Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODSEĆAMO: Zakonski rokovi koji ističu u januaru 2019. godine


14. januar 2019. godine

Izvor:

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018)

Vlada će doneti akt o osnivanju Agencije za kvalifikacije u roku od devet meseci od stupanja na snagu Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018), odnosno do 14. januara 2019. godine.

 

15. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Pravnik u javnom sektoru: KOMENTAR UREDBE O AKREDITACIJI, NAČINU ANGAŽOVANJA I NAKNADAMA REALIZATORA I SPROVODILACA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI - "Sl. glasnik RS", br. 90/2018: • Prvi javni poziv za selekciju i akreditaciju predavača, drugih realizatora i sprovodilaca programa Nacionalna akademija raspisaće u roku od 60 dana od dana donošenja uredbe, odnosno do 15.1.2019. godine; Lica koja se nalaze na postojećim listama sprovodilaca i realizatora programa zadržavaju status, do akreditacije i upisa u skladu sa novom uredbom •

Prvi javni poziv za selekciju i akreditaciju predavača, drugih realizatora i sprovodilaca programa Nacionalna akademija raspisaće u roku od 60 dana od dana donošenja uredbe, odnosno do 15.1.2019. godine.

 

15. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: GRADSKI ORGANI: OBJAVLJEN JAVNI POZIV GRADOVIMA, OPŠTINAMA I GRADSKIM OPŠTINAMA ZA UČEŠĆE U NACIONALNOM GODIŠNJEM TAKMIČENJU ZA IZBOR NAJBOLJE PRAKSE U PRIMENI PRINCIPA DOBRE UPRAVE NA LOKALNOM NIVOU U 2018. GODINI: • Rok za dostavljanje prijava je utorak, 15. januar 2019. godine •

Rok za dostavljanje prijava je utorak, 15. januar 2019. godine.

 

15. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: MOGUĆNOST PROMENE PORESKOG PERIODA ZA OBRAČUN PDV IZ KALENDARSKOG TROMESEČJA U KALENDARSKI MESEC NA POČETKU 2019. GODINE, NA OSNOVU ZAHTEVA OBVEZNIKA: • Zahtev za promenu poreskog perioda podnosi se do 15. januara 2019. godine •

Zahtev za promenu poreskog perioda podnosi se do 15. januara 2019. godine.

 

15. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBAVEZA DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA O LICIMA OD KOJIH JE OBVEZNIK PDV U TOKU 2018. GODINE OTKUPLJIVAO POLJOPRIVREDNE PROIZVODE ILI SEKUNDARNE SIROVINE: • Obveznici PDV treba da dostave obaveštenje uz poresku prijavu za poslednji poreski period 2018. godine •

Оbveznici PDV dužni su da obaveštenje o licima od kojih se vrši otkup sekundarnih sirovina i poljoprivrednih proizvoda dostave uz poresku prijavu PDV za decembar (mesečni obveznici), odnosno za poslednji kvartal 2018. godine (tromesečni obveznici), u roku za podnošenje te prijave (do 15. januara 2019. godine).

 

15. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O POJEDNOSTAVLJENOM RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA: • Elektronska prijava sezonskih radnika u poljoprivredi počeće do 15. januara 2019. godine •

 

 

16. januar 2019. godine

Izvor:

ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn. i 95/2018)

Privredni subjekti upisani u odgovarajuće registre i evidencione liste iz čl. 5. i 6. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn. i 108/2013 - dalje: Zakon), dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 - dalje: Zakon o izmenama i dopunama), odnosno do 16. januara 2019. godine, usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama.

Privredni subjekti koji se bave delatnostima koje Zakon o izmenama i dopunama uređuje, a koji nisu po odredbama Zakona upisani u registre, odnosno evidencione liste mogu da nastave da obavljaju te delatnosti pod uslovom da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama, odnosno do 16. januara 2019. godine, podnesu zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti, odnosno upis u registar, odnosno evidencionu listu u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama.

Privredni subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom, a obavlja i promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku iz člana 45. ovog zakona, dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama, odnosno do 16. januara 2019. godine, podnese zahtev za upis u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku iz člana 4. Zakona o izmenama i dopunama.

Privredni subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom, a obavlja i delatnost prerade duvana iz člana 19. Zakona o izmenama i dopunama, dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama, odnosno do 16. januara 2019. godine, podnese zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti.

 

16. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR: • Rasprava će trajati do 16. januara 2019. godine •

Rasprava će trajati do 16. januara 2019. godine.

 

20. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: POVRAĆAJ NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI: • Rok za povraćaj sredstava je 31. decembar 2018. godine, a za predaju obrazaca 10. i 20. januar 2019. godine.

Rok za povraćaj sredstava je 31. decembar 2018. godine, a za predaju obrazaca 10. i 20. januar 2019. godine.

 

21. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE: • Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. januara, a za direktne korisnike i RFZO - do 21. januara 2019. godine •

Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. januara, a za direktne korisnike i RFZO - do 21. januara 2019. godine.

 

24. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: OBJAVLJEN POZIV ZA PODNOŠENJE PISMA O ZAINTERESOVANOSTI SA OBAVEZUJUĆOM PONUDOM RADI JEDINSTVENE PRODAJE PAKETA OD 28,51% AKCIJSKOG KAPITALA JUBMES BANKE A.D. BEOGRAD

Zainteresovanim stranama koje najkasnije do 24. januara 2019. godine budu podnele Zahtev za pristup Sobi sa podacima, biće omogućeno da izvrše pravno-finansijsku analizu poslovanja banke.

 

25. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2019. GODINI U VEZI SA OSTVARIVANJEM PROGRAMA OD OPŠTEG INTERESA IZ ČLANA 10. STAV 2. TAČKE 10), 11), 13), I 14) ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI: • Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5. i 11. do 17. je 25.1.2019. godine, za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 25.2.2019. godine, dok je za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. konkurs otvoren tokom cele godine •

Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5. i 11. do 17. je 25.1.2019. godine, za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 25.2.2019. godine, dok je za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. konkurs otvoren tokom cele godine.

 

27. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA: • Pismeni deo ispita biće održan 6. februara 2019. godine, a rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 27. januar 2019. godine •

Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 27. januar 2019. godine.

 

27. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE, NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA, IZGLEDU I SADRŽAJU ISPRAVA PREDVIĐENIH ZAKONOM O GRANIČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)

Propis na snazi: 27/01/2019

 

27. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: EU: EVROPSKA CENTRALNA BANKA: • Od 27. januara 2019. godine novčanica u apoenu od 500 evra prestaje da se štampa •

Sedamnaest od 19 centralnih banaka u evrozoni od 27. januara 2019. više neće izdavati novčanicu u apoenu od 500 evra, saopštila je Evropska centralna banka.

 

28. januar 2019. godine

Izvor:

ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ NAGOJE O PRISTUPU GENETIČKIM RESURSIMA I PRAVEDNOJ I JEDNAKOJ RASPODELI KORISTI KOJE PROISTIČU IZ NJIHOVOG KORIŠĆENJA UZ KONVENCIJU O BIOLOŠKOJ RAZNOVRSNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)

Protokol je sačinjen 29. oktobra 2010. godine u Nagoji, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 29. septembra 2018. godine, a stupa na snagu 28. januara 2019. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Protokola o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti, koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018 od 10. decembra 2018. godine.

 

29. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: ZAKONSKI OKVIR VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2018. GODINU

Krajnji rok za predaju izveštaja o redovnom popisu za 2018. godinu na usvajanje je 29. januar 2019. godine.

Krajnji rok za donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenom redovnom popisu za 2018. godinu je 29. januar 2019. godine.

 

29. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI: • Rasprava će trajati do 29. januara 2019. godine •

Ministarstvo kulture i informisanja pokrenulo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, koja će trajati do 29. januara 2019. godine.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PREDLOG ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA: • Od januara 2019. godine registar lica koji su vlasnici najmanje 25 odsto preduzeća, sa ciljem sprečavanja pranja novca. Za propuštanje ove obaveze zaprećena je kazna od 500.000 do dva miliona dinara •

Iza svake firme, zadruge, stranih predstavništava, fondacija, zadužbina i ustanova mora da stoji ime. Tako makar predviđa Predlog zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Registar ljudi koji su pravi vlasnici najmanje 25 odsto preduzeća formiraće se do kraja januara 2019. godine. Cilj upisa građana koji zaista stoje iza kompanija je sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

Izvor: Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA POPULACIONE POLITIKE U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 36/2018: • Rok 2018. godine •

Kabinet dostavlja Vladi objedinjeni izveštaj o realizaciji Programa najkasnije do 31. januara 2019. godine.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)

Agencija za privredne registre će uspostaviti Centralnu evidenciju, najkasnije do 31. decembra 2018. godine. Ovlašćeno lice dužno je da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentira podatke iz člana 5. stav 2. ovog zakona za Registrovanog subjekta osnovanog do 31. decembra 2018. godine.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: • Rok za vanrednu prijavu imovine funkcionera do 31. januara 2019. godine

Rok za vanrednu prijavu imovine funkcionera do 31. januara 2019. godine.

 

 

Izvor: Redakcija Paragraf Lex