Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA LEKOVA: Primena Odluke od 15. aprila 2020. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici 13. aprila 2020. godine, donela novu Odluku o privremenoj zabrani izvoza lekova (u daljem tekstu: nova Odluka). Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja, a primenjivaće se od 15. aprila 2020. godine.

Nova Odluka omogućava kontinuitet u primeni mera Vlade propisanih prethodno važećom Odlukom o zabrani izvoza lekova ("Sl. glasnik RS", br. 32/2020, 33/2020 i 47/2020 - u daljem tekstu: prethodno važeća Odluka), koja je bila u primeni od 17. marta do 14. aprila 2020. godine (tačkom 4. nove Odluke je stavljena van snage).

Nova Odluka je, kao i prethodno važeća, doneta na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon).

Cilj ove odluke je da se uvede privremena zabrana izvoza i ponovnog izvoza lekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini da bi se sprečila kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno da se ublaže posledice koje eventualno mogu da nastanu usled povećanih potreba za lekovima prouzrokovanim širenjem virusa SARS-Cov-2.

U odnosu na prethodno važeću Odluku jedina promena je što se sada zabrana izvoza i ponovnog izvoza lekova odnosi samo na one koji se upotrebljavaju u humanoj medicini, odnosno ne odnosi se više na lekove koji se koriste u veterinarskoj medicini.

Dakle, na osnovu tačke 1. nove Odluke zabrana izvoza i ponovnog izvoza se odnosi na lekove iz Republike Srbije, koji se upotrebljavaju u humanoj medicini, osim:

1)         u slučaju kada se lekovi proizvode u Republici Srbiji a nisu registrovani u Republici Srbiji, odnosno koji se proizvode isključivo za strana tržišta;

2)         u slučaju kada strano lice otprema lekove u postupku tranzita sa carinskog područja Republike Srbije.

Tačka 2. nove Odluke (tačka 1a prethodno važeće Odluke) propisuje da izuzetno, izvoz i ponovni izvoz lekova iz tačke 1. ove odluke, može da se odobriti posebnim aktom Vlade (zaključak).

Tačka 3. nove Odluke (tačka 1b prethodno važeće Odluke) propisuje da su domaći proizvođači, uvoznici i izvoznici lekova dužni da se izjavom odgovornog lica obavežu na kontinuirano i nesmetano snabdevanje tržišta Republike Srbije svim lekovima koje proizvode i uvoze.

Zabrana izvoza i ponovnog izvoza je uvedena u trajanju od 30 dana (tačka 1. stav 2. nove Odluke).

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 13.04.2020.