Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: PREDVIđENO JE DA SE NE PLAćA POREZ NA ZARADE NA PRIMANJA ZAPOSLENOG PO OSNOVU DNEVNICE ZA SLUżBENO PUTOVANJE U ZEMLJI - DO 2.168 DINARA, ODNOSNO DNEVNICE ZA SLUżBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO - DO IZNOSA PROPISANOG OD STRANE NADLEżNOG DRżAVNOG ORGANA, A NAJVIšE DO 50 EVRA DNEVNO. UZIMANJE IZ IMOVINE I KORIšćENJE USLUGA PRIVREDNOG DRUšTVA OD STRANE VLASNIKA DRUšTVA ZA NJEGOVE PRIVATNE POTREBE, PONOVO SE SMATRA PRIHODOM OD KAPITALA, A NE DRUGIM PRIHODOM, šTO ZNAčI DA SE OPOREZUJE PO STOPI OD 15%


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon) povećan je iznos neoporezivog iznosa dnevnice za put u inostranstvo na 50 evra.

Zakon je doneo i promenu načina obračuna naknade u slučaju korišćenja sopstvenog automobila za službene svrhe. Cena se sada množi brojem potrošenih litara, a ne pređenim brojem kilometara, što je za oko deset puta manje novca za zaposlenog u odnosu na ranije rešenje.

Takođe, značajno je propisivanje neoporezivog iznosa od 12.000 dinara kod novčane pomoći i drugih davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, što će se primenjivati i kod poklona koji imaju karakter reprezentacije, odnosno reklame i propagande.

Kapitalni dobitak fizičkih lica ponovo će se utvrđivati rešenjem nadležnog poreskog organa, a ne samooporezivanjem.

Uvodi se nova poreska olakšica za zapošljavanje koju će moći da koriste samo mala i mikro pravna lica, odnosno preduzetnici, čija suština je pravo na povraćaj 75% poreza i doprinosa u slučaju zapošljavanja najmanje dva nova lica.

U oblasti poreza na zarade, značajna izmena izvršena je u pogledu određivanja poreske osnovice u slučaju lica upućenih na rad u inostranstvo (to više neće biti stvarno isplaćeni iznos, već iznos zarade koji bi radnik ostvario kada bi radio u Srbiji na istim ili sličnim poslovima). Na ovaj način povećava se konkurentnost srpskih preduzeća na stranom tržištu.

Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njegove privatne potrebe, ponovo se smatra prihodom od kapitala, a ne drugim prihodom, što znači da se oporezuje po stopi od 15% (do izmena ovog Zakona kada je ovo bilo smatrano kao drugi prihod porez je bio 20%).

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 11.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija