Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU: POJEDINE LOKALNE SAMOUPRAVE U VOJVODINI ZAPOčELE SKIDANJE USEVA SA UZURPIRANOG DRżAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIšTA


Uzurpacija državnog poljoprivrednog zemljišta tema je o kojoj se već dugo priča, ali sada se već može govoriti i o konkretnim merama koje pojedine lokalne samouprave preduzimaju kako bi to ubuduće sprečile. U kikindskoj lokalnoj samoupravi preduzete su sve zakonske mere evidentiranja činjeničnog stanja na terenu, a do sada je otkrivena uzurpacija preko 100 hektara neizlicitiranog zemljišta.

Svi koji nelegalno obrađuju državnu zemlju imali su mogućnost da to do 1. maja 2016. godine i prijave, plate vojvođanski prosek po hektaru uzurpirane zemlje i tako legalizuju ono što rade. U Kikindi je tu mogućnost iskoristilo svega 15-ak poljoprivrednika od, kako se pretpostavlja mnogo većeg broja onih koji obrađuju državne oranice, a za to ne plaćaju naknadu.

"Mi smo dali nalog da se sa 15 hektara takvog zemljišta skine usev na račun grada, a na osnovu člana 63 Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009 i 112/2015) i na osnovu zapisnika poljoprivrednog inspektopra. Na tri parcele smo zatekli izvršioce koji su skidali usev i koji su verovatno uzurpatori. To je evidentirano, fotografisano i čeka se na dalji postupak", kaže Imre Kabok, član Gradskog veća.

Nažalost, prilikom rada na terenu i konstatovanja činjeničnog stanja, lica koja nelegalno koriste državno poljoprivredno zemljište pribegavaju različitim načinima u pokušaju da izbegnu kaznu:

"Susretali sdmo se sa različtim situacijama – od pretnji, nasrtaja na službenike Poljopčuavrske službe do nuđenja mita kako bi im se dozvolio da skinu useve. Svi ti slučajevi su prijavljeni, nismo imali ni jednu zamerku na račun našeg rada. Svi slučajevi uzurpacije državnog poljoprivrednog zemljišta su procesuirani", ističe Dragan Jevđević iz Poljočuvarske službe Kikinda.

Nakon izveštaja Geodetske službe i službene beleške poljočuvara, grad Kikinda u obavezi je da dostavi kompletnu dokumentaciju o uzurpaciji državnog poljoprivrednog zemljišta nadležnoj poljoprivrednoj inspekciji. Na osnovu prijave poljoprivrednog inspektora pokreće se krivični postupak.

Sve katastarske opštine biće obuhvaćene dodatnom kontrolom kako bi se stalo na put uzurpatorima, a kako se pretpostavlja, bar još oko 100 hekatara državnog poljoprivrednog zemljišta u kikindskom ataru obraduje se nelegalno.

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009 i 112/2015)

Naknada za umanjenu vrednost višegodišnjih zasada

Član 63

Ako su se na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, na dan zaključenja ugovora o zakupu, nalazili višegodišnji zasadi kojima se za vreme trajanja zakupa smanjila vrednost krivicom zakupca, zakupodavcu pripada naknada za umanjenu vrednost tih zasada.

Ako su uklonjeni zasadi, zakupodavcu pripada naknada u visini vrednosti tih zasada u vreme zaključenja ugovora o zakupu.

Sredstva ostvarena od naknade iz st. 1. i 2. ovog člana u visini od 60% prihod su budžeta Republike Srbije, a u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave i koriste se za realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Izvor: Vebsajt RTV, Tatjana Popović, 12.07.2016.
Naslov: Redakcija