Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DO 1. MARTA 2019. GODINE ADVOKATI I ADVOKATSKI PRIPRAVNICI DA USKLADE BAVLJENJE ADVOKATUROM SA ODREDBAMA ZAKONA, STATUTA I KODEKSA: Poštovati odredbe koje se odnose na zabranu bavljenja poslovima koji su nespojivi sa advokaturom


Odredbom člana 83. stav 1. tačka 9. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) i odredbom člana 244. stav 1. tačka 9. Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013) propisano je da "advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom u slučaju zasnivanja radnog odnosa van advokature, upisa u registar preduzetnika, sticanja statusa statutarnog zastupnika, imenovanja za direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, izbora ili imenovanja za člana ili predsednika izvršnog odbora banke, imenovanja za zastupnika državnog kapitala ili za prokuristu - od dana zasnivanja radnog odnosa, upisa u registar, imenovanja ili izbora".

Odredbama člana 83. stav 5. Zakona o advokaturi i člana 244. stav 7. Statuta AK Srbije propisano je da se "odredbe ovog člana shodno primenjuju i na advokatske pripravnike".

Odredbom člana 244. st. 3-6. i člana 245. st. 2-4. Statuta AK Srbije uređen je postupak donošenja odluke u ispunjenosti uslova za brisanje iz imenika advokata i rešenja o brisanju iz imenika advokata, a odredbom člana 246. st. 1. i 3. Statuta AK Srbije uređen je postupak donošenja rešenja o brisanju iz imenika advokatskih pripravnika.

Odredbom člana 243. Statuta AK Srbije propisano je da "advokat ne sme da se bavi poslovima koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnošću advokature" kao i "nespojivi poslovi sa ugledom i nezavisnošću advokature su i poslovi posredovanja u prometu roba i usluga, stečajnog upravnika, likvidacionog upravnika, sudskog veštaka, sudije, javnog tužioca, javnog pravobranioca, javnog beležnika, privatnog izvršitelja ili poslovi u čijem obavljanju može doći do sukoba interesa".

Odredbom člana 11. Kodeksa profesionalne etike advokata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012) br. 84-6/2012 od 11.02.2012. godine propisano je: "advokat se ne može baviti poslovima koji narušavaju značaj i ugled advokature", "advokat ne sme da prihvati poslove i zvanja koji bi ga doveli u podređen položaj, naveli na nekritičko izvršavanje tuđih naloga ili njegov rad uslovljavali takvom vrstom obaveza ili pogodnosti koje bi ugrozile njegovu samostalnost i nezavisnost" i "nespojivo je sa advokaturom istovremeno obavljanje bilo koje druge profesije i delatnosti, izuzev u oblasti nauke, književnosti, umetnosti, publicistike, pravnog obrazovanja, posredovanja, humanitarnog rada, prevodilaštva i sporta".

Iz napred navedenih odredbi Zakona i Statuta jasno proizilazi da advokat ne može biti u radnom odnosu van advokature, kao i da advokat ne može biti preduzetnik, statutarni zastupnik, direktor ili predsednik Upravnog odbora u pravnom licu, član ili predsednik Izvršnog odbora banke, zastupnik državnog kapitala, prokurista, posrednik u prometu roba ili usluga, stečajni upravnik ili likvidacioni upravnik, jer su ovi poslovi propisani kao nespojivi sa advokaturom.

Iz napred navedenih odredbi Kodeksa proizilazi da je uz advokaturu moguće obavljati drugu profesiju ili delatnost samo u oblasti nauke, književnosti, umetnosti, publicistike, pravnog obrazovanja, posredovanja, humanitarnog rada, prevodilaštva i sporta.

Imajući u vidu napred navedene norme koje uređuju advokatsku profesiju, Upravni odbor AK Beograda je na sednici održanoj dana 25.12.2018. godine doneo odluku da se bez odlaganja uputi pisani poziv svim advokatima i advokatskim pripravnicima Beograda u kojem će se pozvati da najkasnije do 01.03.2019. godine usklade svoje bavljenje advokaturom sa napred navedenim odredbama Zakona, Statuta i Kodeksa - tako što će definitivno izabrati da li će se baviti advokaturom ili poslovima koji su nespojivi sa bavljenjem advokaturom, kao i da se nakon ovog datuma od nadležnih državnih organa zvanično pribave svi raspoloživi podaci i sprovede postupak brisanja iz imenika svih advokata i advokatskih pripravnika za koje bude bilo utvrđeno da se pored advokature bave i nekim od poslova koji su nespojivi sa bavljenjem advokaturom.

Na osnovu napred navedenog, AKB poziva da najkasnije do 01.03.2019. godine uskladite svoje bavljenje advokaturom sa odredbama Zakona, Statuta i Kodeksa i ujedno da će Upravni odbor AK Beograda nakon ovog datuma sprovesti postupak brisanja iz Imenika svih advokata i advokatskih pripravnika za koje bude bilo utvrđeno da ispunjavaju zakonske uslove za prestanak prava na bavljenje advokaturom u smislu odredbe člana 83. stava 1. tačka 9. Zakona o advokaturi.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 10.01.2019.
Naslov: Redakcija