Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA KREIRANJE I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PDV SA PREGLEDOM OBRAČUNA PDV


Poreska uprava objavila je Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV sa pregledom obračuna PDV.

Odredbe člana 50a Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn. i 30/2018) i odredbe Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 119/2017 i 48/2018) u primeni su od 01. jula 2018. godine.

Poreska prijava – Obrazac PP PDV sa pregledom obračuna PDV – Obrazac POPDV, podnosi se isključivo u elektronskom obliku.

Pristup portalu, kreiranje i podnošenje poreske prijave sa pregledom obračuna PDV može vršiti lice koje poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat i koje je ovlašćeno za elektronsko podnošenje poreske prijave.

Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV sa pregledom obračuna PDV objavljeno je i u pravnoj bazi Paragraf Lex, a pretplatnici na časopis Poresko računovodstveni instruktor, dobili su Korisničko uputstvo u štampanom obliku uz poslednji broj časopisa – prim.red.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 12.07.2018.
Naslov: Redakcija