Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Službeni glasnik RS", br. 32/13 i 94/16), u članu 2. stav 1. tačka 1a) posle reči: "član 114." dodaju se reči: "stav 1.".

U tački 4) reči: "član 208a stav 4," brišu se.

Tačka 5) menja se i glasi:

"5)        protiv privrede (član 223. stav 3, član 223a stav 4, član 224. stav 3, član 224a stav 3, član 225. st. 2. i 3, član 227. stav 3, član 228. stav 3, član 228a stav 3, čl. 230. do 233, član 235. stav 4, član 236. stav 2, član 238. stav 3, član 241. stav 3, član 242. stav 2, član 243. stav 3, član 244. stav 2, član 244b i član 245. st. 2. do 4. Krivičnog zakonika);".

U tački 6) reči: "st. 1. do 3." zamenjuju se rečima: "st. 1. do 4.".

U stavu 2. reči: "člana 114. tač. 4) i 5)" zamenjuju se rečima: "člana 114. stav 1. tač. 4) i 5)", a reči: "člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 233. stav 3, člana 234a stav 3, čl. 235. do 237, člana 243. stav 4," zamenjuju se rečima: "člana 228. stav 3, čl. 230. do 233, člana 235. stav 4, člana 236. stav 2, člana 238. stav 3, člana 244b, člana 245. st. 3. i 4,".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Predloga zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela je potreba usklađivanja ovog zakonika sa izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2016. godine, kojima je izmenjena sistematika Glave HHII tog zakonika - Krivična dela protiv privrede.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona menjaju se pojedine odredbe člana 2. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, radi usklađivanja numeracije i naziva krivičnih dela, a u skladu sa izmenama Glave HHII Krivičnog zakonika iz 2016. godine.

Članom 2. Predloga zakona određuje se stupanje zakona na snagu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 10.05.2019.