Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Način rada

Član 14.

Državno veće može da odluči da radi u javnoj sednici, u skladu sa Poslovnikom.

SEDNICE DRŽAVNOG VEĆA SU JAVNE, A DRŽAVNO VEĆE MOŽE DA ODLUČI DA SEDNICA BUDE ZATVORENA ZA JAVNOST AKO TO NALAŽU INTERESI JAVNOG REDA ILI ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA, KAO I U SLUČAJEVIMA ODREĐENIM POSLOVNIKOM.

Sednice Državnog veća saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na predlog najmanje tri člana Državnog veća.

Savet može da održi sednicu ako je prisutno najmanje šest članova Državnog veća.

Odlučivanje

Član 17.

Odluke Državnog veća donose se većinom glasova svih članova.

Odluke Državnog veća moraju biti obrazložene kada je protiv njih dozvoljen pravni lek i kada je to zakonom i Poslovnikom propisano.

ODLUKE DRŽAVNOG VEĆA MORAJU BITI OBRAZLOŽENE, AKO POSLOVNIKOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.

Poslovnik

Član 18.

Državno veće donosi Poslovnik kojim se bliže uređuje način rada i odlučivanje Državnog veća.

Poslovnik i druga opšta akta Državnog veća objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije" I NA INTERNET STRANI DRŽAVNOG VEĆA.

Javnost rada

Član 19.

Državno veće podnosi godišnji izveštaj o svom radu Narodnoj skupštini.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU OBJAVLjUJE SE NA INTERNET STRANI DRŽAVNOG VEĆA.

Državno veće redovno obaveštava javnost o svom radu na način uređen Poslovnikom.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 11.12.2015.