposlenih i funkcionera u pojedinim državnim organima, a u skladu sa specifičnim potrebama iz njihovog delokruga i nadležnosti, odnosno potrebama vezanim za pojedina radna mesta, vrste poslova ili posebne grupe korisnika.

Državni organ, u skladu sa ovim i posebnim zakonom, a u neposrednoj saradnji sa Nacionalnom akademijom, može da odluči da poseban program obuke:

1)         samostalno programira i sprovodi;

2)         programira Nacionalna akademija, odnosno da preuzme pripremljen program Nacionalne akademije, a samostalno ga sprovodi;

3)         da sam programira, a da sprovođenje poveri Nacionalnoj akademiji;

4)         programira i sprovede Nacionalna akademija.

Obavezni elementi (delovi) programa stručnog usavršavanja

Član 97d

Obavezni elementi (delovi) programa stručnog usavršavanja jesu, naročito:

1)         razlog koji je uslovio donošenje programa i cilj koji se želi ostvariti njegovom realizacijom;

2)         oblast stručnog usavršava;

3)         opis programa i tematskih celina;

4)         državne organe kojima je namenjen;

5)         opis ciljne grupe korisnika obuke i najmanji i optimalan broj polaznika;

6)         projekciju troškova programa po jednom korisniku;

7)         oblike, metode i nosioce realizacije;

8)         očekivane efekte u podizanju nivoa znanja i veština polaznika;

9)         način vrednovanja i verifikacije.

Donošenje programa stručnog usavršavanja

Član 97đ

Opšti program obuke i Program obuke rukovodilaca i donosilaca odluka u procesu utvrđivanja i sprovođenja javnih politika iz člana 97. stav 2. tač. 1) i 2) ovog zakona, za svaku godinu donosi Vlada, na predlog Nacionalne akademije.

Posebne programe obuke iz člana 97. stav 2. tačka 3) ovog zakona donosi rukovodilac, odnosno drugi nadležni organ, za svaku godinu, prema posebnim potrebama državnog organa.

Oblici sprovođenja programa stručnog usavršavanja

Član 97e

Oblici u kojima se organizuje i sprovodi program stručnog usavršavanja mogu biti predavanja, seminari, treninzi, radionice, okrugli stolovi, konferencije, stažiranja, koučing, mentorstvo, studijske posete, elektronsko učene i drugo.

Predavači i drugi realizatori programa

Član 97ž

Program stručnog usavršavanja koji sprovodi Nacionalna akademija, po pravilu, realizuju predavači akreditovani u skladu sa programom selekcije, obuke i akreditacije predavača.

Selekcija predavača sprovodi se iz reda stručnjaka iz oblasti relevantne za rad državnih organa, prvenstveno iz reda zaposlenih u državnim organima.

Predavač se selektuje na osnovu stručnog, radnog i predavačkog iskustva u predmetnoj oblasti za koju se prijavljuje, objavljenih radova iz relevantne stručne oblasti, provere trenerskih veština, kao i uspeha u programu obuke predavača.

Program obuke predavača podrazumeva stručno usavršavanje lica sa specijalističkim znanjem iz određenih oblasti i sprovodi se radi unapređenja predavačkih veština, usvajanja didaktičko metodičkih znanja i razvoja veština prezentacije i komunikacije radi prenošenja stručnih znanja.

Izuzetno od st. 2-4. ovog člana kada se za predavača selektuje stranac program obuke obuhvata osnove pravnog poretka i zakonodavnog sistema Republike Srbije, organizacije, delokruga i nadležnosti državnih organa i njihovog odnosa prema drugim organima javne vlasti i imaocima javnih ovlašćenja i osnovne mere i aktivnosti iz strateških akata iz oblasti za koju se angažuje.

Akreditacija predavača vrši se nakon sprovedenog postupka selekcije, upisom u stalnu listu predavača koja se vodi prema stručnoj, odnosno tematskoj oblasti ili veštini.

Upis u stalnu listu predavača vrši se na period od pet godina.

Predavači mogu biti iz sastava zaposlenih u Nacionalnoj akademiji, pod uslovom da su prethodno akreditovani pod opštim uslovima akreditacije predavača.

Mentori realizuju programa stručnog usavršavanja kada je, kroz grupni ili pojedinačni rad sa polaznicima i u postupku obavljanja postupka njihovog radnog mesta, potrebno obezbediti neposrednu podršku i prenošenje kompletnih iskustava, sposobnosti i veština koje za rad u oblasti koja je predmet programa ima mentor, a koja treba da stekne polaznik.

Kouči obezbeđuju realizaciju programa pružanjem podrške polaznicama koja je usmerena na to da se zajedničkim ili međusobnim podsticanjem za razmenu iskustava kouča i polaznika razviju veštine za efikasnije rešavanje problema i ostvarivanje profesionalnih interesa i unapređenje radnog učinka na radnom mestu, odnosno za ostvarivanje utvrđenog delokruga i nadležnosti državnog organa.

Na mentore i predavače shodno se primenjuju odredbe st. 2, 3, 4, 6. i 7. ovog člana.

Predavačima, mentorima, koučima i drugim realizatorima programa pripada naknada za izvršeni rad čiju visinu utvrđuje Vlada.

Realizatori programa za vreme izvođenja programa ostvaruju pravo na plaćeno odsustvo sa rada.

Vlada, na predlog Nacionalne akademije, donosi akt kojim se bliže uređuje program selekcije, obuke, akreditacije i načina angažovanja predavača, mentora i kouča, kao i iznos naknada za njihov rad.

Evidencija, akreditacija i depozit podataka o programima stručnog usavršavanja

Član 97z

Nacionalna akademija vodi evidenciju programa stručnog usavršavanja u državnim organima u okviru centralne evidencije programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Posebni programi obuke koje samostalno ostvaruju državni organi upisuju se u evidenciju iz stava 1. ovog člana pre početka izvođenja, čime stiču svojstvo akreditovanog programa stručnog usavršavanja u državnim organima.

Evidencija iz stava 1. ovog člana, pored podataka o programu, sadrži i podatke o: državnim organima, odnosno korisnicima; učesnicima; predavačima, mentorima i koučima; ocenama uspešnosti sprovedenih programa i materijalima koji su pripremljeni za potrebe ili su proizvod programa stručnog usavršavanja.

Državni organi dužni su da Nacionalnoj akademiji dostavljaju podatke i materijale koji čine sadržinu evidencija iz ovog člana.

Oblik, sadržinu i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana, bliže propisuje Nacionalna akademija.

Vrednovanje sprovedenih programa stručnog usavršavanja

Član 97i

Vrednovanje programa stručnog usavršavanja ostvaruje se naročito na osnovu godišnje ocene neposrednog rukovodioca o uticaju pohađanja obuka na unapređenje obavljanja posla, ocene polaznika o realizovanom programu, ocene realizatora programa i ocene Programskog saveta Nacionalne akademije.

Kriterijume i merila za vrednovanje programa stručnog usavršavanja utvrđuje Nacionalna akademija, u saradnji sa nadležnim organom za poslove upravljanja kadrovima u državnoj upravi, kao i odgovornim licima za poslove upravljanja kadrovima u državnim organima.

Verifikacija programa stručnog usavršavanja

Član 97j

Za sve programe stručnog usavršavanja koji su akreditovani kod Nacionalne akademije, izdaje se potvrda učesniku, odnosno korisniku programa.

.Ako program ne sadrži proveru uspeha, odnosno procesu stečenih znanja ili veština, izdaje se potvrda o pohađanju programa.

Ako se po završetku programa vrši provera znanja učesnika, odnosno korisnika, izdaje se odgovarajuća potvrda o ostvarenom uspehu (sertifikat).

Potvrdu o pohađanju, odnosno sertifikat, izdaje organizator programa.

Uslove izdavanja, oblik potvrde i način evidencije bliže propisuje Nacionalna akademija.

Stručno usavršavanje stažiranjem

Član 97k

Državni službenik koji je upućen na stručno usavršavanje putem stažiranja na osnovu programa iz člana 97. ovog zakona ili na osnovu posebnog sporazuma o međunarodnoj saradnji u skladu sa tim programom (u daljem tekstu: stažiranje), ostvaruje sva prava iz radnog odnosa u državnom organu iz kojeg je upućen na stažiranje i u obavezi je da po okončanju stažiranja ostane na radu u tom ili drugom državnom organu dvostruko duže od vremena provedenog na stažiranju, a najmanje godinu dana.

Po završenom stažiranju državni službenik je dužan da prenese i primeni stečena znanja i veštine.

Državni službenik koji po okončanju stažiranja ne ostane na radu u državnom organu u propisanom trajanju dužan je da jednokratno vrati sve troškove stažiranja isplaćene iz budžeta Republike Srbije.

Prava i obaveze državnog službenika na stažiranju uređuju se ugovorom.

Vlada bliže uređuje način izbora državnih službenika koji se upućuju na stručno usavršavanje putem stažiranja, bitne elemente ugovora o uređivanju međusobnih prava i obaveza državnog službenika i državnog organa iz kog se upućuje na stažiranje, način obračuna i refundacije (vraćanja) troškova stažiranja, način prenošenja stečenog znanja i veština po završenom stažiranju, kao i druga pitanja od značaja za stažiranje."

Član 2.

U članu 105. dodaju se st. 2-4. koji glase:

"Mentori u programima stručnog usavršavanja u državnim organima jesu, po pravilu, državni službenici i zaposleni koji imaju značajno iskustvo u obavljanju relevantnih poslova i koji su ostvarili zapažene i priznate rezultate u radu državnih organa.

Mentorstvo u državnim organima ostvaruje se u skladu sa aktom, odnosno programom iz stava 1. ovog člana, a podrazumeva neposredan lični prenos znanja i iskustava u određenom trajanju.

Nacionalna akademija priprema i sprovodi poseban program obuke mentora i donosi smernice za njihov rad."

Član 3.

U članu 106a dodaju se st. 3-8. koji glase:

"Nacionalna akademija obezbeđuje stručnu podršku, jedinstvenu evidenciju programa i koordinaciju stručnog osposobljavanja u državnim organima.

Uslovi i način selekcije kandidata za stručno osposobljavanje, uslovi rada i naknada troškova, plan i program stručnog osposobljavanja, mentorski nadzor, elementi ugovora o stručnom osposobljavanju, kao i prava i obaveze korisnika programa i mentorskog državnog organa po okončanju stručnog osposobljavanja i druga pitanja od značaja za stručno osposobljavanje, utvrđuju se programom stručnog osposobljavanja.

Program stručnog osposobljavanja u organima državne uprave donosi Vlada, na predlog Nacionalne akademije, a programe stručnog osposobljavanja u drugim državnim organima donose ti organi.

Stručno osposobljavanje u državnim organima obavlja se, po pravilu, pod neposrednim nadzorom mentora, odnosno stručnog lica koje ispunjava uslove za mentora u skladu sa ovim zakonom.

Po okončanju stručnog osposobljavanja, mentor rukovodiocu državnog organa dostavlja izveštaj o ostvarenim rezultatima i uspehu.

Međusobna prava i obaveze između korisnika stručnog osposobljavanja i državnog organa uređuje se ugovorom o stručnog osposobljavanju."

Član 4.

U članu 158. stav 2. reči: "organizuje stručno usavršavanje državnih službenika, izuzev u oblasti Evropske unije" zamenjuju se rečima: "obavlja poslove u vezi sa analizom individualnih potencijala za razvoj i upravljanje karijerom državnih službenika".

Prelazne i završne odredbe

Član 5.

Podzakonska akta koja su predviđena ovim zakonom doneće se u roku od ___ dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05-ispr, 83/05-ispr, 64/07, 67/07-ispr, 116/08, 104/09 i 99/14) usaglasiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Izuzetno od odredaba čl. 97-97k ovog zakona, stručno usavršavanje državnih službenika u 2017. godini sprovodiće se na osnovu opštih programa stručnog usavršavanja koji je za 2017. godinu doneo ministar u čijem su delokrugu poslovi državne uprave koji se odnose na stručno usavršavanje državnih službenika, u skladu sa ranije važećim propisom.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 12.12.2016.