Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI CARINSKI ZAKON: Zakon je usaglašen sa Carinskim zakonom Evropske unije


Na sednici održanoj 7. decembra 2018. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Carinski zakon, koji je objavljen u "Sl. glasnik RS", br. 95/2018. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku “, odn. 16. decembra 2018. godine, a počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu, 17. juna 2019. godine.

Ključna rešenja sadržana u novom Carinskom zakonu, u odnosu na ranije zakonsko rešenje jesu sledeća:

- predviđeno je da se komunikacija između carine i privatnog sektora obavlja elektronski. S tim što treba napomenuti da je za primenu ovih zakonskih odredbi potrebno razviti nove i nadograditi postojeće IT sisteme, što zahteva izvesno vreme;

- uvodi se nova podela carinskih postupaka na: stavljanje robe u slobodan promet, posebne postupke i izvoz. U okviru posebnih postupaka izvršena je dalja podela postupaka na: tranzit (spoljni i unutrašnji), smeštaj (carinska skladišta i slobodne zone), posebnu upotrebu (privremeni uvoz i upotreba u posebne svrhe) i oplemenjivanje (aktivno i pasivno);

- rok u kojem roba može da bude u privremenom smeštaju je povećan sa 20 na 90 dana;

- aktivno oplemenjivanje može se odobriti bez obaveze da se roba ponovo izveze, a kod aktivnog oplemenjivanja ukida se aktivno oplemenjivanje u sistemu povraćaja;

- smeštaj robe u slobodne zone postaje poseban carinski postupak - postupak slobodne zone;

- ukida se carinski postupak prerade pod carinskim nadzorom;

- uvode se nova carinska pojednostavljenja - centralizovano carinjenje i samoprocena.

Uopšteno govoreći, novi Carinski zakon doprineće pojednostavljenju, modernizaciji i racionalizaciji carinskih procedura, a što omogućava efikasnije carinsko poslovanje u skladu sa savremenim potrebama.

Na kraju, treba ukazati na činjenicu da je ovaj zakon usaglašen sa Carinskim zakonom Evropske unije, koji je stupio na snagu 30. oktobra 2013. godine, a primenjuje se od 1. maja 2016. godine. Potpuna implementacija ovog zakona u EU, imajući u vidu da postoji potreba za razvojem novih IT sistema i nadogradnjom postojećih u cilju sprovođenja zakonskih zahteva, tek se očekuje u narednom periodu.

Izvor: