Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21-dr. zakon i 44/21), u članu 2. tačka 11) reči: “od 1. januara 2022. godine” zamenjuju se rečima: “od 1. maja 2022. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Važećim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21-dr. zakon i 44/21 – u daljem tekstu: Zakon), u članu 2. tačka 11) propisano je da se u centralnom registru faktura koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, evidentiraju elektronske fakture izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova, a obavezno od 1. januara 2022. godine, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura.

Članom 5. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je usvojen na 96. sednici Vlade održanoj dana 2. decembra 2021. godine i upućen Narodnoj skupštini u proceduru usvajanja, predložena je, između ostalog, izmena roka iz člana 24. stav 2. važećeg Zakona o elektronskom fakturisanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/21), tako što se početak primene obaveza subjekata javnog sektora da primaju i čuvaju elektronske fakture, kao da izdaju elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, pomera sa dosadašnjeg 1. januara 2022. godine na 1. maj 2022. godine.

Imajući u vidu različit datum početka obaveze evidentiranja napred navedenih elektronskih faktura, u važećem Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, odnosno datum početka obaveze njihovog prijema, čuvanja i izdavanja u Predlogu zakona izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, potrebno je, u cilju usaglašavanja sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona elektronskom fakturisanju, izvršiti izmenu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, na način predložen u tekstu ovog zakona.

Određivanje novog datuma, i to 1. maja 2022. godine umesto dosadašnjeg 1. januara 2022. godine, čime se vrši i usaglašavanje sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju koji se takođe nalazi u proceduri, a počev od kojeg nastaje obaveza evidentiranja, u centralnom registru faktura, elektronskih faktura izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura, jedino je moguće učiniti u formi izmene zakona, zbog čega je donošenje ovog zakona način za postizanje navedenih rešenja i pomenutih ciljeva.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA U ZAKONU

Članom 1. ovog zakona određuje se novi datum, i to 1. maj 2022. godine, umesto dosadašnjeg 1. januara 2021. godine, počev od kojeg nastaje obaveza evidentiranja, u centralnom registru faktura, elektronskih faktura izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura.

Članom 2. uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U “SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije. Naime, kako je Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji se takođe nalazi u proceduri donošenja, predviđen početak primene određenih obaveza počev od 1. maja 2022. godine, umesto od 1. januara 2022. godine, potrebno je, u cilju usaglašavanja sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona elektronskom fakturisanju, izvršiti izmenu Zakona na način predložen u tekstu ovog zakona i time stvoriti uslove da predložena izmena Zakona stupi na snagu pravovremeno, čime se izbegava kolizija između rokova navedenih u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakonu, a posledično i njihove primene.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 9.12.2021.