Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Poreska uprava donela 264.007 rešenja o prinudnoj naplati poreskog duga. PU primenjuje i zakonsku mogućnost naplate poreskog duga u postupku stečaja, kao i naplatu po odobrenim reprogramima dugovanog poreza


Težeći ka jednakom tretmanu svih poreskih obveznika, Poreska uprava Republike Srbije primenjuje niz instrumenata i mera iz svoje nadležnosti prema svim poreskim dužnicima, a posebno prema onima sa najvećim poreskim dugom.

U suočavanju sa zatečenim stanjem evidentirano je nekoliko problema koji se prevashodno odnose na tretman teško naplativih ili nenaplativih potraživanja, na način knjigovodstvenog evidentiranja poreskih obaveza kao i na značajno učešće kamate u strukturi ukupnog duga. U cilju što efikasnije naplate potraživanja Poreske uprave, a shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), poreskim obveznicima koji za to ispunjavaju uslove ponuđena je mogućnost reprograma, odnosno isplate duga u jednakim ratama na period od 60 meseci, što je rezultiralo izmenjenom slikom stanja poreskog duga i velikim brojem novih rešenja o reprogramu.

Prema poreskim obveznicima primenjivane su mere redovne naplate, a gde te mere nisu dale tražene rezultate preduzete su mere prinudne naplate poreskog duga i to kod svih dužnika kod kojih nema zakonskih zabrana za to.

Poreska uprava je, reagujući blagovremeno i permanentno, u okviru redovne naplate poreskog duga, u prethodnom periodu donela 937.139 opomena poreskim dužnicima.

Za neplaćeni dug iz donetih opomena, pokrenuta je prinudna naplata poreskog duga, donošenjem 264.007 rešenja, i to iz svih predmeta prinudne naplate.

Poreska uprava primenjuje i zakonsku mogućnost naplate poreskog duga u postupku stečaja, kao i naplatu po odobrenim reprogramima dugovanog poreza.

Poreska uprava će u narednom periodu nastaviti aktivnosti koje podrazumevaju potpunu i jednoobraznu primenu važećih propisa prema svim poreskim obveznicima na teritoriji Republike Srbije, kao i podizanje svesti da je plaćanje poreza zakonska obaveza, dodaje se u saopštenju PU.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 12.10.2016.
Naslov: Redakcija