Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA - TEKST PROPISA


NACRT ZAKONA O ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom ustanovljava se Zaštitnik prava deteta kao nezavisan državni organ koji štiti, prati i promoviše prava deteta.

Član 2.

Detetom se, u smislu ovog zakona, smatra svako lice koje nije navršilo 18. godinu života, bez obzira da li je domaći ili strani državljanin, da li je rođeno u braku ili van braka, da li je usvojeno, te da li je pod roditeljskim staranjem ili bez roditeljskog staranja.

Član 3.

Zaštitnik prava deteta je nezavisan i samostalan u obavljanju poslova utvrđenih ovim zakonom i niko nema pravo da utiče na njegov rad i postupanje.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Zaštitnik prava deteta postupa u okviru Ustava, zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i potvrđenih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava, rukovodeći se načelom pravičnosti i morala.

Član4.

Sedište Zaštitnika prava deteta je u Beogradu.

Zaštitnik prava deteta odlukom može obrazovati kancelarije i van svog sedišta.

Opštim aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Zaštitnika prava deteta bliže se uređuje obavljanje poslova u kancelarijama.

II. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Član 5.

Zaštitnik prava deteta:

1)    prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Srbiji koji se odnose na zaštitu prava dece sa odredbama Ustava Republike Srbije, Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa dece;

2)    prati izvršavanje obaveza Republike Srbije koje proizlaze iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa dece;

3)    prati primenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa dece;

4)    prati povrede prava i interesa dece;

5)     zalaže se za zaštitu i promociju prava i interesa dece;

6)    predlaže preduzimanje mera za zaštitu i promociju prava dece, kao i za sprečavanje štetnih postupanja koja ugrožavaju prava i interese dece;

7)    obaveštava javnost o stanju prava dece;

8)    obavlja druge poslove utvrđene ovim zakonom.

Član 6.

Zaštitnik prava deteta upoznaje decu sa načinom ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa i savetuje ih kako da ostvare i zaštite svoja prava i interese.

Zaštitnik prava deteta kontinuirano sarađuje sa decom, podstiče decu na iznošenje njihovog mišljenja, inicira javne aktivnosti usmerene na poboljšanje položaja dece i učestvuje u tim aktivnostima, te predlaže mere za povećanje uticaja dece u društvu.

Član 7.

Zaštitnik prava deteta je ovlašćen da Vladi, odnosno Narodnoj skupštini podnese inicijativu za izmenu ili dopunu zakona i drugih propisa i opštih akata, ako smatra da do povrede prava dece dolazi zbog nedostataka u propisima, kao i da inicira donošenje novih zakona, drugih propisa i opštih akata, kada smatra da je to od značaja za ostvarivanje i zaštitu prava dece.

Vlada, odnosno nadležni odbor Narodne skupštine, dužni su da razmatraju inicijative koje podnosi Zaštitnik prava deteta.

Zaštitnik prava deteta je ovlašćen da u postupku pripreme propisa daje mišljenje Vladi i Narodnoj skupštini na predloge zakona i drugih propisa, ako se njima uređuju pitanja koja su od značaja za zaštitu prava dece.

Član 8.

Zaštitnik prava deteta je ovlašćen da pokrene postupak pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugog propisa i opšteg akta.

Član 9.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Zaštitnik prava deteta je ovlašćen da organima državne uprave, organima, odnosno službama jedinica lokalne samouprave, kao i drugim pravnim i fizičkim licima koja obavljaju poslove u vezi sa decom, predlaže preduzimanje mera za sprečavanje štetnih postupanja koja ugrožavaju prava i interese dece, da upozori na nepravilnosti, te da zahteva da dobije izveštaje o preduzetim merama.

Organi i lica iz stava 1. ovog člana dužni su da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dobijanja zahteva, obaveste Zaštitnika prava deteta o merama koje su preduzeli na osnovu njegovog upozorenja, predloga ili preporuke.

Ako organi i lica iz stava 1. ovog člana ne postupe u propisanom roku prema zahtevu Zaštitnika prava deteta, Zaštitnik prava deteta će o tome obavestiti nadležni organ koji vrši nadzor nad njihovim radom.

Član 10.

Zaštitnik prava deteta ima pravo uvida u način ostvarivanja brige o deci koja su privremeno, na osnovu odluke nadležnog organa, smeštena kod pravnih i fizičkih lica, uključujući i pravo pristupa prostorijama u kojima se deca nalaze, kao i pravo nesmetanog pristupa zavodima za izvršenje sankcija i drugim mestima na kojima se nalaze deca koja su lišena slobode.

O obavljenom uvidu iz stava 1. ovog člana Zaštitnik prava deteta sastavlja izveštaj koji dostavlja licima iz stava 1. ovog člana, kao i organu koji vrši nadzor nad radom tih lica.

Član 11.

Svi organi državne uprave, organi, odnosno službe jedinica lokalne samouprave, kao i sva pravna i fizička lica koja obavljaju poslove koji su u vezi sa decom, dužni su da Zaštitniku prava deteta omoguće uvid u sve podatke, informacije i akte koji se odnose na prava i zaštitu dece, bez obzira na stepen njihove tajnosti, osim kada je to u suprotnosti sa zakonom.

Zaštitnik prava deteta je dužan da i nakon prestanka funkcije čuva kao tajnu podatke do kojih dođe u vršenju svoje funkcije.

Obaveza čuvanja tajne odnosi se i na zamenike kao i na sve zaposlene u stručnoj službi Zaštitnika prava deteta.

Član 12.

Ako u toku obavljanja dužnosti Zaštitnik prava deteta sazna da je dete izloženo nasilju, seksualnoj zloupotrebi, zlostavljanju, eksploataciji ili zanemarivanju, dužan je da odmah podnese prijavu nadležnom javnom tužilaštvu i da obavesti nadležni organ starateljstva i predloži mere za zaštitu prava i interesa deteta.

Član 13.

Zaštitnik prava deteta može zatražiti pomoć stručnih ili specijalizovanih ustanova u čiju delatnost spadaju zaštita i briga za razvoj i ostvarivanje prava dece.

Ustanove iz stava 1. ovog člana dužne su da Zaštitniku prava deteta pruže traženu pomoć, u primerenom roku.

Član 14.

Svako ima pravo da Zaštitniku prava deteta podnese predlog za razmatranje pitanja od značaja za zaštitu prava i interesa dece.

Zaštitnik prava deteta obavestiće podnosioca predloga o aktivnostima koje je preduzeo, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga.

Član 15.

Predsednik Republike, predsednik i članovi Vlade, predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda i funkcioneri u organima državne uprave dužni su da prime Zaštitnika prava deteta, na njegov zahtev, najkasnije u roku od 15 dana.

Član 16.

Zaštitnik prava deteta dužan je da javnost redovno obaveštava o stanju prava deteta, kao i o merama koje se preduzimaju za zaštitu i poboljšanje položaja dece u društvu.

Član 17.

Zaštitnik prava deteta dužan je da jednom godišnje podnese izveštaj Narodnoj skupštini o svom radu.

Izveštaj o radu za prethodnu godinu podnosi se najkasnije do 15. marta tekuće godine i objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na Internet stranici Zaštitnika prava deteta.

Zaštitnik prava deteta ima pravo da Narodnoj skupštini podnese poseban izveštaj kada oceni da je to potrebno radi preduzimanja mera od značaja za zaštitu prava i interesa dece.

III. IZBOR I PRESTANAK FUNKCIJE

Član 18.

Zaštitnika prava deteta bira Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, na predlog odbora nadležnog za prava deteta (u daljem tekstu: Odbor).

Pravo da Odboru predloži kandidata za Zaštitnika prava deteta ima svaka poslanička grupa u Narodnoj skupštini.

Više poslaničkih grupa mogu da predlože zajedničkog kandidata za Zaštitnika prava deteta.

Predlog za izbor Zaštitnika prava deteta utvrđuje se većinom glasova od ukupnog broja članova Odbora.

Pre utvrđivanja predloga za izbor Zaštitnika prava deteta, Odbor može odlučiti da održi sednicu na kojoj će svim kandidatima biti omogućeno da iznesu svoje stavove o ulozi i načinu ostvarivanja funkcije Zaštitnika prava deteta.

Zaštitnik prava deteta bira se na vreme od pet godina i isto lice može biti najviše dva puta uzastopno birano na ovu funkciju.

Postupak za izbor Zaštitnika prava deteta započinje najkasnije šest meseci pre isteka mandata ranijeg Zaštitnika prava deteta.

Član 19.

Za Zaštitnika prava deteta može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava sledeće uslove:

1)    da ima visoku stručnu spremu društvenog smera;

2)    da ima najmanje deset godina iskustva na poslovima koji su od značaja za obavljanje dužnosti Zaštitnika prava deteta;

3)    da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete.

4)    da je državljanin Republike Srbije

Član 20.

Zaštitnik prava deteta ima dva zamenika koji mu pomažu u obavljanju poslova utvrđenih ovim zakonom, u okviru ovlašćenja koja im on prenese.

Zaštitnik prava deteta određuje zamenika koji će ga zamenjivati u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja poslove.

Zamenike Zaštitnika prava deteta bira Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, na predlog Zaštitnika prava deteta.

Zamenik Zaštitnika prava deteta bira se na vreme od pet godina i isto lice može biti najviše dva puta uzastopno birano na ovu funkciju.

Za zamenika Zaštitnika prava deteta može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava sledeće uslove:

1)    da ima visoku stručnu spremu društvenog smera;

2)    da ima najmanje pet godina iskustva na poslovima koji su od značaja za obavljanje dužnosti Zaštitnika prava deteta;

3)    da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete.

Jedan od zamenika Zaštitnika prava deteta mora biti diplomirani pravnik.

Član 21.

Zaštitnik prava deteta i njegovi zamenici pre stupanja na dužnost polažu zakletvu koja glasi: "Zaklinjem se da ću svoju dužnost obavljati odgovorno, nepristrasno i nezavisno, u skladu sa Ustavom i zakonom, i da ću savesno raditi na zaštiti i unapređenju prava dece".

Zaštitnik prava deteta polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom, a njegovi zamenici pred predsednikom Narodne skupštine.

Član 22.

Smatra se da je Zaštitnik prava deteta, odnosno njegov zamenik stupio na dužnost momentom polaganja zakletve.

Ako Zaštitnik prava deteta, odnosno njegov zamenik bez opravdanog razloga ne stupi na dužnost u roku od 30 dana od dana polaganja zakletve, smatra se da nije izabran, što Narodna skupština konstatuje na osnovu obaveštenja Odbora.

U slučaju iz stava 2. ovog člana odmah se pokreće postupak za izbor novog Zaštitnika prava deteta, odnosno njegovog zamenika.

Član 23.

Sa funkcijom Zaštitnika prava deteta, odnosno njegovog zamenika nespojivo je obavljanje druge javne funkcije ili profesionalne delatnosti, kao i obavljanje druge dužnosti ili posla koji bi mogao uticati na njihovu samostalnost i nezavisnost.

Zaštitnik prava deteta i njegov zamenik ne mogu biti članovi političkih stranaka.

Zaštitnik prava deteta i njegovi zamenici imaju položaj funkcionera u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija i na njih se u celini primenjuju odredbe tog zakona.

Danom stupanja na dužnost Zaštitniku prava deteta, odnosno njegovom zameniku moraju prestati sve javne, profesionalne i druge funkcije, odnosno dužnosti ili poslovi koje je do tada obavljao, ako su suprotni odredbama ovog zakona, kao i članstvo u političkim strankama.

Član 24.

Zaštitnik prava deteta i njegov zamenik ne mogu biti pozvani na odgovornost zbog mišljenja, kritike ili predloga koji su dali u vršenju svoje funkcije.

Zaštitnik prava deteta i njegov zamenik ne mogu davati izjave političke prirode.

Član 25.

Funkcija Zaštitnika prava deteta prestaje u sledećim slučajevima:

1)    istekom mandata, ako ne bude ponovo izabran;

2)    smrću;

3)    ostavkom;

4)    gubitkom državljanstva, što se utvrđuje na osnovu akta nadležnog državnog organa;

5)    ispunjenjem uslova za penziju u skladu sa zakonom;

6)    nastupanjem trajne fizičke ili mentalne nesposobnosti za obavljanje funkcije, što se utvrđuje na osnovu dokumentacije relevantne medicinske ustanove;

7)    razrešenjem.

Član 26.

Zaštitnika prava deteta razrešava Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, na predlog Odbora ili najmanje jedne trećine od ukupnog broja narodnih poslanika.

Ako predlog za razrešenje Zaštitnika prava deteta podnosi Odbor, potrebno je da se za njegovo podnošenje izjasni većina od ukupnog broja članova Odbora.

Zaštitinik prava deteta može biti razrešen jedino u sledećim slučajevima:

1)    ako nestručno i nesavesno obavlja svoju funkciju;

2)    ako obavlja drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost, ako obavlja drugu dužnost ili posao koji bi mogao uticati na njegovu samostalnost i nezavisnost, ili ako postupa suprotno zakonu kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija;

3)    ako bude osuđen za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ove funkcije.

Zaštitnik prava deteta ima pravo da se na sednici Narodne skupštine na kojoj se odlučuje o njegovom razrešenju obrati narodnim poslanicima.

Član 27.

Narodna skupština na predlog Odbora može doneti odluku o suspenziji Zaštitnika prava deteta u slučaju:

1)    ako je protiv njega određen pritvor;

2)    ako je osuđen za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije, a presuda nije postala pravnosnažna.

Odluka o suspenziji donosi se većinom glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj je prisutna većina narodnih poslanika.

Narodna skupština će ukinuti odluku o suspenziji čim prestanu razlozi za suspenziju.

Član 28.

Odredbe o prestanku funkcije Zaštitnika prava deteta primenjuju se i na njegovog zamenika, s tim što predlog za njegovo razrešenje može podneti i Zaštitnik prava deteta.

Član 29.

U slučaju prestanka funkcije Zaštitnika prava deteta ili njegovog zamenika iz razloga navedenih u članu 25. tač. 1) – 6) ovog zakona, Narodna skupština bez rasprave donosi odluku kojom konstatuje da su se stekli uslovi za prestanak funkcije.

Pravne posledice prestanka funkcije nastupaju od dana donošenja odluke iz stava 1. ovog člana.

Član 30.

U slučaju prestanka funkcije Zaštitnika prava deteta, do izbora novog Zaštitnika prava deteta ovu funkciju obavlja zamenik koga je Zaštitnik prava deteta odredio da ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja funkciju.

Izbor novog Zaštitnika prava deteta izvršiće se najkasnije u roku od šest meseci od dana prestanka funkcije ranijeg Zaštitnika prava deteta.

IV. PRAVO NA PLATU

Član 31.

Zaštitnik prava deteta ima pravo na platu u visini plate predsednika Višeg trgovinskog suda, a zamenik u visini plate sudije Višeg trgovinskog suda. (ovo je blaža varijanta od postojeće gde je plata Zaštitnika građana određena u visini predsednika Kasacionog suda koja iznosi oko 360 000, oo dinara

V. SREDSTVA ZA RAD ZAŠTITNIKA PRAVA DETETA

Član 32.

Sredstva za rad Zaštitnika prava deteta obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Zaštitnik prava deteta sačinjava predlog sredstava za narednu godinu i dostavlja ga Vladi radi uključivanja kao sastavni deo predloga budžeta Republike Srbije, s tim što predlog mora biti sačinjen po metodologiji i kriterijumima koji važe za ostale budžetske korisnike.

Godišnja sredstva za rad Zaštitnika prava deteta treba da budu dovoljna da omoguće njegovo delotvorno i efikasno ostvarivanje funkcije, kao i da budu u skladu sa makroekonomskom politikom Republike Srbije.

VI. STRUČNA SLUŽBA

Član 33.

Za vršenje stručnih i administrativnih poslova obrazuje se stručna služba Zaštitnika prava deteta.

Radom stručne službe rukovodi generalni sekretar, koji mora biti lice sa završenim pravnim fakultetom, najmanje pet godina radnog iskustva i koji mora ispunjavati uslove za rad u organima državne uprave.

Zaštitnik prava deteta donosi opšti akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi, na koji saglasnost daje Narodna skupština.

Zaštitnik prava deteta donosi odluku o prijemu u radni odnos zaposlenih u stručnoj službi.

Na generalnog sekretara i ostale zaposlene u stručnoj službi Zaštitnika prava deteta primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti državnih službenika i pojedina prava i dužnosti nameštenika.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Narodna skupština će izabrati Zaštitnika prava deteta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zaštitnik prava deteta će podneti predlog za izbor zamenika u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost.

Član 35.

Opšti akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Zaštitnik prava deteta će doneti u roku od 90 dana od dana stupanja na dužnost.

Prijem zaposlenih u stručnu službu Zaštitnik prava deteta izvršiće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu opšteg akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi.

Član 36.

Vlada će, do stupanja na snagu opšteg akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Zaštitnika prava deteta, na predlog Zaštitnika prava deteta, obezbediti prostor, sredstva i druge neophodne uslove za početak rada.

Član 37.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 02.10.2015.