Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM: Predviđeno podnošenje carinskih isprava, te obrada tih isprava (u svrhu analize rizika), pre dolaska ekspresnih pošiljki


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 9. avgusta 2018. godine, donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018 - dalje: Uredba).

Pravni osnov za donošenje Uredbe sadržan je u članu 59. stav 6. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 113/2017 - dr. zakon), kojim je propisano da Vlada, u izuzetnim slučajevima i za pojedine vrste prometa robe i transporta, određene privredne subjekte, a imajući u vidu i međunarodne sporazume koji predviđaju posebne sigurnosne postupke, propisuje bliže uslove u pogledu podnošenje sažete deklaracije. Takođe, osnov za donošenje ove uredbe sadržan je i u članu 101. stav 1. Carinskog zakona gde stoji da carinski organ može odobriti pojednostavljenje postupka, u slučajevima i na način koji propiše Vlada.

U saradnji sa organizacijom "GIZ" razvijen je Projekat za pojednostavljenje postupka sa ekspresnim pošiljkama, a u skladu sa Sporazumom STO o trgovinskim olakšicama, gde je u članu 7. pod 1. predviđeno da svaka članica mora da usvoji i održava procedure koje dozvoljavaju podnošenje dokumentacije prilikom uvoza i druge tražene informacije, uključujući manifeste, kako bi obrada počela pre dolaska robe, sa ciljem da se ubrza puštanje robe nakon dolaska. Takođe, u istom članu Sporazuma STO, predviđeno je da će članice, po potrebi, osigurati podnošenje dokumentacije unapred u elektronskoj formi kako bi se ista obrađivala pre dolaska robe. Pri tome, treba imati u vidu da je ovaj sporazum bio osnov i za Aneks IV EFTA Sporazuma, kao i za Dodatni protokol 5 uz CEFTA Sporazum.

Polazeći od cilja projekta, a imajući u vidu i rezultate preduzetih aktivnosti, to se u toku sprovođenja projekta javila i potreba za izmenama carinskih propisa, tačnije Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom.

Usvojenim izmenama ove Uredbe, u delu koji se tiče ekspresnih pošiljki, uspostavlja se sistem koji omogućava podnošenje carinskih isprava pre dolaska ekspresnih pošiljki, te obrade tih isprava (u svrhu analize rizika), takođe, pre dolaska ekspresnih pošiljki, a što sve za posledicu treba da ima ubrzanje i pojednostavljenja postupka sa ekspresnim pošiljkama. Predložene izmene bi trebalo da povećaju broj pošiljki koje bi bile obrađene u carinskom postupku u roku od jednog sata od prispeća i to sa 43% na 80% od ukupnog broja pošiljki, što je postavljeno kao krajnji rezultat gorepomenutog projekta.

Izvor: Redakcija, Milka Živanović, 13.08.2018.