Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SPROVOĐENJE IZVRŠENJA KADA SU DUŽNICI DOMOVI ZA OMLADINU, GERONTOLOŠKI CENTRI I CENTRI ZA SOCIJALNI RAD


Ministarstvo finansija - Uprava za trezor u skladu sa članom 2. tačka 51) Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018), Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 83/2010, 53/2012, 20/2014, 88/2016 i 110/2017) i Programom reforme javnih finansija za period 2016-2020, Ministarstva finansija iz oktobra meseca 2015. godine, sprovodi postupak uvođenja sistema izvršenja budžeta za indirektne budžetske korisnike Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Domovi zadecu i omladinu, Gerontološki centri i Centri za socijalni rad) čiji početak primene je predviđen za 1. januar 2019. godine. Shodno navedenom Uprava za trezor je svim domovima za decu iomladinu, gerontološkim centri i centrima za socijalni rad ugasila podračune i otvorila evidencione MB i evidencioni podračun za izvršavanje naloga prinudne naplate.

Počev od 01.01.2019. godine prinudno izvršenje na teret domova za decu i omladinu, gerontoloških centara i centara za socijalni rad vrši se na isti način kao i kada su izvršni dužnici direktni korisnici budžetskih sredstava na nivou Republike, odnosno sa računa Izvršenja budžeta Republike Srbije.

Shodno navedenom, kada je izvršni dužnik zavod za krivične sankcije i ustanova kulture, u predlogu za izvršenje kao račun dužnika treba navesti račun broj 840-1620-21 Izvršenje budžeta Republike Srbije, PIB broj 100279223 i evidencioni matični broj na osnovu JB KJS (Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava) dužnika.

U vezi sa navedenim dostupan je spisak domova za decu i omladinu, gerontoloških centara i centara za socijalni rad sa podacima o nazivu korisnika i evidencionom matičnom broju (kolona J).

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Vojvodine, 08.02.2019.